Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 22. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

Klinički cen-

tarCrneGorenajoštrije je

osudio istupehirurgaNikole

Fatića, koji danimakritikuje

ovuzdravstvenuustanovu

na svomFejsbukprofilu.

Kako su saopštili, Fatić svojim

istupima na društvenimmre-

žamaruši integritet iugledlje-

karske profesije.

PROTOKOL

Menadžment Kliničkog cen-

tra suspendovao je prošle sed-

mice Fatića zbog nepoštova-

njaprotokolautoj ustanovi jer

je, kako su prenijeli mediji,

navodnonamjeravaodaoperi-

še pacijentkinju bez odobre-

nja dežurnog hirurga, pripre-

me i neophodnihmedicinskih

pretraga.

Fatić je reagovao objavljiva-

njembrojnih službenih doku-

menatanaFejsbukuupokuša-

ju da demantuje navode iz

obrazloženja suspenzije, a iz

Kliničkog su juče poručili da

su takvi njegovi javni istupi

„do sadanezapamćeni u crno-

gorskomzdravstvu“.

–Ovo za posljedicu ima nepo-

vjerenje građana u stručni i

profesionalni rad ljekara za-

poslenih u KCCG, koji časno

nose teret odgovornosti svog

poziva. Budući da je postupa-

njem Fatića prije svega naru-

šen ugled i poštovanje ljekar-

ske profesije i medicinske

etike, to smatramo da je bila

neminovnareakcijaLjekarske

komoreCrneGore, koja je izo-

stala – istakli su iz ove ustano-

ve.

Iz Kliničkog centra su naveli i

da su protiv ljekara Nikole Fa-

tićapokrenuti disciplinski po-

stupci koji suu toku.

SUSPENZIJA

Sa druge strane, Fatić za Po-

bjedu kaže da je za suspenziju

saznaoizmedija, teda jerješe-

nje onjoj dobio tekuutorak.

On je poručio da će potražiti i

aktivirati sve sistemskemeha-

nizme kako bi zaštitio integri-

tet, čast i ugled.

Tvrdi da je saopštenje Klinič-

kog nastavak hajke na njega i

njegovu porodicu. Kaže da ta

„hajka traje sedam mjeseci“,

samozbog,kakoističe,željeda

unaprijedi crnogorsku vasku-

larnu hirurgiju, prema uzoru

na najbolje svjetske centre u

kojima je školovan.

– Evropski sistem vrijednosti,

kojemsvitežimo,nemogućeje

sprovesti zbog opstrukcije i

podmetanja ljudi koji blokira-

ju dalji razvoj našeg zdrav-

stvenog sistema, a radi očuva-

nja ličnih i finansijskih

monopolauzurpirajućidržav-

nu imovinu i resurse–napisao

je Fatić u reagovanju objavlje-

nomna svomFejsbukprofilu.

Ugled Kliničkog, kako je do-

dao, narušili su ,,oni koji sekri-

ju iza nepotpisanih saopšte-

nja, naručenih medijskih

članaka, a sve radi lične finan-

sijske koristi i pohlepe“.

HIRURZI

Mediji su juče objavili i da je

kolegijumHirurške klinike,

koji čine 23 ljekara, obavije-

stio direktoricu Kliničkog

centra Zoricu Kovačević da

odbijaju dalju saradnju i rad

saFatićem.

Komentarišući tenavode, on

kaže da nije odbijao da radi

sa njima.

– Što se tiče ovih imena, oni

su se izgleda prepoznali u

nekimmojim riječima, ali ja

uopšte nijesam mislio na

njih, ne znam šta im bi. Uz-

gred, to što neće da rade

predstavlja težu povredu

radne obaveze za koju se

izriče disciplinska sankcija

suspenzije. Uzgred, 23 ime-

na u odnosu na 3.000 zapo-

slenih uKCCG je totalna ka-

tastrofa –poručio jeFatić.

Sl.R.

PODGORICA

SavjetAgencije za elek-

tronskemedije jena jučerašnjoj sjednici

emiteru televizijskogprogramaTelevi-

ziji Atlas dao saglasnost za značajnu

promjenu struktureprograma, aodbio

jeprijedlog stečajnogupravnikaAtlasa

da imseponišti odobrenje za emitova-

nje.

Stečajni upravnikAtlasa i povjerioci zatra-

žili su od Savjeta Agencije za elektronske

medije da poništi odobrenje za emitovanje

zbog navodne „nedozvoljene medijske

koncentracije“, koja je ostvarena u trenut-

ku kada je Savjet Agencije dozvolio prenos

televizijskog odobrenja sa RTV Atlas na

AtlasMediaGroup.

Direktor Agencije Abaz Džafić rekao je da

nije postojala nedozvoljena medijska kon-

centracija prema zakonu umomentu kada

je Savjet donio odluku o prenosu odobre-

nja.

– Atlas nije tražio da prenese dozvolu za

RadioiTelevizijuvećsamoprenosodobre-

nja za Televiziju. Mi smo sproveli izvršni

postupak, što jenormalno, jer smohtjeli da

naplatimoono štonampripada, ali ipakni-

jesmo uspjeli ništa da naplatimo – rekao je

Džafić.

Savjet Agencije juče je donio odluku o ras-

podjeli sredstava iz Fonda Agencije za po-

moć komercijalnimradio emiterima.

Prema njihovoj odluci, raspodjeljivaće se

sredstva iz Fonda koja su prikupljena od 1.

jula 2016. do2.marta 2017. godineu iznosu

od 264.280,78 eura za programske granto-

vezapovećanjeobima,struktureiraznovr-

snosti ponude sadržaja posvećenih temat-

skimoblastima od javnog interesa.

K. J.

PODGORICA

Svjetska turistička organizacija organizuje među-

narodnu konferenciju na temu „Vrijednosti ljudskih prava: kori-

šćenje moći turizma za promociju unakrsnog kulturnog dijaloga

i postizanje ciljeva održivog razvoja“, a među njima su i predstav-

nici Univerziteta Donja Gorica.

Učesnici konferencije, kako je saopšteno, pješačiće pet dana oko

124 kilometra do grada Santjago de Kompostela.

Studenti UDG-a su, sa 110 internacionalnih studenata sa 20 uni-

verziteta iz 16 zemalja svijeta, prije dva dana krenuli ,,na jedno od

najpoznatijih hodočašća u Evropi“.

– Da bi učestvovali u ovomprojektu, studenti sumorali da polože

nekolikomodula koji su od njih zahtijevani (o istoriji Camino de

Santiaga, o ljudskimpravima, etici, kulturi, održivosti razvoja) i da

se izički i mentalno pripreme za ovaj projekat – piše u saopšte-

nju.

Pješačiće različitim rutama, preći više od 100 kilometara, spavati

u kasarnama, jesti usput i pripremati svoj nastup na konferenciji,

koja će biti održana 23. marta.

N.Đ.

PODGORICA

Hrvat-

sko i crnogorskomini-

starstvo zdravlja sarađi-

vaće u oblasti doniranja

organa i transplantacija,

da bi se ta grana medi-

cine u Crnoj Gori a ir-

misala kako zaslužuje u

zdravstvenom sistemu,

ocijenjeno je na sastan-

ku tih resora u Zagrebu.

Iz Ministarstva zdrav-

lja je saopšteno da su

hrvatske kolege podrža-

le nastavak saradnje sa

crnogorskim zdravstve-

nim sistemom, koja je

počela prije pet godina

i rezultirala potpisiva-

njemProtokola o sarad-

nji u području transplan-

tacione medicine.

Po tomprotokolu, paci-

jentima iz Crne Gore

omogućen je pristup

Eurotransplantu.

– Paralelno sa upotpu-

njavanjempravnog

okvira za sprovođenje

transplantacije, koristi-

ćemo iskustva Hrvatske

u sprovođenju kontinu-

irane kampanje podi-

zanja svijesti građana

o doniranju organa –

dodaje se u saopštenju.

Sl.R.

PODGORICA

Zaunapre-

đenje stanjauoblasti pošto-

vanja i zaštite ljudskihprava

potrebne suodlučnije i krea-

tivnije akcijekojemogudo-

prinijeti postizanjurodne

ravnopravnosti u svimsfe-

rama života, ukoliko imse

pristupi organizovano i pre-

dano.

Tosuna jučerašnjemsastanku

ocijenili predstavnica UNDP-

azaCrnuGoruFionaMekluni

i ministar za ljudska i manjin-

ska pravaMehmedZenka.

Zenka je istakao spremnost

Ministarstva da sarađuje sa

svimrelevantnimakterima na

planu zaštite i unapređenja

ljudskih i manjinskih prava, te

posebno na prevenciji i suzbi-

janju negativnih društvenih

fenomena kao što je nasilje.

– Mekluni je posebno istakla

napredak na polju političke

participacije žena i naglasila

važnostdjelovanjaŽenskepo-

litičke mreže. Ti rezultati će

biti odličnaosnova i zabuduće

uspjehe – saopšteno je nakon

sastanka.

Ona se, kako ističu, osvrnula i

na druge brojne pomake, me-

đu kojima i trostruko veći broj

prijavljenih slučajeva nasilja

nad ženama.

N.Đ.

agrubo

rskeetike

dadržavapartneraCrneGore,

više puta saopšteni javno i di-

plomatskim kanalima, nijesu

urodili plodom, a DPS je, kao

što smo i najavili, odlučio da

svoj naum realizuje do kraja –

naveli suoni.

SINDIKAT

Oni smatraju da će se „proces

preuzimanja RTCG dovesti

do kraja razrješenjem gene-

ralne direktorke Andrijane

Kadije i direktora Televizije

VladanaMićunovića“.

Mićunović je u utorak na

sjednici Savjeta poručio da

mu ne pada na pamet da pod-

nese ostavku nakon što nije

usvojenprogramsko-produk-

cioni planTelevizije.

Povodom smjene Pavićevića

juče se oglasila i Unija slobod-

nih sindikata s porukom da

očekuju od institucija Evrop-

ske unije da upute snažnu i ja-

snu poruku crnogorskim in-

stitucijama da preispitaju,

kakonavode,nezakoniteodlu-

ke, kojima su urušeni kredibi-

litet i autonomija legitimno

izabranih članova Savjeta

RTCG.

Do tada će, kako su poručili,

Pavićević kojeg su oni delegi-

rali za članstvo u ovom tijelu

nastavitidasezalažezapotpu-

nudepolitizacijuJavnogservi-

sa i unapređenje u opštem in-

teresu svihgrađana.

K.J.

og zakona

ječijih

žnica

ni slučajevi i buduće žrtve porodič-

nog idrugihoblikanasilja–naglasi-

la jePetrović.

Maloljetnički i ugovoreni dječiji

brakovi,kakojerekla,nanašimpro-

storima još su tabu tema ili nebitna

tema za širu društvenu zajednicu,

kao i zamnoge koji rade u instituci-

jama od kojih se očekuje pomoć i

podrška.

Upozorila je da je neprihvatljivo

ovu pojavu tretirati kao „običajno

pravo“romskeiegipćanskepopula-

cije, jer to, kako je rekla, nije ni isti-

nito.

J.B.

Sadona Delija ukazala je na

podatke iz istraživanju Centra za

romske inicijative iz 2014. godine

prema kojima je tada u prisilni

brak ušlo čak 72,4 odstomaloljet-

nih djevojčica.

- Istraživanje iz 2013. godine

pokazalo je da je u romskim

naseljima stopa maloljetnih bra-

kova skoro 63 odsto, što se može

uporediti sa pojedinim afričkim

državama, na primjer Niger, u

kojem je stopa ugovorenih dječi-

jih brakova 75 odsto, u Čadu 72

odsto – navela je Delija.

Poražavajući

podaci

Sastanak o

doniranju organa

Saradnjom

douspješnog

programa

transplantacije

Jošdostaposlado

rodne ravnopravnosti

Sjednica Savjeta Agencije za elektronskemedije

Nećebiti poništenoodobrenje

TVAtlasdaemitujeprogram

Studenti UDG-adio

internacionalnog tima

Iz Kliničkog centra reagovali na izjave hirurga Nikole Fatića na društvenimmrežama

Nikola Fatić poručio da će potražiti i aktivirati

sve sistemskemehanizme za odbranu

integriteta, časti i ugleda. Komentarišući zahtjev

23 hirurga koji su odbili saradnju sa njim, on

kaže da je to povreda radne obaveze, ali i da

23 doktora ne predstavljaju ništa u odnosu na

3.000 zaposlenih u Kliničkomcentru

Narušenugled

ljekarskeprofesije

NikolaFatić

Klinički centar

AndrijanaKadija i VladanMićunović