Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 23. mart 2018.

Politika

Reagovanja na odluku kosovske Skupštine da rati kuje sporazum

Dvijezemljepokazale

sposobnost da same

rješavajuspornapitanja

PODGORICA

Ministar

vanjskihposlovaSrđanDar-

manović, uručio je jučeuVa-

šingtonuodlikovanjabivšem

potpredsjednikuSAD-a

DžozefuBajdenu, senatoru

DžonuMekejnu i kongre-

smenuMajkuTarneru.

Crnogorski šef diplomatije jeu

ime predsjednika Filipa Vuja-

novića, u biblioteci Američkog

kongresa uručio jedno od naj-

viših crnogorskih odlikovanja

–Orden crnogorske velike zvi-

jezde - bivšem potpredsjedni-

kuBajdenuzanjegovdoprinos

unapređenju bilateralnih od-

nosa dvije zemlje, te međuna-

rodnog položaja i ugleda Crne

Gore, naročitozapomoćCrnoj

Gori dapostane članicaNATO.

Svečanojceremenjiuručivanja

odlikovanja je, osim ambasa-

doraCrneGoreuSADNebojše

Kaluđerovića, prisustvovao,

kao zajednički domaćin, i kon-

gresmen Dag Lamborn, ko-

predsjedavajući crnogorskog

Kokusa uKongresu.

Nakon uručenja odlikovanja

bivši potpredsjednik SADBaj-

den je istakao da mu je čast što

je dobio crnogorski orden, uz

podsjećenjeda je zaBalkanza-

interesovan, još otkad je bio

senator.

Kako prenosi Glas Amerike,

Bajdenjekazaodabezpunein-

tegracije Jugoistočne Evrope

neće biti kompletna bezbjed-

nost ni Evrope ni SAD. Istakao

jeda jezačlanstvoCrneGoreu

NATO bila potrebna izuzetna

fizičkaimoralnahrabrost,iod-

lučnost i posvećenost ne samo

lidera, već i građana.

- Danas, samo dvanaest godina

od obnove nezavisnosti Crna

Gora je punopravna članica

NATO, zaštićena članom 5 po-

velje NATO-a. To je je sveto

obećanje koje suSADdale sva-

koj članici bez obzira bila ona

mala ili velika. To nije ostalo

neprimijećenoudrugimdjelo-

vima svijeta – posebno kod na-

še ,,ruske braće“ - kazao je Baj-

den.

On naglašava da je Crna Gora

izabrala demokratiju i vlada-

vinu zakona i teške reforme.

- Građani Crne Gore član-

stvomuNATO izabrali su slo-

bodu, izabrali sudemokratske

reforme. Moj utisak je da ste

prvi put u istoriji ostvarili ono

što ste sanjali - da budete de-

mokratska, slobodna i be-

zbjedna država i da svi imaju

svoj glas. SADuzbožjupomoć

neće povući prisustvo i preda-

nost vašoj zemlji ni jedan pe-

dalj pošto na kraju američka

bezbjednost zavisi i od spo-

sobnosti CrneGore i togdijela

svijeta da konačno održe slo-

bodu i nezavisnost - kazao je

Bajden i dodao da predstoje

izazovi, odnosnopredsjednič-

ki izbori, uz opasku da Kremlj

uvijek ima druge ideje.

Orden crnogorske zastave pr-

vog reda, dodijeljen je i sena-

toruMekejnu, koji zbog bole-

sti nije mogao da prisustvuje

današnjoj ceremoniji, kao i

kongresmenuMajku Tarneru

koji je imao veliki doprinosuu

crnogorskom članstvu u NA-

TO.

Tarner je rekao da je članstvo

Crne Gore važno, ne samo jer

je strateški važna zemlja i sa-

veznik SAD, već zato što jeCr-

na Gora simbol politike otvo-

renihvrataNATO-a.

Ministar vanjskih poslova Sr-

đanDarmanović jekazaoda je

ceremonija dodjele bila prili-

ka da Crna Gora pokaže da

pamti i poštuje doprinos koji

su trojica visokih američkih

zvaničnika dali da bi zemlja

postala članicaNATO-a.

- Bez prijatelja, naročitoprija-

telja izovakovelike i važneze-

mlje Crna Gora ne bi mogla to

da postigne. U ime naših bila-

teralnih odnosa, u ime našeg

strateškog partnerstva u ime

savezničkih odnosa u NATO-

u, mi smo smatrali svojim du-

gom, svojom obavezom, na

kraju krajeva i poštovanjem

nas samih da ukažemo na ovu

činjenicu i da je valorizujemo.

To je predsjednik Crne Gore

učinio dodjeljujući najviša cr-

nogorska odlikovanja koja

mogu da dobiju strani držav-

ljani za ovaj potez - kazao je

ministarDarmanović.

Svečanosti je prisustvovao i

ambasador u SAD Nebojša

Kaluđerović.

Z.D.

Ministar Srđan Darmanović uručio u Vašingtonu

odlikovanja trojici američkih zvaničnika

Bajden: Građani

CrneGore su

izabrali slobodu

Premijer DuškoMarković sa predstavnicomOEBS

CrnaGoraće sprovesti

kvalitetandemokratski proces

PODGORICA

Uvjeren sam

da ćeMladenBojanićbiti no-

vi predsjednikCrneGore, a

njegovapobjedapredstavlja-

labimnogoza razvoj demo-

kratijekodnas –kazao je za

PobjeduVladimir Joković,

predsjednikSNP-a.

- Mi tu demokratiju moramo

najprijedaizborimoiosvojimo

na predstojećim predsjednič-

kim iznorima i to bi bio prvi

korak ka pravednoj i boljoj Cr-

noj Gori. SNP je od prvoga da-

na iskreno bila zagovornik je-

dinstvenog opozicionog

nastupa na predsjedničkim iz-

borima,odnosnoidejedajedan

kandidat bude predstavnik ci-

jele opozicije. Uvjereni smo da

će Bojanić biti novi predsjed-

nikCrneGore – kazao je Joko-

vić.

POBJEDA:

Očekujete li da

bi još nekoodopozicionih

predsjedničkihkandidata

mogaopovući kandidaturu i

podržati Bojanića?

JOKOVIĆ:

Korektni potezi

gospode (Gorana) Danilovića i

(Đorđija)Blažica,kojisupovu-

kli kandidatiru, uvjeravaju me

da je sazrela svijest da jepobje-

da blizu. Da li će se još neko od

opozicionih kandidata povući

u korist gospodina Bojanića,

vidjećemo narednih dana. Ta-

kav eventualni čin bio bi još je-

dankorak ka pobjedi.

POBJEDA:

Kakokomenta-

rišeteodlukuDPS-ada za

predsjednikakandiduje

svog lideraMilaĐukanovi-

ća?

JOKOVIĆ:

Većsamnegdjeka-

zaodanekomentarišemzbiva-

nja u drugim partijama, pogo-

tovo čin nečijeg kandidovanja.

Ali, čin Đukanovićeve kandi-

daturegovori neštodrugo.Kao

Predsjednik SNP-a poručio da je uvjeren u pobjedu predsjedničkog kandida

Joković:

Ostali opozicioni k

da je htio da pokaže ostalima u

partijidanevjerujeunjih,aliida

pokuša da prikrije očigledne

frakcije, slabosti, struje i „grupi-

ce“uvlastitimredovima.Njegov

autoritarni način razmišljanja

vrlorealnoćegaodvestikapora-

zuna predsjedničkimizborima.

POBJEDA:

Štaočekujetena

predstojećimlokalnimizbo-

rima i ukomoblikućetena-

stupiti nanjima?

JOKOVIĆ:

Optimista sam.

Mislimda ćemonakonkon-

solidacije u svojim redovi-

ma ostvariti odlične rezul-

tate na majskim, lokalnim

izborima u 12 opština.

Kakav će biti oblik našeg

nastupa odlučićemo na na-

šimstranačkimorganima.

POBJEDA:

Hoće li iskustvo

saberanskih izborapomoći

SNP-uudrugimopštinama?

JOKOVIĆ:

Beranski recept i

PODGORICA

Činomratifi-

kacijeSporazumaodemar-

kaciji ukosovskomparla-

mentuCrnaGora iKosovo

višenemajugraničnih sporo-

va, advije zemlje sudemon-

strirale sposobnost dabilate-

ralnapitanjakoja suvažna i

za regionZapadnogBalkana

rješavaju sam, bezposredo-

vanja– smatraju sagovornici

Pobjede.

Okončanjem graničnih sporo-

va ispunjena je ključna prepo-

ruka u novoj strategiji Evrop-

ske unije: Crna Gora je

napravila korak naprijed ka

članstvuuEU,aKosovokonač-

no ispunilo jedan od dva preo-

stalauslovazaviznuliberaliza-

ciju.

Premijer Crne Gore Duško

Markovićpozdraviojeratifika-

ciju Sporazuma o državnoj

graniciizmeđuCrneGoreiKo-

sova.

SPOSOBNOST

- Čestitamo parlamentarnoj

većininaKosovu.Tojepotvrda

naše sposobnosti da važna re-

gionalna pitanja rješavamo sa-

mi, a ne da tražimo posredova-

nje. To je dobra vijest za naše

odnose, za Kosovo i evropsku

perspektivu regiona - naveo je

Marković.

IMinistar vanjskihposlova Sr-

đan Darmanović vjeruje da se

radiovažnomkorakukastabil-

nosti zapadnog Balkana. On je

u izjavi za Pobjedu poručio da

je demarkacija važna za Koso-

vo, ali i za cijeli region, jer se ti-

me, kako je naveo, stvaraju

uslovi za viznu liberalizaciju

građanaKosova.

- I svakako značajan datum za

CrnuGoru, jer se jednogranič-

no pitanje koje je moralo biti

riješno, zatvorilo na način na

koji je trebaloda bude zatvore-

no odavno. Ali u demokratija-

ma kvalifikovane većine nijesu

lagane da se do njih dođe, to se

pokazalo i ukosovskoj skupšti-

ni, imi smo sa razumijevanjem

gledali na to da nekada treba

više vremena da se o tome od-

luči-rekaojeDarmanović.Do

-

daje i da je Skupština Kosova

odlučila u interesu i Kosova i

regiona.

Kosovski analitičar Škeljzen

Maljići smatrada jeratifikacija

Sporazuma o demarkaciji gra-

nice iz 2015. godine važna za

Kosovo, ne samo zato što je to

bio jedan od preostalih, ključ-

nih uslova za liberalizaciju vi-

znog režima, već i zato što se

Okončanjemgraničnih sporova ispunjena je ključna preporuka

u novoj strategiji Evropske unije: Crna Gora je napravila korak

naprijed ka članstvu u EU, a Kosovo konačno ispunilo jedan od

dva preostala uslova za viznu liberalizaciju

PODGORICA

Premijer Duško Marković saopštio je juče da

vjeruje da će Crna Gora, tokompredstojećih predsjedničkih

izbora, sprovesti kvalitetan demokratski proces.

On je na sastanku sa še icommisije Kancelarije za demo-

kratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku

bezbjednost i saradnju (OEBS/ODIHR) za posmatranje pred-

sjedničkih izbora, Kajetanomde Zulueta Otram, posebno

naveo važnost misije i njenog djelovanja tokompredstojećih

predsjedničkih izbora.

R.P.

Sa svečanosti uVašingtonu