Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 22. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Telenor gru-

paprodala jeholandskoj

PPFgrupi svekompanijeu

centralnoj i istočnoj Evropi

za 2,8milijarde eura. Tran-

sakcijauključujemobilne

operatoreuCrnoj Gori,Ma-

đarskoj, Bugarskoj i Srbiji.

Ovekompanijeučestvuju sa

devet odstouukupnimpri-

hodimaTelenor grupe, ima-

judevetmilionakorisnika i

3,5hiljade zaposlenih.

GeneralnadirektoricaTeleno-

ra uCrnoj Gori Sandra Štajner

navela je da kompanija sada

ulazi unovu fazuposlovanja.

TREĆADECENIJA

– Već 21 godinu u Crnoj Gori

održavamo poziciju lidera na

telekomunikacionom tržištu i

ova transakcija neće uticati na

naše korisnike i lokalne par-

tnere – rekla je Štajner.

Predsjednik i generalni direk-

tor Telenor grupe Sigve Breke

kazao je da ovom prodajom

prave važan korak u fokusira-

nju Telenorovog portfolija na

regione, gdje vide najjači po-

tencijal za kreiranje vrijedno-

sti.

– Nakon ove transakcije Tele-

nor će imati integrisane fiksne

i mobilne operacije u Skandi-

naviji i jakemobilne pozicije u

Aziji – rekao je Breke, koji vje-

ruje da će PPF sa iskustvom iz

regionabiti dobarnovi vlasnik

Telenorovihkompanija.

Planirali sudanajveći dionov-

ca od prodaje podijele dioni-

čarima, koji bi ukupno trebali

da dobiju dvije milijarde eura

sa prošlogodišnjom dividen-

domod 46 centi i dividendom

odprodajeod85centi poakci-

ji. Otome će se skupština akci-

onara izjasniti 2.maja.

Izvršni direktor finansija Te-

lenor grupe Jorgen Rostrup

kazao je da ovakav način kori-

šćenja novca od transakcije

predstavlja balans između na-

stojanja da se akcionarima

pruži atraktivna nadoknada i

očuva strateška fleksibilnost.

VANREDNADIVIDENDA

– Vanredna dividenda

predstavlja dodatnu

isplatu, pored istorijski

rekordno visoke redov-

ne i nedavno izvršenog pro-

grama otkupa sopstvenih ak-

cija. Trenutno se fokusiramo

na razvijanje postojećeg po-

slovanja i proces digitalne

transformacije. U narednim

godinamavjerujemodaćemo

u osnovnim oblastima poslo-

vanja kreirati dodatne vrijed-

nosti –kazao jeRostrup.

PPF je najveća investiciona

grupa u centralno-istočnoj

Evropi koja ulaže u različite

sektore, uključujući bankar-

stvo, finansiranje privatnih

lica, nekretnine, rudarstvo i

telekomunikacije.Među sko-

rašnjim akvizicijama su O2

Ček Ripablik od Telefonike

2012. i Nova broudkasting

grupa u Bugarskoj ove godi-

ne.

Predstavnik PPF grupe za te-

lekomunikacijeLadislavBar-

toniček rekao je da se grupa

ovom transakcijom bliži du-

goročnom cilju da postane

evropski operator srednjeve-

ličine. Transakcija zahtijeva

dobijanje neophodnih regu-

latornih odobrenja i očekuje

se da bude završena u trećem

kvartalu ove godine. Od pr-

vog kvartala operacije u regi-

onu centralne i istočne Evro-

pe tretiraće se da su u

„procesu prodaje“ i neće biti

uključeneunaredne finansij-

ske izvještajeTelenor grupe.

Telenor je u regionu prisutan

od 1994. kad je ušao uMađar-

sku,uCrnuGorujeušao1996,

u Srbiju 2006, a u Bugarsku

2013. godine.

PPF grupa je osnovana 1991.

godine u Pragu, a osnivač i

vlasnik 98,92 odsto akcija je

milioner Petr Kelner, koji je

istovremeno i najbogatija

osoba u Češkoj. Ostala dva

akcionara Ladislav Barto-

niček i Žan Paskal Divesar

imaju svaki po 0,54 odsto

kapitala. PPFje, inače, bio

prvi privatizacioni češki

fond nastao ulaganjem

vaučera građana. Sjedi-

šte ove grupe je u Am-

sterdamu, ukupna sred-

stva su im 36 milijardi

eura, 2016. imali su šest

milijardi prihoda, a zapošlja-

vaju 150hiljada ljudi.

R.E.

Norvežani prodali operatore u Crnoj Gori, Mađarskoj, Bugarskoj i Srbiji

PetrKelner je

kupioTelenor

za2,8milijardi

iru premijerskog sata

ogovara

eautoputa

vrijednosti, a u ovom trenut-

kuna raspolaganjunamje45

miliona eura za konkretna

ulaganja u željezničku i elek-

tro-energetsku infrastruktu-

ru. Na nama je da sredstva

efikasno iskoristimo, ali i da

kandidujemo nove zahtjeve

– rekao je premijer, dodajući

da su odredili prioritete iz-

među obilaznicaHercegNo-

vi, Budva i Bar i doradili do-

kumentaciju za prioritetnu

budvanskuobilaznicu.

–Poštojeaktivnost finansira-

na kroz Investicioni okvir za

Zapadni Balkan sa 500.000

eura, iščekujemo odluku o

aplikaciji za investicioni

grant za ove namjene – rekao

je on.

SIVAEKONOMIJA

Odgovarajući na pitanje An-

drije Popovića (LP) premijer

je kazaoda je država odlučna

da se obračuna sa sivomeko-

nomijom i svede je na nivo

razvijenihzemalja.

– Vlada će intenzivirati kon-

trole tržišta naftnih derivata,

duvanskih proizvoda, iznaj-

mljivanja smještaja preko

globalnih platformi i naplate

boravišnih taksi. Time ćemo

uticati na smanjenje nelojal-

nekonkurencije,proširitipo-

resku bazu i doprinijeti

ostvarenju budžetskih pri-

hoda, koji su u ovoj godini

planirani na nivou 1,77 mili-

jardi – najavio je premijer i

dodao da nije tačno tumače-

nje da je gubitak budžeta po

osnovu sive ekonomije u tu-

rističkom sektoru 300milio-

na godišnje.

–Kadabibiotobiorealanpo-

datak,ondabiskrivenipriho-

di u turističkom sektoru bili

veći od milijarde na godiš-

njemnivou, što je nerealno –

kazao je premijer.

M.P.-M.

CRBC-omo izgradnji

je u pripremi

io DuškoMarković

Parlament je juče usvojio

odluku o zaduživanju

za ovu godinu. Ministar

inansija Darko Radunović

je podsjetio da se država

može zadužiti do 440

miliona od čega se do 250

miliona odnosi na kredit po

osnovu garancija Svjetske

banke, koji će se dominan-

tno usmjeriti na otplatu

duga. Ostatak od 190mili-

ona se odnosi na izgradnju

autoputa. Rebalansom je

de inisano i da se država

može zadužiti za otkup

državnog duga i stvaranje

rezervi maksimalno do

500miliona. Predviđeno je,

nezavisno od ovog iznosa,

uzimanje kratkoročnih

pozajmica i emitovanje

kratkoročnih hartija od

vrijednosti, s timda se taj

dugmora otplatiti do 31.

decembra.

Podrška

zaduživanju

lizuju projekti izgradnje i rekonstruk-

cije neophodne infrastrukture – kazao

je Marković, odgovarajući na pitanje

Ervina Ibrahimovića (BS) šta Vlada

preduzima za a irmaciju i valorizaciju

prirodnih potencijala ove dvije opštine.

osebnapažnja

PODGORICA

Nakonfe-

renciji oevropskommul-

timodalnomtransportu,

koja jeodržanauSofiji,

razgovarano jeoosnivan-

ju transportne zajednice i

formiranjunjenog sek-

retarijata, saopšteno je iz

Ministarstva saobraćaja.

Državna sekretarka uMini-

starstvu Angelina Živković

je podsjetila da je 1. marta

donesenZakonoratifikaciji

ugovora o osnivanju trans-

portne zajednice. Razgova-

rano je o projektima na kl-

jučnimkoridorimaiztrećeg

poziva, oko kojih će se

odlučivati ususret londons-

kom samitu premijera Za-

padnogBalkana.

– Crna Gora je dostavila

prijedloge za infrastruk-

turne grantove za Jadrans-

ko-jonski koridor i za

željeznički koridor koji nas

povezuje sa Srbijom – ka-

zala je Živković i objasnila

da se radi o40miliona eura

bespovratnih sredstava za

dio budvanske obilaznice i

20miliona za željeznicu.

M.P.-M.

Konferencija o transportu u So ji

ULondonuodlukao

60milionaeuragranta

PODGORICA

Adikobanka

je saopštilada jeobogatila

ponudukarticomDebitMa-

stercard, prvombeskontak-

tnomdebitnomkarticom,

kojauz to imaoriginalni diza-

jn imiris jagode.

– Debit Mastercard kartica

Adiko banke opremljena je sa-

vremenom beskontaktnom

platnom tehnologijom, koja

potrošačima omogućava da

obavljaju plaćanja jednostav-

nim prislanjanjem kartice na

beskontaktni čitač na kasi, na-

kon čega svjetlosni i zvučni si-

gnalčitačazasvegaparsekundi

označava uspješno obavljenu

transakciju. Jedinstveni kod se

kreira za svaku transakciju i on

osigurava da će račun biti na-

plaćen samo jednom, čak i ako

se kartica više puta prenese či-

taču. Činjenica da kartica osta-

je u rukama korisnika tokom

cijele transakcije predstavlja

još jedan dodatni sloj sigurno-

sti – saopštili su iz banke.

Direktor sektora prodaje proi-

zvoda na malo Miloš Miketić

kaže da je uz sve dodatne po-

godnostikojepružanovadebit-

na masterkard kartica veoma

bitna i dodatna sigurnost, koja

će uskoro biti omogućena za

plaćanja preko interneta.

M.P.-M.

Adiko banka poboljšala ponudu

Kartica smirisomjagode

USD 1.22860

JPY 130.50000

GBP 0.87403

CHF

1.17090

AUD

1.59940

CAD

1.59470

Kursna lista

PODGORICA

Ministarstvo

inansija je juče raspisalo javni

poziv za izbor pravnog lica kojem

će povjeriti određena ovlašćenja

u vezi sa primjenom Zakona o

računovodstvu. Rok za dostavljanje

ponuda je 13. april. Pravo učešća

imaju domaća i strana pravna lica.

U objašnjenju se navodi da se dio

poslova povjerava zbog e ikasnijeg

i ekonomičnijeg vršenja poslova

državne uprave.

M. P.-M.

NaMontenegroberzi

Prodato još

hiljaduakcija

Hipotekarne

PODGORICA

Na Montenegro-

berzi je juče prodato još 1.050

akcija Hipotekarne banke za

105.000 eura. Cijena po akciji je

bila 100 eura.

Prekjuče je na berzi prodato 950

akcija ove banke za 95.000 eura.

Cijena po akciji bila je takođe 100

eura.

M. P.-M.

Ministarstvo nansija raspisalo javni poziv

Izmještajuposlove

računovodstva

PetrKelner