Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 22. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

–Specijalno

državno tužilaštvookončalo

je izviđaj protiv savjetnika

direktoraUpravepolicije

MilovanaPavićevića i kao

neosnovanuodbaciloprija-

vu službenikaMinistarstva

unutrašnjihposlovaVlada-

naDelića, koji je tvrdioda je

Pavićevićpovezan saneza-

konitmradnjama.

Pobjeda je kontaktirala Pavi-

ćevića koji je potvrdio da je

protiv njega okončan izviđaj i

da je prijava Delića odbačena

kaoneosnovana.

OOPTUŽBAMA

Pavićevićevu izjavu prenosi-

mo integralno:

„TačnajeinformacijadajeSpe-

cijalnodržavnotužilaštvoobu-

stavilo izviđajni postupak u

decembru 2017. godine po pri-

javi Vladana Delića iz avgusta

2016. godine, odnosno obusta-

vilo provjere u vezi navoda i

tvrdnji Delića i utvrdilo da je

prijava neosnovana i kao takvu

je odbacilo. Koliko su ozbiljne,

odnosnoneutemeljenetvrdnje

u toj prijavi, najbolje svjedoči

činjenica da u periodu postu-

panja Specijalnog državnog

tužilaštva ni jednom nijesam

pozvan da bilo šta pojasnim ili

damizjavunabilokojeokolno-

sti. Naprotiv, kao pomoćnik di-

rektorazasektorkriminalistič-

ke policije u tom periodu,

službeno sam prema Specijal-

nom tužilaštvu i putemmedija

insistirao da se sve navodne

optužbe Delića provjere i do

detalja ispitaju, a u vezi čega

sam iskazao i inicijativu da

damdoprinoskakobi sepostu-

pakokončaoobjektivnoiefika-

sno. Takođe i ovom prilikom

konstatujem, da je prijava kao

takva i na kraju sa ovakvim is-

hodom ne samo u pravnom

smislu neosnovana, već i da je

unaprijed pripremljena, ten-

denciozna i iskonstruisana sa

jasnom namjerom da se meni

lično i profesionalno pokuša

nanijeti šteta. Osnovni i jedini

motiv naručene konstrukcije

bez ijednogdokaza jestedapo-

jedine kriminalne strukture,

koje su bile predmet pažnje

kriminalističke policije i nad-

ležnih tužilaštava, skrenu pa-

žnju sa sebe i u pojedinimme-

dijima pokušaju stvoriti

negativnu percepciju u javno-

stiuodnosunaUpravupolicije,

s obziromda u tomperioduni-

jesam samo ja bio meta takvih

napada i na taj način pokušaju

sebeprikazatikaožrtvepolicij-

skog postupanja. Ovakav mo-

tiv, koji govori o djelovanju po-

jedinihpripadnikakriminalnih

struktura, i njihovoj namjeri,

dokumentovan je u policijsko-

tužilačkim aktivnostima, o če-

mu su blagovremeno obavije-

štenanadležna tužilaštvau tim

predmetima. Svakako da su se

već izvjesno vrijeme stekli

uslovi da pravnu zaštitu potra-

žim kod nadležnih sudova u

odnosu na pomenutu prijavu,

kao i u odnosu na više novinar-

skih tekstova pojedinih crno-

gorskihmedija, i u vezi toga ću

sedodatnokonsultovati i doni-

jeti odluku u skladu sa svojim i

interesima službe“.

ISTRAGE

Podsjećamo, Vladan Delić je

iznio niz optužbi na računMi-

lovana Pavićevića i načelnika

Centra bezbjednosti Nikšić

Milorada Žižića optužujući ih

da„sarađujusakriminalcima“.

Specijalno tužilaštvo je nakon

okončanog izviđaja zaključilo

da nema osnova za krivično

gonjenjePavićevića ili biloko-

jeg službenika policije.

Delićjetetvrdnjesaopštionakon

što mu je po nalogu tužioca, a na

zahtjev sudije za istragu, u sep-

tembru 2016. godine pretresena

kancelarija zbog sumnje da je

zloupotrijebio službeni položaj.

On je tadabiopomoćnikmini-

straunutrašnjihposlovaGora-

naDanilovića.

Takođe, pred Osnovnim su-

domuNikšićuu toku jepostu-

pak protiv službenikaMUP-a

zbogsumnjeda jezloupotrije-

bioslužbenipoložajifalsifiko-

vao službene isprave. Osnov-

no državno tužilaštvo je u

septembru 2017. godine podi-

glo optužni prijedlog protiv

Delića, a izviđaj je trajao više

oddvije godine.“

M. Ž.

PODGORICA

-Građani ne-

majurazloga za zabrinutost

nakonposljednjihdogađajau

Podgorici i bezbjednosna si-

tuacijaudržavi je stabilna–

kazao jeministarunutrašnjih

poslovaMevludinNuhodžić

odgovarajući naposlanička

pitanjauSkupštini.

Na pitanje poslanice Nade

Drobnjak kakva je bezbjedno-

sna situacija u Crnoj Gori, mi-

nistar Nuhodžić je rekao „da

razumije uznemirenost i neza-

dovoljstvo građana nakon po-

sljednjihdogađajauPodgorici,

ali da građani nemaju razloga

za zabrinutost i da je bezbjed-

nosna situacija stabilna“.

– Postoje indicije da se u sluča-

jevima postavljanja eksploziv-

nih naprava ispred dva objekta

radi o nastavku međusobnih

obračuna između organizova-

nih kriminalnih grupa, koje ni-

je uvijek lako i jednostavno

spriječiti –naveo jeNuhodžić.

On je podsjetio i da su u pret-

hodnoj godini „uradili dostana

razbijanju i suzbijanjudjelova-

nja kriminalnih grupa, presije-

canju lanaca krijumčarenja

narkotika, hapšenjima pripad-

nika organizovanih kriminal-

nihgrupa“.

Nuhodžić je ukazao da je proš-

le godine smanjen broj teških

krivičnihdjela.

– U 2016. godini su počinjena

24krivičnadjelaubistvo,dokje

u prošloj godini bilo 11 ubista-

va, što je manje za 54 odsto –

saopštio je Nuhodžić dodajući

da je prošle godine rasvijetlje-

no sedam ubistava i da su dva

riješena iz 2015. i 2016. godine.

– Spriječeno je sedamplanira-

nih likvidacija članova suprot-

stavljenihkriminalnihgrupa, a

za tu namjeru su bile pripre-

mljene eksplozivne naprave i

automatsko oružje – rekao je

Nuhodžić.

REZULTATI

On je ukazao da je broj krivič-

nih djela izazivanje opšte opa-

snosti izvršenih

podmetanjem

požara i ek-

splozivnih

sredstava

manji za 5,3

odsto, a da je u

prošloj godini

15 odsto

više rasvijetljenih tihkrivičnih

djela uodnosuna 2016.

Nuhodžić je istakao da su po-

boljšanirezultatiiuoblastipri-

vrednog kriminala i dodao da

je prošle godine otkriveno 519

krivičnihdjela, od kojih 76 kri-

vičnih djela sa elementima ko-

rupcije.

U vezi sprečavanja zloupotre-

ba i krijumčarenja opojnih

droga, kako jenaveo, otkriveno

je 231 krivično djelo, a nadlež-

nimtužilaštvimaprocesuirane

su244osobe.

Podsjetio je da je oduzeto tri

tone i 374 kilograma raznih vr-

sta narkotika, što je za oko 20

odsto više negou2016. godini.

Nuhodžić je istakao da su to

nesporni rezultati napornog i

profesionalnog rada policij-

skog sastava.

– Svjesni smo da se druš-

tveni problemi ne mogu

riješiti tako brzo. Zato svi

moramo pokazati više ra-

zumijevanja i poštovanja

prema onome što je

kvalitetan rad

MUP-a i polici-

je, ali ne amne-

stirajući nikog

od odgovor-

nosti za

eventualne

propuste. Ja-

sno je da smo

ostvarili zna-

čajne rezultate, koje neko mo-

že osporavati – rekao je Nu-

hodžić.

On je saopštio da je u toku rea-

lizacija projekta sistema za

kontrolu prelazaka državne

graniceidajeuspostavljenaza-

štićenaelektronskakomunika-

cionamrežazapristupbazama

podataka i razmjenu informa-

cija.

–Završena je tenderska proce-

dura za video-nadzor i kamere

za automatsko očitavanje regi-

starskihoznaka,štoćepovećati

bezbjednost – rekao jeNuhod-

žić dodajući da će taj projekat

biti realizovando kraja aprila.

Prema njegovim riječima, uspo-

stavljena je evidencija tražilaca

azila sa mogućnošću elektron-

skoguzimanjabiometrijskihpo-

dataka (slika i otisakdlana).

AKCIJE

PoslanikŽeljkoAprcović pitao

jeNuhodžića da li se nastavlja-

ju akcije policije u obračunu

protiv organizovanih krimi-

nalnih grupa kojim rukovodi

Operativni tim„Boka“.

Nuhodžić je naglasio da može

da garantuje punu angažova-

nostoperativnogsastavaUpra-

ve policije na suzbijanju orga-

nizovanih kriminalnih grupa,

praćenju njihovog djelovanja,

kao i njihovih saradnika.

On je istakao da je počeo po-

stupak provjere zakonitosti

sticanja imovine u vlasništvu

organizovanih kriminalnih

grupa i njimabliskihosoba i da

su policijske aktivnosti dovele

i do razbijanja i slabljenja tih

grupa.

C.H.

Okončan izviđaj protiv savjetnika direktora policije, odbačena prijava Vladana Delića

Pavićević: Optužbebile

neosnovane, štosam

tvrdioodprvogdana

MilovanPavićević

Ministar ocijenio da građani nemaju razloga da brinu zbog posljednjih događaja u Podgorici

Nuhodžić: Bezbjednosna

situacijaudržavi stabilna

MevludinNuhodžić

izjava djevojke optuženog Kneževića

ivala

on

ma s obziromda je master prav-

nik“.

Magdelinić je navela da je kra-

jem jula 2016. godine privatno

došla uCrnuGoru, gdje je ostala

do kraja avgusta.

–Možda sam i više puta dolazila

u Crnu Goru te godine, ali se

stvarno ne mogu sjetiti. To je la-

koprovjerljivo.Možeteprovjeri-

ti na graničnimprelazima. Kada

dođem tamo, pretežno sam u

Rožajama kod svojih. Bila sam

nekolikodanauPodgorici,vidje-

la se sa Milanom. Bili smo do

Skadra na ručku–kazala je ona.

Nakon što je tužiteljka Ignjatić

pitala zašto su u ljetnjemmjese-

cu kao što je avgust išli u Skadar

pored toliko lokacija na Crno-

gorskom primorju, Magdelinić

je u prvom navratu to pojasnila

činjenicom da nikada nije bila u

albanskom gradu blizu granice

saCrnomGorom.

PUT ZASKADAR

– Nikada nijesambila do Skadra

pa smo zbog toga otišli tamo. To

je bilo krajemmjeseca, taman u

avgustu. Morala sam da se vra-

ćamzaBeograd, pa je tobilanaj-

bližaopcija–pojasnilajesvjedo-

kinja.

Ipak, poslije nekog vremena,

prisjetila se da je u Skadrumož-

da bila početkom2016. godine, a

ne u avgustu.

– Sjećamse da smomi zapravo u

aprilu bili do Skadra, tako nešto,

početkomgodine. Akasnije smo

pričali u avgustu, pa nam je bilo

komplikovano,pasmoipakotišli

na more. Nije da skrivam nešto,

nego se ne sjećam svih detalja –

kazala je ona.

IstaklajedajedoSkadrasaMila-

nomKneževićem išla turistički

jer ,,oni vole da putuju i da tamo

nijesu došli po ničijem pozivu,

niti su se sa nekimsusreli“.

Magdelinić je kazala da nije za-

poslena i da slobodno vrijeme

koristi za učenje engleskog i ru-

skogjezika,teidapohađačasove

na Joga akademiji.

Tek pred kraj ispitivanja, tuži-

teljka Ignjatić je svjedokinji pre-

dočila da je 15. oktobra 2016. go-

dine sa njenog broja pozivan

specijalni broj +44783910 ****,

koji je bio u komunikaciji sa dva

srpska i dva strana broja.

– Što se tiče tog broja nijemi po-

znat i nemapotrebedagazovem

–pojasnila jeMagdelinić.

Uslijedila je konstatacija tuži-

teljke da je poziv trajao nekoliko

sekundi, našta jesvjedokinjaka-

zala da ne zna šta se u listinzima

navodi, ali da ona nije pozivala

taj broj, kaodanikomenijedava-

la svoj telefonda ga koristi u tom

periodu.

Navela je da ne zna ni čiji je broj

061251… sa kojeg je primila SMS

poruku iste večeri u 22.39 časo-

va.

Ona je istakla da zbog boljeg

funkcionisanja telefona revno-

sno briše poruke, ali da joj nije

problem da svoj telefon preda

tužilaštvuna analizu.

Komentarišući iskaz Magdeli-

nić, glavni specijalni tužilacKat-

nić je analizirao iskaz svjedooki-

nje.

–Razjašnjeno jeda je telefonbio

kodnje,daganijedavalanikome,

danijebiootuđenidajeizvršena

komunikacija. Ta komunikacija

je ostvarena sa specijalnim tele-

fonomkoje smo predstavili kroz

slučaj, asvećebitiutvrđenokroz

dokaze –kazao jeKatnić.

Sa druge strane, odbrana okriv-

ljenih smatra da je ispitivanje

kojem jeMagdelinić bila podvr-

gnuta u srpskom tužilaštvu

skandalozno.

–Nasamompočetkusmočuli da

zamjenik tužioca Srbije navodi

spisak osoba iz ove optužnice -

Saša Sinđelić (tada već uveliko

svjedok saradnik), Mirko Veli-

mirović (potpisao sporazum)

itd... Ona je na samom početku

dovedenauzabludu,onajedobi-

lazamolnicusaspiskompitanjai

u njemu su lica koja već tada ni-

jesu više optuženi već svjedoci i

saradnici. Podsjećam, Magdeli-

nić je na samom početku kazala

da o optužnici ne zna ništa bez

onošto je saznala izmedija.Tom

rečenicom je njeno svjedočenje

trebalo da se završi. Ali ne, na-

pravljen je skandal jer su nasta-

vili da je ispituju kao da je ona

osumnjičena – kazao je advokat

DušanRadosavljević.

Sa Radosavljevićem se saglasio i

advokat Miroje Jovanović, koji

je kazao da ga je sramota zbog

postupanja srpskih istražitelja.

U nastavku suđenja tužilac Saša

Čađenović predložio je da se sa-

slušaju Mileta Jelić, Milika Da-

čević, Mileta Pavićević, Dobrilo

Dedeić, Slaven Radunović i

Alfred Berthed, koji je komuni-

cirao sa Brajanom Skotom o

izradi planova za evakuaciju u

slučajuda akcija ne uspije.

Većina advokata odbrane se

usprotivila prijedlozima tužio-

ca, dok suadvokatiDušanRado-

savljević, Jugoslav Krpović, Ni-

kola Medojević tražili da se

izjasne naknadno.

B.ROBOVIĆ

Magdelinić je

u fokus pažnje

Tužilaštva

došla nakon

što su listinzi

telefonskih

komunikacija

otkrili da je

dan prije

parlamentarnih

izbora, 15. oktobra

2016. godine, sa

svog telefona

komunicirala

sa specijalnim

brojemsa

pre ksom

+447 iz grupe

brojeva koji su

koristili svjedok

Velimirović,

svjedok Sinđelić

i Eduard Širokov