Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 22. mart 2018.

Društvo

PODGORICA–

Učenicima

se rijetkopružajumoguć-

nosti da iskažukompetenci-

jekoje senajčešćenepro-

cjenjujuni formativnoni

sumativno (ocjenanakraju

određenogklasifikacionog

perioda), aupravo su imone

neophodnepri zapošljenju,

ocijenio jeprofesor i naučni

savjetnik InstitutaVinčau

Srbiji dr StevanJokić.

On je jučenanaučnoj tribini u

Crnogorskojakademijinauka

i umjetnosti govorio na temu

,,Đak, nastavnik, školausvije-

tukoji semijenja“, afokusirao

senapromjeneuobrazovanju

koje su posljedica digitalne

revolucije. Nastavnici su, ka-

ko je istakao, uobavezi da rea-

lizuju preobimne, logički ne-

povezane disciplinarne

programe, pritom koristeći

uglavnom instruktivni pri-

stup, ukomjeučeniknajčešće

sveden na nekog ko prima in-

formacije.

RefoRma

- Društvo, univerzitet, akade-

mije, istraživački instituti, ro-

ditelji, nastavnici i škole su u

obavezipremasvomnasljeđu,

odnosnodjecidaovusituaciju

promijene, pomognumladim

ljudima da se spremno suoče

sa izazovima koji su dio sva-

kodnevice globalizovanog

svijeta - istakao je Jokić.

Tokom diskusije akademik

Momir Đurović je govoreći o

novom modelu obrazovanja

kazaodajenezadovoljankako

se primjenjuje u crnogorskim

osnovnimškolama.

-Da li jenovimodel obrazova-

njadamojunukpočinjeuško-

lu od 11 do 13 sati. Djeca idu u

tri smjene kod nas, to nije slu-

čaj u Zapadnoj Evropi. Ovoga

nema nigdje – rekao je on.

Kazao je da je veliko pitanje

čemu danas služi obrazova-

nje, a dodao je i da ,,nema epi-

teta sa kojim bi mogli opisati

koliko je loše osnovno crno-

gorsko obrazovanje“.

PODGORICA-

Projekat „Ja-

čanjekapaciteta za imple-

mentacijuOkvirnedirektive

ovodamauCrnoj Gori“, koji

jeu susret 22.martu - Svjet-

skomdanuvodapredstavljen

jučeuPodgorici, kako jeoci-

jeniopotpredsjednikVlade i

ministar poljoprivrede i ru-

ralnog razvojamrMilutinSi-

mović, predstavljavažan

iskorakuoblasti upravljanja

vodnimresursimaunašoj ze-

mlji.

Riječ je o projektu koji je podr-

žan kroz IPA 2014 pretpristu-

pna sredstva za životnu sredi-

nu, u iznosu od 1,9 miliona

eura, koji sprovodi Ministar-

stvopoljoprivredeusaradnjisa

Evropskomkomisijom.

DiRektiva

– Realizacijom ovog projekta

unaprijediće se standardi kva-

liteta voda, poboljšati trenutno

stanjeinformisanostiovodnim

resursimaidefinisatimodeliza

održivo upravljanje vodama u

skladu sa standardima Evrop-

ske unije –kazao je Simović.

Naglasio jeda jevodni potenci-

jal jedan od značajnih razvoj-

nihpotencijalaCrneGore.

– Jedan od najvećih izazova u

oblasti upravljanja vodama,

kao najznačajnijem i najobu-

hvatnijemdijelu poglavlja 27 –

životna sredina, je priprema

planova upravljanja riječnim

slivovima. Ovimprojektomdo

sredine 2020. godine imaćemo

PODGORICA-

Osobe saDa-

un sindromom nijesu teret

već ravnopravni članovi

društva, kojima je neophod-

no omogućiti servise podrš-

ke i uslove za obrazovanje i

zaposlenje, kako bi mogli ak-

tivno doprinijeti zajednici,

poručili su juče izUdruženja

mladih sahendikepom.

Izvršna direktorica UMHCG

Aleksandra Pavićević kazala

je, povodom obilježavanja

Svjetskog dana osoba sa Daun

sindromom, da građani mora-

ju mijenjati stav prema svim

osobama sa invaliditetom, ka-

ko bi im pružili priliku da po-

kažukoliko znaju imogu.

– U našem okruženju i širom

svijeta osobe sa Daun sindro-

momsu slikari, dizajneri, pre-

duzetnici,manekeni.Nanama

je da im omogućimo da se

osjete dobrodošlima, da im

stvaramo prilike. Najprije da

imdozvolimo da se rode, tako

što ćemo skrenuti pažnju na

nehumanupraksu selektivnih

abortusa – rekla jePavićević.

Istakla je da osobe sa Daun

sindromom nijesu teret, već

ravnopravni članovi društva

kojima treba omogućiti servi-

se podrške.

–Omogućimoimdaseškoluju

po redovnom programu, jer

potrebazaobrazovanjemniza

PODGORICA-

Rektor Uni-

verzitetaCrneGoreDanilo

Nikolić sastao se juče sa

šefomodjeljenja zamedije

i kulturuambasade SaDu

Podgorici Džefomadlerom, a

razgovarali suomogućnosti-

ma produbljivanja saradnje

sa američkimuniverzitetma

imrežomalumnista američ-

kihobrazovnihprograma u

našoj državi.

Razgovarano je, kako je saop-

šteno, omogućnosti uspostav-

ljanja saradnje UCG sa američ-

kimuniverzitetima.

– Prvi ugovor koji je UCG potpi-

sao sa nekim stranimuniverzi-

tetombio je Florida State Uni-

versity 1975. godine – podsjetio

je Nikolić.

Na sastanku je, takođe, bilo

riječi o programima razmje-

ne i stipendiranja kao što su

UGRAD, Summer Work&Travel

i Fulbright.

– Prije dvije godine oko 600

studenata iz Crne Gore je išlo

na Summer Work&Travel

program, a prošle godine oko

1000 – istakao je Adler.

Adler je, kako je saopšteno,

izrazio spremnost Ambasade

da kroz programe obrazovne

razmjene obezbijedi američke

asistente u nastavi za podršku

učenju engleskog jezika na

UCG.

N. Đ.

UCANU održana tribina o promjenama u obrazovanju

Slovenija trebada

budeuzor svima

UČENIKNAJČEŠĆESVEDENNANEKOGKOPRIMAINFORMACIJE:

Sa tribine

- Problem je u nastavnicima

zato što ad literam pričaju –

negodovao je on.

Jokić se, međutim, nije sagla-

sio sa njim. Rekao je da na-

stavnici itekako imaju per-

spektivu i da štošta djeca

moguda nauče odnjih. To su,

istakao je, predivni ljudi, koji

se obično ne vide, i čine naj-

bolji diodruštva.

- Bar u Srbiji, ne znam kod

vas. To su ljudi kojima samo

trebamalodadodatedatobu-

de perfektno. Ja sam, što se

togatiče,velikioptimista–re-

kao je Jokić.

ReGioN

Ispričao jeda je Slovenija, ka-

da je riječ o regionu, najbolji

primjer ostalima kako treba

ulagati uobrazovanje.

- Bio sam na jednom skupu u

Ohridu gdje se pričalo kako

pomažemo nastavnicima…

Jedan čovjek iz Slovenije je

rekaodapratekakonastavnik

rješava neke probleme, reci-

mo iz fizike, i kad vide da mu

ne idedobro sađacima, pozo-

vu ga i kažu mu gdje treba da

se koriguje. Iz Makedonije i

Bugarskesurekli: ,,Ahoćete li

da ga prijavite da ga kazne na

platu“. On im je odgovorio:

,,Nijesam lud. Ja hoću da

momčovjekupomognemi da

onpomogneđacima“.Odnjih

imate što da naučite - istakao

je Jokić.

ProfesorJokićširojjavnostije

poznat i po projektu ,,Ruka u

testu“, pokrenut 2001. godi-

ne, a za koji je 2007. godine

postao kolaureat ,,Purkwa“

nagrade za doprinos nauč-

nom opismenjavanju djece

planete. Ovo prestižno pri-

znanje dodjeljuje internacio-

nalni žiri Francuske akade-

mije nauka.

N.Đ.

Obilježen Svjetski dan osoba sa Daun sindromom

Ravnopravni

članovi društva

Osobama saDaunsindromom

obezbijediti servisepodrške

koganijeinetrebadabudepo-

sebna. Omogućimo im da se

zaposle, da samostalno žive i

dozvolimodanampokažuko-

liko znaju i mogu – pozvala je

Pavićević.

Sekretar Sekretarijata za rad,

mlade i socijalnostaranje Ivan

Terzić ukazao je na to da se

Daunsindrommožepojaviti u

bilo kojoj porodici, bez obzira

na zdravlje roditelja i načinži-

vota, zbog čega je potrebno

raditina jačanjusvijesti javno-

sti. Poručio je da je odgovorna

socijalna politika prioritet

glavnog grada i podsjetio na

pokretanje pet socijalnih ser-

visa i velikog broja aktivnosti

iz te oblasti.

N.Đ.

Majka djevojčica sa Daun

sindromom i saradnica na

organizaciji događaja Sara

Bero kazala je da očekuje

da će se svi zalagati da

svake godine bude sve više

posjetilaca manifestacije.

– Pružite nam ruku podrš-

ke, razumijevanja, dajte

namprostora da vam

pokažemo i dokažemo

kolikomožemo da volimo

i budemo dio vas – rekla je

Bero.

Podrška

Unaprijediti

saradnjusa

američkim

univerzitetima

Predstavljen projekat za implementacijuOkvirne direktive o vodama

Upravljanje riječnim

slivovimau fokusu

spremne planove upravljanja

JadranskimiDunavskimriječ-

nimslivom,čimećemoispuniti

ovo mjerilo u pretpristupnim

pregovorima. Planovi uprav-

ljanja riječnim slivovima će,

nakon usvajanja EK, biti

osnovni dokumenti u Crnoj

Goripremakojimaćeseuprav-

ljati vodnim resursima, sa ci-

ljem njihovog očuvanja – ka-

zao je Simović.

Onjenajaviodaćeradiunapre-

đenja praćenja kvantiteta po-

vršinskihvodaHidrometeoro-

loški zavod dobiti 10 novih

sofisticiranih hidroloških sta-

nica za mjerenje površinskih

voda i da će biti unaprijeđeno

17 postojećih stanica.

moNitoRiNG

U oblasti monitoringa podze-

mnih voda planirano je uspo-

stavljanje novih 65 mjernih

stanica.

– Pokazala se i neophodnost

pripreme projekta istražnih

hidrogeoloških radova, radi

utvrđivanja nivoa podzemnih

voda i njihove povezanosti sa

površinskim,kaoiukonačnom

uspostavljanja osmatračkih

stanica –pojasnio je Simović.

Neke od planiranih lokacija za

izvođenje istražnog bušenja su

Riječane u Nikšiću (Banjani),

Radovče, sliv Cijevne, Vučji

studenac u Danilovgradu, Če-

vo...

Završna komponenta projekta

je izrada vodnog informacio-

nog sistema, koji će predstav-

ljati bazu podataka o vodnim

resursima.

Šef Sektora za saradnju Dele-

gacije EUu Podgorici Herman

Špic kazao je da je najbolji mo-

del za jedinstveni sistem

upravljanja vodama - upravlja-

nje riječnim slivovima, odno-

sno prirodnim geografskim i

hidrološkim jedinicama, a na

nivouadministrativnih ili poli-

tičkihgranica.

–ObariječnaslivauCrnojGori

su međunarodna i samim tim

zajedničko razumijevanje i

pristup je od ključnog značaja

za uspješnu i efikasnu imple-

mentaciju–poručio je Špic.

N. k.

Realizacijomovog projekta unaprijediće se standardi kvaliteta

voda, poboljšati trenutno stanje informisanosti o vodnim

resursima i definisati modeli za održivo upravljanje vodama u

skladu sa standardima Evropske unije – kazao jeMilutin Simović

Povodom 22. marta, Svjet-

skog dana voda, u šoping

molu Delta siti danas će od

12 do 14 sati biti postavljen

štand Instituta za javno

zdravlje.

Posjetioci će, kako je

saopšteno, moći da dobiju

preporuke od ljekara o

dnevnomunosu vode, kao

i informacije o bezbjedno-

sti vode za piće.

Partneri Instituta u obilježa-

vanju Svjetskog dana voda

ove godine su Regionalni

vodovod Crnogorsko pri-

morje i Aqua Bianca.

Štand

Institutaza

javnozdravlje

VAŽANISKORAKUUPRAVLJANJUVODNIMRESURSIMA:

Sa jučerašnjekonferencije

Predsjednik Odbora za obrazovanje CANU-a Slobodan Bac-

ković ne smatra dobrom idejomosnivanje Fonda za talente.

- Da talentima dajemo po 1.000 eura… Odmalih nogu ti učiš

djecu da urade nešto i za sebe i za društvo, ali po cijenu da ti

njima nešto daš kao kompenzaciju, što je jako loše. Umjesto

da stvaraš obavezu da uradi nešto za opšte dobro bez neka-

kvih takvih naknada... Ili je to vrijeme prošlo ili ja živimu proš-

lom vremenu. Nažalost, meni se ne dopada priča sa talentima

zato što bi bilo bolje da ako su već izrazili nekakva postignu-

ća, poslati ih na neke škole gdje bi imali neko dopunsko obra-

zovanje ili poslati ih u elitne škole – istakao je Backović.

Fondzatalente