Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 21. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Uobraćanju

članovimaOdbora zavanjske

posloveEvropskogparla-

mentapotpredsjednikVlade

ZoranPažin je izrazioočeki-

vanjeda ćedobrimkvalite-

tomunutrašnjihreformi, uz

visok stepenpodrške evrop-

skihpartnera, CrnaGora za-

služiti prelazaku finalnueta-

pu svog strateškog evropskog

puta– fazuzatvaranjaprego-

varačkihpoglavlja.

On je, kako je saopšteno iz Vla-

de, ocijenio da je 2018. godina

presudna zanovi zamahupoli-

tici proširenja, koji je potreban

Crnoj Gori i regionuJugoistoč-

neEvrope.

-Očekujemodaćemobiti upri-

lici i da okončamo proces za-

tvaranja pregovora u nekim od

otvorenih poglavlja, kao što su

poglavlja 7 i 10– rekao je on.

Predstavljajući rezultate u

oblasti borbe protiv korupcije,

Pažin je ukazao da je, od počet-

ka rada Agencije za zaštitu od

korupcije,naosnovumišljenjai

odluka Agencije, 127 javnih

funkcionera podnijelo ostavke.

Govoreći o radu tužilaštva, na-

veo je da je od osnivanja do ja-

nuara2018. Specijalnodržavno

tužilaštvo formiralo 1.615pred-

meta, odčega je1.020završeno.

- U odnosu na borbu protiv or-

ganizovanog kriminala, Speci-

jalnodržavnotužilaštvoje2017.

pokrenulo istragu protiv 68

osoba.Optužnicesuizdatepro-

tiv 52 osobe. Izrečene su

osuđujuće presude protiv 19

osoba. Na osnovu sporazuma o

izjašnjavanjuokrivici,izrečene

su osuđujuće presude protiv 21

osobe – rekao jePažin.

U oblasti oduzimanja imovine

stečene kriminalom, objasnio

je, uprethodnedvije godine, po

prijedlogu Specijalnog držav-

nog tužilaštva, Viši sud u Pod-

gorici zabranio je raspolaganje

i korišćenje imovine u više od

10 predmeta. Riječ je o više od

DRI još 2016. ocijenila da upravljanje izdacima za sudske sporove nije e

Zapet godina

seodlilo71.30

Na osnovu analize sudskih sporova po osnovu radnih odnos

sporove, DRI je utvrdila damjere i aktivnosti koje su sprovodil

pravnih interesa i Ministarstvo nansija nijesu sprečavale nas

uticale na njihovo smanjenje - istakao je Branislav Radulović

PODGORICA

–Za sudske

sporove, uključujući i sporo-

ve iz radnihodnosa, koji su

vođeni protivCrneGoreu

perioduod2012. do2015. go-

dine isplaćeno je 71.305.707

eura, kazao je zaPobjeduru-

kovodilackolegijuma i sena-

torDržavne revizorske insti-

tucijeBranislavRadulović.

Na osnovu podataka iz izvje-

štaja revizije uspjeha „Izdaci

iz budžeta Crne Gore za sud-

ske sporove po osnovu radnih

odnosa“ iz 2016. godine, kako

je rekao, DRI je još prije dvije

godine dala mišljenje da

upravljanje izdacima za sud-

ske sporove po osnovu radnih

odnosa koji se isplaćuju iz

budžeta nije bilo ekonomično.

TROŠKOVI POSTUPKA

Zabrinjavajuće je i što je od

ovih 71.305.707 eura, prema

strukturi izdataka za sudske

sporove po osnovu radnih od-

nosa na glavni dug potrošeno

53.78 odsto, a za zavisne (osta-

le) troškove postupka 46.21

odsto.

- Zavisni troškovi postupka su

parnični, zatezne kamate i

troškovi izvršenja koji su se

mogli izbjeći da nijesu vođeni

sudskipostupci idasudržavni

organi poštovali prava zapo-

slenih–objasnio jeRadulović.

Ilustrovao je ova suvišna tro-

šenja, koja su semogla izbjeći,

primjerom postupka koji su

zaposleni vodili protiv Zavo-

daza izvršenjekrivičnihsan-

kacija i koji su tužili ovuusta-

novu za sate rada u danima

državnih i vjerskih prazni-

ka u toku 2011. godine. Iz-

vještaj DRI je pokazao da

je glavni dug manji od

troškova parničnog po-

stupka, izvršenja i zate-

znihkamata.

- Učešće zavisnih troško-

va iznosilo je 70 odsto vrijed-

nosti postupka i to parničnih

troškova 58 odsto, troškova iz-

vršenjaosami zateznekamete

četiriodsto,dokjeučešćeglav-

nog duga iznosio 30 odsto –

naglasio jeRadulović.

Ukazao je i na primjer nepo-

trebnih troškova koji su na-

pravljeni u postupku koji je

vođen protiv Uprave carina,

zbogtogaštoovlašćenoliceni-

je postupalo po presudi suda

da zaposlenog vrati na radno

mjesto koje je „pokrivao“ prije

donošenja rješenja o prestan-

ku radnog odnosa. Po presudi

koja je donijeta 2000. godine

Uprava carina je postupila tek

2014. godine.

MIRNORJEŠAVANJE

Na osnovu analize sudskih

sporova po osnovu radnih od-

nosa i sistema upravljanja iz-

dacima za sudske sporove,

Teret „istrage“, koju je najavi-

la Vlada povodom Izvještaja

zaštitnika imovinsko-pravnih

interesa, treba prebaciti sa

službenika, odnosno sa nji-

hove navodne nelojalnosti

zbog tužbi koje su podnijeli

Muk:Teret „istrage“daseprebacisaslužbenika

DRI jeutvrdilada, kako je ista-

kao, mjere i aktivnosti koje su

sprovodilituženiorgani(mini-

starstva unutrašnjih poslova,

odbrane, pravde, finansija i

drugi budžetski korisnici pro-

tiv kojih se vode sporovi pred

sudovima i/ili drugimnadlež-

nim organima), zaštitnik imo-

vinsko-pravnih interesa i Mi-

nistarstvo finansija nijesu

sprečavali nastanak izdataka

za sudske sporove i nijesu uti-

cali na njihovo smanjenje.

U postupku revizije utvrđeno

je da su tuženi organi u sedam

od osam predmeta, uzetim

uzorkom, znali da sudski spor

može biti pokrenut pred ne-

komodnadležnih institucija.

-Međutim,nijesupreduzimali

adekvatnemjere kako bi se ovi

sporovi riješili bez pokretanja

sudskogpostupka.Državni or-

gani i u predmetima obuhva-

ćenim postupkom revizije ni-

jesu podnosili prijedlog za

rješavanje radnog spora mir-

nimputempredAgencijomza

mirno rješavanje radnih spo-

rova, niti inicirali sporazumno

rješavanje radnog spora pred

Centrom za posredovanje –

naglasio jeRadulović.

Nedostavljanje dokumentaci-

je i neblagovremenodostavlja-

nje informacija i dokumenta

odorgananazahtjevzaštitnika

imovinsko-pravnih interesa

imali su, s druge strane, takođe

uticaj na tok, ishod i troškove

postupka.

- Državni organi nijesu izrađi-

valianalizesudskihsporovana

bazi kojihbi bilomoguće iden-

tifikovatiuzrokenastankaspo-

ra i preduzeti mjere i aktivno-

sti kojima bi se smanjila ili

otklonila mogućnost nastanka

sporova po istom osnovu – re-

kao jeRadulović.

Brojokončanihsudskihsporo-

va, kako je naveo, po osnovu

radnih odnosa u 2012. godini

iznosio je 46, u 2013. godini 67,

dabiu2014.godinibiločak765

predmeta.

PREPORUKE

Prema njegovim riječima, Dr-

žavna revizorska institucija je

na bazi utvrđenog stanja i da-

tog mišljenja Ministarstvu fi-

nansija, zaštitniku imovinsko-

pravnih interesa i tuženim

organima dala 12preporuka.

-Ministarstvufinansijadatesu

dvije preporuke koje su se od-

nosilena knjigovodstvenuevi-

denciju izdataka za sudske

sporove i planiranje izdataka

za njih na osnovu realnih pro-

jekcija – precizirao je Radulo-

vić.

Zaštitniku imovinsko-pravnih

interesa date su, kako je kazao,

četiri preporuke.

-Ovepreporuke suseodnosile

protiv države, na starješine i

razloge zbog kojih nijesu ispla-

ćivali naknade svojim zapo-

slenima, rekao je za Pobjedu

predsjednik Upravnog odbora

Instituta alternativa Stevo Muk.

Od značaja je za javnost, kako

je kazao, bez obzira na to da li

su starješine i dalje na funkcija-

ma na kojima su bili u vrijeme

nastanka spornih potraživanja,

da bude upoznata sa tačnim

razmjerama problema.

- Kao i da može da ih veže za

konkretne rukovodioce, ali i

da se čuje strana starješina

o ovomproblemu i nje-

govimuzrocima – smatra

Muk.

Kada je riječ o tome što

se prilikomgubljenja

sporova novac odliva

iz budžeta države, a

ne iz budžeta resora

koji je izgubio spor,

kako je naglasio,

treba imati na umu

da je u oba slučaja riječ o

državnombudžetu, odnosno

novcu građana.

- Samo što bi u slučaju isplate

iz budžeta organa bilo vidlji-

vo koliki se iznosi isplaćuju

iz svakog od njih. Tada bi i

utvrđivanje odgovornosti

bilo jednostavnije i izglednije.

Međutim, trebalo bi da i sada

postoji takva vrsta eviden-

cije u Ministarstvu inansija,

odnosno kod zaštitnika

imovinsko-pravnih interesa –

rekao je Muk.

Prema njegovim riječima,

ako u ovakvoj situaciji postoji

i neodrživost odluka suda,

takve odluke država može i

mora osporavati pred višim

sudovima.

- Ali se i službenici ne mogu i

ne smiju osporavati u poku-

šaju da zadovoljenje svojih

interesa pronađu pred nad-

ležnim sudovima – istakao

je Muk.

StevoMuk

od temeljnih vrijednosti na

kojima počiva savremena Cr-

naGora.

- Tjentište je simbol zajedniš-

tvanarodabivšeSFRJ, simbol

otpora, junaštva, koji mora

bitisačuvanzanovegeneraci-

je –piše u saopštenju.

Podsjeća se da je na Tjentištu

izginulo oko 7.000 partizana i

597 partizanki.

Svi koji žele da daju doprinos

obnovi spomen-obilježja na

Tjentištunovacmoguuplatiti

na račun Javne ustanove Na-

Grupa NVO pozvala da se pomogne u sanaciji klizišta na Tjentištu

Sačuvati spomenikherojima

PODGORICA

-Grupane-

vladinihorganizacija i ak-

tivistapozvala je jučedr-

žavne institucije,medije,

NVOi građanedadajudo-

prinos za sanacijuklizišta

uDolini herojanaTjenti-

štu, gdje senalazi kostur-

nica i spomenikučast he-

rojaBitkenaSutjesci.

Kako su saopštili, građani

treba da sačuvaju tekovine

Narodnooslobodilačke bor-

be protiv fašizma kao jedne

cionalni park „Sutjeska“,

Tjentište bb, Bosna i Herce-

govina:NovabankaAD,Banja

Luka; SWIFT: NOBIBA22;

BA395551101000241265.

Saopštenje su potpisali NVO

Pažin u Briselu saopštio da je Crna Gora spremna za EU

PODGORICA

–Filmski i

televizijski reditelj Gojko

Kastratovićpreminuo je si-

noću80. godini života.

Njegovo imevezuje se za

znatanbroj crnogorskih i

jugoslovenskih filmskih

ostvarenja, budući da je i

kaoproducent sarađivao sa

nekimodnajvećihdoma-

ćih i jugoslovenskihredite-

lja, kao što jeVeljkoBulajić.

Rođen je u Beranama 1938.

godine,azavršiojeprodukci-

ju na Fakultetu dramskih

umetnosti uBeogradu. Bio je

direktorproizvodnjeprogra-

ma TV Titograd, pomoćnik

direktorabeogradskog „Ava-

la filma“ i osnivač i prvi di-

rektorCrnogorske kinoteke.

Režirao je filmove i TV emi-

sije: „Evanđelje zla“, „Sili u

inat“, „Nenadna“, „Tragom

pismenosti“, „Napuklo sun-

Preminuo reditelj

GojkoKastratović

ce“, „Luča mikrokozma“,

„Au revoir Montenegro“,

„Skadarsko jezero“, „Pusta

zemlja“, „Suđenje đeneralu

Vešoviću“, „Dinastija Petro-

vić Njegoš“.... Objavio je i vr-

lo zapažene knjige „Crno-

gorska kinematografija i

filmovi o Crnoj Gori“ i „Fil-

mografija crnogorske kine-

matografije“. Dobitnik je

Trinaestojulske nagrade za

2014. godinu.

J.N.

GojkoKastratović

PažinzatražiopodrškučlanicaEU

Napredovali u

svimoblastima

250.000 kvadrata poslovnih i

stambenih prostora, drugih

objekata i zemljišta. Trajno je

oduzeto više stambenih obje-

kata i više hiljada kvadrata ze-

mljišta.Pažinje,ističese,nagla-

sio da Vlada poštuje princip

nezavisnosti medija, slobod-

nog izražavanja i objektivnog

informisanja, kao i da oštro

osuđuje bilo kakav pokušaj ili

činmiješanjauuredničkupoli-

tikumedija, napad na novinare

ili imovinumedija.

- Više puta do sada sam kazao

da je svaki napad na predstav-

nike medija ili imovinu medija

ujedno i napad na demokratiju

- zaključio jePažin.

R.D.

Crna Gora je spremna da

ove godine otvori preostala

tri pregovaračka poglavlja,

saoštio je Pažin na sastanku

sa evropskim komesarom za

susjedsku politiku i prošire-

nje JohanesomHanom.

Kako je saopšteno iz Vlade,

Pažin je izrazio punu spre-

mnost Crne Gore da u

narednu, inalnu fazu prego-

varačkog procesa uđe dobi-

janjem završnihmjerila za

zatvaranje pregovora u naj-

zahtjevnijimpregovaračkim

poglavljima, 23 i 24, koja se

odnose na vladavinu prava.

Han je, kako se navodi,

pozdravio reformske napore

koje Crna Gora čini i izrazio

očekivanje da će po kvalitetu

i brzini usvajanja evropskih

standarda i vrijednosti naša

zemlja nastaviti da bude

uzor ostalima u regionu. U

tom smislu, dodaje se, nagla-

sio je da Crna Gora ostaje

lider u regionu u procesu

evropske integracije.

Poglavlja

23i24

aktivisti Goran Đurović i Sla-

vica Striković, režiser Nikola

Vukčević, zatim čelnice Cen-

tra za građansko obrazovanje

Daliborka Uljarević i Centra

za istraživačko novinarstvo

Milka Tadić-Mijović, Centra

za razvoj nevladinih organi-

zacija AnaNovaković, Centra

za monitoring i istraživanja

ZlatkoVujović,Akcijezaljud-

ska prava Tea Gorjanc-Prele-

vić i Bjelopoljskog demokrat-

s k o g c e n t r a Z d r a v k o

Janjušević.

Sl.R.

7.000

partizana i 597 partizanki

izginulo je na Tjentištu