Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 22. mart 2018.

Hronika

KOLAŠIN

-DraganaRakoče-

vić, LidijaBulatović iMiloš

Medenica, bivši radnici Atlas

bankeuKolašinu, osuđeni su

napoosammjeseci zatvora.

Odluku jedoniopredsjednik

Osnovnog sudauKolašinu

ArsenPopović.

Troje bivših radnika teretilo se

za krivično djelo zloupotrebe

položaja u privrednom poslo-

vanju, te i da su Atlas banku

oštetili za nešto više od milion

eura. Problemi u Atlas banci u

Kolašinu počeli su da budu ak-

tuelni prije tri godine, kada su

počelidasejavljajuklijentikoji

su saznavali da su u njihovo

imeibeznjihovogznanjapodi-

zani krediti.

U početku se najčešće radilo o

osobama koje žive u inostran-

stvu, a klijenti su banke. Kasni-

je sepojavilo i neovlašćeno ras-

po l a g a n j e do z vo l j e n im

minusima penzionera. Ipak,

nije bilo previše pokrenutih

sudskih postupaka od strane

privatnih lica, već je to uradila

Atlas banka koja je prethodno i

suspendovala troje svojih služ-

benika.

OptuženeRakočević i Bulato-

vić su se branile ističući da su

kredite podizale kako bi po-

krile minuse koje su nastali u

prethodnomperioduna raču-

nimaklijenata.Istaklesudasu

uredno uplaćivale rate na ra-

čun klijenata i da oni nijesu

imali štetu.MilošMedenica je

obrazložio da je učestvovao u

malom broju odobrenih kre-

dita i da je smatrao da je ispo-

štovana sva procedura od hi-

jerarhijski viših bankarskih

struktura.

Inače, prije pola godine je za-

tvorena ekspozituraAtlas ban-

ke u Kolašinu. Klijenti su sa

svojimračunima„preseljeni“u

ekspozituru uMojkovcu, gdje

je prešla da radi jedna službe-

nica banke.

D.DRAŠKOVIĆ

Privedeno sedamosoba zbog zelenaštva u Podgorici

Zaplijenjennovac,

automobili i sveske

sa imenimadužnika

Troje službenikadobilo

poosammjeseci zatvora

KOLAŠIN:

Presuda bivšim radnicima Atlas banke

PODGORICA

- Službenici

Sektorakriminalističkepo-

licije jučeujutropretresli su

više lokacijauPodgorici kod

osoba zakoje se sumnjada

sebave zelenaštvomi priveli

sedamosoba.

Pretreseni suobjektiAleksan-

draŠćepanovića,DamiraŠiše-

vića, Nenada Tomkovića, Mi-

lana Rončevića, Radosava

Tmušića, Darka Kekovića,

Zorana Batrićevića i Nikole

Vučinića.

Oduzeti su novac, telefoni,

sveske sa imenima dužnika,

ugovori za koje se sumnja da

su fiktivni, skupocjena vozila i

satovi...

Iz Uprave policije saopšteno

je da je pretresano devet loka-

cija, kao i da su radi provjere

oduzetiautomobilivisokekla-

se, skupocjeni satovi, novac,

poslovna dokumentacija i

sredstva komunikacije.

Kako su kazali iz policije, pre-

tresisuobavljeniusklopuoba-

vještajnog projekta „Loan“,

usredsređenog na osobe koje

se sumnjiče za zelenašenje.

-Uokviruovihaktivnosti pre-

tresaju se lokacije koje koriste

članovi organizovanih krimi-

nalnih grupa, bezbjednosno

interesantneosobe i njimabli-

ska lica. Službenici Odsjeka i

Posebne jedinice su 21. marta

pretresli lokaciju koje koriste

bezbjednosno interesantna

lica kao i njima bliska lica i to:

A.Š,D.Š,N.T,N.V,R.T,D.K,Z.

B. iM. R. - saopšteno je izpoli-

cije.

Kako ističu, tom prilikom je

oduzeto pet vozila (BMW,

,,audi“, ,,range rover“); dva

skupocjena sata od kojih je je-

danmarke Roleks, vrijednosti

oko 30.000 eura, 7.900 eura,

više mobilnih telefona i SIM

kartica različitih mobilnih

operatera i poslovna doku-

mentacija koja se odnosi na

novčana potraživanja i duž-

ničko-povjerilačke odnose u

milionskimiznosima.

Podsjećaju da je ovo dvadeset

osma akcija koja se realizuje s

ciljem borbe protiv organizo-

vanihkriminalnihgrupa, kao i

aktivnostiuokviruobavještaj-

nog projekta „Loan“, koja za

cilj ima identifikaciju i proce-

suiranje lica za koja se sumnja

davršekrivičnodjelozelenaš-

tvo.

Podsjećaju da su od početka

oktobra prošle godine pretre-

sli 366 lokacija na jugu i sjeve-

ru i u centralnoj regiji, koje

koriste članovi organizovanih

kriminalnih grupa. Privedeno

je više osoba i oduzeto oružje,

skupocjeni automobili, droga,

sredstva komunikacije, ugo-

voriidrugadokumenta,novac

i druge stvari. Više njih je pri-

vedeno zbog krivičnih djela u

vezisazelenaštvom,ilegalnim

posjedovanjem oružja i zlou-

potrebom opojnih droga. Sve

što je oduzeto biće vještačeno

u Forenzičkom centru radi

utvrđivanja porijekla, odno-

snoeventualnepovezanostisa

počinjenim krivičnim djeli-

ma.

- Aktivnosti policije na otkri-

vanju, sprečavanju i suzbija-

nju organizovanog kriminala

se nastavljaju – najavljuju iz

policije.

A.G.

NekadašnjaAtlas bankauKolašinu

PODGORICA

-TamaraMag-

delinić, djevojkaoptuženog li-

deraDF-aMilanaKneževića,

tvrdila jeu istrazi da sa svog

brojanijekomunicirala sa spe-

cijalnimbrojem447 iz grupe

telefonskihbrojevakoje suko-

ristili organizatori teroristič-

kognapadaplaniranogda se

izvedenadanparlamentarnih

izbora 2016. godineuCrnoj

Gori.

– Taj broj mi nije poznat. Ne

znam, ja nemampotrebe da zo-

vem nepoznate brojeve, taj po-

ziv nikada nijesam obavila. Te-

lefon je sve vrijeme bio kod

mene, nije mi bio ukraden i ni-

kome nijesamdala da ga koristi

–kazala jeMagdelinićpredsrp-

skom tužiteljkom za organizo-

vani kriminal u Beogradu Lidi-

jom Ignjatić, početkom marta

prošle godine.

Magdelinić je u fokus pažnje

Tužilaštva došla nakon što su li-

stinzi telefonskih komunikacija

otkrili da je dan prije parlamen-

tarnih izbora, 15. oktobra 2016.

godine, u 22.30 časova sa svog

telefona komunicirala sa speci-

jalnim brojem sa prefiksom

+447 izgrupebrojevakoji suko-

ristili svjedok Mirko Velimiro-

vić, svjedok saradnik Saša Sin-

đelić, Eduard Širokov - označen

kaoorganizatorpokušajaterori-

stičkog napada.

Nakon što je preslušan snimak

iskazaa Magdelinić iz Specijal-

nog tužilaštva u Beogradu, glav-

ni specijalni tužilac Milivoje

Katnićjučejeocijeniodasvjedo-

kinja - nije bila iskrena. On je

istakaodaćesekrozdokazni po-

stupak utvrditi da jeMagdelinić

komunicirala sa osobom koja je

imala specijalni telefon i u tre-

nutku poziva se nalazila pod

Ostrogom.

KOMUNIKACIJA

Magdelinić, koja je nastanjena u

Beogradu, dopisom je obavije-

stilaViši suduPodgorici dakori-

sti zakonsko pravo da ne svjedo-

či u postupku za pokušaj

terorizma oktobra 2016. godine

u kojem je optuženi i njen mo-

makMilanKnežević.

Nakon togauslijedio jeprijedlog

suda da se pročita iskaz koji je

Magdelinić dala pred srpskim

tužilaštvompozamolnici kolega

izCrneGore.

Uprkos protivljenju odbrane da

se u postupku kao dokaz koristi

iskaz koji je dala djevojka optu-

ženog Kneževića jer se radi o

privilegovanomsvjedoku,vijeće

sutkinje Mugoše odlučilo je da

se presluša audio snimak saslu-

šanjaMagdelinić u istrazi.

SutkinjaMugoša je odluku suda

obrazložila činjenicomdaMag-

delinićtvrdidajesaKneževićem

u emotivnoj, ali ne i vanbračnoj

zajednici, dok sa druge strane

Kneževićsepredsudomizjasnio

da je neoženjen i nije pomenuo

vanbračnu zajednicu.

Magdelinićjepredtužiteljkomu

Beograduustvrdiladanepozna-

je Sinđelića, Velimirovića, Šiš-

makova, kao ni KristinuHristić,

BratislavaDikića.Navelajedane

poznaje osumnjičene Mihaila

Čađenovića i Ananija Nikića na

koje je crnogorsko tužilaštvo ta-

da proširilo istragu.

- Sve što znam, znam iz medija.

Da je prošle godine uhapšen

određenbroj lica i da suneki pu-

šteni. Čujem da je optužena dr-

žava Rusija, kao i neki ljudi iz te

zemlje.Prijenekidanjeliderima

DF-a Kneževiću i Mandiću ski-

nutimunitetzbogistrage–kaza-

la jeMagdelinić početkommar-

ta prošle godine.

Ona jenavelada jeuvrijemepar-

lamentarnih izbora uCrnoj Gori

bila u Beogradu, kao i da je tada

MilanKneževićbiouCrnojGori.

Odgovarajući na pitanja tuži-

teljkeIgnjatić,svjedokinjajepo-

jasnilada jerođenauRožajama i

da često odlazi u Crnu Goru s

obziromda joj tamo žive rodite-

lji.

Ona je kazala da osimbroja ope-

ratera u Srbiji koristi i crnogor-

ski broj Telenor mreže koji se

vodi na imeMilanaKneževića.

SAVJETI

Crnogorski broj svjedokinja je

navela da koristi uglavnomkada

se nalazi u Crnoj Gori i u komu-

nikaciji sa Kneževićem, zato što

je to najisplativija opcija s obzi-

romda suumreženi.

Kazala je da je sa Kneževićem

već deset godina u vezi, ali da

ona nije član Demokratskog

fronta iz prostog razloga jer je

srpskadržavljankaidauBeogra-

du živi od 1994. godine.

Istakla je da ne učestvuje u radu

stranke kojom rukovodi Kneže-

vić, ali da mu daje neformalne

,,savjete i mišljenja da li su neki

prijedlozi zakona po standardi-

Na suđenju za pripremanje terorizma preslušana tonsk

Magdelinićpo

kriptovani tele

Krpović traži

izuzeće sutkinje

Advokat Jugoslav Krpović zatražio je

izuzeće sutkinje Suzane Mugoše jer ga

je, kako je obrazložio, na prethodnom

ročištu ,,uvrijedila kada je kazala da ne

poštuje sud i da je neprikladno odjeven

jer je došao u farmericama“.

Sutkinja Suzana Mugoša saopštila je

da je termin novog suđenja zakazan za

danas i da nije sigurna da li će Apelacioni

sud uspjeti da donese odluku o izuzeću.

Svjedokinja tvrdi da

su joj prekršenaprava

Srpska državljanka Tamara Magdelinić odbila je da svjedoči u

postupku koji se, između ostalog, vodi, kako tvrdi, protivMilana

Kneževića, jednogod lideraDF-a.

Magdelinić navodi da se njena odluka temelji i na činjenici da

pravosudni organi neprofesionalno postupaju i očigledno krše

zakon i ljudska prava, te da u skladu sa timpostoji realna opa-

snostponjenubezbjednost.

–Uovu farsičnupričuo ,,državnomudaru“, sakojomnemamni-

kakve veze, ja samuvučena brojnimzloupotrebama i kršenjem

mojih prava na više nivoa, o čemu postoje jasni dokazi – navodi

Magdelinić.

OnapojašnjavadajojjeprijesaslušanjauTužilaštvuzaorganizo-

vani kriminal uskraćeno zakonomobavezujuće pravo da bude

oslobođenaoddužnosti svjedočenja, čime jeprekršenzakon.