Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 23. mart 2018.

CrnomGorom

BIJELOPOLJE-

Skupština

je sa 23 glasa za, sedampro-

tiv i jednimuzdržanimusvo-

jilabudžet zaovugodinu, u

iznosuod 14.158.500eura.

Kapitalni budžet jeplaniran

u iznosuod3.351.300eura,

veći jeodkapitalnogbudže-

tapredviđenog rebalansom

za 2017. godinuza 1.184.482

eura i planiran je za realiza-

cijuprograma javnihrado-

va.

Operativni budžet iznosi

10.807.200 eura, što čini 76

procenata rashoda. Za tekuće

izdatke, redovne troškove or-

gana lokalne uprave, zarade

zaposlenih i dr. planirano je

4.675.500 eura, što čini 33,02

ukupnog budžeta - kazala je

načelnica finansija u opštini

AlidaNuhodžićpredstavljaju-

ći budžet.

Za odbornike opozicije, koji

nijesu glasali za usvajanje,

budžet je potrošački i nije ra-

zvojni.

Ljubomir Zlajić (SNP) ocije-

nio je da je prilično neostvar-

ljiv jer su tekući prihodi za 3,4

Bijelo Polje:

Skupština usvojila budžet za ovu godinu

Višenovcaza sport,

socijalu i kulturu

BUDŽeT ,,TeŽi“oD

PRoŠloGoDiŠNjeG:

Sa sjedniceSO

Smolović (DPS):

Prihode smo

planirali na

realnimosnovama

i smatramo da će

biti realizovani

Zlajić (SNP):

Budžet je

neostvarljiv jer su

tekući prihodi za

3,4miliona veći

od rebalansiranog

budžeta za prošlu

godinu

Bojadžić (SDP):

Sa dvamiliona ne

mogu se servisirati

plate za 12mjeseci,

realan trošak po

tomosnovu je oko

3,2miliona eura

miliona veći od rebalansiranog

budžeta za prošlu godinu.

- Ostvareni prošlogodišnji pri-

hodi trebalo je da budu osnova

za planiranje budžeta, da se ne

bi nastavila praksa nerealnog

planiranja - smatraZlajić.

Tufik Bojadžić (SDP) smatra

da budžet ne predstavlja stvar-

no stanje uopštini.

-Prostamatematičkaoperacija

pokazuje da se sa dva miliona

ne mogu servisirati plate za 12

mjeseci.Ovdje suplaniraneza-

rade od 2.130.000 eura, imamo

ostvarenje u 2017. godini od

1.170.000 eura, a budžet smo

usvojili predNovu godinu iako

je bio planiran 2.000.000. Rea-

lan trošak za plate samo za lo-

kalnu upravu je oko 3.200.000

eura - kazao jeBojadžić.

Predsjednik opštine Petar

Smolović jekazaoda jeuodno-

su na prošlu godinu budžet ve-

ći za 1.400.000 eura.

- Prethodni budžet je ostvaren

za oko 11.000.000, što je bilo is-

pod plana jer nije došlo do rea-

lizacije prihoda od prodaje

imovine. Prihode smoplanirali

na realnimosnovama i smatra-

modaćebitirealizovani.Pove-

ćali smo izdatke za socijalnu

zaštituza65.000eura,sportza

50.000 eura, dok je i u oblasti

kulture povećanje u iznosu od

65.000 eura i to kod muzeja

30.000 i Ratkovićeve večeri

poezije35.000eura.Povećanje

se bilježi i kod javne uprave,

gdjejeCentruzapodrškudjeci

iporodicipovećanjeod20.000

eura, planiran je iznos od

80.000 eura za lokalnu izbor-

nu komisiju, povećanje je pla-

nirano i kod humanitarnih i

nevladinih organizacija. Ot-

plate dugova su manje nego u

2017. godini 212.000 eura, dok

su budžetske rezerve zadrža-

ne na istom nivou - istakao je

Smolović.

V.Šb.

1,4

miliona eura teži je

ovogodišnji budžet od

prošlogodišnjeg

DANILOVGRAD-

General-

ni sekretarEvropske fede-

racije sindikatahrane i po-

ljoprivrede (EFFAT)Arnd

Špan juče jeposjetioopšti-

nuDanilovgrad i obišao

uzornogazdinstvocrnogor-

skog rekorderauplastenič-

koj proizvodnji VeselinaJo-

vovića i farmukokanosiljau

Martinićima ,,Agromont“,

vlasništvoBožidaraJokića.

–Uvjerio samseda ovdjepos-

toje izvanredni uslovi za afir-

maciju poljoprivrede. Razgo-

varao sam sa predstavnicima

lokalne uprave i sa poslo-

davcima. Razgovaraću i sa

čelnicima Vlade na koji način

se može pospješiti socijalni

dijalog zaposlenih i kako rad-

nici, članovi sindikalne orga-

nizacije, mogu aktivnije

učestvovati u priči i rasprava-

ma o ekonomskom pros-

peritetu zemlje – rekao je

Špan.

Onjenaglasiodasepopravili-

ma EU socijalni dijalog mora

poštovati,jerdiktirausloveda

neka država postane članica

unije. On je zaključio da Crna

Gora ima divnu tradiciju, još

bolje ljude, pogodnu klimu,

ukusnu i zdravu ekološku

hranu, te da ima sve predis-

pozicije da bude jedna od

razvijenijih zemalja na star-

omkontinentu.

B.K.

Arnd Špan posjetio opštinu Danilovgrad

Socijalni dijalog

moratepoštovati

UZoRANPoljoPRiVReDNiK:

Španna imanjuJovovića

ROŽAJE -

Sniježno nevrijeme

koje je zahvatilo sjever zemlje

u rožajskoj opštini nije stvorilo

veće teškoće. Istina, prema

selima se od juče otežano sao-

braća jer komunalne službe još

nijesu počele čišćenje lokalnih

puteva, uz obrazloženje da

snijeg još uvijek pada pa bi to

bio uzaludan posao. Iz lokalne

uprave saopštili su da prate sta-

nje na terenu i da su spremni

da intervenišu na poziv mje-

štana bilo kojeg sela ukoliko

dođe do prekida saobraćaja. Sa

druge strane, prema informa-

ciji iz Odjeljenja bezbjednosti,

RoŽAje:

Otežan saobraćaj prema selima

Putevećečistiti

kadstane snijeg

ZiMSKARAZGleDNiCAU

MARTU:

Detalj izRožaja

BAR-

Odbornici su sa 19gla-

sova za i sedamprotivusvo-

jili programradaLovstvo

d.o.o. za tekućugodinu. Od-

bornikaSavaVujoševića

(Demos) interesovalo je za-

što se iz godineugodinučla-

narina lovaca smanjuje, pa

po tomosnovupreduzeće

prihoduje svemanjenovca.

On procjenjuje i da to društvo

ima mnogo zaposlenih, a tre-

balo bi da se samo izdržava, a

ne da funkcioniše „na način

BAR:

Skupština usvojila program rada preduzeća Lovstvo

Prihododčlanarine svemanji

oSTANjUUToSAZNAliiZMeDijA:

Sa sjedniceSO

što troši novac građana“.

-Članarinaod inostranih lova-

ca za 2016. godinu bila je

15.400 eura, za 2018. godinu

12.000 eura. Od članarine do-

maćih lovaca u 2016. prihodo-

vano je 24.000 eura, a u teku-

ćoj je planirano 22.000 eura

- saopštio je Vujošević. Po nje-

govimriječimaukupnirashodi

prije dvije godine iznosili

91.000, a u ovoj godini su pro-

jektovani na 105.000 eura.

Direktor LovstvaMladen Đu-

ričićkazaojedavelikiproblem

HeRCeGNoVi:

Svečanost u Vodovodu

Najbolji radnik

Slavomir Porobić

HERCEGNOVI -

Slavomir

Porobić najbolji je radnik her-

cegnovskog Vodovoda, a još

šest njegovih kolega juče je na

svečanosti koja je organizova-

na u prostorijama preduzeća

u Zelenici dobilo zahvalnice za

savjestan, odgovoran i predan

rad. Svečanost je priređena

povodom Svjetskog dana

voda. Slavomir Porobić zapo-

slen je u Vodovodu od 1984.

godine, a nagrada je, priznanje

za kompletno odjeljenje odr-

žavanja vodovodne mreže u

kojem je zaposlen na mjestu

poslovođe.

Nagradu i zahvalnice uručio je

radnicima predsjednik opštine

Stevan Katić. On je pohvalio

inicijativu koja se prvi put

realizuje. Zahvalnice su dobili:

Muhamet Tairi, Đorđe Nikiten-

ko, Boris Koljenšić, Neđo Raje-

vić, Ivan Simović i Aleksandra

Rajević.

Ž.K.

magistralni i regionalni putevi

se redovno čiste i za sada se

saobraća bez ozbiljnijih teš-

koća, uz obaveznu upotrebu

zimske opreme.

F. K.

ZAPRiMjeR:

Nagrađeni radnici

Na dnevnom redu Skupštine bio je program rada sa progra-

mom turističke informativno-propagandne djelatnosti i finan-

sijski plan Turističke organizacije za 2018. godinu. Odbornici

opozicije tražili su pauzu od 15 minuta kako bi se informisali

o dešavanjima u Turističkoj organizaciji, o čemu su, kako su

naveli- upoznati iz štampe.

Savo Vujošević (Demos) saopštio je kako su nakon konsulta-

cija obaviješteni da su ,,odbornici DPS-a napustili salu zbog

hladnoće”.

-Od predsjednika SO Radomira Novakovića, koji je član Skup-

štine TO Bar, zatražili smo da po hitnompostupku sazove

sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o dešavanjima u TO - kazao

je Vujošević.

Opozicijatražihitnuraspravu

oTurističkojorganizaciji

predstavlja to što pomorska li-

nija Bar- Bari- Bar ne funkcio-

niše.

-Oddecembrado februarane-

ma pomorske linije između

Crne Gore i Italije. Gorivo je

povećanosa3.000na5.000eu-

ra. Da bismo obavljali našu

dužnost, moramo imati više

sredstava - kazao jeĐuričić.

On je istakao da nijedan ino-

strani lovac nemože boraviti a

da se ne prijavi.

Osman Subašić (SDP) je pod-

sjetio da se radi o privrednom

društvu neprofitabilnog ka-

raktera koje se oko 90 odsto fi-

nansira izbudžetaopštineBar.

Termin nastavka sjednice biće

naknadnoutvrđen.

V.K.V.