Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 21. mart 2018.

Politika

Komentar

Čudo su nezavisne prognoze. Eto, baš kad su ,,majka Rusija“ i

DF Milana Kneževića dobrovoljno poćerali u Spuž, navodno

da bi pobijedio opozicioni kandidat; tek što su nezavisni hajka-

či na zmajeve poručili da već živimo u ,,postđukanovićevskoj

eri“; taman što su objavili da Vašington i Brisel ultimativno

hoće da Milu Đukanoviću vide leđa; kad ono – Milo Đukanović

kandidat za predsjednika Crne Gore.

Sad se analitika pretvara u paniku i nekima objava Đukano-

vićeve kandidature liči kao najava da dolazi posljednji krug

pakla. Pa se kriomice postavlja ono najgore pitanje: hoće li,

zaboga, biti drugog kruga?

Tako se samo bježi od pravog pitanja. Kako je i zašto sveko-

lika opozicija, koja je mjesecima čikala Đukanovića da izađe

na istorijski megdan, dočekala predsjedničku utakmicu bez

jedinstvenog opozicionog kandidata, sa čelnicima parlamen-

tarnih opozicionih stranaka koji divane u sjenci?

Andrija Mandić, glasnogovornik ,,ruske majke“ u Crnoj Gori,

Ranko Krivokapić, po sopstvenompriznanju negdašnji

predsjednik Zapadne hemisfere, Miodrag Ćaki Lekić, zamalo

predsjednik Crne Gore, mladi i politički ratoborni Aleksa

Bečić, pobjednik a ne podjelnik, kao i njegov samoimenovani

portparol Dritan Abazović... Ključni opozicioni akteri sjede na

klupi za rezervne igrače. Oni koji su biračima poručivali da

su ,,jedina alternativa“, pustili su da njihove alternative igraju

najvažniju igru!

Možda to nekomože da protumači lukavom strategijom. Kao,

sačuvali smo se od kompromitacije: ako Bojanić dobije, a Dra-

ginja ,,dobro prođe“ – dobili smo svi; ako on ne dobije ili ona

ne prođe dobro – izgubili su samo Mladen Bojanić i Draginja

Vuksanović.

Gubitnička logika. Kao i glumatanje iznenađenja nakon Đuka-

novićeve kandidature. Baš su bili zatečeni, kao kad putare

iznenadi snijeg u januaru.

Vrh DPS-a jeste vagao do kraja. Možda je i samĐukanović,

jedno vrijeme, sebe uvjeravao u iluziju da je moguće da izbje-

gne novu, ko zna koju po redu, mukotrpnu kampanju. Ali,

kada se vrijeme zgusnulo, a opozicija zamorila umeđusobnim

trvenjima, bilo je jasno da Đukanović zna štomu je činiti.

Prethodno je sa strankama manjina iz vladajuće koalicije

dogovorio da će Bošnjačka stranka i albanske partije iskoristiti

princip a irmativne akcije u Podgorici. Taj manevar omogu-

ćava da DPS sa partnerima može da nadoknadi zaostatak od

nekoliko hiljada glasova u glavnomgradu.

Zato svečana pres konferencija nije bila tek performans ozva-

ničenja podrške lideru, već najava da Demokratska partija

socijalista ide na pobjedu, ne samo na predsjedničkim, već i

na izborima u Podgorici.

Dakle: kao najjači politički igrač na crnogorskoj sceni Đukano-

vić je, kao i mnogo puta ranije - od potpisivanja Beogradskog

sporazuma, prihvatanja nepristojne referendumske ponude

55:45, sve do priznavanja Kosova - morao povlačiti teške

poteze i preuzimati najveću odgovornost.

Slično je uradio u poneđeljak: svojimplećima je zaklonio broj-

ne slabosti u vlastitoj partiji i prikriomnoge partijske drugove,

koji godinama uglavnom samo brinu o ličnom interesu. Isto-

vremeno, pokazao je, ,,sumnjičavcima“ u svojoj stranci i opo-

nentima iz opozicije, da je spreman da snosi rizike i da može

da bije još političkih i državničkih bitaka.

Već se može naslutiti pravac kratke, intenzivne kampanje:

Đukanović na predsjedničke izbore izlazi ne samo kao lider

DPS-a koji se bori protiv opozicionih kandidata, već prven-

stveno kao politička ličnost koja je vodila Crnu Goru ka evroa-

tlantskim integracijama. I to je poruka biračima i kolebljivima:

Đukanović treba da i dalje bude garant crnogorskog puta na

Zapad.

Pomjeriće se i fokus predsjedničke kampanje, nezavisno od

namjera isturenih opozicionih kandidata, na pitanje državne

budućnosti Crne Gore. Na teren koji savršeno odgovara

prvom čovjeku DPS-a. Što neki sa Zapada već primjećuju.

– Predsjednički izbori bi mogli biti presudni da bi se utvrdilo

da li Crna Gora ostaje na zapadnom kursu, ka članstvu u

Evropskoj uniji ili se vraća u orbitu Rusije –ocijenio je Asošije-

ted pres na dan kada je najavljena Đukanovićeva kandidatura.

I nije čudno što Đukanović vjeruje u pobjedu u prvom krugu:

bez stvarnog dogovora programski raznorodne opozicije,

odustajanjemopozicionih čelnika da preuzmu odgovornost,

kandidatima opozicije drastično se smanjuju šanse.

Razumljivo je i ono panično opoziciono pitanje o drugom

krugu. Samo ga treba pravilnije formulisati: hoće li prvi krug

biti i posljednji za neke lidere opozicije, čak i ako direktno nije-

su u predsjedničkoj utakmici?

Piše: Draško ĐURANOVIĆ

Sad se analitika pretvara u paniku i nekima

objava Đukanovićeve kandidature liči kao

najava da dolazi posljednji krug pakla. Pa

se kriomice postavlja ono najgore pitanje:

hoće li, zaboga, biti drugog kruga?

PODGORICA

Kandidat za

predsjednika i liderPrave

CrneGore

MarkoMila-

čić

ocjenjujeda jekandidat

DPS-a zapredsjednika i li-

der tepartije

MiloĐukano-

vić

u suštini kandidatNATO

saveza.

Komentarišući Đukanoviće-

vu kandidaturu na izborima

za predsjednika države,Mila-

čić ističe da je ,,Đukanović vi-

še NATO projekat nego čo-

vjek“.

– On je jedini moj protivkan-

didat u ovoj trci i moja jedina

meta i adresa.CrnaGoranika-

da nije imala lakši zadatak

ispred sebe. Biramo između

prošlosti i budućnosti. Kao

najmlađi kandidat u ovoj trci,

ponosan sam što ću predstav-

ljati neistrošena lica i suštu

suprotnost Đukanoviću i nje-

govima – rekao je Milačić na

konferenciji za novinare.

R.P.

Tvrdnja predsjedničkog kandidata Prave Crne Gore

Milačić: Đukanović je

kandidatNATOsaveza

PODGORICA

Sapredsjed-

nikomDPS-aMilomĐuka-

novićemimamodličnudugo-

godišnju saradnju, rekao je

premijerDuškoMarković i

naglasiodanepostoji boja-

zanodmogućegĐukanovi-

ćevoguplitanjaunadležnost

Vladeukolikopobijedi na

predsjedničkimizborima.

– Đukanović me nijednom za

vrijeme mog mandata nije po-

zvao, ukoliko ja od njega nije-

sam zatražio neku vrstu kon-

sultacije – rekao jeMarković u

intervjuu za Radio- Televiziju

CrneGore.

Kada je riječ o Đukanovićevoj

predsjedničkoj kandidaturi,

Marković je kazao da je tu od-

luku DPS donio nakon više-

mjesečnih analiza.

–Đukanovićev izbornamjesto

predsjednika Crne Gore olak-

šaće, a ne otežati rad Vlade –

smatraMarković. Rekao je i da

vjeruje da će Đukanović pobi-

jediti već u prvom krugu, ali i

kako ne bi imao problem da,

kaopremijer, sarađuje sapred-

sjednikom koji bi došao iz re-

dova opozicije.

MarkovićjeocijenioidaĐuka-

nović, ukoliko bude izabran za

predsjednika, nije uobavezi da

zamrzne politički rad.

–Nemazabranepolitičkogdje-

lovanja, ali je to bio standard,

od dolaska predsjednika Vuja-

novića. Sačekaćemo rezultate

predsjedničkihizborapaćemo

vidjetikakoćesetopitanjerije-

šiti –naveo jeMarković.

Kada je riječ o odlasku jednog

od lidera DF-a Milana Kneže-

vića na odsluženje zatvorske

kazne, premijer je naveo da

svako ko krši zakon mora da

odgovara.

Upoređujući taj slučaj sa pro-

cesomprotiv SvetozaraMaro-

vića, koji nije dostupan crno-

g o r s k i m p r a v o s u d n i m

institucijama, Marković je ka-

zao da jemeđu građanima pri-

sutna negativna percepcija

zbog slučajaMarović.

–Tačinjenicanamne ideupri-

log sa aspekta poštovanja sud-

skih odluka i vladavine prava –

istakao je premijer.

Govoreći o ekonomskim pita-

njima Marković je rekao kako

razumije nestrpljenje građana

i željuza boljimživotnimstan-

dardom.

– Ali ovo je put koji je jedini

moguć, zbog toga želimo da u

2018. godini obezbijedimo na-

stavak rasta BDP-a na nivou

koji je bio prethodne godine –

rekao jeMarković.

Dodao je i da nakon što država

povrati većinsko vlasništvo u

Elektroprivredi, niko neće ući

u vlasničku strukturu te kom-

panije ukoliko nije investicio-

nopotentan.

– To znači da ćemo graditi no-

ve hidroelektrane na Morači,

Komarnici, drugi blok Termo-

elektrane,gradićemonovevje-

troelektrane–rekao jeMar-

ković, dodajući da je

Vlada prošle godine

otvorila više od četiri

hiljade novih radnihmjesta.

Premijer je kazao i da je 2017.

naplaćenooko24milionaeura

starog poreskog duga.

–Tosepodudarasanašomnaj-

avom da nijedan euro držav-

nog novca ne smije ostati van

budžeta i završiti u privatnim

džepovima – poručio je Mar-

ković i dodao kako sudski i tu-

žilački organi treba da utvrde

odgovornost zbog nastajanja

ogromnog poreskog duga u

prethodnomperiodu.

Kada je riječ o Montene-

gro erlajnzu, Marko-

vić je podsjetio da je

ta kompanija izu-

zetno značajna za

Crnu Goru i njen

turizam,tedajoj

iz tog razloga

država po-

maže.

- Ako ne

bude

re-

zultata, ukinućemo nacional-

nu avio-kompaniju, ali ćemo

naše aerodrome valorizovati i

na taj način pokušati da nado-

mjestimo gubitak tih linija i

destinacija – rekao je Marko-

vić, ali i naveoda je

očuvanje Mon-

tenegro erlajn-

za nacionalni i

ekonomski in-

teres Crne Go-

re.

Đ.Ć.

Premijer DuškoMarković u intervjuu za Radio-Televiziju Crne Gore

Saradnja sa

Đukanovićem

odlična, znaju

senadležnosti

Ć

PODGORICA

Administra-

tivni odbor nije juče donio od-

luku da se kazni poslanik DF-a

Milan Knežević zbog pet opo-

mena koje su mu, zbog nepri-

mjerenog rječnika, izrečene

tokom tri zasijedanja. Odbor je

tražio da mu se dostave autori-

zovani fonografski zapisi sa tih

sjednica, kako bi donio odluku

o kaznama zaKneževića.

Generalni sekretar Skupštine

Aleksandar Jovićević ranije je

obavijestio Odbor da je Kneže-

viću tokom zasijedanja 21. de-

cembra izrečenaopomena, kao

i da su mu 13. i 14. februara ove

godine izrečene po dvije opo-

mene, te je tražio da Odbor do-

neseodlukeonovčanimkazna-

ma za poslanikaFronta.

Odbor nije donio odluku ni o

zahtjevu šefa poslaničkog klu-

ba DF-aMilutina Đukanovića,

upućenom21. februara, a u ko-

jem traži da se donese rješenje

kojim se utvrđuje da on od 24.

januara, od kada ima pravo na

neplaćeno odsustvo u EPCG,

poslaničku funkciju obavlja

profesionalno. Odbor će se

obratiti generalnom sekretaru

Skupštine da pripremi materi-

jal na osnovu kojeg će donijeti

odluku o Đukanovićevom za-

htjevu. Usvojen je zahtjev po-

slanikaDF-a StrahinjeBulajića

da mu prekine radni odnos u

Skupštini i zaključi radnu knji-

žicu sa datumom 1. mart 2018.

godine.

I.K.

PODGORICA

Jedanod li-

deraDemokratskog fronta i

predsjednikNoveAndrija

Mandićnećebiti pritvoren

zato što je 1.marta, oko23

sata, ilegalnoprešao izCrne

GoreuSrbiju jer jeViši sud

odbiokaoneosnovanza-

htjev specijalnogdržavnog

tužiocaMilivojaKatnića.

Katnić je Višem sudu predlo-

žio preduzimanje mjera pro-

tivMandića nakon što je on 1.

marta pokušao da napusti dr-

žavu, iako mu je

zabranjen izla-

zak iz Crne Go-

re zato što je je-

dan od optuženih za pokušaj

terorističkog napada na dan

parlamentarnih izbora u Cr-

noj Gori 16. oktobra 2016. go-

dine.

– Rješenjem vanraspravnog

krivičnog vijeća Višeg suda u

Podgorici odbijen je kao neo-

snovan predlog-mišljenje

Specijalnog državnog tužilaš-

tvaCrneGoreda sepremaop-

tuženomA. M. odredi pritvor

zbog osnovane sumnje da je

izvršio krivično djelo stvara-

nje kriminalne organizacije iz

člana 401a stav 2 u vezi stava 1

i 6 Krivičnog zakonika Crne

Gore odredi pritvor po pri-

tvorskom osnovu iz člana 175

stav 1 tačka 1 Zakonika o kri-

vičnom postupku –

navodi seuobrazlo-

ženju Višeg suda,

objavljenom na

sajtu te institu-

cije.

Viši sudje6.

marta, na

prijedlog Specijalnog držav-

nog tužilaštva, donio rješenje

o oduzimanju pasoša Mandi-

ćuiMilanuKneževiću, dok im

je ranije oduzet diplomatski

pasoš.

–Radi tačnog i potpunog in-

formisanja javnosti ukazuje-

mo da je ranijomodlukom su-

d a p r ema o p t u ž e n ima

izrečena mjera nadzora pri-

vremeno oduzimanje putne

isprave- diplomatskog pasoša

–saopšteno jetada izVišegsu-

da.

Mandić je ilegalno napustio

CrnuGoruunoći između1. i 2.

marta, ali se vratio odmah sju-

tradan, obrazlažući svojnedo-

zvoljeni prelazakgranice time

da je, sa još četvoricompartij-

skihdrugova, obilazio sela ko-

ja se nalaze na tromeđi Crne

Gore, Srbije i Republike Srp-

ske. Na pres konferenciji po-

ručio je da nije kukavica i da

nikada nije, niti će, bježati iz

CrneGore.

I.K.

Viši sud odbio kao neosnovan prijedlog Specijalnog tužilaštva

Mandićnećebiti pritvoren

Administrativni odbor bez

odluke o kažnjavanju poslanika

DF-a zbog pet opomena

Traže

fonografske

zapise

AndrijaMandić

DuškoMarković

Prvi i

posljednji

krug