Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 22. mart 2018.

Politika

PODGORICA

Demokrat-

ski front i Socijalističkana-

rodnapartijapostigli suna-

čelni dogovor danastupe

zajednona izborimauPod-

gorici, saznajePobjeda. Vi-

še izvoranašeg lista izovih

političkihgrupacija su sa-

opštili daopitanjuzajed-

ničkognastupa ,,postoji

snažna zainteresovanost“

obje strane, pogotovona-

konodbranevlasti uBera-

nama.

– Koalicija koja se pokazala

uspješnomuBeranama bi bi-

la odgovor na već dogovoreni

savezDemokrataiGPUra.To

je i odgovor na plan DPS-a o

samostalnom nastupu kako

bi motivisao Bošnjačku

stranku i albanske stranke da

osvoje jeftinije mandate pu-

temprincipa afirmativne ak-

cije – rekao je izvor Pobjede

blizak i DF-u i SNP-u.

DPS je na prošlim lokalnim

izborima osvojio 49.146 gla-

sova, odnosno 29 mandata,

DF jeosvojio30.002glasa i 17

mandata, SNP 14.776, odno-

sno 8 mandata. Koalicija

Evropsko lice Podgorice, ko-

ju čine SDP i Pozitivna, osvo-

jila je 9.454.

U SNP-u vjeruju da koalicija

sa DF-om ima sinergetski

efekat, što sepokazalonapri-

mjerulokalnihizborauBera-

nama.

– Iako je sada politička situa-

cija bitno drugačija, vjeruje-

mo da bi ta koalicija osvojila

respektabilan broj glasova i

bila najjača opoziciona lista,

kojabiuslučajupobjedeopo-

zicije predlagala kandidata

za gradonačelnika – saopštio

je izvor iz vrha SNP-a.

Prema saznanjima Pobjede,

tu nije kraj novouspostavlje-

nom partnerstvu Jokovićeve

strankeiDemokratskogfron-

ta.

– Nakon Podgorice će se vrlo

brzo formalizovati i savezi u

Baru, BijelomPolju i Pljevlji-

ma. Svugdje gdje ta koalicija

donosi sinergiju – rekao je

izvor.

Po Statutu SNP-a, odluku o

političkimkoalicijama dono-

si Glavni odbor dvotrećin-

skom većinom. U SNP-u vje-

ruju da imaju dovoljan broj

glasova u Izvršnom odboru

na koga je Glavni odbor pre-

nioovlašćenjada sprovedu te

odluke.

- U Izvršnom i Glavnom od-

boru Joković ima dvotrećin-

sku većinu, pa vjerujemo da

neće biti problema za potvr-

du te odluke – zaključio je

izvor.

N.ZEČEVIĆ

Opozicija počela pripreme za izbore u glavnomgradu, na pomolu potvrda novog saveza

DF i SNPplaniraju

koaliciju i uPodgorici

Nakon Podgorice će se vrlo brzo

formalizovati i savez DF SNP u Baru,

BijelomPolju i Pljevljima. Svugdje gdje

ta koalicija donosi sinergiju, rekao je

izvor Pobjede blizak vrhu SNP-a

enju Kosova i Crne Gore

apšenja

evećine

Poslanici Samoopredjeljenja

četiri puta pokušali da spriječe

usvajanje Sporazuma – bacanjem

suzavca. Za Sporazum je glasalo

80 poslanika, a 11 je bilo protiv

tiviranja suzavca u sali Skup-

štine uhapsila sedam posla-

nika opozicionog pokreta

Samoopredjeljenje, dok je

šest isključeno iz daljeg rada

parlamenta.

Skupštinsko obezbjeđenje i

pripadnici policije su zatim

„prečešljali“ svaki centime-

tar tražeći suzavac, a svi po-

slanicisudetaljnopretreseni.

Uslijedilo jeglasanje.ZaSpo-

razum o demarkaciji granice

glasalo je 80 poslanika, a 11 je

biloprotiv.

Time je Kosovo ispunilo je-

dan od posljednjih uslova

Evropske komisije za ukida-

nje viznog režima toj državi.

Podsjetimo, predstavnici Cr-

ne Gore i Kosova potpisali u

Beču avgusta 2015. godine

Sporazum o razgraničenju

dvije države, gdje su bili pri-

sutni predsjednik Crne Gore

FilipVujanović,premijerKo-

sova Isa Mustafa i tadašnji

austrijski šef diplomatije Se-

bastijanKurc.

Skupština Crne Gore je 28.

decembra2015. godinedoni-

jela zakon o potvrđivanju

ovog sporazuma. Nezavisna

međunarodna ekspertska

komisija, sastavljena od

predstavnika Sjedinjenih

Američkih Država, Velike

Britanije i Njemačke, koju je

angažovala tadašnja pred-

sjednica Kosova da ocijeni

proces razgraničenja sa Cr-

nomGorom, 29. marta 2016.

godine konstatovala je da ni-

jesu pronašli nepravilnosti u

procesu razgraničenja.

Ukosovskomparlamentudo

juče nije bilo potrebne dvo-

trećinske većine za ratifika-

ciju, sve dok predsjednici

CrneGore iKosova, FilipVu-

janović i Hašim Tači, nijesu

19. februara potpisali u Pod-

gorici zajedničku izjavu ko-

jom su pozvali kosovski par-

l ame n t d a r a t i f i k u j e

Sporazumodržavnoj granici

dvije zemlje.

Z. DARMANOVIĆ/ J. ĐURIŠIĆ

Izvori Pobjede iz opozicije vjeruju da je nastup opozicije u

više kolona izvjestan, a da je priča o zajedničkomnastupu

na nivou špekulacije medija.

– Teško da se može dogovoriti nastup u jednoj koloni. To je

potpuno nerealna priča. Možda neki pakt o nenapadanju, ali

će i to ići teško zbog borbe za isto biračko tijelo – zaključio je

izvor Pobjede.

Teškodozajedničkog

nastupavećegdijelaopozicije

PODGORICA

LideriDemo-

krata iUreAleksaBečić iDri-

tanAbazovićpotpisali su ju-

čememorandumo saradnji

koji, kako suobjasnili, ostav-

ljaprostor zakoalicioni na-

stupna lokalnimizborimau

Podgorici 27.maja.

Bečić i Abazović su na konfe-

renciji za medije naveli da me-

morandum predstavlja dodat-

no formalizovanje dosadašnje

dobre saradnje dvije partije, te

da ćeodlukuokoaliciji donijeti

partijski organi.

-Ovo je pokretanje lokomotive

koja treba Crnu Goru da dove-

deprvodopolitičkihpromjena,

a onda i do Evropske unije. Cr-

noj Gori je nasušno potrebna

smjena vlasti. A da bi do nje

došlo, treba da pokažemo da

smo spremni da razgovaramo,

da prihvatimo sve razlike koje

su evidentne i koje čine našu

zemlju još bogatijom i da smo

spremni na jedinstvo–naveo je

Abazović.

Memorandumsampo sebi, ka-

ko jeobjasnio, ne tretirapitanje

koalicije, ali ni ne isključuje tu

mogućnost.

–Ovonijekoalicionisporazum,

negomemorandumobližoj sa-

radnji oko najvažnijih pitanja,

od bojkota, fer izbora, važnih

zakonskih rješenja, saradnje

poslaničkih i odborničkih klu-

bova –naveo jeAbazović.

Demokratska Crna Gora i Građanski pokret Ura potpisali memorandumo saradnji

A intenzivnija saradnja Demo-

krataiUre,kakojedodaoBečić,

odgovorjenaželje,očekivanjai

potrebe građanaCrneGore.

-Mi smo istinski i iskreno

usmjereni ka pomirenju Crne

Gore jer smatramo da joj je do-

sta balkanskog primitivizma,

namještenih ideoloških uta-

kmica političkih elita koje smo

gledali u prethodnomperiodu,

u kojima su dobijali svi koji su

igrali, agubili oni koji sugledali

– rekao jeBečić.

Dvije partije, smatra Bečić, uz

uvažavanje međunarodne za-

jednice imajunajveću šansuda

CrnuGoru povedu putempro-

gresa i oporavka.

-DPS nikada ne može uvesti

Crnu Goru u Evropsku uniju i

zatvoritipoglavlja23,24i27,jer

nemogudakrenusaminasebe,

odnosno kriminalce, korumpi-

rane funkcionere, šumarsku,

putnu ili hidromafiju– rekao je

Bečić.

Abazović je ocijenio da je Đu-

kanovićeva kandidatura bila

jedinaopcijaDPS-a, tedasusvi

ostali kandidati bili „potpuno

neozbiljni za jednu ozbiljnu tr-

ku“. Dodao je i kako na pred-

sjedničkim izborima očekuje

poraz Đukanovića, „ako ne u

prvom, onda u drugom krugu

predsjedničkih izbora“.

Đ. Ć.

Bečić i Abazović

pravečvršći savez

tvovati na predsjedničkim izborima

ustao,

Bojaniću

datuMladenuBojanićuitućuodlu-

ku braniti na stranačkim organima

–naveo jeDanilović.

Istakao je da je njegova podrška

iskrena bez obzira na to što se

nijeodgovorilonanjegoveza-

htjeve.

–Ovoniježrtva, nijesamdužan

opoziciji,alisvakistranačkiinte-

ressadastavljamudrugiplan

– zaključio jeDanilović.

On je rekao da potpise

podrške neće predati

DIKi dagrađani ko-

ji su njega podržali

mogu da podrže

Bojanića.

DF je pozdravio odluku

Danilovića da povuče

svoju kandidaturu za predsjednika

CrneGore i podrži Bojanića.

– Očekujemo da i drugi opozicioni

kandidati, koji suseprijavili ilinaja-

vili svoje kandidature, slijede pri-

mjer Gorana Danilovića, kako bi

pobjedaopozicionogkandidatabila

ne samo sigurna, nego i ubjedljiva –

navode izDF-a.

DIKjepotvrdilapredsjedničke

kandidature Vasilija Miličko-

vića, Hazbije Kalača i Marka

Milačića. Učešće na predsjed-

ničkim izborima su najavili

Milo Đukanović, Mla-

den Bojanić, Draginja

Vuksanović i Dragan

Hajduković.

Kandidatura mora bi-

ti podržana sa najma-

nje 7.993 potpisa. Rok

za predaju predsjed-

ničkih kandidatura je

do 26.marta.

Z.D.

Lideri Demokratskog fronta

Vladimir Joković

Bečić i Abazović jučeuPodgorici

GoranDanilović