Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 21. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Odjeljenje za

upravljanje javnimdugomu

Ministarstvu finansijapodi-

jeljeno jeudvijedirekcije–

zaupravljanjedugom, anali-

zuzaduženosti i odnose sa

inostranstvomi zaupravlja-

nje gotovinom, servisiranje

duga, evidencijudržavnog i

javnogduga. Na taj načinbiće

postignutaveća efikasnost u

upravljanju javnimdugom,

ocijenjeno jeuAkcionom

planuza sprovođenje refor-

meupravljanja javnimfinan-

sijama 2016-2020, koji seod-

nosi naprošlugodinu, akoji

jeVladaučetvrtakusvojila.

Ovu reorganizaciju, kako se

navodi,preporučilisuSvjetska

banka i MMF. Državni dug je

krajemseptembraprošlegodi-

ne bio 2,49 milijardi eura ili

59,26 odstoBDP-a.

PODRŠKA

Ministarstvo finansija je uz

tehničku podršku MMF, pri-

premilo nacrt strategije za

upravljanje javnim dugom do

2020. i strategije tržišnih od-

nosa. Uz tehničku podršku

MMF obučavani su zaposleni

u odjeljenju za javni dug, u ci-

lju izrade ove dvije strategije.

Predviđene su i nove obuke u

cilju detaljnijeg upoznavanja

sarazličitimfinansijskimderi-

vatima, unapređenja analiza

duga i efikasnijeg upravljanja

njime. Primjenom novog SAP

softverskog rešenja postignu-

to je objedinjavanje evidencije

javnog duga kroz jednu bazu

podataka, što je rezultiralo ve-

ćom efikasnošću prilikom

upravljanja, pravljenja projek-

cija i analize javnog duga.

FISKALNI UTICAJ

IzMinistarstva finansija su još

jednom apelovali na preciznu

procjenu fiskalnog uticaja za

sve propise koji se predlažu.

Naveli su da trogodišnje

budžetiranje počinje 2019. go-

dine.

- Prva godina je obavezujuća,

sa projekcijama za naredne

dvije godine. Budžet će sadr-

žati informacije o rashodima

po organizacionoj klasifikaciji

zaperiododtri godine–najav-

ljeno je udokumentu.

M.P.M.

UsvojenAkcioni plan za sprovođenje reforme upravljanja javnim nansijama

Protiv javnogdugaudvijekolone

Lani je za 30 odsto povećano podnošenje elektronskih pri-

java poreza na dobit i PDV. U dokumentu se ističe da je kroz

reprogramporeskog duga do 20. decembra 2017. ukupno

naplaćeno 22,6miliona eura, od čega 14,9miliona jednokrat-

no, a 7,7 miliona odmjesečnih rata.

Elektronskeprijave

PDV-aveće30odsto

PODGORICA

Kompanija

Voter grupe iz Kolašina jedina

je dostavila ponudu za kupovi-

nu imovine fabrike ,,Bjelasica

Rada“ po cijeni od 1,05 miliona

eura. Stečajni upravnik će se

u vezi dostavljene ponude

izjasniti u roku od osamdana

- navodi se u saopštenju Pri-

vrednog suda.

Stečajni upravnik ,,Bjelasice

Rade“ Sreten Mrvaljević raspi-

sao je sredinom februara četvr-

ti oglas za prodaju cjelokupne

imovine. Osnivači Voter grupe

su Miro Perović, Boris i Igor

Rašković, koji su inače i vlasnici

fabrike vode ,,Suza“.

Stečaj je uveden krajemmaja

prošle godine na zahtjev rad-

nika kojima većinski vlasnik

ZIF Eurofond duguje 14 plata

i doprinose za više od osam

godina. ,,Bjelasica Rada“ for-

malno je bankrotirala u sep-

tembru prošle godine.

M. P.-M.

Za prodaju imovine bjelopoljske fabrike

„Suza“ hoće „Radu“

V.d. glavni državni arhitekta dao saglasnost za izgradn

PODGORICA

Dvije lame-

le sa sedamspratovauBe-

čićima, uzJadranski put u

Bečićima, gradi bivši ruko-

metašGoranĐukanović.

Suinvestitor jebudvanska

kompanijaNMinves-

tment, vlasništvoMarine

Gagović izBečića. Sagla-

snost za gradnjuovog

objekta izdao jev.d. glavni

državni arhitektadrDušan

Vuksanović. Projekat za la-

meleuradila je cetinjska

kompanijaLineaars, vla-

sništvoarhitekteŽarkaPo-

povića.

Lamele su projektovane na

placuod700kvadrata, nako-

jem pod objektom treba da

bude386kvadrata.Planirana

je bruto razvijena površina

objekta od 3.132,2 kvadratna

metra. DUP-om Bečića je,

inače, na ovompotezu plani-

rana izgradnja zgrada sa pri-

zemljem i pet, odnosno se-

damspratova.

LAMELE

Projektovane su dvije etaže

ispod zemlje, prizemlje i se-

dam spratova. Ukupno 37

parkingmjestaplaniranojeu

podrumu, odčegasui tripar-

king mjesta za invalide na

placu. Planirana je izgradnja

34 apartmana sa jednom,

dvije i tri spavaće sobe.

Placnakojemse grade lame-

lekupiojeGoranĐukanović.

INVESTITORI

NM invest je, prema podaci-

ma CBCG, 414 dana u bloka-

di zbog duga od 8.570 eura.

Kompanijajeosnovana2010.

godine.

GoranĐukanović jepr-

vuzvaničnuutakmicu

zaRKLovćenodigrao

1991. godine. Igrao je

za rukometne klubo-

ve Cetinje, Mornar

Bar, Sutjeska Nikšić,

Budućnost Podgori-

ca i Budvanskurivije-

ru i za šabačkuMeta-

loplastiku. Najveće

uspjehe postigao je kao

kapiten RK Lovćen. Bio

je potpredsjednik Ruko-

metnog saveza Crne Go-

re i najmlađi poslanik u

parlamentu. Osnivač je

Rukometneakademije.

J.R.

GoranĐukano

34apartmana

USD

1.22760

JPY 130.72000

GBP

0.87715

CHF

1.17210

AUD

1.59340

CAD 1.60400

BAR

Status službenika koji se

bave javnimnabavkama bila

je glavna tema javne rasprave

o novom zakonu, koju su juče

u Baru organizovali Ministar-

stvo inansija, Uprava za javne

nabavke i opština Bar. Prisu-

stvovao je veliki broj službeni-

ka iz južne regije nadležnih za

taj sektor.

– Nastojali smo da službenici-

ma koji se neposredno bave

ovimposlovima, u granicama

naših ovlašćenja, uputimo

ohrabrenja da ćemo se i dodat-

no zalagati za poboljšanje

njihovog statusa i protežirati

interese kako bi se što bolje

posvetili ovomposlu – kazao

je član Državne komisije Tomo

Miljić.

Pomoćnica direktora Uprave

za javne nabavke Mara Boga-

vac je kazala da ta institucija

sprovodi kontinuiranu obuku,

a da je Ministarstvo inansija

napravilo pravilnik o polaganju

stručnog ispita u skladu sa

postojećim zakonom.

– Shodno tompravilniku,

Uprava za javne nabavke je

uradila programobuka. Novim

zakonskim rješenjima i pravil-

nik i program će se mijenjati

jer je potrebna dodatna obuka

za njegovu primjenu - kazala

je Bogavac, precizirajući da je

kalendar obuka urađen i da ih

polaznici kontinuirano prolaze.

Direktor Uprave za javne

nabavke doc. dr Mersad Muje-

vić je kazao da je novi zakon

usklađen sa evropskimpravili-

ma i procedurama.

– Njegova implementacija će

zavisiti od kvalitetnog progra-

ma obuke – kazao je Mujević,

izražavajući zadovoljstvo

zbog, kako je istakao, „dobre,

dvosmjerne komunikacije

barske lokalne samouprave i

prvog čovjeka grada dr Zora-

na Srzentića sa regulatornim

organima“.

Nacrt zakona o javnimnabav-

kama je na javnoj raspravi do

10. aprila.

V.K.V.

Javna rasprava o nacrtu zakona o javnimnabavkama

Službenikebrine status

PODGORICA

Rok za dostav-

ljanje projektnih prijedloga u

okviru grant šeme Unapređenje

poslovnog okruženja i konkuren-

tnosti privatnog sektora je 8. maj,

rečeno je juče na Info danu, koji je

organizovan povodomotvaranja

poziva za dostavljanje prijedloga

projekata. Grant šema koja je juče

predstavljena prvi je u nizu pro-

jekata koje će Ministarstvo eko-

nomije, u saradnji sa Delegacijom

EU u Crnoj Gori i Ministarstvom

inansija, realizovati u narednom

periodu u okviru Instrumenta

pretpristupne podrške IPA 2014-

2020. Generalni direktor za tran-

sformaciju i investicije u Ministar-

stvu ekonomije Radosav Babić

je objasnio da ukupan budžet za

ovaj poziv iznosi 1,6miliona eura.

– Jedan od očekivanih rezultata

projekta odnosi se na razvija-

nje pilot grant šeme, kojom je

planirano pružanje inansijskog

podsticaja i podrške MSP i klaste-

rima, u cilju poboljšanja njihovih

poslovnih rezultata, produktiv-

nosti, pro itabilnosti i konkuren-

tnosti. Na osnovu tih i budućih

aktivnosti će se, na nivou sektora

konkurentnosti i inovacija, stvo-

riti uslovi da partneri iz privatnog

sektora učestvuju u ostalimpro-

gramima EU, namijenjenimpod-

sticanju konkurentnosti malih

i srednjih preduzeća– kazao je

Babić.

Generalni direktor za inansira-

nje i ugovaranje sredstava EU

pomoći u Ministarstvu inansija

Bojan Paunović je kazao da

potpisivanje ugovora očekuje u

septembru ove godine. U okviru

IPA za period 2014 2020 je od

ukupnog budžeta od 270miliona

za podršku akcijama usmjerenim

ka podsticanju inovacija, podiza-

nju opšteg nivoa konkurentnosti

i inovativnosti privrede predviđe-

no 18,9miliona.

M. P.-M.

PODGORICA

Iz Luke Bar juče

su saopštili da su zadovoljni

dinamikomposlovanja, količi-

nom tereta koji se pretovara,

kao i brojembrodova koji se

posljednjih dana vežu na gato-

vima. Posebno ilustrativan je,

kako su kazali, obimposla za

samo 48 sati.

- Pretovareno je 3,5 hiljada tona

starog željeza, 5,19 hiljada tona

glinice, 3,05 hiljada tona rasutog

cementa, 2,6 hiljada tona sir-

ćetne kisjeline, 1,4 hiljade do 1,6

hiljada tona livorna i 81 hiljadu

tona boksita 81 - navodi se u

saopštenju i dodaje da očekuju

40 kontejnera metalne trake,

odnosno 1,2 hiljade tona, kao i 25

hiljada paketa banana, odnosno

do 500 tona, što će sa već uskla-

dištenih 460 tona popuniti kapa-

citete - naveli su u saopštenju.

Iz Luke Bar su naveli da se sva-

kodnevno uvjeravaju u isprav-

nost investiranja u sanaciju

hladnjače jer se kroz povećan

obimposla sva uložena sred-

stva vraćaju.

- Intenzivno radimo i na pripre-

mi i atestiranju silosa za žitarice

jer smo u ozbiljnimposlovnim

pregovorima za ponovno aktivi-

ranje kapaciteta tog značajnog

objekta - kazali su iz Luke.

M. P.-M.

U Luci Bar zadovoljni poslom

Očekuju500

tonabanana

Rok za dostavljanje prijedloga za unapređenje poslovnog okruženja 8. maj

Potpisivanjeugovorauseptembru

GoranĐukanović

BjelasicaRada

Ministarstvo nansija

Saprezentacije