Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 22. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

UCrnoj Gori

uproteklih sedamdana zabi-

lježeno je 13novih slučajeva

obolijevanjaodmalihbogi-

nja.

Kako je saopšteno iz Instituta

za javno zdravlje, od početka

godine do 20. marta registro-

vano je29oboljelih, odkojih je

njih 17 virusu bilo izloženo to-

komboravka u inostranstvu ili

su bili povezani sa uvozom vi-

rusa, doksešestosobazarazilo

nateritorijiCrneGore,azaisto

toliko izvor infekcije se nije

mogaoutvrditi.

– Svi pacijenti kod kojih preci-

zan izvor inficiranja nije utvr-

đen su i dalje predmet epide-

miološke obrade – kazali su iz

Instituta.

Najpogođenija grupa, kako su

naveli, su djeca starija od jed-

ne, a mlađa od pet godina

(41,38odsto) odkojihnikonije

vakcinisan.Zatimslijedeodra-

sli, stariji od 35 godina (24,14

odsto) imlađi odrasli (od 18do

navršenih 35 godina) kojih je

registrovano petoro. Preostali

oboljeli su djecamlađa od jed-

ne godine (10,34 odsto) i djeca

osnovnog i srednjoškolskog

uzrasta (sedamprocenata).

Iz Instituta za javno zdravlje

upozoravaju da iako su smrtni

slučajevi registrovani svuda u

regionu, dio javnosti i dalje

percipiramorbilekaobezazle-

nu zaraznubolest.

– Ovakav stav je pogrešan i

opasanposebnoimajućiuvidu

potencijalne komplikacije i

teške ishode koje infekcija

morbilimanosi naročitomeđu

najmlađomdjecom–upozora-

vajuoni.

IzInstitutanaglašavajudama-

le boginje nijesu niti nova, niti

nepoznata bolest.

– To je zarazna bolest, čije su

namepidemiološke i mikrobi-

ološke karakteristike dobro

poznate i za koju učinkovita

zaštita postoji više od 40 godi-

na. Jedini način na koji će se

dalje obolijevanje prekinuti je

postizanje visokog nivoa ko-

lektivnogimunitetatimeštoće

sva osjetljiva djeca biti na vri-

jeme i adekvatno zaštićena –

podsjećaju iz ove zdravstvene

ustanove.

Od registrovanjaprvog slučaja

i zaključno sa 20. martomnaj-

veći broj oboljelih od malih

boginja u regionu, kako su na-

veli, registrovan je u Srbiji –

3.890gdjesutokomprethodne

sedmice registrovana i dva

smrtna slučaja, što je ukupno

12umrlihodmorbilaodpočet-

ka epidemije.

Sl.R.

PODGORICA

Demokrat-

skapartija socijalistaupozo-

rila je jučeda jeuredništvo

Radio-TelevizijeCrneGore,

izvještavajući o smjeni Vla-

dimiraPavićevića sa funkci-

jepredsjednikaSavjetaJav-

nog servisa, prekršilo

profesionalne i etičke stan-

darde i iznijeloklevetena

računnjihovepartije.

Poručili su i da će se timpovo-

domobratiti OEBS-u, AEM-u

i SavjetuRTCG.

Pavićevića je Savjet RTCG taj-

nim glasanjem smijenio na

sjednici u utorak, nakon čega

su na njegovo mjesto imeno-

vali novog člana tog tijela Iva-

na Jovetića. DPS-u je bio spo-

ran prilog koji je povodom

sjednice Savjeta emitovan u

dnevnicima 2 i 3.

STANDARDI

–Izvještavajućiosmjenipred-

sjednika Savjeta RTCG, ured-

ništvojezakonskuodlukujed-

nognezavisnogtijelasmjestilo

u kontekst predsjedničke

kampanje, i to tako što su u

Dnevniku emitovane reakcije

opozicionih stranaka i NVO

sektora koje su sadržale op-

tužbe i uvredena računDPS-a

i njegovog predsjedničkog

kandidata – saopštili su iz te

stranke.

Napomenuli su da ih niko iz

Javnog servisa nije kontakti-

rao, niti im je tražio komentar

na „niz kleveta emitovanih u

prilogu“.

- Smatramoda je ovakvimpri-

strasnim i diskriminatorskim

odnosomprema najjačem su-

bjektu na političkoj sceni, ru-

kovodstvo RTCG neke druge

interese stavilo iznad javnog.

O ovomgrubomkršenju stan-

dardainovinarskeetikeobavi-

jestićemoOEBS, AEMi Savjet

RTCG- poručili su izDPS-a.

Generalna direktorica Javnog

servisa Andrijana Kadija i di-

rektor Televizije Vladan Mi-

ćunović juče nijesu htjeli da

komentarišu optužbe DPS-a,

ali ni odluku o smjeni Paviće-

vića.

Odmah nakon što je Pavićević

smijenjen i Jovetić izabran za

novog predsjednika Savjeta

RTCG, ogasile su se nevladine

organizacije CRNVO, CEMI,

Institut alternativa i CGO i sa-

opštileda je to samo „nastavak

političke ofanzive DPS-a na

nezavisnost“ te kuće.

NVO

- Na prvoj sjednici uz učešće

novih članova Savjeta RTCG,

Ivana Jovetića i Gorana Seku-

lovića, realizovan je partijski

zadatak i na čeloJavnog servi-

sa doveden nekadašnji član

Komisije DPS-a za međuna-

rodnu saradnju, evropske i

evroatlantske integracije.

Ovim je zaokružena druga fa-

za preuzimanja RTCG zapo-

četa smjenom nepodobnih

članovaSavjetaNikoleVukče-

vića i GoranaĐurovića i dovo-

đenjem partijskih saradnika

Pajovića, Jovetića i Sekulovića

-poručili su iznevladinog sek-

tora.

Te NVO su navele i da je DPS

čvrstunamjeridai„instituciju

koja je počela pokazivati zna-

ke samostalnosti, vrati pod

svojukontrolu“.

-Nidobronamjernipozivi vla-

PODGORICA

U49 slučajeva

ugovorenihdječijihbrakova,

koliko ih jebilood2015. do

prošle godine, nijepodignuta

nijednaoptužnica, upozorili

su juče izCentra za romske ini-

cijative.

Neophodne su izmjene Krivič-

nog zakonikadabi se, poručili su

oni, ovanegativnapraksapromi-

jenila kroz definisanje posebnog

krivičnog djela – zasnivanje dje-

čijeg ugovorenog braka.

MARŠ

Ova nevladina organizacija, za-

jedno sa Crnogorskim ženskim

lobijem organizovala je protes-

tnimarš odMinistarstva pravde,

Vrhovnog državnog tužilaštva,

Vrhovnog suda i Skupštine do

Vlade u okviru kampanje „I pra-

va Romkinja su ljudska prava“, a

povodommjesec dana Romskog

ženskog aktivizma.

Oni suVladi jučepredali i prepo-

ruke za suzbijanje dječijih ugo-

vorenihbrakova.

Aktivistkinja Centra za romske

inicijative, studentkinjanasmje-

ru Bezbjednost i kriminalistika

Pravnog fakulteta Univerziteta

CrneGoreSadonaDelija,reklaje

da postojeća krivična djela, koja

senavodekaomogućnostzasuz-

bijanje dječijih ugovorenih bra-

kovaupraksi nijesudalarezulta-

te.

- Ograničavajuća su u odnosu na

činjenicu da se brak u romskoj i

egipćanskoj zajednici zasniva

najčešće prije 16. godine i ne za-

ključujesekodmatičara–istakla

jeDelija.

Izvršna direktorica Crnogor-

skog ženskog lobija Aida Petro-

vićupozorilajenačinjenicudaje

tokom prošle godine sudovima

stiglo 20 zahtjeva za sklapanje

maloljetničkih brakova od kojih

je samo jedanodbijen.

Prema njenim riječima, u prote-

kle četiri godine stiglo je 95 za-

htjeva, od čega su odbijena tri,

jedan jepovučen, jedan jeprosli-

jeđendrugimnadležnimorgani-

ma, a jedan je još u radu.

APEL

-Zbogtogasmoovdje–dauputi-

mo apel svim institucijama, a

prije svega tužilaštvu i sudstvu

da počinioci zločina nad djecom

ne smiju i dalje ostati nekažnjeni

–poručila jePetrović.

Nekažnjivost ili blage sankcije

prematrgovcimadječijihživotai

sudbina, kako je istakla, šalju

ohrabrujuću poruku svim po-

tencijalnim nasilnicima i trafi-

kantima i obeshrabrujedjevojči-

ce, djevojke i žene da prijave

takav zločin.

- Djevojčice iz romske i egipćan-

ske populacije prisilno stupaju u

brak sa 12 i 13 godina, a već sa 14 i

15 imaju jedno ili više djece. To

jesu žrtve nasilja, budući socijal-

PODGORICA

Zajedničkim

aktivnostimaSlužbe zaštite

NPSkadarsko jezero i gra-

nično-pomorskepolicije, u

noći između20. i 21.marta,

zatečena sudvojica alban-

skihdržavljanaukrivolovu.

Kako je saopšteno iz Nacio-

nalnih parkova, slučaj dvojice

krivolovaca procesuiran je

Osnovnomdržavnom tužilaš-

tvu, a zaplijenjeni su ribarski

čun, vanbrodski motor i mre-

že.

– Ističemo da je Zakonom o

slatkovodnom ribarstvu za-

branjeno loviti ribuidrugevo-

dene organizme u ribolovnim

vodama u kojima je utvrđen

ribolovni zabran – navedeno

je u saopštenju.

Služba zaštite NP Skadarsko

jezero u saradnji sa pripadni-

cima granično-pomorske po-

licije, inspekcijom za slatko-

vodno ribarstvo, članovima

ribarskih udruženja, NVO

„Grupa za zaštitu šarana“ i

sportsko-ribolovnimklubovi-

ma SRK „Podgorica“ i SRK

„Nikšić-NK“, kontroliše i štiti

prostor u vrijeme ribolovnog

zabrana.

Ribolovni zabran u NP Ska-

darsko jezero tokom kojeg je

zabranjeno loviti i stavljati u

promet sve vrste ribe, osim je-

gulje, počeo je15.marta i traja-

će do 15.maja.

– Imajući u vidu da se cipri-

nidne (toplovodne) vrste ribe

zbog reprodukcije povlače u

plićedjeloveSkadarskog jeze-

ra, potrebno ih je zaštititi od

lova i omogućiti neometano

obavljanje mrijesta – ističu iz

NPCG.

R.D.

ILUSTRACIJA

IJZ: Morbile nijesu bezazlena zarazna bolest

Za sedamdana

još 13oboljelih

Čelnici RTCG bez komentara o ocjenama Savjeta na njihov rad

DPSupozorio

kršenjenovin

Prijavaprotivdvojice

albanskihdržavljana

Spriječen krivolov u NP Skadarsko jezero

RANIIUGOVORENIDJEČIJI

BRAKOVIPROBLEMSVIH:

Samarša

Aktivisti Centra za romske inicijative preporučili izmjenu Krivič

Za49ugovorenih

brakovanemaopt

Nakon protestnogmarša izvršna direktorka Centra za romske

inicijative Fana Delija imala je sastanak sa sekretarkomMinistar-

stva pravde Nadom Stanišić, koja je poručila da će preporuke

koje su imdostavljene biti pažljivo razmatrane.

Delija je predala listu preporuka za suzbijanje dječijih brakova,

koju su pripremili sa ekspertima u ovoj oblasti.

Preporukećepažljivo

biti razmatrane

Nakon što

je Pavićević

smijenjen

oglasile su

se nevladine

organizacije

CRNVO,

CEMI, Institut

alternativa i CGO

i saopštile da je to

samo „nastavak

političke

ofanzive DPS-a

na nezavisnost“

te kuće