Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 23. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Aktuelni

predsjednikCrneGoreFilip

Vujanović, predsjednikEu-

rochambresa i Savezne au-

strijskeprivrednekomore

Kristof Lajtl, doskorašnji

predsjednikPrivredneko-

moreCrneGoreVelimirMi-

jušković i porodicaosnivača

i prvogpredsjednikaTrgo-

vačko - industrijske i zanat-

skekomoreMićaStijovića,

laureati su jubilarnihnagra-

dakojePrivrednakomora

dodjeljujeobilježavajući de-

vet decenijapostojanja.

Odluka o laureatima i progra-

mucentralnesvečanostidoni-

jeta je na sjednici Odbora za

obilježavanje jubileja, koju je

vodio predsjednik Komore

VlastimirGolubović.

OBRAZLOŽENJA

- Predsjednik Crne Gore Filip

Vujanović je sa velikom je pa-

žnjom pratio aktivnosti koje

realizuje Privredna komora,

iskazujući poštovanje prema

načinuna koji ihova asocijaci-

jaosmišljavaisprovodiiuspje-

sima koje postiže - navodi se u

obrazloženju odluke i dodaje

da je Vujanović prilikom dr-

žavničkih susreta promovisao

rad Komore, apostrofirajući

njenuulogunosiocaaktivnosti

privrednogpovezivanja.Pred-

stavnici Privredne komore su,

kada god je bilo prilike za to,

bili diozvaničnedržavnedele-

gacije koje je onpredvodio.

- Kristof Lajtl, predsjednik

Asocijacije komora Evrope

Eurochambres, Globalne ko-

morske platforme i Savezne

austrijske komore, najorgani-

zovanije i najmodernije u

Evropi, uvijek je nesebično

podržavaoipomagaoPrivred-

nukomoruCrneGoreunasto-

janjima da unaprijedi rad, po-

boljša pravni okvir, te poveže

privrednikedvijezemlje–sto-

ji u obrazloženju odluke i do-

daje se da je riječ o velikom

zagovornikuujedinjeneEvro-

pe,uglednomiuspješnompri-

vredniku koji razumije potre-

be komora i kompanija, te da

je njegov reizbor za predsjed-

nika u Eurochambresu je nai-

šaonanepodijeljenupodršku.

Velimir MIjušković je uspješ-

no predsjedavao Privrednom

komoromCrneGore od 2008.

do kraja 2017. godine. Proširio

je spektaruslugakojeKomora

pruža privredi i osavremenio

njenoposlovanje.

- Komore regiona Privrednu

komoruCrneGore prepozna-

jukaonajorganizovaniju i naj-

uređeniju na ovim prostori-

ma, za što je bez dileme

Mijuškovićnajzaslužniji - sto-

jiuobrazloženjuinaglašavase

da jeMijuškovićeva velika za-

sluga za snaženje pozicijeKo-

more kako u regionalnimaso-

cijacijama, tako i na nivou

Evrope, ali i partnerstva sa

predsjednikom, Vladom i

SkupštinomCrneGore.

OSNIVAČ

Mićo Stijović, industrijalac iz

Podgorice, bio je jedan od

osnivača Trgovačko - indu-

strijske i zanatske komore i

njen prvi predsjednik. On je

darovaozemljištena kojemje,

po projektu građevinskog in-

ženjera Veliše Popovića, iz-

građen DomKomore, zgrada

naugluulicaNovakaMiloševa

i Marka Miljanova u kojoj je i

danas sjedište Privredne ko-

more Crne Gore. Za vrijeme

dvogodišnjeg mandata Stijo-

vića,Komora jebilaveomaak-

tivnaipodnosilapredstavnici-

ma vlasti brojne predstavke

kojima je tražila olakšavanje

tada veoma složenih uslova

privređivanja. Bio je poznat

kao privrednik i čovjek koji je

insistiraonaprofesionalizmui

poslovnommoralu.

Nagrade će biti uručene na

Svečanoj akademiji, koja će se

održati 20. aprila 2018.

R.E.

PODGORICA

–Kineska

kompanijaCRBC je zain-

teresovanadauđeupri-

vatno javnopartnerstvo

saVladomza izgradnju

kompletnog autoputa

Bar- Boljare.Memoran-

dumo razumijevanju sa

predstavnicimaCRBC-a

potpisaćedanas uVili Go-

ricapredstavnici Vlade i

CRBC, najavio je jučena-

kon sjedniceVlademini-

star saobraćajaOsman

Nurković.

POZIV

Vlada je juče usvojila tekst

memoranduma,aministarka-

zao da pozivaju zainteresova-

ne strane i domaće kompanije

da uđu u privatno javno par-

tnerstvourealizacijiovogpro-

jekta.

- CRBC je prvi zainteresovan

za izgradnjudionica odMate-

ševa do Andrijevice i dalje do

Boljara - kazao je Nurković i

dodao da se ne može sa preci-

znošću kazati koliko bi to ko-

štalo.

- Prema grubim procjenama

dionica od Mateševa do An-

drijevice bi koštala između

280 i 290miliona, a druga oko

milijardu. Sve dok se ne uradi

projektna dokumentacija i ne

vidi koliko mostova i tunela

treba da se gradi na trasi ne

možemo goviriti o tačnom

iznosu–naveo jeNurković.

Prije potpisivanja memoran-

dumapremijerDuškoMarko-

vić, Nurković iministar finan-

sija Darko Radunović sastaće

se sa predstavnicima CRBC-a

i kineske Eximbanke. Nurko-

vić je kazao da potpisivanje

memoranduma ne znači da je

CRBC favorizovan u odnosu

na bilo kog drugog ponuđača

spremnog za privatno javno

partnerstvo.

INTERES

- Vjerujem da ćemo imati još

zainteresovanih za ulazak u

partnerstvo sa Vladom. Još

neke kineske firme pokazuju

intetes za gradnju autoputa,

mosta Verige, ukoliko UNE-

SKO odobri gradnju i za re-

PODGORICA

– Ključevi automobila ,,opel astra k

endžoj“uručeni su jučeFarukuRašinliću izPljeva-

lja, dobitnikuglavnenagradeunagradnoj igri Elek-

troprivrede za redovne platiše, saopšteno je iz PR

Centra.

-CrnaGora jedostigla rekordanbroj domaćinstava

koja redovno izmiruju obaveze za utrošenu elek-

tričnu energiju – rekao je direktor FC Snabdijeva-

njeNikolaBezmarović inaglasiodaposebnoraduje

što jeovanagrada otišlauPljevlja, jer suoni nadru-

gommjestu po redovnosti plaćanja računa u Crnoj

Gori, izaTivta. Rašinlić jekazaoda je toprva velika

nagrada uPljevljima.

- Kada sume pozvali i rekli da sampobjednik, kre-

nula je euforija. Usijali su se telefoni, zvali su me,

dolazili i čestitali – ispričao jeRešinlić.

R.E.

PODGORICA

- Prosječna zara-

dauCrnoj Gori, premapodaci-

maMonstata, 2017. godine je

bila 510eura, aprosječnapen-

zija zadecembar 279,61 euro,

što je 54,8odstoprosječne za-

rade. UEUodnos prosječne

penzije i prosječne zarade se

krećeod65do70odsto, saop-

šteno je izPartijepenzionera,

invalida i restitucije. Oni pred-

lažuda seprimijeni austrijski

model prilikomusklađivanja

penzija, pokojembi semale

penzijepovećavale zapet, ave-

će za tri odsto.

Ukazuju i da je lani Fondu PIO

nedostajalo 102 miliona eura, ili

PODGORICA

- JavnuraspravuoNa-

crtu izmjena zakonao sporazumnom

finansijskomrestrukturiranjudugo-

va juče je raspisaloMinistarstvo fi-

nansija. Javna rasprava će trajati do

1. aprila.

Nacrtom, koji je pripremila Centralna

banka, produžen je rokprimjeneovogza-

kona, kojemrok ističe2.maja, za još godi-

nu. Iz Centralne banke Pobjedi su kazali

dajetojedinapredloženaizmjena.Lanije

ovaj zakon izmijenjen kako bi pospješili

restrukturiranje koje do tada nije dalo ni-

kakve rezultate.

- Efekti usvojenih rješenja su evidentni,

jer je restrukturirano kredita u iznosu od

23,7miliona, od čega se na preduzeća od-

nosi 22,6 miliona eura, ili 95,4 odsto, a na

građane milion - navodi se u obrazlože-

nju.

Prema posljednjim raspoloživimpodaci-

ma, nekvalitetni krediti na kraju decem-

bra prošle godine iznosili su 197 miliona

eura i činili su 7,3 odsto ukupnih kredita.

U odnosu na decembar 2016. godine ne-

kvalitetni krediti sumanji 20,8 odsto.

M.P.M.

Privredna komora slavi jubilej

Nagradeza90. rođendan

Laureati su

Filip Vujanović,

Kristof Lajtl,

Velimir

Mijušković i

porodicaMića

Stijovića

Javna rasprava o izmjeni propisa o sporazumnom restrukturiranju dugova

Zakonprodužiti do2.maja2019.

Nagradna igra Elektroprivrede za redovne platiše

Faruk Rašlinić dobio ključeve ,,opela“

Vlada usvojilamemorandumkoji će danas potpi

CRBCseprijavi

dvijedioniceau

U infrastrukturuuloženo50miliona

Kapitalni budžet Direkcije javnih radova

realizovan je u kompletnom iznosu od 50

miliona eura, što je ocijenjeno kao veliki isko-

rak na planu izgradnje objekata društvene

infrastrukture u više oblasti. U Planu privati-

zacije izmijenjen je podatak o ukupnom regi-

strovanom kapitalu HG Budvanska rivijera

koji prema posljednjoj procjeni iznosi 80,8

miliona eura. Utvrđen je i prijedlog izmjena

Zakona o sprečavanju pranja novca, kojim se

de iniše pravni osnov za donošenje nacional-

ne procjene rizika.

U diskusiji prilikomusvajanja izvještaja o ure-

đenju prostora ukazano je da opštine neade-

kvatno odgovaraju obavezama u stvaranjnu

uslova za legalizaciju objekata.

Partija penzionera, invalida i restitucije apeluje da s

DomKomore

Dodjelanagrade

Sveviše ljudi ide

upenzijumanju

od 100eura