Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 21. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Montene-

groberza je prošlu godinu

završila u plusu 66.150

eura, što je deset hiljada

eura manje nego godinu

ranije.

Prihodi berze su bili

167.810 eura.

M. P.-M.

Berzau

plusu66

hiljada

Hipotekarna banka

PODGORICA

Na Monte-

negroberzi je juče prodato

950 akcija Hipotekarne

banke za 95.000 eura.

Cijena po akciji je bila 100

eura, što je pad od 4,51

odsto.

M. P.-M.

Prodato

950

akcija

PODGORICA/KAN

Projekat Por-

tonovi, vrijedan 650miliona eura,

predstavljen je u okviru crnogorskog

štanda na najvećem svjetskom sajmu

nekretnina MIPIM u Kanu.

- Kao kompaniju koja je već pet godi-

na u Crnoj Gori, posebno nas raduje

činjenica da je Crna Gora sve prepo-

znatljivija kao destinacija i ujedno inte-

resantnija svjetskimputnicima i inve-

stitorima iz različitih zemalja - navodi

se u saopštenju Azmont investmenta,

koji realizuje projekat Portonovi.

Portonovi je u prva tri mjeseca ove

godine predstavljen na međunarod-

nimnautičkim sajmovima u Dizel-

dorfu i Istanbulu, kao dio promocije

kompanije i partnera D Marin.

R. E.

SajamnekretninaMIPIM

Portonovi uKanu

u dvije lamele

ićgradi

Bečićima

PODGORICA

EBRDoče-

kujeda će crnogorska eko-

nomija, kojaponjihovoj

ocjeni imavisok stepenot-

pornosti na spoljne faktore,

uovoj godini ostvariti rast

od3,3odsto.

Predstavnici ove banke su ju-

če prezentovali izvještaj o

tranziciji pod nazivom ,,Odr-

žavanje rasta“ i ocijenili da je

među rizicima javni dug, koji

jerelativnovisokuodnosuna

BDP i u poređenju sa zemlja-

maregiona.Na

tomspisku je i

potencijalno prekoračenje

troškova prilikom izgradnje

infrastrukturnih projekata. I

poredvisokeotpornosti,kako

ocjenjuju u ovoj banci, ranji-

vost zemljenaeksterne šoko-

ve i dalje ostaje značajna.

Glavni ekonomista EBRD-a

za Jugoistočnu Evropu Peter

Sanfrej je kazao da je važno

zadržati fiskalnu disciplinu i

držati javni dug pod kontro-

lom.

– EBRD će nastaviti i da radi

na razvoju privatnog sektora

u Crnoj Gori, podršci zelenoj

ekonomiji, održivim izvori-

ma energije i energetskoj efi-

kasnosti – saopštio je Sanfrej

idodaodajeovegodineneop-

hodno unaprijediti konku-

rentnost u privatnom sekto-

ru, zatim prekogranični

transport, energetske veze,

kao imekanapovezanost, ko-

ja je važna za zemlje regiona.

ŠefKancelarijeEBRD-auCr-

noj Gori Jap Sprej je ocijenio

da su porezi na rad visoki jer

četiri odstobrutoprihoda ide

na različite vrste poreza i do-

prinosa.

EBRD poručuje da Crna Gora drži dug pod kontrolom

Prognoziraju rast od3,3odsto

Jakov Milatović je kazao

da četvrtina irmi u regionu

smatra da je jedan od naj-

većih problema korupcija.

– Dobro je što se indikatori

upravljanja poboljšavaju,

naročito u pogledu politič-

ke stabilnosti – ocijenio je

Milatović.

Korupcija

veliki

problem

Peter Sanfrej je kazao da je Crna Gora predvodnik u EU inte-

gracijama u regionu.

– Crna Gora je otvorila najviše poglavlja i dobro napreduje.

Realno je da 2025. bude članica porodice EU – ocijenio je

on, a odgovarajući na pitanje koliko ćemo još biti u tranziciji

kazao je da će ,,to potrajati“.

UlazakuEUjerealan2025.

– Na taj način se pospješuje

stvaranje neformalne ekono-

mije. Promjenom struktur-

nih poreza stvara se prostor

za podsticaj na bolje ponaša-

nje u ekonomiji – kazao je on

odgovarajući na pitanja.

Podsjetio je da je EBRD za 12

godina u Crnu Goru investi-

rala 500 miliona eura za 60

projekata.

Ekonomista EBRD za region

JakovMilatovićkazao jeda je

prosječanBDPpostanovniku

uzemljamaZapadnogBalka-

na jednak polovini nivoa ži-

votnog standarda EU, trećini

južnih članica EU i četvrtini

onihnajbogatijih.

– U regionu je potrebno ubr-

zati reforme, tako da jaz u ži-

votnom standardu postane

potencijalzadostizanjenivoa

EU–kazao je on.

Govoreći o BDP-u po stanov-

niku i dostizanju evropskog

nivoa, rekao je da postoje tri

scenarija.

– Prema optimističnom, ze-

mlje regiona mogu da dosti-

gnu prosječan životni stan-

dard Slovačke ili Slovenije. U

osnovnom scenariju, uz sto-

pu rasta posljednjih 15 godi-

na, trebalo bi 60 godina da se

dostigne nivo EU, a u pesimi-

stičnom, ako se nastavi trend

u periodu nakon krize, za to

bi trebalo 200 godina – rekao

je Milatović i dodao da je u

osnovi svega produktivnost

rada koja je u ovom regionu

na 60odsto onoga uEU.

M.P.-M.

PODGORICA

Mjerenja su

pokazalada je lani došlodo

poboljšanjakvaliteta elek-

tronskihkomunikacionih

usluga, ali kvalitet nijeujed-

načen, saopšteno je izAgen-

cije za elektronskekomuni-

kacije, koja jeobjedinila i

objavila izvještajeoperatora.

FIKSNI TELEFONI

M-telusupotrebna 1,2danada

uspostavi 95 odsto usluga na

fiksnoj lokaciji, Telenoru

četiri, 9,2 Crnogorskom tele-

komu i 9,7 dana Telemahu. Za

osam sati M-tel otklanja 80

odsto kvarova, Telenoru treba

21sat,Telemahu26,aCGTele-

komu 29,8 sati. Telemah se za

dvije sekunde odaziva na

pozive građana, Telenoru tre-

ba deset sekundi, CG Tele-

komu 16, a kodM-tela se čeka

26,6 sekundi. Niko se lani nije

žalio na račune Telenora, dok

je CG Telekomu i M-telu

prigovorilo 0,12 odsto korisni-

ka, a Telemahu 4,8 odsto.

Telemah je za 70 odsto sman-

jio učestalost kvarova i za 18

odsto vrijeme otklanjanja

kvara, dok jeCGTelekomza 15

odsto skratio čekanje odgovo-

ra na pozive, a za 36 odsto

prigovore na račune.

INTERNET

DanjepotrebanTeleEyeMon-

tenegru da uspostavi 95 odsto

usluga za internet, 1,2 dana

M-telu, dva dana Orion tele-

komu, tri dana SBS Net Mon-

tenegru,petdanaTelenoru,8,3

dana CG Telekomu i 9,7 dana

Telemahu. Najmanje kvarova

0,04 odsto se prijavljuje kod

TeleEyeMontenegra, 0,08kod

Orion Telekoma, 0,1 kod S&E

Tehnica, dva odsto CG Tele-

komu, šest odsto Telenoru, 8,2

kod M-tela i 12,4 odsto kod

Telemaha. Vrijeme odziva ko-

risnicima se kreće od 2,18

sekundi kod Telemaha, 5

sekundi kod TeleEye Monte-

negro i S&E Tehnica, 22

sekunde kod CG Telekoma,

26,64 sekunde kodM-tela i 57

sekundi kod Orion Telekoma.

Najmanje pritužbi na račun

0,12 odsto je kod M-tela, 0,15

kod CG Telekoma, 0,74 kod

OrionTelekoma i 4,8 procenta

kodTelemaha,dokostalioper-

atori nijesu imali prigovore na

račun. Najveći procenat od 14

odsto smanjenja kvarova imao

je CG Telekom, a vrijeme ot-

klanjanja kvara je prepolovio

TeleEye Montenegro, koji je i

rekorderposmanjenjuvreme-

na odziva na pozive od 30 pro-

cenata. CG Telekom je za 25

odsto smanjio broj prigovora i

pritužbi.

MOBILNAMREŽA

Umobilnoj mreži Telekom se

za 22 sekunde javlja na pozive

korisnika,M-telza26,6sekun-

di, a Telenoru trebaju 32

sekunde. Na račune prigovara

0,01 odsto postpejd korisnika

M-tela, 0,28 CG Telekoma i

0,82 Telenora, te 0,01 odsto

pripejd korisnika Telenora,

0,04 CGTelekoma i 0,11M-te-

la. Veza u zemlji se uspostavlja

za 4,38 sekundi kod Telenora,

5,51 sekundu kod M-tela i do

5,58 sekundi kod CG Teleko-

ma, koji ima i 0,23 odsto

raskinutih veza, M-tel 0,24, a

Te l e n o r 0 , 2 8 . Na j v e ć a

učestalost neuspjelih poziva

od 0,13 odsto je kod Telenora,

0,18 kod CG Telekoma i 0,41

kod M-tela, dok je najviše

neuspješnihSMS-ova0,18kod

CG Telekoma, 0,20 kod Tele-

nora i0,57kodM-tela.Vrijeme

prenosa SMS poruka iznosi

2,64 sekunde kod Telenora,

4,46 sekundi kod CG Teleko-

ma i 4,94 sekunde kodM-tela.

Telekom je za 18 odsto skratio

vrijeme odziva za korisnike, a

za 33 odsto smanjio žalbe na

račune, dok je Telenor za 70

odstosmanjioučestalostneus-

pješnihporuka.

R.E.

Mjerenja EKIP-a pokazala neujednačen kvalitet elektronskih usluga

TeleEyeMontenegronajbrže instalira internet

PODGORICA/DAKLA

CrnaGo-

ra i Maroko mogu da sarađuju u

povezivanjulukazapretovarkon-

tejnerskog tereta, gdje Luka Bar

ima objektivnih potencijala za

proširenje kapaciteta i izgradnju

međunarodnog kontejnerskog

terminala, ocijenio jeministar sa-

obraćaja Osman Nurković na

Kran Montana forumu u maro-

kanskomgraduDakli, koji je zavr-

šen juče.

Upoznao je, kako je saopšteno iz

Ministarstva, prisutne sa postoje-

ćimpotencijalima luka, s posebnim

osvrtom na pretovar generalnog,

kontejnerskog, rasutog i ro-ro tere-

ta u Luci Bar i razvojem nautičkog

turizma u Luci Kotor. Govorio je i o

dobroj povezanosti Luke Bar sa ze-

mljamaregiona,željezničkomiput-

nominfrastrukturom.

R.E.

Završen KranMontana forum

Nurkovićpromoviše luke

Lokacija saucrtanimobjektom

Placbezobjekta

SapresaEBRD

Portonovi