Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 22. mart 2018.

CrnomGorom

BUDVA

–Peti Si dens održaće

seuBuljarici, saznajePobjeda

nezvanično. Ta lokacija iza-

brana jekaonajbolja zamjena

zaJaz, nakonvišemjesečnih

konsultacijabudvanske lokal-

neuprave i organizatoraEgzit

festivala.

PredsjednikopštineBudvaDra-

ganKrapović tu informaciju ni-

je želio da potvrdi, niti da de-

mantuje. Prema njegovim

riječima, lokalna uprava uskoro

ćejavnostinformisatiosvimde-

taljima vezano za tu muzičku

manifestaciju.

- Ne mogu ništa da kažemo tom

pitanju.Tokomnarednihnekoli-

ko dana na konferenciji za novi-

nare objavićemo detalje o tome

gdje će biti održan Si dens – ka-

zao jeKrapović.

Tada će, kazao je, saopštiti i pre-

cizan datumodržavanja festiva-

la. Prvi čovjek opštine ranije je

izjavio da će se umjesto sredi-

nom jula Si dens održati krajem

avgustailipočetkomseptembra.

Si dens festival do sada se održa-

vao na Jazu, ali su zbog imovin-

sko-pravnihproblemasavlasnici-

ma imanja područja, organizatori

ilokalnaupravaodlučilidapromi-

jene lokaciju.

Udecembru2015.godine,tadaš-

nji predsjednikopštine SrđaPo-

pović i direktor Egzit festivala

Dušan Kovačević, potpisali su

ugovor o dugoročnoj saradnji o

organizaciji Si densa do 2026.

godine. Ugovorom je definisano

da će ulaganje u festival nared-

nih deset godina, kada su u pita-

nju program i produkcija, izno-

siti najmanje 10.000.000 eura.

Prema tomdokumentu, opština

Budva će u razvoj festivala ula-

gati300.000euragodišnje,aTu-

rističkaorganizacijaBudveiNa-

cionalna turistička organizacija

doprinosiće sa po 100.000 eura.

Međutim, prošle godine Vlada je

podržala tu muzičku manifesta-

ciju sa 200.000 eura, jer je lokal-

nauprava zbog teške ekonomske

situacije uplatila znatno manje

novca odpredviđenog.

Nakon premijernog izdanja fe-

stivala 2014. godine Si dens je

proglašen za najbolji evropski

festival u kategoriji do 40.000

posjetilaca, a plaža Jaz je tada

dobila titulu najbolje evropske

plaže koju je dodijelio čuveni

svjetski turistički vodič ,,Lounli

Planet“.

I. TERZIĆ

BAR

–Realizacijaprojekta

vrijedna8.300.000euraula-

zi uzavršnu fazu. Zahvalju-

jući tome, dokrajamartau

većemdijeluopštinebiće ri-

ješenproblemsnabdijeva-

njapijaćomvodomi tre-

tmanotpadnihvoda. Stare

cementno- azbestne cijevi

zamijenjene su, gubici vode

znatno smanjeni, a zabilje-

žen jeveliki broj novihpri-

ključakanavodovodnu i na

kanalizacionumrežu. Uz to

jekompletnanova infra-

struktura izgrađenana jav-

nimpovršinama, čime će

njenoodržavanjebiti znat-

noolakšano.

Sekretar Sekretarijata za in-

vesticije i imovinuVidoDaba-

novićkažeda jezatunamjenu

obezbijeđeno 7.500.000 iz

kreditaKfWbanke, dok je de-

set odstoučešće opštine.

- Posao je bio izuzetno zahtje-

van za investitora, a izazovan

za izvođača radova i građane.

Bilo je neophodno adaptirati

nekoliko putnih pravaca, a

sredstva je obezbijedila opšti-

na. Projekat sadrži 27 kilome-

tarahidrotehničkihinstalacija

različitog profila. U okviru

projekta izgrađenje ipodmor-

ski ispust u Sutomoru, pre-

pumpna stanica i rezervoar u

Šušanju-podsjećaDabanović.

Složeni projekat realizovan je

po fazama -prva i drugazapo-

čete sunaTopolici 1 2000. go-

dine, a završen2008. godine.

- Izvođač radova je ,,Jedin-

stvo“ izUžica, a posao nadzo-

ra povjeren je izuzetno profe-

sionalnom i odgovornom

njemačkom preduzeću ,,Da-

hlem“- ističeDabanović.

VODOVOD

Na osnovu odluke SO Bar for-

malni investitor i potpisnik

ugovora za taj projekat je Vo-

dovod i kanalizacija. Izvršni

direktor Zoran Pajović, unap-

ređenje vodovodnog kanali-

zacionog sistema ocijenjuje

kao„projekatčijajerealizacija

bila visoko na listi prioriteta“.

On navodi da će uskoro početi

izgradnja kanalizacionog kra-

ka unaseljuMirošicaza.

Direktor Vodovoda podsjeća

da je u Sutomoru izgrađena

nova primarna i sekundarna

vodovodna mreža, prepum-

pna stanicaBotun, te rezervo-

ar Šušanj 2 sa pripadajućom

sekundarnommrežom, čime

je obezbijeđeno snabdijeva-

nje druge visinske zone nase-

lja Zeleni pojas i Šušanj. Pri

kraju su i radovi prve faze na

kanalizacionoj mreži u nase-

ljuPolje.

U resornom sekretarijatu za-

dovoljni su i procjenom ek-

sperata iz KfW banke koji su

projekat u Baru ocijenili kao

„jedan od najboljih koji se u

CrnojGorirealizujuiztihkre-

ditnih sredstava“.

Finalizacija obimnog posla u

centrugradaodLasRamblasa

prema Vatrogasnom domu i

školi „Jugoslavija“ usporena

je zbog nepovoljnih vremen-

skih prilika. Radovi u Make-

donskoj ulici su okončani, već

jestavljenprvislojasfalta,dok

je za postavljanje drugog pre-

ma tehničkim propisima ne-

ophodno sušenje terena. Po-

sao u Ulici Rista Lekića je

takođe završen, a u toku je

pravljenje vodovodnih i kana-

lizacionih priključaka na pje-

šačkoj stazi i polaganje cijevi.

Dabanović očekuje da će do

kraja sedmice i ta ulica biti

spremna za vraćanje u prvo-

bitno stanje.

- Prethodne sedmice završe-

ni su radovi u ulici od kruž-

nog toka kodmarketa „Lako-

vić“ prema Autobuskoj

stanici, Beogradskoj ulici i

Ulici Petra Vojvodića - s tim

što još nije stavljen asfalni

sloj. I na tom pravcu - od

objekta kompanije „Bonesa“

do „Bar marketa“ biće po-

stavljena asfaltna podloga u

punoj širini

saobraćajnice.Za

cjelokupni prostor od Stare

raskrsnice do „Lakovića“ iz-

građen je novi kanalizacioni

sistem, a asfaliranje te sao-

braćajnice nije finansirano iz

kredita KfW banke, nego iz

sredstava opštine Bar - napo-

minje sekretarDabanović.

SVETI IVAN

Nakon završetka pripremnih

radovauulicamaRistaLekića

iMakedonskoj, operativa jed-

nog od podizvođača „Jedin-

stva“jučejepreseljenauSuto-

more, gdje se takođe radi

priprema za vraćanje saobra-

ćajnice u prvobitno stanje.

Ukoliko vremenski uslovi do-

zvole otpočeće postavljanje

završnog sloja asfalta na sao-

braćajnici uPolju, za šta jene-

ophodno najmanje 24 sata

bezpadavina. I za tu investici-

ju predviđena su sredstva iz

kapitalnog budžeta.

- Intenzivno smo radili i upri-

gradskompodručjuuMZBar

V, uZupcima je asfaltiranpra-

vac prema Dumezićima, a in-

tervenisano je i u Bjelišima 3,

od bulevara do pruge. UBjeli-

šima su počeli radovi na iz-

gradnji vodovodne i kanaliza-

cione mreže od tog naselja do

Mandarića. Kanalizaciona

mreža će koštati 58.000 eura,

dok je za vodovodnu planira-

no 54.000 eura. Kanalizacio-

nu mrežu dobiće i mještani

Popovića, a uMarovićima je u

planu treća faza projekta

snabdijevanja vodoma – kaže

Pajović.

Direktor Vodovoda ističe da

ćeuskoropočeti izgradnjavo-

dovodne infrastrukture u na-

seljuSvetiIvan,kaoiradovina

poboljšanju vodosnabdijeva-

nja StarogBara i Polja.

V.K.V.

PLUŽINE

–NevladinaorganizacijaAlfa centar organizova-

la jeprvi put ,,Ambasadorski sat“uPlužinama, a gost sred-

njoškolacauJUObrazovni centar bio je ambasadorHrvat-

skeVeselkoGrubišić. On je govoriookoristimakojeCrna

Gora i njenimladi dobijajuučlanjenjemuEvropskuuniju

krozprimjerHrvatske, ali i opotencijalimaPlužina, tekako

ihonimogu iskoristiti upostupkuevropskih integracija.

– Plužine treba turistički valorizovati jer za to postoji ogroman

potencijal.Prirodavamjedalasveonoštorazvijenezemljeplaćaju

da bi imale. Dakle, što se tiče ljepote, nećete niša bolje naći, ali što

setičeinfrastrukturetumoratejošmnogodanapredujete.UEUse

jednostavnomoratetakmičitisaostalimadabipostalibolji–kazao

je Grubišić. Alfa centar „Ambasadorski sat“ organizuje 26. put.

Početkommjesecaodržan jeuNikšiću, aplanirano jedaopredno-

stima članstva uEUbudu informisanimladi naŽabljaku.

S.D.

ROŽAJE

- Javni poziv IPARDII programavrijedanoko

50.000.000eura, predstavljen je rožajskimpoljoprivredni-

cima. Njih jenajviše interesovalaprocedura, odnosnokoja

jedokumentacijapotrebnadabi sekonkurisalozapodršku.

Generalni direktor Direktorata za plaćanje uMinistarstvu po-

ljoprivredeBlagotaRadulovićkazao jedajetodobrašansadase

poljoprivreda uRožajama unaprijedi.

–Ovaj projekat predstavlja dobru šansu za unapređenje poljo-

privrede kroz investicije u primarnu poljoprivrednu proizvod-

nju, odnosno kroz investicije u fizički kapital na gazdinstvima.

Rožaje ima potencijal da bude veoma bitan učesnik u ovom

IPARD programu i ovdašnji poljoprivrednici zaista zaslužuju

šansukoju imnudimo–kazao jeRadulović.

Predstavljajućipojedineprogramepodrškeonjekazaodaonau

sektorumljekarstva,proizvodnjemesa,jaja,voćaipovrća,vino-

gradarstva, maslinarstva, pčelarstva i ribarstva iznosi 60 odsto

oduloženih sredstava.

– Podrška iznosi od 10.000 do 500.000 eura, a refundacija kori-

snicima biće realizovana na kraju sprovedenog projekta. Javni

poziv se zatvara sredinommaja do kada zainteresovani mogu

predati dokumentaciju–kazao jeRadulović.

On je poručio poljoprivrednicima da im savjetodavne službe

Ministarstva poljoprivrede stoje na raspolaganju za sve infor-

macije vezane za projekat.

F.KALIĆ

Si dens

seli seu

Buljaricu

IDEALNALOKACIJA:

Buljarica

Veselko Grubišić govorio srednjoškolcima u Plužinama

Morate se takmičiti

da biste bili bolji

PLUŽINETREBAVALORIZOVATI:

GrubišićuPlužinama

VELIKOINTERESOVANJE:

JučeuRožajama

URožajama predstavljen IPARD II

Prijave dostaviti

do sredinemaja

BAR:

Opština o unapređenju vodovodne i kanalizacionemreže

Privodekrajuposao

vrijedan8,3miliona

U resornomsekretarijatu ponosno ističu procjenu eksperata

iz KfWbanke koji su projekat u Baru ocijenili kao jedan od

najboljih koji se u Crnoj Gori realizuju iz tih kreditnih sredstava

VidoDabanović

ZoranPajović

POBJEDA SAZNAJE:

Peto izdanje popularnogmuzičkog festivala neće se održati na Jazu