Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 22. mart 2018.

Ekonomija

(Odnašeg izvještača)

MARIBOR

Predstavnici

Udruženjamladihpoljopri-

vrednika iMinistarstvapo-

ljoprivredeSlovenijeporu-

čili sumladimcrnogorskim

proizvođačimadaosnuju

sopstvenoudruženje. Gru-

paod40mladihcrnogor-

skihpoljoprivrednikabora-

vi ove sedmiceu studijskoj

posjeti Sloveniji i Austriji.

UDRUŽENJE

– Pri osnivanjućete imati po-

moć našeg udruženja i resor-

nogministarstva – poručio je

predstavnik slovenačkog mi-

nistarstva i raniji predsjednik

udruženja Rok Roblek u ma-

riborskomInstitutupoljopri-

vrede i šumarstva.

Prema njegovim riječima, za

formiranje udruženja po-

trebna jepomoćresornogmi-

nistarstva i medija u promo-

ciji te ideje i preporučio

podršku Evropskog udruže-

njamladihpoljoprivrednika.

– U Evropsko udruženje se

moguučlaniti i udruženja dr-

žava kandidata. Crnogorsko

udruženje se može učlaniti,

ali bez statusa punopravnog

člana i bez prava glasanja –

istakaojeRoblekidodaodabi

imčlanstvo u tomtijelu omo-

gućilo dobijanje savjeta, do-

datnu promociju, a bili bi i

međunarodno aktivni.

Predstavnica slovenačkog

udruženja Doris Letina je

podsjetila da su oni članovi

Evropskog udruženjamladih

poljoprivrednika.

– Cilj nam je da stvorimo

okruženje u kome će mladi

poljoprivrednici oblikovati i

poljoprivrednu politiku,

predložitirješenjaiz

prakse i dobiti od-

g o v o r e

na pitanja – naglasila je Leti-

na i dodala da organizuju

mlade poljoprivrednike po

opštinama i poručila našim

proizvođačima da napišu

strategiju.

– Kada vas 30 ili 40 stane iza

strategije, ljudi u državnim

strukturama ćemorati da vas

poslušaju jer su oni zato ta-

mo, da vas poslušaju, a vi ste

budućnost crnogorske poljo-

privrede i razvoja – rekla je

Letina.

Direktor Instituta poljopri-

vrede i šumarstva Stane Kle-

menčič je naveo da je nepo-

voljna starosna struktura

slovenačkih poljoprivredni-

ka veliki problem.

– Slovenački seljak je u pro-

sjekustar58godina,autimse

godinama razmišlja o penziji

– kazao je Klemenčič i dodao

dasepremalo investiraupro-

izvodne objekte i sredstva

koja dajunovu vrijednost.

STAROST

Roblek je precizirao da je

svega pet odsto poljopri-

vrednika mlađe od 35 godi-

na, a da imaju veliku grupu

65-godišnjaka. Da bi se to

promijenilo, vlada je uvela

mjere podrške za mlade po-

ljoprivrednike.

– Ako se mladi poljoprivred-

nikzaposli na farmi, unared-

ne tri godine može dobiti

45.000 eura bespovratne po-

drške za realizaciju biznis

plana, a ukoliko je zaposlen

vanfarmemožedobiti18.600

eura – izajavio jeRoblek.

– U tri posljednje godine na

tri javna tendera je 810 mla-

dih poljoprivrednika dobilo

mjerepodrške.Uprosjekusu

imali 30 godina, naj-

više ih je bilo izme-

đu 30 i 40 godina, a

mi hoćemo više onih koji

preuzimaju gazdinstvo sa 24

do 29 godina jer u toj dobi

imaju najviše energije – ka-

zao jeRoblek.

Sekretarka Ministarstva po-

ljoprivrede Janja Kokolj-

Prošek, koja je i koordinator-

katehničkepomoćiSlovenije

za Crnu Goru, podsjetila je

da su 2015. resornaministar-

stva dvije zemlje potpisala

memorandum o saradnji, a

dvije godine kasnije akcioni

plan za njegovu realizaciju.

–Ustanovili smodamožemo

sarađivati u oblasti bezbjed-

nosti hrane, pčelarstvu, šu-

marstvu i ribarstvu – rekla je

Kokolj-Prošek i dodala da

Slovenija ima nepovoljne

prirodne uslove za poljopri-

vredu, pa im je stočarstvo

glavni sektor.

– Nakon ulaska u EU naša po-

ljoprivreda nije bila konku-

rentna, tako da smo u prvim

godinama članstva u EU imali

problem velikog uvoza poljo-

privrednih proizvoda i poteš-

koće plasmana domaćih –

podsjetila jeKokolj-Prošek.

To se, prema njenim riječima,

sada izbalansiralo, tako da u

sektorima gdje su konkurenti

slovenački proizvođači imaju

dostaproizvoda zadomaće tr-

žište i za izvoz.

–Najvišeizvozimomlijeko,jaja,

pekarske proizvode, vino, dok

zaizvozmesaimamopoteškoća

jer se izvoze žive životinje, a ne

meso i proizvodi odmesa– izja-

vila jeKokolj-Prošek.

Mladi crnogorski poljopri-

vrednicisuprvogdanaposjete

Sloveniji obišli organsku i tu-

rističkufarmuUranjek, farmu

krava porodice Lašič i vinsko-

turističku farmuHorvat.

S.POPOVIĆ

Grupamladih proizvođača boravi u studijskoj posjeti Sloveniji i Austriji

Samoudruženi

poljoprivrednici

mogunatjerati

vladuda ihsluša

Kolege iz Slovenije

preporučile

našimmladim

poljoprivrednicima

da osnuju udruženje

i učlane se u

evropsku asocijaciju

proizvođačamlađih

od 30 godina

DuškoMarković odgovarao na pitanja poslanika u ok

PODGORICA

Premijer

DuškoMarković saopštio

je jučeda će sedanas sastati

sapredsjednikomkineske

kompanijeCRBC i sa ruko-

vodstvomEksimbanke, na

preporukupremijeraKine,

kakobi podstakli nastavak

izgradnje autoputa, odno-

snodionicaodMateševado

Andrijevice i odAndrijevi-

cedoBoljara.

On je u okviru premijerskog

satauparlamentu, odgovara-

jući na pitanja Branimira

Gvozdenovića (DPS), ocije-

nioda je todobravijest.Naja-

vio je da bi Srbija uskoro tre-

balo da potpiše ugovor sa

CRBC-om o izgradnji auto-

putakroz tudržavudograni-

ce sa Crnom Gorom, odno-

sno Boljara. Dodao je da je u

pripremi izvođački ugovor

autoputa doPožege.

– Vjerujem da će građani u

kratkom roku imati autoput

koji će povezivati Crnu Goru

sa Srbijom i Jugoistočnom

Evropom. To je dobra vijest

–kazao je premijer.

PODRŠKAMMF I SB

Marković je ocijenio da smo

izgradili sposobnu zemljuda

nosi takovažne i teške istorij-

ske projekte.

– Kada je Vlada pokretala

priču o autoputu, to je uglav-

nombiorazlogzaoponiranje

i različite vrste kompromita-

cije. Tada je naša politička

konkurencija govorila da je

to ,,put izniđeuniđe“. Danas

realizaciju tog projekta ne

podstiče samo EU, nego i

MMF, koji jebionajkritičniji,

jer vide ekonomske benefite

– saopštio je premijer.

Kazao jeda jeCrnaGoraufa-

zi ubrzanog infrastruktur-

nog razvojaočemusvjedoči i

gradnjapodmorskogkablasa

Italijom, koji treba da bude

završendo kraja godine.

– Zato je podjednako važno

prioritetnudionicuautoputa

vidjeti kao vezu Podgorice i

Kolašina, ali i dio sveobu-

hvatne veze Zapadnog Bal-

kana, odnosno putnog prav-

ca 4 u dokumentima EK

nazvanog Bliskoistočno –

istočnomediteranski kori-

dor. Dalekovod od Lastve do

Pljevalja je važan segment

transbalkanskog energet-

skog koridora – objasnio je

premijer inaglasiodasesada

treba usredsrediti na regio-

nalne projekte na Jadran-

sko-jonskomkoridoru-brzu

saobraćajnicu, gasovodimo-

dernizaciju željezničke in-

frastrukture.

– Očekujemo da ova inicija-

tiva bude prepoznata kao je-

danodvažnihrazvojnihpre-

duslova, te da bude dio

planovazanaredni samitEU

– Zapadni Balkan pod bu-

garskimpredsjedavanjem.O

tome sam nedavno, tokom

posjete predsjednika EK

Žan-Kloda Junkera Sofiji,

razgovarao sa premijerom

BugarskeBojkomBorisovim

– rekao je premijer i dodao

da to očekivanje nije bez os-

nova.

–Željezničkiprojektidobija-

ju bespovratnu podršku

EU do 50 odsto investicione

Premijer danas

nastavakgradn

Srbija bi uskoro trebalo da potpiše ugovor s

autoputa do granice sa CrnomGorom, a ve

izvođački ugovor autoputa do Požege, naja

Vicepremijer Milutin Simo-

vić je kazao da je prihod

budžeta od akciza za

januar i februar ove godi-

ne 30miliona eura, što je

2,4 odsto više nego prošle

godine u istomperiodu.

Objasnio je da se država

aktivno bori protiv sive

ekonomije u ovoj oblasti,

ali i dodao da problem i

dalje stvara to što države

na isti način ne usaglaša-

vaju visinu akciza sa EU.

Simović je kazao da će

država dodatno pojačati

kontrolu.

Odakciza

30miliona

Premijer je kazao da valorizacija

prirodnih potencijala Plava i Gusinja

zaslužuje posebnu pažnju.

– Cilj je da se doprinese boljem kvalite-

tu života tamošnjeg stanovništva. Kroz

kapitalni budžet u kontinuitetu se rea-

PlavuiGusinju

Sapremijerskog sata

Vinsko-turistička farmaHorvat