Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Četvrtak, 22. mart 2018.

Hronika Podgorice

Saosvojena tri prvamjesta i

jednimtrećimučenici

Osnovne škole ,,Oktoih“

ostvarili sunajbolji rezultat

naovogodišnjemdržavnom

takmičenjuuznanju, aova

podgorička škola treći put u

posljednjih 12 godinaponije-

la je tituludržavnogprvaka.

Ostvareni uspjesi, talento-

vani učenici, ali i kvalitet na-

stavnogkadra, zaloga su i za

budućnost i garant istraja-

vanjanaputuznanja i knji-

ge, izmeđuostalih i one sve-

tebogoslužne, čije ime škola

simboličnonosi.

Ponos

- Ponosan samna uspjeh naših

učenika i profesora i hvala im

štosutrudom,radomiznanjem

svihovihgodinaunazadgradili

i stvarali ugled ove škole koja je

bez lažne skromnosti jedna od

najboljih na teritoriji Crne Go-

re. Uspjehobavezuje i izanjega

stoji ogroman rad. Posebno mi

je drago što smo ovakve rezul-

tate ostvarili u posljednjoj go-

dinimog rada, i očekujemda će

svi oni koji budu dolazili za na-

ma, sa nemanje žara i želje, na-

staviti istim putem – kazao je

direktorVukićKonjević.

Osvojenoprvomjesto i 100poe-

na odmogućih sto izmatemati-

keimaojeučenikšestograzreda

Matej Sredanović, prva na ta-

kmičenju iz francuskog je bila

učenica devetog razreda Nađa

Lalović, dok je prvo mjesto iz

biologije pripalo Luki Šćepano-

viću, učeniku devetog razreda.

Trećemjesto iz francuskog jezi-

ka osvojila je učenica devetog

razredaNinaGiljanović.

TalenaT

Profesor matematike Vladan

Bošković navodi da su sa pri-

premamaza takmičenjepoče-

li početkom školske godine, a

intenzivnije su se zadacima

posvetili u zadnjihmjesec.

Talenat Mateje Sredanovića i

sklonost da u rješavanju težih

zadataka koristi komlikovani-

jematematičke korake, profe-

sor je primijetio odmah.

- Matej je očigledan talenat.

Vrijedan, odgovoran, lider je i

voli da pomaže drugarima, a

iznad svega dobar je čovjek.

Primijetio samda ga interesu-

ju zadaci koji izlaze iz redov-

nogplanaiprogramaidačesto

sâm preduzima inicijativu i

dolazi do traženih rješenja –

ističeBošković.

StavljajućinaprvomjestoMa-

tejevozalaganje,Boškovićisti-

če da ga je usmjeravao i na do-

datnu literaturu, kao i na

predavanja koja se subotom

održavaju na Tehničkim fa-

kultetima.

-Onjenerijetkoisampronala-

zio zadatke na internetu, sa

ranijihtakmičenja.Davaosam

musmjernice, asâmjedolazio

do rješenja – priča profesor

matematike.

Matej, pak, kažeda suzanjega

izazov teži zadaci i da uživa u

traženju rješenja.

-Uvijek istrajavamdokne rije-

šimneki zadatak, a često kada

nemogudadođemdorješenja,

odem da radim nešto drugo i

ondami rješenje iskrsne u tre-

nutku, neočekivno–pričaMa-

tej.

Ljubav prema brojevima osje-

tio je rano, a prve uspjehe

ostvario je na školskim takmi-

čenjima u trećem i četvrtom

razredu.

-Mnogomi je značila i podrška

mogučitelja, ali i zajednički rad

i takmičenje sa drugarima na

časovim dodatne nastave. Po-

dršku sam od samog početka

imaoidoroditelja,aosimmate-

matike, uz oca sam razvio i lju-

bav prema šahu–kažeMatej.

Učenje

Isičući da jezik nije samo uče-

nje gramatike, Nađa Lalović

primjećuje da joj je u usavrša-

vanju francuskog jezika po-

moglo slušanje muzike i gle-

danje filmova i zabavnih

emisija na ovom romanskom

jeziku.

-ObožavamFrancusku, voljela

bih tamodaljeda seobrazujem

i svoj život i budućnost vidimu

toj evrpskoj zemlji – ispričala

jeNađa.

Francuski je velika ljubav i Ni-

ne Giljanović, koja je jezik

usvršilapohađajući kursevena

Institutu zaFrancuski jezik.

-Domaći iz francuskogzame-

ne nije obaveza, već zadovolj-

stvo. Jezik je spona među lju-

dima i načinda sepovežu ljudi

različitih sredina, kultura i

nacija –kazala jeNina.

Zahvalnost za uspjeh koji je

ostvario Luka Šćepanović du-

guje svojoj mentorki Jasmini

Radulović sa kojom se, kako

kaže, individualno pripremao

uokvirudodatnenastave.Iako

najbolji iz prirodne nauke, da-

lju profesionalnu budućnost

vezaće za obalast društvenih.

- Koliko i društvene treba cije-

niti i prirodne nauke. One su u

ovom ternutku u našoj zemlji

nanekinačinmarginalizovanei

to treba mijenjati – poručio je

učenikOŠ,,Oktoih“.

I.KrUnIć

Učenici osnovne škole „Mak-

simGorki“učestvovali su ju-

čeu kreativno-edukativnoj

radionici „Nakrilimapriče i

pjesme“, koja jepovodom

Međunarodnogdanapripo-

vijedanja i poezije, održanau

dječjemodjeljenjuNarodne

biblioteke „RadosavLjumo-

vić“. BibliotekarkeVjeraPo-

pović iMirjanaŽiha, podsje-

tile sudjecunavažnost

čitanja radi razvojanjihove

ličnosti, ali i kako seodupri-

jeti izazovimakoji namdo-

nosenove tehnologije.

čITanje

Učenica devetog razreda Kri-

stina Radusinović kazala je da

je radionica bila veoma kori-

sna za sve, jer im je skrenula

pažnjuna prednosti knjige, ali

i na dobre i loše strane intrne-

ta.Onadrugarimapreporuču-

je i literaturu po slobodnom

izboru, ali u skladu sa njiho-

vomuzrastom.

- Nije poenta da morate čitati

zato što je to neko rekao. Na

radionici smonaučilimnogoo

vrijednosti knjige, i kako pod-

stiče kreativnost i logično raz-

mišljanje – kazala je Kristina,

uz napomenu da trenutno

drugi put čita roman „Diver-

gentni“, njene omiljene spisa-

teljiceVeronikeRot.

UčenicašestograzredaMarija

Bošković više voli avanturi-

stičke žanrove i komedije.

-ČitamknjigePameleLindon-

Travers oMeri Popins, jer od-

govaraju mom uzrastu. I po

nekoliko puta ih pročitam, ali

mi se čini da mi nikada neće

dosaditi. Trudimseda samšto

manje vremena provodim na

internetu–kazala jeMarija.

novI članovI

Učenici koji su juče bili na ra-

dionicipostalisuinovičlanovi

gradske biblioteke. Andrija,

jedini dječakna radionici, iza-

brao je prvu knjigu na revers „

Zov divljine“DžekaLondona.

-Odsadaćuvišečitatiknjige.Ne

provodim mnogo vremena na

internetu,jerimampregrštoba-

veza. Volim i da pišem. Na radi-

onici sam pročitao svoj sastav

„Obradovao sam majku“. Bilo

mi je super –kazao jeAndrija.

Profesorica crnogorskog jezi-

ka Svetlana Sekulić rekla je da

djeca koriste internet sve više

radi zabave, amanjezboguče-

nja. Knjige, istakla je ona, čita-

jusamorijetki, kojimasurodi-

telji prenijeli ljubav prema

književnosti.

- Nažalsot, stanje je zabrinja-

vajuće. Djecamoraju više vre-

mena da posvjećuju čitanju

knjiga. I pored velikog uticaja

novih tehnologija, sve obra-

zovne institucije trebaju da

pruže maksimum kako bi se

situacija popravila – istakla je

Sekulić.

I. če.

Pripadnici Službe zaštite i

spašavanja juče suobišli po-

plavljenapodručjauopšti-

namauokviruglavnoggrada

Tuzi i Golubovci. Komandir

SlužbeAndrijaČađenović,

navodeći da jeunaselju

Podhum, jezeronaraslouni-

vounekihpomoćnihobjeka-

ta i nadomaknekolikokuća,

istakao jeda je situacijanaj-

kritičnijauselimaBerislavci,

Gostilj, Kurilo i BijeloPoljeu

GOGolubovci.

- U Berislavcima je poplavlje-

no prizemlje jedne kuće, a po-

rodica je prešla na gornji sprat

–kazao jeČađenović.

Od početka rasta nivoa Ska-

darskog jezera, na zahtjev GO

Golubovci, iz Služba zaštite

svakodnevnodistribuirajuvo-

duzapićeuselimagdjeposto-

ji rizikda je ona zagađena.

Podsjetivši da podgorički va-

trogasci ovih dana redovno

obilaze kritične lokacije i po

potrebi reaguju, Čađenović je

istakao da su u stalnoj komu-

nikaciji sa Direktoratom za

vanredne situacije i ostalim

institucijama iz sistema zašti-

te i spašavanja, kao i nadlež-

nim institucijama koje mogu

da budu značajne u ovakvim

situacijama i gradskim opšti-

nama.

- Stanje se redovno prati i po

potrebi se preduzimaju neop-

hodnemjereiradnje–dodaoje

komandir Službe zaštite.

I. če.

Učenici Osnovne škole ,,Oktoih“ ostvarili najbolji rezultat na državnom takmičenju u znanju

Prvomjesto izmatematike osvojio je

učenik šestog razredaMatej Sredanović.

Prva na takmičenju iz francuskog je bila

učenica devetog razreda Nađa Lalović,

dok je prvomjesto iz biologije pripalo

Luki Šćepanoviću, učeniku devetog

razreda. Trećemjesto iz francuskog

jezika osvojila je učenica devetog

razreda

Nina Giljanović

Državni prvak

nepostaje se lako

Profesori matematike Milenko Popadić i fizike Ratko Ivano-

vić, bivši prosvjetni radnici OŠ ,,Oktoih“, čiji učenici su četiri

godine zaredomosvajali zaslužna priznanja na brojnim

takmičenjima, dobitnici su priznanja Ispitnog centra za

uspjeh u prosvjetnom radu.

- Iza ovog priznanja naših profesora stoji veliki rad i nese-

bično zalaganje. Znali su da održe po 130 časova dodatne

nastave, jer se državni prvak ne postaje lako. Očekujem

da će i mlade generacije profesora nastaviti istimputem –

kazao je Konjević.

Oni suponos škole,

grada i države

Stoodsto iz

matematike

Na takmičenju iz matematike

svega pet učenika tačno

je uradilo više od polovine

zadataka.

-Naš učenik Matej Sredanović

prvomjesto je osvojio sa 100

poena odmogućih sto, čime je

njegov uspjeh još veći - istakao

je profesor Vladan Bošković.

Vladan

Bošković

I.BOŽOVIĆ

Učenici OŠ ,,MaksimGorki“ u posjeti Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“

Knjiga jenezamjenljiva

Detalj izKurila

Narasla voda ugrozila objekte nekoliko sela u

priobalju Skadarskog jezera

Poplavljenoprizemlje

kućeuBerislavcima

Popović:

Djeca su

uvijek

dobrodošla

Bibliotekarke Vjera Popo-

vić i Mirjana Žiha već četiri

godine organizuju i vode

kreativno-edukativne

radionice, kao i literarnu

sekciju. Sve je to kako su

kazale, proisteklo iz velike

želje da se mlađa čitalačka

publika vrati starimdobrim

knjigama.

- Prelistavanje knjige, miris

papira, uživljavanje u štivo...

I pored svega knjiga je i

dalje nezamjenljiva. Želimo

da djeca koja vole da čitaju i

pišu znaju da su dobrodošla

kod nas i da u biblioteci

imajumjesto koje je za njih

uvijek otvoreno. Svakog

mjeseca imamo po jednu

do dvije radionice – kazala

je Vjera Popović.

Sa jučerašnje radionice

D. MALIDŽAN