Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 23. mart 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

Zbogošte-

ćenjakoja sunastalausljed

prodiranjavode zatvorena

je fiskulturna salaOsnovne

škole „Orjenski bataljon“u

Bijeloj. DirektoricaJarmila

Radovićkažeda jeuprava

školebilaprinuđenadado-

nese takvuodlukuradi za-

štite zdravljadjece i nastav-

nogosoblja, jer seusljed

obilnihpadavinavoda sliva-

laniz zidove, aparket u sali

sepočeodizati.

-Nastava fizičkog vaspitanja

odvijaćesenaspoljnimtereni-

ma kada vremenski uslovi to

budu dozvoljavali. U kišnom

periodu đaci će biti u učioni-

cama. Do kraja marta salu će

koristiti samo oni koji su je za-

kupili –kazala jeRadović.

Rješavanje problema prokiš-

njavanja krova nad fiskultur-

nomikinosalomuškoliuBije-

loj aktuelno je od decembra

2016. godine. Od tada su na

računu i sredstvanamijenjena

za sanacijuu iznosuod65.000

eura, koje jeopredijeliloMini-

starstvoprosvjete.Očekivanje

biopočetaksanacije, ali jedoš-

lo do propusta u zakonskoj

proceduri, na šta je uprava

škole ukazala, te je predmet

sada naUpravnomsudu.

TENDER

DirektoricaRadović objašnja-

vada jeotvoreni postupak jav-

nenabavke za izvođenje rado-

vaškolasprovela7.marta2017.

godine.Komisijazavrednova-

nje ponuda je predložila da

kaoprvorangiranuinajpovolj-

niju izabere ponudu firme

„Inkom“ iz Podgorice, dok je

drugorangirana bila ponuda

„Eurozoks“ - Danilovgrad, a

kaoneispravnaodbijena jepo-

nuda nikšićke firme „Hidro-

građevinar“.

- Uvažili smo prijedlog komi-

sije. U zakonskom roku „Hi-

drograđevinar“ je protiv te

odluke izjavio žalbu Državnoj

komisiji za kontrolu postupa-

ka javnih nabavki koja je do-

stavljena našoj školi 5. maja

2017. godine. Škola se 10. maja

izjasnilaožalbi, navodeći da je

prekršen član 122 stav 2Zako-

na o javnim nabavkama u ko-

jem se kaže da se žalba izjav-

ljuje preko naručioca, a ne

kako ježalilacučinio, direktno

Državnoj komisiji bez upo-

znavanja naručioca o njenoj

sadržini –navela jeRadović.

KONTROLA

Kako objašnjava, firma „Hi-

drograđevinar“ nije uplatila

naknadu za vođenje postupka

pred Državnom komisijom u

visini od jedan odsto procije-

njene vrijednosti javne nabav-

ke.Uplatilisu454umjesto650

eura, što je procenat manje od

procijenjene vrijednosti javne

nabavkekojaiznosi65.000eu-

ra.

-Višeputa smo se obraćaliDr-

žavnoj komisiji za kontrolu

postupaka javnih nabavki, a

zatim,7.septembrasmouputi-

li i urgenciju da donesu rješe-

nje kako bismo počeli radove.

Uprkos očiglednim zakon-

skimnepravilnostima, uvaže-

naježalbafirme„Hidrograđe-

vinar“ i naloženo nam je da u

ponovnom postupku otkloni-

mo nepravilnosti. Takođe,

škola trebadanadoknadi troš-

kove postupka „Hidrograđe-

vinaru“ - kazala je direktorica

Radović.

Ž.KONTIĆ

HERCEGNOVI:

Uprava Osnovne škole „Orjenski bataljon“ zatvorila skulturnu salu

Zbog 196euraneće

držati časove fizičkog

Bili smo prinuđeni

da zatvorimo

salu radi zaštite

zdravlja djece i

osoblja. Nastava

zičkog vaspitanja

odvijaće se na

spoljnim terenima

kada vremenski

uslovi to budu

dozvoljavali. U

kišnomperiodu,

đaci će biti u

učionicama –

kaže direktorica

Jarmila Radović

Nakon konsultacija sa Ministarstvomprosvjete, uprava

škole podnijela je tužbu Upravnom sudu protiv Državne

komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, radi poni-

štenja rješenja od 22. septembra 2017. godine. U tužbi je

detaljno obrazloženo gdje su povrijeđena pravila postupka i

pogrešno primijenjenomaterijalno pravo.

- Kako Upravni sud nije donosio presudu 5. decembra, upu-

tili smo urgenciju presjednici Branki Lakočević, navodeći

opravdanost hitnog rješavanja u postupku, kako bi mogli

započeti sanaciju. Nakon nekoliko dana dobili smo obavje-

štenje da će odluku donijeti u skorije vrijeme, ali se to još

nije desilo - objasnila je Radović.

OdgovorUpravnogsuda

čekajuod5.decembra

SANACIJAKROVAČEKAODLUKU

SUDA:

OŠ „Orjenski bataljon“

NIJEBEZBJEDNA.

Detalj iz sale

Radović:

Firma

„Hidrograđevinar“ upla-

tila je 454 umjesto 650

eura, na ime naknade

za vođenje postupka

predDržavnomkomisi-

jom, što je jedanodsto

procijenjene vrijednosti

javne nabavke

ULCINJ

Saobraćaj na dionici magistralnog puta Ulcinj - Krute koji

vodi ka graničnomprelazu Sukobin, biće uskoro potpuno obustav-

ljen zbog intenzivnijih radova na toj trasi, dogovorili su juče pred-

stavnici lokalne uprave, Direkcije za saobraćaj, javnog preduzeća

Vodovod i kanalizacija i irme ,,Met-alu plast“ iz Danilovgrada koja je

izvođač radova. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika opštine

Nazifa Cungua, sagovornici su zadovoljni tokom radova, uzimajući

u obzir vremenske uslove proteklih nekoliko dana. Direktor Direk-

cije za saobraćaj Savo Parača je kazao da su radovi počeli na lokali-

tetima koji su najzahtjevniji. On predviđa da će do početka sezone ti

djelovi puta biti pokriveni barem jednim slojem asfalta.

- Tokom sezone očekujemda će se radovi u potpunosti obustaviti

ili će se obavljati na lokalitetima koji ne ometaju saobraćaj - poručio

je Parača.

Vrijednost radova je 5.824.687 eura. Razgovarano je, kako navode, i

o izmiještanju cjevovoda na toj trasi. Riječ je o poslu koji realizuje JP

Vodovod i kanalizacija, inansira ga Vlada, a počeće uskoro.

I.T.

Obustaviće saobraćaj

naputuUlcinj - Krute

ŠAVNIK

Manjeg snijega, avećenevoljene

pamte žitelji poddurmitorskogkraja, pa i sela

upodnožjuVojnika, jer juče jebiozatvorenza

saobraćaj put odgradapodnoTrebjesekaŠav-

niku i Žabljaku.

Na JasenovomPolju, u Pragi, Lipovoj Ravni, pa i

Kruševicama,Miloševićim...palojesvega20cen-

timetara snijega, ali jak preksinoćnji i jučerašnji

vjetar zadao jemukeputarima, tolikeda senijesu

mogli izboriti s nametima koji su, na pojedinim

mjestima, bili visoki i višemetara.

Zbog toga je jučeprijepodnebioneprohodanput

odNikšića do Šavnika, neka vozila su ostajala za-

glavljena u namete, a kasnije se moglo proći uz

pratnjusnjegočistača, ali izsatausatmijenjalesu

se okolnosti i akomećava ne posustane, danas će

ponovobitiproblemanatommagistralnomprav-

cu. Prema riječima potpredsjednika opštine Šav-

nik Vlatka Vukovića, u Šavniku su ovo bili naj-

snjegopadniji dani ove zime.

- U varošici je 40 centimetara snijega, a u selima

znatno

više.Mi

smonaučili da se izborimo i sa tri

puta većimsnijegom, alimećava pravi haos. Juče

smo očistili puteve ka Dubrovsku, Bijeloj, Duži-

ma, Uskocima, a danas jedva da se poznaje kuda

smo prošli. Do većine sela je neprohodno i neće-

mo čistiti dok vjetar duva, izuzev u hitnimsluča-

jevima kakav smo imali danas zbog bolesnika u

Barama, gdje smo poslali snjegočistač - kazao

namje sinoćVuković.

Ižabljačkaudaljenijaselasuzavijana.Jučejema-

gistralni put ka Šavniku i Pljevljima bio pust, naj-

prije zatvoren za saobraćaj, pa kasnije se moglo,

aliuzpratnjusnjegočistača.MašineKomunalnog

preduzeća očistile su gradske ulice, pamoglo se i

do većine prigradskihnaselja, ali dalje „ni ptica“.

Ra.P.

Proljećnamećava zatvorila poddurmitorska sela

DoŠavnika

uzpratnju

snjegočistača

MALISNIJEGSTVORIOVELIKE

PROBLEME:

Šavnik juče

KOTOR

Manifestacija ,,Fešta

kamelija“ koja se održava sva-

kog vikenda od kraja marta do

početka maja, počinje u petak

izložbom aranžmana od cvi-

jeta kamelije u šoping centru

,,Kamelija“.

U subotu, 24. marta, u Gornjem

Stolivu biće održana likovna

i literarna radionica u prirodi

na kojoj će učestvovati učenici

osnovnih škola i a irmisani

slikari.

Centralna manifestacija koja

će se održati na obali Stoliva

u nedjelju započeće kulturno-

zabavnimprogramom. Nju čini

više događaja, kao što su izbor

najljepšeg đardina sa kameli-

jama, tradicionalna mušuljada,

izlet planinskom stazomVrmac

i Gornji Stoliv, te izložbe likovnih

radova i aranžmana od cvijeta

kamelije.

U četvrtak, 12. aprila, održaće se

koncert lokalnihmladih stvara-

laca tzv. ,,Note od kamelija“ u

koncertnoj dvorani u Crkvi Sv.

Duha. U subotu je zakazan ,,Bal

kamelija“ na kome će se birati

dame kamelija.

U nedjelju, 6. maja, manifestaci-

ju će zatvoriti različita takmiče-

nja kao što su takmičenje ribara

sa drevnimbarkama, jedriličar-

ska regata, de ile i trka veslača

sa drevnimbarkama...

Organizatori tog događaja koji

traje još od 80-ih godina su

Udruženje ,,Kamelija Stoliv“ i

Mjesna zajednica Stoliv.

I.T.

Kotor

Večeras

,,Fešta

kamelija“

KOLAŠIN

Na Bjelasici se u

nedjelju održava amaterska

trka u slalomu za rekreativce.

Kako nam je kazala Anđela

Vuković, direktorica Ski-centra

Kolašin 1450, tehničku podrš-

ku imaće od Skijaškog saveza

Crne Gore.

- U trci mogu učestvovati svi

ljubitelji skijanja i planine koji

su stariji od 18 godina. Takođe,

ne smiju posjedovati licen-

ce takmičara ili instruktora.

Takmičari mogu biti samo oni

koji nijesu učestvovali na zva-

ničnim skijaškim takmičenjima.

Prijave se mogu dostaviti sva-

kog dana na skijalištu do 11 sati.

Kotizacija za takmičenje je 10

eura – kazala je Vuković.

Po njenim riječima događaj

je osmišljen kako bi se još

više popularisalo skijanje, ali

i promovisale skijaške staze

Bjelasice.

- Sigurni smo da i kod naših

rekreativaca postoji dosta

takmičarskih izazova. Odlučili

smo da impružimo šansu i

motivišemo ih nagradama.

Tako će prvoplasirani na

amaterskoj trci, na slalomskoj

stazi dužine 300metara, dobiti

nagradu od 700 eura, drugo-

plasirani 200 a trećeplasirani

100 eura - najavila je Vuković.

Dr.D.

Unedjeljuna

Bjelasici trka

rekreativaca

Kolašin

Najavljeni

intenzivniji

radovi na

magistrali

ka Sukobinu