Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 23. mart 2018.

Ekonomija

(Odnašeg izvještača)

GRAC/MARIBOR

-Uzgaji-

vači svinjauaustrijskoj po-

krajini Štajerska, okupljeni

uproizvođačkoj organizaci-

ji Stirijabrid, ostvare godiš-

nji promet od200miliona

eura, saopštio je crnogor-

skimpoljoprivrednicima

predstavnikoveorganizaci-

jeHansPeterBek. Grupaod

40mladihcrnogorskihpo-

ljoprivrednikaboravi ove

sedmiceu studijskoj posjeti

Sloveniji i Austriji.

UDRUŽENJE

Uokviruove organizacije, ko-

ja posluje kao firma, je 1.300

farmi svinja iz Štajerske, od-

nosno 80odstouzgajivača.

- Naša firma je vlasništvo po-

ljoprivrednika, godišnje proi-

zvedemo 800.000 tovljenika i

560.000 prasića – saopštio je

Bek na prezentaciji Stirijabri-

da, tokomnjihove posjete far-

misvinjaifabricišunkeVulka-

nouAuersbahu, blizuGraca.

Dodao je da se 80 odsto mesa

plasirana tržišteŠtajerske, jer

imaju sklopljene ugovore sa

lokalnimklanicama.

- Bitno nam je što krače vrije-

menaplate. Sve klanicemora-

ju dati našim farmerima ban-

karsku garanc i ju da su

sposobni isplatiti za dvije i po

sedmice svu dostavljenu robu

- kazao je Bek i dodao da to

udruženje postoji 45 godina.

- U našoj proizvođačkoj orga-

nizaciji nema nikakvog utica-

ja politike, naš novac je u na-

šim rukama i ne dobijamo

nikakve podsticaje. To nam

daje mogućnost da budemo

gazde u svojoj kući, možemo

raditi šta hoćemo i kakohoće-

mo–naglasiojeBekinaveoda

je bitno što u Austriji postoji

krovna organizacija uzgajiva-

ča svinja sa sjedištemuBeču.

- Važno nam je što tri organi-

zacije pokrajina, koje su glav-

ne za proizvodnju svinja Gor-

nja Austrija, Donja Austrija i

Štajerska zajednički utvrđuju

uslove prodaje i svake sedmi-

ce dogovaraju cijenu svinj-

skog mesa - rekao je Bek i na-

glasiodajezapoljoprivrednika

bolje kad imaju jedan ujedi-

njeni glas koji se zalaže za

njih. Objasnio jeda Stirijabrid

po svakoj svinji isporučenoj

klanicama dobija određenu

naknadu, odkojih se finansira

rad te organizacije.

PROFIT

- Sve što na kraju godine osta-

ne kao dobit podijeli se među

poljoprivrednicima, a to je u

prosjeku 500 do 800 hiljada

eura – kazao je Bek i dodao da

ovo udruženje poljoprivred-

nicima garantuje određenu

cijenu što je za farmere sigur-

nost bolja nego što nekad daje

samotržište.Farmeridobijaju

premijeodtrieuraposvinjiod

klanica, ako proizvode svinje

uŠtajerskoj i tu ihproadju.

Predstavnici fabrike šunke

Vulkanosučlanoviovogudru-

ženja 16 godina.

- Sve svinje koje koristimo u

proizvodnji šunki sami uzga-

jamo. Svinje moraju dostići

170 kilograma težine, jer nam

je potreban veća količina ma-

snoće za šunku - objasnili su

predstavnici Vulkana.

Crnogorski farmeri su posje-

tili biogas postrojenje u au-

strijskomgradićuMureku.

- Toplotnom energijom iz na-

šeg postrojenja se snabdjeva

200 domaćinstava Mureka –

kazao je vlasnik ovog postro-

jenjaKarlToter,objašnjavaju-

ći da je 1985. godine krenuo sa

proizvodnjom biodizela,

2004. godine je napravljeno

biogasno postrojenje sa kapa-

citetom od po jedan megavat

električne energije i toplotne

energije, doksuod2010. godi-

nepočeli saproizvodnjomso-

larne energije.

- Želimo proizvesti još više

energije iz obnovljivih izvora,

auposljednje vrijeme bavimo

se proizvodnjom povrća iz

ekološkog uzgoja. Trenutno

zapošljavamo36osobaizovog

karaja, a cilj nam je da u bu-

dućnosti imamo 100 radnika

- rekaojeToter iporučioimda

se ovakvi projekti mogu reali-

zovati uCrnoj Gori.

Mladi crnogorski poljopri-

vrednici su posjetili i farmu

Horvat uokoliniMaribora, na

kojoj su između ostalog, pri-

sustvovali prezentaciji proi-

zvodnog programa ljubljan-

ske kompanije Semenarna,

čija se sjemena prodaju i kod

nas.

S. POPOVIĆ

BEOGRAD

- LukaBardobila jeprestiž-

nunagradu ,,Brend lider jugoistočne

Evrope“ zapretovar tečnih i rasutih te-

reta.

-Luka je2017. godinepretovarila41odsto

robe više nego 2016. Izraženo u tonama

pretovarjeporastaoza525.000tonailuka

nastavlja tomdinamikom.

- izjavio je Zarija Franović, direktor Luke

Bar, za Pobjedu i najavio da ove godine

stavljaju u funkciju dodatne potencijale.

Luka Bar može da pretovari dva miliona

tona robe, a da skladišti 2,7miliona tona.

Govoreći o nagradi direktor Luke nagla-

šava da je ona uspjeh svih zaposlenih, a

najviše onih koji direktno rade na preto-

varu,jersuposaozakojijepotrebnodeset

dana završavali za pet.

Prije uručenja nagrade održana je konfe-

rencija „Transport i logistika Jugoistočne

Evrope i Dunavskog regiona - TIL

2018“ pod pokroviteljstvom resornog mi-

nistarstvaSrbije.Ufokusujebilatranspor-

tna zajednicaZapadnogBalkana.

V. C.

ati sa kineskomkompanijom

za još

oputa

Preduzećima

190hiljada

Kroz dva programa podrš-

ke preduzetnicima, mikro,

malim i srednjimpredu-

zećima, koji je Vlada juče

usvojila, obezbijediće se

190 hiljada eura. Riječ je o

programima za unapređe-

nje inovativnosti i poveća-

nje konkurentnosti. Javni

pozivi za oba programa

biće raspisani uskoro.

- Maksimalan iznos su i-

nansiranja po preduzeću

je do 50 odsto opravdanih

troškova, odnosnomaksi-

malno 3,5 hiljade eura bez

PDV - navodi se u doku-

mentu.

konstrukciju pruge, kao i neke

turske firme–naveo jeNurko-

vić i dodao da će se oko ovog

projektaintenziviratisaradnja

sa Srbijom, podsjećajući da je

CRBCugovorioizgradnjusrp-

skog autoputa doPožege.

-Uskoroćenamuposjetudoći

srpskaministarka saobraćaja i

na tom sastanku ćemo formi-

rati zajednički ekspertski tim

koji će odrediti tačku spajanja

autoputa u Boljarima. To će

omogućiti izradu projektne

dokumentacije. Intenzivira-

ćemo saradnju sa kolegama iz

Srbije, kako bi sagledali mo-

gućnost zajedničkog nastupa

prema svim potencijalnim

partnerima i fondovima za fi-

nansiranje. To podrazumijeva

i ekonomsko diplomatske ak-

tivnosti zaprivlačenje tranzit-

nihsaobraćajnihtokovapreko

Crne Gore – objasnio je on i

naglasio da ovaj način izgrad-

njue autoputa ne podrazumi-

jeva nove kredite i državne

garancije. Podsjetio je da je

formiran ekspertsko pregova-

rački tim, kao međuresorna

radna grupa koja bi trebalo da

sagleda sveaspekte realizacije

projekta i predloži optimalne

uslove, modele, i procedure

realizacijeiobavljapripremne

aktivnosti za izgradnjuostalih

dionica autoputa.

M.P.M.

Imenovanja

Vlada je predložila skupšti-

nama akcionara sva četiri

željeznička preduzeća da

u bordove izaberu dosa-

dašnje članove. Za bord

Projekt konsaltinga predlo-

žili su Snežanu Didanović,

Radmilu Raonić, Fahrudina

Begovića, Darka Stojanovi-

ća, Nenada Rubežića, Milo-

ša Ražnatovića i Amelu

Ličinu.

Za pomoćnicu direktora

Uprave za inspekcijske

poslove imenovana je

Nisera Ibrahimović, za vd

pomoćnika direktora Ragip

Deljanin, a Aleksandra Žuri-

ća je u Savjetu za privatiza-

ciju zamijenio Aleksandar

Kašćelan.

Crnogorski mladi poljoprivrednici u studijskoj posjeti Sloveniji i Austriji

Godišnji promet svinjara

Štajerske200milionaeura

Na konferenciji o transportu uručena nagrada barskoj kompaniji

LukaBar brend lider

u jugoistočnoj Evropi

redovno uplaćuju doprinosi i to na stvarne zarade

četvrtina potrebnih sredstava, pa

insistiraju da se Poreska uprava

pobrine da se doprinosi redovno

uplaćuju i to za zarade u punom

iznosu.

- Iznos najniže penzije, propisan

Zakonomo PIO, u 2017. godini je

122,83 eura.Manje od toga prima

3.757 penzionera, a 3.500 prima

ispod 100 eura. Ima i penzionera

koji primaju50 ili 60eura, a taj se

dioodnosi i na jedanbroj korisni-

ka srazmjerne penzije, odnosno

onih koji su staž ostvarili u dru-

gim državama – navode iz ove

stranke.

Ističu, međutim, da nemali broj

penzionera koji su staž ostvarili u

CrnojGori svečešće ideupenziju

od oko 100 eura zbog uplate staža

naminimalac, koji se kretao od 55

maraka, pa 143 eura, a odnedavno

193 eura, a našta se plaća 59 eura

doprinosa.Penzijumanjuodovog

minimalca, što je skoro donja gra-

nicasiromaštva, prima37.119pen-

zionera, a u visini minmalca

27.620 ljudi. Penziju od 279,61 do

500 eura prima 35.858 penzione-

ra, od 500 do 800 eura 8.763 pen-

zionera;od800do1000prima894

penzionera; od 1.000 do 1.116 pri-

ma 210 penzionera, od 1.116,01 do

1.500 prima 95 penzionera; od

1.500 do 2.000 tri penzionera, a

2.200,67 eura jedanpenzioner.

-Toznači dapenzijuvećuod500

eura prima 12.117 penzionera, što

znači da 120.196 penzionera ima

primanja niža od 500 eura, što je

znatno ispod minimalne potro-

šačke korpe od 629 eura, koja se

izrađuje za potrebe praćenja si-

romaštvaudržavi –navode izove

stranke.

R.E.

Sa sjedniceVlade

PosjetaŠtajerskoj

Zarija

Franović

Organizacija uzagajivača svinja Stirijabrid

poljoprivrednicima, garantuje određenu

cijenumesa i isplatu za dvije i po sedmice

USD

1.23160

JPY 129.75000

GBP

0.87200

CHF

1.16710

AUD

1.59740

CAD

1.58890

Kursna lista