Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 21. mart 2018.

Društvo

onomično

z trezora

.707eura

i sistema upravljanja izdacima za sudske

tuženi organi, zaštitnik imovinsko-

anak izdataka za sudske sporove i nijesu

na obezbeđenje elektronskog

sistema evidencija sudskih

sporova, blagovremeno infor-

misanje tuženih organa, pred-

laganje i sprovođenje mjera

mirnog rješavanja sporova,

kaoianaliziranjesporovakako

bi se poboljšala efikasnosti ra-

da zaštitnika, a samim tim i

smanjili izdaci za sporove –

kazao jeRadulović.

Tuženimorganima DRI je da-

la, kako je rekao, šest preporu-

ka, kojesuseodnosilenanačin

vođenja evidencija o sporovi-

ma, imenovanje osoba koje su

odgovorne za saradnju sa za-

štitnikom imovinsko-pravnih

interesa, blagovremeno do-

stavljanje traženih informaci-

ja i dokumentacije zaštitniku.

Preporučena je i analiza uzro-

ka nastanka sporova i, na bazi

sprovedenih analiza, preduzi-

manje mjera i aktivnosti koji-

ma bi trebalo umanjiti ili eli-

m i n i s a t i m o g u ć n o s t

ponavljanja spora po istom

osnovu.

Preporučili su i, kako je naveo,

rješavanje sporova u nepo-

srednomodnosuizmeđutuže-

nog organa i zaposlenog, te

postupanje po pravosnažnim i

izvršnimodlukama nadležnih

sudova i drugihorgana.

Svima je ostavljen rok od šest

mjeseci da izvijesteDRI opre-

duzetim radnjama po izrađe-

nimidostavljenimpreporuka-

ma, a subjekti revizije su, kako

je naglasio, odgovorili da su

preporuke „realizovali ili dje-

limično realizovali“.

Međutim, kako je istakao, da-

lje postupanje subjekata revi-

zije u toku prošle i ove godine

ukazujedanijedošlodonjiho-

ve pune ispunjenosti i DRI će

kroz buduće kontrole provje-

riti da li su postupili po prepo-

rukama.

Naglasio je i da su ih iz držav-

nih organa izvijestili da nijesu

u mogućnosti da blagovreme-

no postupaju po pravosnaž-

nim i izvršnim odlukama su-

dova i drugih institucija, jer je

„jedinoMinistarstvo finansija

ovlašćeno da sa računa držav-

nog trezora izvršava plaćanja

po pravosnažnim i izvršnim

sudskimodlukama“.

Radulović je naglasio da se

tužbe odnose na gotovo sva

prava iz oblasti radnog prava.

- Gotovo nema segmenta iz

oblasti radnog prava, a da za-

posleni, javni funkcioneri, dr-

žavni službenici i namješteni-

ci, bez razlike po vrsti posla i

ovlašćenja, nijesu tvrdili da su

imuskraćenaprava–zaključio

je on.

J.BEHAROVIĆ

BranislavRadulović

Poziv grupe nevladinih aktivista objavljen je juče i na

nekimportalima, a da je naše društvo i dalje talac mržnje

jasno su pokazali komentari čitalaca, koji su, srećom, ubrzo

uklonjeni. U tim komentarima govorilo se o svemu osimo

spomeniku herojima sa Sutjeske. Ti komentatori, nažalost,

zaboravili su na vrijednosti antifašizma, a uzori su imosvje-

dočeni ratni zločinci.

Društvomržnje

Savjet RTCG nije prihvatio programsko-produkcioni plan Televizije

Pavićević razriješen

Još jednaburna sjednicaSavjeta Javnog servisa

IvanJovetić

Prenuli smo Televiziju iz višegodišnje uspavanosti. Mijenja se svijest o TVCG kao

propagandističkommediju. Ne padami na pamet da podnesemostavku - kazao je

VladanMićunović i poručioMimu Draškoviću da ćemorati da se potrude da ga smijene

PODGORICA

–SavjetRadio-

TelevizijeCrneGore juče je

smijenioVladimiraPavićevi-

ća samjestapredsjednika tog

tijela i nanjegovomjesto iza-

brao IvanaJovetića.

Smjenu je zatražio Mimo

Drašković zato što smatra da

je Pavićević doprinio rušenju

kredibiliteta Savjeta RTCG, a

zamjeriomuje i štojenekesa-

stanke sa predstavnicima De-

legacije EU i OEBS-a, organi-

zovao mimo znanja članova

ovog tijela. On je insistirao da

Pavićevićeva smjena bude pr-

va tačka dnevnog reda, što je i

prihvaćeno, jer su Draškovi-

ćevu inicijativnu podržali

Igor Tomić, Ivan Jovetić, Go-

ran Sekulović i Slobodan Paj-

ović. Glasanje je bilo tajno. Za

smjenu Pavićevića glasalo je

šest, oddevet članovaSavjeta.

Nakon toga uslijedila je više-

satna rasprava o dopunjenom

programsko-produkcionom

planuTelevizije, koji na kraju

nije prihvaćen. Zanimljivo je

da je direktorica RTCG An-

drijana Kadija juče saopštila

daTelevizijaodpočetkagodi-

ne emituje program na osno-

vu tog dokumenta.

Savjet je juče dao „zeleno svi-

jetlo“ za programsko-pro-

dukcioniplanPortala, kao ina

nacrt ugovora o pružanju jav-

nih usluga između Vlade i

RTCG. Usvojen je i plan revi-

zije za ovu godinu.

RASPRAVA

Burna rasprava trajala je više

odsedamsati, ačlanovi Savje-

ta najžustriji su bili razmje-

njujući argumente o ugovoru

saVladomi programsko-pro-

dukcionomplanuTelevizije.

Kadija je kazala da je najvaž-

niji dio ugovora sa Vladom

Savjet Javnog servisa izabrao je Gorana Sekulovića da bude

član Komisije za predstavke slušalaca i gledalaca čiji je pred-

sjednik nekada bio Goran Đurović.

Predsjednik te komisije od sada će biti Igor Tomić.

TomićpredsjednikKomisije

upravo programsko-produk-

cioni plan Televizije, jer se ta

dva dokumenta „oslanjaju je-

dan na drugi“ i istakla da oni

rade po tom planu, jer nijesu

mogli da prekinu program

„dok se Savjet dogovori da li

će ili neće prihvatiti plan“.

Članove Savjeta zatekla je in-

formacija da RTCG program

emituje na osnovu plana koji

nije odobren. Neki od njih

prokomentarisali su „čemu

onda glasanje“.

Kadija je kazala da nijesu

imali izbora i da javnost mora

da zna da su uradili sve da se

potpišeugovor saVladomida

su upozoravali da to mora da

se učini štoprije.

- Koliko god da unaprijedimo

programpojedini članovi kao

da to ne žele da vide ni čuju –

rekla je ona.

Sanjomsenije saglasioMilan

Radović, koji je naveo da ne-

ma nikakvog smisla usvojiti

planprijeugovorasaVladom.

- Planovi se zapravo donose

naosnovuugovorasaVladom

itojasnopišeuzakonu.Protiv

sam da se potpiše ugovor sa

Vladom, ovakav kakav je sad

jer finansijska zavisnost prati

i programsku i to može da

nam stvori problem i da nam

ugrozi nezavisnost – naglasio

je on.

Pavićević je rekao da bi „situ-

acija u Javnom servisu bila

drugačija“dasudo31.decem-

bra prošle godine potpisali

ugovor sa Vladom. Nije mu

jasnonizbogčegaseneusvaja

plan Televizije kada je „me-

nadžment uradio sve što je u

njihovoj moći da ga unaprije-

di“.

- Savjet ne može da se igra sa

Javnim servisom. Usvajanje

ovog plana nije obaveza me-

nadžmenta nego Savjeta i on-

da se naš legitimitet dovodi u

pitanje. Savjet može da utiče

na plan tako što će dati prijed-

log što da se izmijeni i dopuni,

a ukoliko Savjet ništa ne pred-

laže nego samo kritikuje onda

nevidimštojetumenadžment

kriv, nego jekrivupravoSavjet

- poručio jePavićević.

POLEMIKA

Drašković je kazaoda ne osje-

ća odgovornost zbog toga što

menadžment nije bio u stanju

da uradi kvalitetan plan Tele-

vizije i da neće da raspravlja o

nečemu što je već palo i što je

izgubilopovjerenje Savjeta.

- Kada padne ovakav doku-

ment onda je odgovoran me-

nadžment koji treba da pod-

neseostavku. VidimdaKadija

iMićunović ne planiraju toda

urade, ali to bi bio jedini

ispravni put. Ne vjerujem da

ovaj menadžment može da

ostvari bilo koje planove koji

seočekujuodnjih.Onidozvo-

ljavaju da se bivši članovi Sa-

vjeta RTCG (Goran Đurović)

pojavljujuuprajmtajmu, to je

po meni zloupotreba Javnog

servisa. To je vrhunac nepro-

fesionalizma-smatraDraško-

vić.

Direktor Televizije Vladan

Mićunović bio je uvrijeđen

zbog ove kritike i istakao je da

imaproblemasaDraškovićem

i ljudima koji „doživljavaju

Pink kao primjer kako postu-

pati premaRTCG“.

- Siguran sam da o Pinku mi-

slitešto i ja, ali govoritedruga-

čije. Prenuli smo Televiziju iz

višegodišnje uspavanosti. Mi-

jenja se svijest o TVCG kao

propagandističkom mediju.

Ne pada mi na pamet da pod-

nesem ostavku - kazao je Mi-

ćunović i poručio Draškoviću

da će morati da se potrude da

ga smijene.

Obrazlažući plan Televizije

Mićunović je kazao da je to

kvalitetan dokument koji au-

torima emisija daje moguć-

nost da budu kreativni. On je

najavio i nove emisije koje će

seprikazivati jednommjeseč-

no.

Programsko-produkcioni

planTelevizijenijesesvidioni

novoizabranompredsjedniku

Savjeta.

-Kaograđanin, a i kaočlanSa-

vjeta nijesam zadovoljan sa

planom Televizije jer sma-

tram da se jako malo radi na

naučno-obrazovnomi kultur-

no-umjetničkom programu.

Proizvodnja ukupnog progra-

mauodnosunaprošlugodinu

pada i to nije dobro - naveo je

on.

Plan su podržali Perko Vuko-

tić, Milan Radović, Ivan To-

mić i Vladimir Pavićević. Pro-

tiv su bili Mimo Drašković,

DraganaTripković,IvanJove-

tić, Slobo Pajović i Goran Se-

kulović. Za usvajanje Produk-

cionogplanaPortalaglasalo je

šest članova Savjeta, jedan je

bioprotiv, a dva uzdržana.

K.JANKOVIĆ

PODGORICA

-UCentruza

medicinskumikrobiologiju

Instituta za javnozdravlje

prošle sedmicepotvrđeno je

20 slučajeva sezonskoggri-

pa. U14 se radi o infekciji vi-

rusomgrip tipB i u šest o ti-

puA.

Iz Instituta navode da je od

početka sezone laboratorijski

potvrđeno 258 slučajeva gri-

pa.

- Uvidom u elektronsku bazu

podataka uCrnoj Gori uovom

izvještajnom periodu prijav-

ljenoje177osobasasimptomi-

ma nalik gripu – naveli su iz

Instituta.

Prema podacima Evropskog

centra za kontrolu i prevenci-

ju bolesti, aktivnost gripa veo-

ma visokog intenziteta prijav-

ljena jeuLuksemburgu, dokje

uČeškoj, Finskoj, Njemačkoj i

Švedskoj prijavljena aktivnost

gripavisokogintenziteta.U24

evropske zemlje prijavljena je

aktivnost gripa srednjeg in-

tenziteta, a 20zemaljaprijavi-

lo je nizak intenzitet gripa.

Iz Instituta podsjećaju da je

vakcinacija najefektivnija

mjera prevencije, pri čemu se

zaštita stvara nakon dvije do

tri nedjeljeoddobijanjavakci-

ne.

Sl.R.

Prošle sedmicepotvrđeno20slučajevagripa

Institut za javno zdravlje saopštio podatke o oboljelima od virusne infekcije