Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 23. mart 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA-

Energetskom

sektorupredstoji period ra-

zvojnihprojeka, aključni

trebada se realizujuovdje,

nadobroPljevljaka i cijele

CrneGore–kazao jepot-

predsjednikVladeMilutin

Simovićnakonobilaska

Rudnikauglja i Termoelek-

trane i razgovora samenad-

žmentomtihkompanija.

Simović je kazao da će tom ci-

lju, pored ostalog, doprinijeti

projekti ekološke rekonstruk-

cijeTE, kroz koji će se investi-

rati40milionaeuraiobezbije-

diti novih 20 godina rada

prema najzahtjevnijim stan-

dardima zaštite životne sredi-

ne.

- Istovremeno, stvoriće se

pretpostavke za toplifikaciju

Pljevalja, pitanje koje će se ri-

ješiti –najavio je Simović.

AMBICIJE

On je kazao da je ohrabren

svimšto ječuoprilikomposje-

te Pljevljima, TE i Rudniku

uglja koji je, kako je rekao, sta-

bilizovao svoje poslovanje i u

prošloj godini ostvario dobit

od 5.700.000 eura, zapošljava

900 rudara, sa ambicijom da

taj broj bude povećan.

Tokomrazgovora sapredstav-

nicima lokalne uprave Pljeva-

lja on je kazao da je posebno

važno dati odgovor na ključno

ekonomsko-socijalno pitanje

u toj opštini - kakoobezbijedi-

ti što više novih kvalitetnih

radnihmjesta, apostojećauči-

niti sigurnijim i sa većim pri-

manjima.

-To jezajednički izazov i sigu-

ransamdaćemo i tomizazovu

odgovoriti. Dakle, u zbiru sve-

ga što smo danas čuli, mislim

da možemo da kažemo da

Pljevlja iduputemsvog razvo-

ja, da će taj razvoj doprinijeti

novomkvalitetu života građa-

na, novim radnim mjestima,

posebno zapošljavanju mla-

dih ljudi - ocijenio je Simović.

Onjepodsjetioda jeprošlego-

dine Vlada donijela više odlu-

ka kojima je opredijelila zna-

čajna sredstva za realizaciju

brojnih projekata u Pljevljima

i ocijenio da je time jasno po-

kazan odnos Vlade prema sje-

veru, premaPljevljima, prema

svimgrađanimaPljevalja.

FINANSIJE

Predsjednik opštine, Mirko

Đačić, iskazao je zahvalnost

Vladi za podršku, ne samo u

dijelustvaranjauslovazasta-

bilizaciju lokalnih finansija,

već i realizacijibrojnihproje-

kata.

- Ponosni smo na rezultate

tokom2017. godine, naročito

kada je u pitanju komunalna

infrastruktura, saobraćaj,

gradski servisi, izgradnja

objekata od javnog i društve-

nog značaja, kako u grad-

skomjezgrutakoiururalnim

djelovima opštine. Takođe,

najavili smo i ambiciozne

planove za ovu godinu, po-

sebno u dijelu toplifikacije

grada, drugih mjera u dijelu

zaštite životne sredine, iz-

gradnje objekata društvenog

značaja, ulaganja u saobraćaj

–kazao jeĐačić.

Prvo čovjek opštine je uvje-

ren da će tokom ove godine

realizacijom niza projekata

pokazati da je lokalna uprava

opravdala povjerenje i da je

stvorila preduslove za konti-

nuitet realizacije svih proje-

kata.

Simović posjetu završava da-

nas. Predviđeno je da, pored

ostalog, razgovara i sa plje-

valjskimpoljoprivrednicima.

A. SADOVIĆ

Pljevlja:

Potpredsjednik VladeMilutin Simović započeo radnu posjetu Pljevljima

Predenergetskimsektorom

suvažni razvojni projekti

Ohrabruje činjenica da je Rudnik uglja stabilizovao poslovanje

i u prošloj godini ostvario dobit od 5,7miliona eura, da

zapošljava 900 rudara. Posebno je važno dati odgovor na

ključno ekonomsko-socijalno pitanje - kako obezbijediti

što više novih kvalitetnih radnihmjesta, a postojeća učiniti

sigurnijim i sa većimprimanjima – kazao je Simović

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Đoko Kri-

vokapić izrazio je uvjerenje da će Skupština akcionara

Elektroprivrede 28. marta vrlo vjerovatno donijeti odluku o

upućivanju ponude svim akcionarima Rudnika uglja za pro-

daju svojih akcija, čime će, kako je kazao, država, odnosno

EP, postati većinski vlasnik Rudnika.

- Iz EP, koja će biti budući većinski vlasnik Rudnika, mogu

da poručimda će Rudnik nastaviti da bude uspješan, i da

će obje kompanije dati poseban doprinos energetskom

sistemu Crne Gore. To je projekat koji se 30 godina plani-

ra, uspjeli smo da ga dovedemo do kraja, siguran samna

zadovoljstvo obje kompanije, zaposlenih, građana Pljevalja i

cijele Crne Gore – kazao je Krivokapić.

Govoreći o projektu rekonstrukcije prvog bloka TE, Krivoka-

pić je rekao da je za 27. mart zakazano potpisivanje ugovora

sa kompanijom STEAG.

Direktor Rudnika uglja, Slavoljub Popadić, istakao je da bez

jake podrške Vlade koju su imali ta kompanija ne bi došla

u poziciju da ovu godinu završava sa 6.000.000 dobiti, da

ima isprojektovanu stabilnu poslovnu dinamiku za sljedećih

pet godina, stabilan ugovor sa EPCG.

- Rudnik ne bi bio u prilici da se okuraži i uđe u neophodne

investicije i da ustabili poslovanje u periodu – kazao je Popa-

dić, ističući da će Rudnik lakše poslovati u sastavu EPCG.

Krivokapić:Državaćepostati

većinskivlasnikRudnika

PODGORICA/PLJEVLJA-

Vlada je pri-

hvatila ugovor o korišćenju sredstava za

realizaciju projekta „Upravljanje industrijskim

otpadom i čišćenje“ za remedijaciju lokacije

Pljevlja, izmeđuministarstava finansija, održi-

vog razvoja i turizma i Elektroprivrede Gore

u iznosu od 4.000.000 eura – saopšteno je

nakon jučerašnje sjednice Vlade.

Novac je obezbijeđen iz kredita Međunarodne

banke za obnovu i razvoj.

- Glavni projekat biće urađen shodno novom

konceptu remedijacije, koji je pripremila EPCG

vezano za nastavak eksploatacije deponije

Maljevac tokompreostalog vijeka trajanja

bloka I TE Pljevlja u skladu sa DPP TE Pljevlja,

koji je Vlada usvojila umaju 2016. godine. Taj

koncept podrazumijeva nastavak odlaganja

(kasetni sistem) na deponiji Maljevac uz faznu

rekultivaciju kaseta, sve do konačne remedija-

cije te lokacije, uz puno poštovanje ekoloških

i standarda bezbjednosti i kvaliteta života –

navedeno je u obrazloženju.

vlada:

ZasanacijuMaljevca4.000.000eura

- Vlada vrednuje realizovane investicije u Vektri Jakić u izno-

su od više od 70miliona eura, ali sa druge strane očekuje i

insistira na izmirivanju obaveza po osnovu korišćenja šuma

- poručio je potpredsjednik Vlade Milutin Simović tokom raz-

gora sa vlasnikom te kompanije DraganomBrkovićem.

Simović je kazao da je ohrabren realizovanom investicijom

i instaliranomnajsavremenijomopremom i tehnologijom te

podsjetio da je nezaobilazan uslov za uspješno poslovanje

motivisani radnici prema kojima se izmiruju obaveze.

On je uvjeren da Vektra Jakić može da bude lider u sektoru

drvne industrije u regionu i šire i zamajac novih iskoraka plje-

valjske ekonomije te prostor za nova radna mjesta.

- Partnerstvo lokalne uprave i kompanije, uz ispunjavanje

obaveza prema lokalnoj samoupravi, kao i kreiranje povolj-

nog poslovnog ambijenta naporima lokalne samouprave, je

formula za siguran napredak - poručio je Simović.

Vektramoraizmirivatiobaveze

PODGORICA–

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoliko

sati neće imati struju.

CEtInJE:

od 8:30 do 15 sati Nje-

guši i Žanjev Do.

HERCEGnOVI:

od 7:30 do 8:30

sati područje Škvera; od 9 do 14

sati područje Zelenike u okolini

auto-servisa i dio naselja Kuti.

KOtOR:

od 9 do 14 sati područ-

je u okolini stare fabrike „Lje-

kobilje“ u Risnu; od 10 do 10:30

sati područje od naselja Muo do

Prčanja.

nIKšIć:

od 9 do 15 sati Podvrš,

Vraćenovići, Jabukovac, Korav-

nica, granični prelaz „Vraćeno-

vići“, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do,

Bratogošt, Rvana gora, Bjelica,

Vrbica, Ubla, Crkvice i Donje

Selo.

I.t.

CEDIS:

Dio

Nikšićabez

struje šest sati

KOtOR-

Zamjenavodovod-

nemrežeuDobroti odvija se

poplanu. Radi senadvije lo-

kacije, odzgrade ,,Pionir“do

Srednje školeuDobroti i u

naseljuSveti Stasije. Tehnič-

ki direktor gradskogvodovo-

daVelemirDragićkazao jeda

jeveći dioposlova završen.

-PutpremaOsnovnojškoli,,Sa-

vo Ilić“ i Srednjoj školi je zatr-

panzemljomnaonimmjestima

nakojimajezamijenjenadotra-

jala vodovodna instalacija, a

kad bude ljepše vrijeme će se i

asfaltirati –kazao jeDragić.

On je podsjetio na dogovor sa

izvođačem radova da se ovaj

posao ulicom do škola, koja je

veoma frekventna, obavlja za

vrijeme vikenda.

U naselju Sv. Stasije se obavlja

veći dio radova na zamjeni vo-

dovodnemreže oko stambenih

zgrada.

- Prije svega mijenja se vodo-

vodna instalacija kod montaž-

nihobjekatauovomnaselju,jer

su vodovodni priključci tu u

veoma lošem stanju i ukopani

su na velikoj dubini, što je uvi-

jekVodovoduotežavaloprona-

laženjegubitakavodeisanaciju

kvarova - naveo je on.

U Vodododu očekuju da se za-

vršetkom tog posla prije svega

smanje gubici vode na ovom

području, što će doprinijeti i

povoljnijem vodosnabdijeva-

nju, posebno ljeti, kad je velika

potrošnja. Radovi u naselju Sv.

Stasijetrebalobidabuduokon-

čani do 31. marta, a u aprilu po-

činjuradovinadioniciodIndu-

strijske zone do Radanovića,

kao i u Orahovcu u dijelu nase-

lja između magistrale i mora.

Predviđeno je da radovi traju

do 20.maja.

S.M.

Kotor:

U toku zamjena vodovodnemreže u Dobroti

Posaoćezavršiti doaprila

SMaNjIĆeGUBItKeNa

MreŽI:

Radovi uDobroti

HERCEGnOVI –

Zakoni o

turizmu i strancima restrik-

tivni su i rigorozni popita-

nju turističkihagencijakoje

sudovedeneuneravnopra-

van i težakpoložaj, jerne

omogućavajudanaplaćuju

boravišne takse. Zatoćemo

uputiti nadležnimdržav-

nimorganima inicijativuda

naneki način izjednače tu-

rističkeorganizacije i turi-

stičke agencije–najavio je

predsjednikUOHerce-

gnovskog turističkogudru-

ženjaRankoŠabanović.

On smatra i da će se problem

siveekonomijenakoji suuka-

zivali decenijama, povećati

ove godine.

- Dali smo doprinos legaliza-

ciji poslovanja u turizmu, ba-

rem što se tiče onih koji su

željelidasarađujusanama,ali

ti izdavaoci su sada došli u te-

žak položaj. Konkretno, mo-

žemo da kažemo da imamo

dosta starih izdavalaca, to su

staračka domaćinstva. Oni

hoće da rade pravilno, među-

timnovazakonskarješenjasu

za njih nepovoljna. Sada čo-

vjek od 70 do 80 godinamora

da ima kompjuter i da samo-

stalno radi prijavu boravka.

Ima ljudi koji žive sami, ne

znaju da rukuju kompjute-

rom,nitigaimaju.Tonijepro-

fesionalni turizam, to je pre-

življavanje. Imamo u Herceg

Novomveliki broj ljudi koji se

baveturizmom,nedabisebo-

gatili nego da dopune kućni

budžet, da pojačaju svoje pri-

hode koji su, kao što svi zna-

mo,mali –rekao jeŠabanović.

Ž.K.

UOHercegnovskog turističkog udruženja

Tražedanaplaćuju

boravišnu taksu

PljevljaNaDoBroMraZvojNoM

PUtU:

SimovićuRudnikuuglja