Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 23. mart 2018.

Politika

demarkaciji sa CrnomGorom

PODGORICA

Nećuodu-

stati odpredsjedničkekan-

didature, jer bih timepobje-

dupredala lideru

Demokratskepartije socija-

listaMiluĐukanoviću, a to

mi nepadanapamet, poru-

čila jevisoka funkcionerka

SDP-aDraginjaVuksanović.

Ona je juče Državnoj izbornoj

komisiji predala više od devet

hiljadapotpisapodrškegrađa-

na, čime se i zvanično kandi-

dovala za izbore za predsjed-

nika države.

Vuksanović je, nakon predaje

potpisa, okupljenimnovinari-

ma rekla kako time počinje

borba za promjene u Crnoj

Gori.

- Naš zadatak je da umjesto

otuđene i neodgovorne partij-

ske elite dođe nova generacija

političara koja će Crnu Goru

graditi na temeljima socijane

pravde,jednakostiisolidarno-

sti, jersamonatajnačinmože-

mo osigurati daUstav i zakoni

ovedržavavažejednakozasve

- rekla jeVuksanović.

Građane je pozvala da se uje-

dine u borbi za bolju i ljepšu

Crnu Goru, ali i ocijenila kako

vjeruje u svojupobjedu.

-Pobijedićemo, jernaskoji že-

limo dobro svima je mnogo

više, a njih koji žele dobro sa-

mo svojimporodicama i djeci,

koji žele da zadrže svoje pozi-

cije i privilegije za sebe i svoje

porodice je sve manje - poru-

čila jeVuksanović.

Crnoj Gori su, kako je ocijeni-

la, potrebni ubrzanput evrop-

skih integracija, ali i nova ge-

neracijapolitičarakojadržavu

višenećedoživljavatikao„pri-

vatnu svojinu i svoj plijen“.

- Već kao državu koja jednako

pripada svimgrađanima – na-

vela jeVuksanović.

Obećala je i kako će svjesno i

odgovornobrinuti održavnim

resursima i za svaki svoj potez

odgovarati narodu.

-Uostvarenjunašihidealapo-

trebna nam je hrabrost, a da

pobijedimouborbi kojaćebiti

teška i neravnopravna potreb-

na nam je snaga uma, odluč-

nost i znanje – rekla je Vuksa-

nović.

Državna izborna komisija je

dosadapotvrdilapredsjednič-

ke kandidature VasilijaMilič-

kovića, Hazbije Kalača i Mar-

kaMilačića.

Učešće na predsjedničkim iz-

borima najavili su lider DPS-a

Milo Đukanović, predstavnik

većeg dijela opozicijeMladen

Bojanić i DraganHajduković.

Kandidatura za predsjednika

CrneGoremorabiti podržana

sa najmanje 7.993 potpisa.

Rok za predaju predsjednič-

kih kandidatura je do 26. mar-

ta.

Đ.Ć.

PODGORICA

Socijalde-

mokrateCrneGore su juče

na sjednici Glavnogodbora

jednoglasnopodržalekandi-

daturuMilaĐukanovića za

predsjednikaCrneGore.

- Đukanović je prisustvovao

sjednici Glavnog odbora i čla-

novima najvišeg organa SD

između dva Kongresa pred-

stavio svoj izborni program

koji je baziran na očuvanju

stabilnosti, demokratskom i

ekonomskom prosperitetu

Crne Gore, navodi se u saop-

štenjuSD.

PredsjednikSD,IvanBrajović,

rekao je da je jednoglasna po-

drška Đukanoviću rezultat

zajedničkog istrajavanja svih

progresivnih snaga u Crnoj

Gori na vrijednostima nezavi-

sne, građanske, multietničke,

evropske i evroatlanske Crne

Gore.

-Đukanović jekandidat sako-

jimsmonetakodavnoobnovi-

li državu i koji ima političku

snagu, znanje i reputaciju da

bude na čelu Crne Gore u ze-

mlji članici Evropske unije.

Socijaldemokrate žele pred-

sjednikadržavesakojimdijele

bazičneprogramskevrijedno-

sti - poručio je Brajović.

Na sjednici Glavnog odbora

utvrđen je plan i dinamika ra-

da za predstojeće predsjed-

ničke i lokalne izbore.

R.P.

Stranka Ivana Brajovića čvrsto stala iza prijedloga DPS-a

GOSD jednoglasnopodržao

kandidaturuĐukanovića

Predsjednički kandidat SDP-a predala potpise podrške DIK-u

Vuksanović:

Nećusepovući i

predati pobjedukandidatuDPS-a

PODGORICA

Nakonkrat-

kotrajnog zatišja izRusije su

ponovoupućeneporukekoje

semoguprotumačiti kaodi-

rektnomiješanjeuunutraš-

nje stvari CrneGore.Među-

tim, ovogaputa saneštoniže

adreseoduobičajenih.

Naime, na sajtu partije „Rodi-

na“ iz Voronježa, na fejsbuku i

nezavisnom društveno-poli-

tičkomruskomportalu „Četiri

pera“ iz Voronježa, pod naslo-

vom „Milan Knežević žrtvo-

vao vlastitu slobodu radi slo-

bodeCrneGore“, saopšteno je

da se Knežević „u pratnji svo-

jih pristalica, kolega i lidera

Fronta Mandića i Medojevića

dobrovoljno javio na odsluže-

nje četvoromjesečne robije

povodom sukoba sa policijom

2015. godine “.

Aleksej Žuravljov, deputat vo-

ronješke oblasti u Državnoj

dumi, i lider partije „Rodina“,

pozvao je crnogorsku vlast da

bezuslovnooslobodiKneževi-

ća, i prekine saprogonomsvih

saradnika DNP-a i DF-a. To,

kako je ocijenio, predstavlja

jedinu civilizovanu varijantu

razrješenja zakomplikovane

situacije. Žuravljov je napo-

menuo da su Kneževićeva i

njegova partija potpisale Spo-

razumosaradnji 2016. godine.

I Ljubomir Radinovič, pred-

sjednik regionalnog ogranka

„Rodine“ Voronježa, i pred-

sjednik Društva rusko-srp-

sko-crnogorskog prijateljstva

„Slovenskimost“,pridružiose

Žuravljovu.

Kazao je da je njegov „drug

Milan Knežević žrtvovao vla-

stitu slobodu radi slobode Cr-

ne Gore“, te da za prorusku

političku orijentaciju služi za-

tvorskukaznu.

- Bitno je naglasiti da Milan

Knežević ne priznaje nelegiti-

mnuodlukuoulaskuCrneGo-

reuNATOiaktivnonastupaza

ukidanje sankcija Rusiji. Že-

limda vjerujemda će predsto-

jeći izbori za predsjednika Cr-

ne Gore označiti početak

demokratskihpromjenaipoli-

tičkog kursa u cjelini, i da će

crnogorskodruštvodovesti do

usaglašavanja, i jedinstva.

Iskazujem punu podrškuMi-

lanu Kneževiću - naveo je Ra-

dinovič.

R.P.

Rusija se ponovomiješa u unutrašnje stvari Crne Gore

„Rodina“ traži oslobađanjeKneževića

aMladena Bojanića

ndidati da sepovuku

POBJEDA: SNP je od svognastanka doži-

vjela više unutarpartijskih kriza i cijepanja.

Kako vidite partiju sada, nakon 20godina?

JOKOVIĆ:

Trodnevnimmanifestacijama i

skupovima obilježili smo veliki datum za SNP

- 20 godina njenog časnog i dostojanstvenog

postojanja. Sa ponosommožemo reći da smo

podijelili ovaj period sa našim časnim član-

stvom, koje je svih ovih godina imalo hrabro-

sti i strpljenja da bude sa nama, i onda kada

nije bilo lako, kada je bilo najteze. Ti ljudi ostali

su dosljedni našempradjedovskom amanetu

da očuvamo tradicionalne vrijednosti Crne

Gore i da zajedno stremimo ka jednom cilju, a

to je dostojanstveni život za sve građane. Tim

dragim ljudima i njihovimporodicama kapa

dolje i veliko hvala.

Uprkos diobama kod nas u ranijemperiodu,

smatramda svi naši članovi i simpatizeri žele

očuvanje jake SNP. Bitno je istaći da u SNP-u

nema ideoloških razlika, već izvjesne nesu-

glasice proističu iz ličnih odnosa pojedinaca,

odnosno narušene komunikacije. Smatram

da u našoj partiji princip korisnosti moramo

razviti domaksimuma i da bez sujeta svi

iskažemo potencijale, jer imamo ljude koji su

obavljali i koji će i dalje obavljati odgovorne

dužnosti.

POBJEDA: Očekujete li rast rejtingaVaše

partije?

JOKOVIĆ:

Očekujemponovni rast rejtinga

SNP-a i to se već vidi i osjeća na terenu. Vje-

rujemda smo na pravomputu konsolidacije

naše partije.

Amanetdasačuvamotradicionalnevrijednosti

energija, kao i iskazani entuzi-

jazamBeranaca mogu biti pu-

tokaz kako ostvariti pobjedu u

Podgorici i drugimgradovima.

Nudićemo rješenjamnogih, za

ovu vlast nerješivih problema.

Zato ćemo uspjeti jer je za nas

u SNP-u svaki čovjek veliki i

važan.

I.KOPRIVICA

njime ostvaruje napredak u

fiksiranjunekadašnjihadmini-

strativnih granica pokrajine

Kosovo, kao državnih i među-

narodnihgranica.

SUVERENOST

Time se, kako navodi, i formal-

no oznažuje nezavisnost i su-

verenost Kosova.

- Kosovo već ima ratifikovanu

granicu saMakedonijom, koju

je prije petnaestak godina do-

govorioUNMIKuimeKosova,

atakođesepretpostavljadane-

manikakvihproblemaokogra-

nice sa Albanijom. Tako preo-

stajezafiksiranjesamogranica

sa Srbijom, za koju se pretpo-

stavlja da će vrlo brzo početi

pregovori, jer je i Srbija u oba-

vezi a i žurbidanapravidemar-

kaciju sa Kosovom, ako želi da

postane članica EU - objasnio

jeMaljići u izjavi zaPobjedu.

Dodaje i da je još važnije da su

do sada ratifikovane granice

Kosovagranicesadviječlanice

NATO,AlbanijomiCrnomGo-

rom, kao i sa ,,veoma ozbiljnim

kandidatom za članstvo”, Ma-

kedonijom.

-Sdruge strane, na samomKo-

sovu bezbjednosna struktura

jepraktičnosastavljenagotovo

isključivo od NATO snaga,

SAD štaviše imaju na Kosovu

Bondstil, najveću vojnubazuu

Evropi, tako da je NATO kišo-

branzabezbjednostisigurnost

Kosova praktično dugoročno

osigurana, sem sjeverne i sje-

veroistočne granice, odnosno

granice sa Srbijom - rekao je

kosovski intelektualac.

Kada se radi o Crnoj Gori, Ma-

ljići smatra da je i za nju ratifi-

kacija granice saKosovom, ko-

ja je još ranije izglasana u

našemparlamentu, takođe ve-

oma važna kao zalog za širenje

bezbjednosnog NATO pojasa,

kao jednog od najvažnijih stu-

bova suverenosti CrneGore.

- Najzad, ratifikacija je važna i

za bilateralne odnose Kosova i

CrneGore - dodao jeMaljići.

Govoreći o odnosima Srbije i

Kosova, nakon odluke prištin-

ske skupštine, sagovornik Po-

bjede navodi da ne očekuje ni-

kakve bitnije promjene. Ipak

očekuje reakcijuSrbije.

Funkcioner DPSNikola Gegaj,

smatra da je riječ o korisnom

činu kako za Kosovo tako i za

cijeli region.

-CrnaGora jeuradila sve što je

mogla da uradi nakon Spora-

zuma u Beču. Kosovo je bez

ijednog razloga prolongiralo

usvanje Sporazum. Da nije

došlo do usvajanja Sporazuma

siguran sam da bi to štetilo

ukupnom kredibilitetu države

Kosovo nameđunarodnoj sce-

ni.Moramosviznatidagranice

ostaju tu, aKosovo i CrnaGora

ćevječnoživjetizajedno,nesa-

mo kao susjedne već prije sve-

ga kao prijateljske države - re-

kao jeGegaj Pobjedi.

Navodi da su nakon jučerašnje

odlukepaliuvodupokušajipo-

jedinih opozicionih lidera da

ambasadora Kosova proglase

za personunon-grata.

- Nedavno su i pojedini opozi-

cioni lideri tražili da Vlada Cr-

ne Gore povuče priznanje dr-

žave Kosovo i crnogorskog

ambasadora jer navodno ne

priznaju granice Crne Gore i

daproglase ambasadoraKoso-

vazapersonunongrate.Sveim

je to palu u vodu. Danas Crna

Gora ima izvanredne odnose

sa svim državama u regionu -

zaključio jeGegaj.

J.ĐURIŠIĆ

Kosovo je, kazao je premijer Marković, ovim ispunilo jedan od ključnih

uslova za viznu liberalizaciju.

- Nadamo se da će ona uskoro biti realnost na dobrobit građana Kosova,

kao što je to već za građane Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana.

Drago nam je da je Crna Gora doprinijela rješenju ovog pitanja, uz tra-

dicionalno dobru saradnju Crne Gore i Kosova i u duhu evropskih

vrijednosti i Strategije Evropske komisije za Zapadni Balkan,

kao i dobrosusjedske saradnje koju Crna Gora, kao odgovoran

regionalni akter i članica NATO, u kontinuitetu sprovodi,

objavljeno je kao reakcija premijera Markovića na vladinom

Tviter nalogu.

Marković:Duhevropskihvrijednosti

 

Ovo je svakako

značajandatumza

CrnuGoru, jer se jedno

granično pitanje, koje je

moralo biti riješno, zat-

vorilona načinna koji je

trebaloda bude zat-

voreno odavno, kazao

je za Pobjeduministar

vanjskihposlova Srđan

Darmanović

Što seKosova tiče,

preostaje za ksiranje

samo granica sa Srbijom,

za koju se pretpostavlja

da će vrlo brzo početi

pregovori, jer je i Srbija u

obavezi da napravi de-

markaciju saKosovom

- objasnio je Škeljzen

Maljići u izjavi za Pob-

jedu

DraginjaVuksanović

sapotpisimapodrške

MiloĐukanovićna

sjednici GOSD-a