Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 22. mart 2018.

Politika

PRIŠTINA

SkupštinaKo-

sovakonačno je juče usvoji-

laSporazumodemarkaciji

graniceKosova i CrneGore,

nakon što suposlanici Sa-

moopredjeljenja četiri puta

pokušali da spriječeusvaja-

njeSporazuma–bacanjem

suzavca. ZaSporazumje

glasalo80poslanika, a 11 je

biloprotiv.

Epilogprekida ibacanjasuza-

vaca je da je pet poslanika Sa-

moopredjeljenja uhapšeno

nakon trećeg bacanja suzav-

ca, a još dvojica nakon četvr-

tog. Nakon četiri bačena su-

zavca i četiriprekidasjednice,

poslanici Samoopredjeljenja,

kojinijesuuhapšeni,napustili

suskupštinskusalunazahtjev

obezbjeđenja. Tokom glasa-

nja u sali je bio samo jedan od

poslanika tepartijeGlaukKo-

njfuca.

Kosovski mediji su javili da je

policijapotvrdilada jeprivela

poslanike Samoopredjeljenja

na osnovunaloga tužilaštva, a

ne po naredbi predsjednika

Skupštine Kadrija Veseljija.

Policija je saopštila i da je pri-

vela još trojicu poslanika ove

partije koji su bacali kamenje

upravcuSkupštine.

SkupštinaKosovapreksinoćje

višeodosamsati raspravljalao

demarkaciji, ali na kraju nije

bilo kvoruma za glasanje.

Sjednicajenastavljenajuče,ali

su neposredno nakon njenog

nastavka suzavac aktivirali

Dželal Svečla i Fitore Pacoli,

poslanici Samoopredjeljenja.

U skupštinskoj sali zavladao

je haos, kao kada su protekle

trigodine,tadaopozicionipo-

slanici Samoopredjeljenja i

partije sadašnjeg premijera

Kosova Ramuša Haradinaja,

suzavcemmjesecimaonemo-

gućavali da kosovski parla-

ment ratifikuje Sporazum o

demarkaciji sa Crnom Go-

rom.Razlika ještosesadaHa-

radinaj i njegova partija zala-

žu za izglasavanje ovog

sporazuma, ali je Samoopre-

djeljenje ostalo ,,vjerno“ radi-

kalnimpotezima.

Poslanici su napustili salu, a

predsjednik Skupštine Kadri

Veselji je označio petominut-

nupauzu.

Zamjenica predsjednika Sa-

moopredjeljenja Albulena

Hadžiju taj potez je opravda-

vala opredjeljenjem njene

strankedabačenimsuzavcem

prekine sjednicu i „zaštiti te-

ritorijuKosova“.

Nakon prvog aktiviranja su-

zavca, skupštinsko obezbje-

đenje je pregledalo mjesta

gdje sjede poslanici Samoo-

predjeljenja, međutim, oni su

i po drugi put aktivirali suza-

vackada suseposlanici vratili

sa gotovo jednosatne pauze.

Predsjedništvo kosovskog

parlamenta je ,,odstranilo“ iz

skupštinske sale pet poslani-

ka Samoopredjeljenja osum-

njičenih da su aktivirali suza-

vacdvaputa–utrenutkukada

je trebalo da se ratifikuje de-

markacija saCrnomGorom.

Međutim, i treći put Samoo-

predjeljenje jesuzavcemone-

mogućilonastavak sjednice.

Policija je nakon četvrtog ak-

RASPLET:

Kosovski parlament konačno usvojio Sporazumo razgrani

Uz suzavac i

dodvotrećins

Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi nekoliko

puta juče je poručivao iz kosovskog parlamenta da je ovo

dan kada treba da se izglasa demarkacija. Ocijenio je da

je situacija razočaravajuća, jer se, kako je kazao, „ljudi koji

više nemaju nikakvih ideja vraćaju političkomnasilju radi

političkih ciljeva“. Na Tviteru je poručio da „nasilju kao

političkomoružju nema mjesta na Kosovu“.

I specijalna predstavnica EU na Kosovu Natalija Aposto-

lova je tokomdana pozvala sve poslanike da glasaju za

Sporazum.

„Poslanici, glasajte za budućnost, ne za prošlost“, napisala

je na Tviteru, navodeći da je užasnuta zbog suzavca u

Skupštini i zbog toga što se poslanici jedne skupštine u

Evropi koriste opasnim taktikama koje Kosovo unazađuju.

Pritiscimeđunarodnezajednice

PODGORICA

Pregovori o

formiranjuvlasti uUlcinju

počećekrajemove ili počet-

komnaredne sedmice–ka-

zao je zaPobjeduHalilDu-

ković, koordinator

pregovaračkog timaDPS-a.

On je rekao da će DPS prego-

varati sa tradicionalnimkoali-

cionim partnerima - alban-

skim partijama u Ulcinju.

Duković očekuje da ti prego-

vori neće trajati dugo.

– Nadam se da će oni biti brzo

završeni. Ako ne uspijemo da

sesastanemodokrajaovesed-

mice zbog obaveza vezanih za

predsjedničke izbore, sigurno

ćemo početi razgovore sa po-

tencijalnim koalicionim par-

tnerima početkom naredne

sedmice – rekao jeDuković.

Premanjegovimriječima, stav

DPS-a je da toj partiji pripada

mjestoprvog čovjekaUlcinja.

–Mislimda smo, po izbornom

rezultatu, zaslužili mjesto

predsjednika opštine. To je

naš cilj. Vjerujem da ćemo ga

ostvariti, ali ako želite sa ne-

kim da se dogovorite, onda

moratebiti spremni idapopu-

stite. O tom, potom – kazao je

Duković.

Pregovarački tim činiće, osim

Dukovića, Ljoro Nrekić, šef

ulcinjskogDPS-a, a ko će biti

treći član odrediće Pred-

sjedništvo. Prema infor-

macijama Pobjede, to bi

mogao biti Tarzan Milo-

šević, politički direktor DPS-

a.

Na ulcinjskim izborima u fe-

bruaru po osam mandata

osvojili su DPS i Forca, dok je

sedam odborničkih mjesta

dobila koalicija ,,Probudi se

Ulcinju“, koju predvodi

FatmirĐeka.DUAi SDosvoji-

le su po tri

mandata,

Ura dva, a

SDP i BS

po jedan.

DPS najavila razgovore sa albanskimpartijama o formiranju vlasti u Ulcinju

Duković: Pregovori krajemove

ili početkomnaredne sedmice

PODGORICA

PredsjednikUjedinje-

neCrneGoreGoranDanilovićodu-

stao jeodkandidature zapredsjedni-

kaCrneGoreukoristMladena

Bojanića.

Na vanrednoj konferenciji za medije re-

kao je da je imao sve uslove i prikupljene

potpise, ali da je odustao zbog interesa

ukupne opozicije.

–Osimtoga,promijenilesuseprilikepri-

jedvadana,kadajepredsjedničkukandi-

daturu najavio lider DPS-a Milo Đuka-

nović. Ja nemoguda dopustimda padne

bilo kakva sumnja na stranku na čijem

sam čelu. Imam uslove da to učinim, da

predamsvojukandidaturu,alinećutoda

uradim. Kako bih sačuvao Ujedinjenu

CrnuGoru,jasamodlučiodadampodrš-

kuopozicionompredsjedničkomkandi-

Lider Ujedinjene neće uče

Danilovićo

daopodršk

PODGORICA

Ustavni od-

bor Skupštine imanamjeru

dapokrenepostupakpro-

mjenePoslovnika, kakobi

na taj način tražioda sepro-

širi spisaknjegovihnadlež-

nosti –kazao je zaPobjedu

MiodragVuković, predsjed-

nik togodbora.

Ustavni odbor juče je održao

prvusjednicuikonstatovaoda

se„predugočekadabiseobez-

bijedili uslovi za rad ovog važ-

nog radnog tijela“. Vuković

kažedatajodbor imamalibroj

nadležnosti, što mu definiše

poseban status i poziciju me-

đu radnimtijelima.

– Tražićemo promjenu Po-

slovnika i mogućnost da

Ustavni odbor razmatra nor-

mativne iskaze svih pitanja

koja su vezana za institute

ustavnog karaktera, kao što su

državljanstvo, nacionalni sim-

boli i slično–rekao jeVuković.

On je istakao da Odbor ima

nadležnostidavodiprocesdo-

nošenja, kao i promjene Usta-

va, razmatra načelna pitanja o

njegovom sprovođenju, raz-

matra prijedlog za pokretanje

postupka za utvrđivanje da li

je predsjednik Crne Gore po-

vrijedio Ustav, dogovara broj

kandidata za sudije Ustavnog

suda.

– Te nadležnosti dovode ga u

posebnu poziciju jer to nije

odbor dnevne parlamentarne

politike, već se stavlja u funk-

ciju tek kada se pokrenu odre-

đeni postupci. Od izbora rad-

nih tijelanijebilo inicijative sa

strane koja je u saglasju sa na-

šim nadležnostima i nijesmo

se sastajali. Naš odbor je atipi-

čan i kvalitet njegovog rada ne

možesemjeritibrojemsjedni-

ca –kažeVuković.

Prema njegovim riječima, u

praksi se otvaraju pitanja koja

nameću potrebu da Odbor

počne da se sastaje. Vuković

kažeda imaprostoradaseraz-

govara o načelnim pitanjima

vezanimza sprovođenjeUsta-

va, među kojima su šta je čija

nadležnost među institucija-

ma, različiti stavovi vezani za

suđenje političkim odlukama

parlamenta, nedonošenje

određenihpropisa...

– Otvaraju se načelna pitanja

kojima semožemo baviti i po-

moći ćemoonimakoji sprovo-

deUstav –dodao jeVuković.

Ustavni odbor u prethodnom

sazivu vodio je predsjednik

Skupštine i on se za vrijeme

četvorogodišnjegmandata sa-

stao samo dva puta, povodom

inicijativezapokretanjeodgo-

vornosti predsjednika države

za povredu Ustava i zbog do-

govora o kandidatima za sudi-

jeUstavnog suda.

I.K.

PODGORICA

CrnaGora

očekujepodrškudržava čla-

nicaEvropskeunije za re-

formekauspješnomokon-

čanjupregovaračkog

procesa, poručio jepotpred-

sjednikVladeZoranPažin.

Pažin predvodi crnogorsku

delegaciju koja boravi u služ-

benoj posjeti institucijama

Evropske unije uBriselu.

Kako je saopšteno iz Vlade,

Pažin je uobraćanjupredstav-

nicima država članica EU ka-

zao da Crna Gora, na osnovu

kvaliteta reformi i na bazi iz-

građenog povjerenja i sarad-

nje u okviruNATO-a, očekuje

njihovu podršku za reforme

ka uspješnom okončanju pre-

govaračkog procesa.

–Ovaočekivanja, osimnakva-

litetu i dobroj dinamici naših

Ustavni odbor odlučio da pokrene postupak

promjene Poslovnika

Vuković:

Tražićemo

proširenjenadležnosti

Potpredsjednik Vlade u posjeti Briselu

Pažin:

CrnaGoraočekuje

podrškučlanicaEU

reformi, bazirami na činjenici

da smo, već pristupanjemNA-

TO-u i prevazilaženjem ne-

davnog ozbiljnog bezbjedno-

snog iskušenja, sa našim

evropskim partnerima izgra-

dili čvrste veze povjerenja i

solidarnosti – rekao jePažin.

On je, u razgovoru sa članovi-

ma Radne grupe za proširenje

Savjeta EU, pozdravio obnov-

ljeni entuzijazamza idejuuje-

dinjeneEvropekoji jedonijela

nova Strategija za proširenje

Unije, uz afirmaciju principa

individualneprocjenenapret-

ka država kandidata.

– Predstavljajući ključne re-

zultate Vladine politike, uka-

zao je na visoku stopu eko-

nomskog ra s t a , ko j a j e

protekle godine premašila če-

tiri odsto i bila daleko iznad

evropskogprosjeka–kažeseu

saopštenju.

R.P.

MiodragVuković

Ministar Pažin jučeuBriselu

Halil Duković

JučeuSkupštini Kosova

I.K.