Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 21. mart 2018.

Politika

PRIŠTINA

USkupštiniKo-

sova juče jepočela rasprava

oSporazumuodemarkaciji

Kosova i CrneGore, ali glasa-

nja, dozaključenja lista, nije

bilouprkos najavamada je

obezbijeđenopotrebnih80

glasovadabi sporazumbio

izglasan.

Na sjednici, koja je trajala više

od šest sati, poslanici su iznije-

li stavove o demarkaciji, a pre-

mijer Kosova Ramuš Haradi-

naj kazao je da ne bi došli na

sjednicu da nemaju dovoljan

broj glasova.

Međutim,dopromjeneubroju

glasova „za“ došlo je, kako Po-

bjeda saznaje, kada jeposlanik

DSKRamizKeljmendi promi-

jenio svoj stav jer je navodno

prijećenonjegovoj porodici.

– Ramiz Keljmendi nije na

sjednici, imao je tretman dija-

lize,alionnećeglasatizaratifi-

kaciju jer su njegovoj porodici

poslate prijetnje da će ih likvi-

dirati ako on glasa – rekao je

poslanik Socijaldemokratske

inicijativeMilaimZeka.

– Zbog toga se očekuje da će

sjednicabitinastavljenadanas,

kadaćepokušatidasepronađe

glaskojibizamijenioKeljmen-

dijev - kazao je on.

USkupštiniKosovasinoćjebi-

lo prisutno 85 poslanika. Po-

slanici Srpske listenijesubili u

skupštinskoj sali.

Inače, ovo je četvrti pokušaj

Skupštine da ratifikuje spora-

zum koji je jedan od uslova za

viznu liberalizacijuKosova.

UobraćanjuSkupštiniHaradi-

najjerekaodajeKosovonakon

teške faze uspjelo da pronađe

zajednički jezik sa CrnomGo-

romo ovompitanju.

–Glas 'za' jeglas zadržavuKo-

sovo, za evroatlantsku per-

spektivu, za slobodno kreta-

nje.Analiziralismosvedokaze

i rizike i garantujemo vam da

ovaj zakon ne rizikuje Kosovo

–kazao jeHaradinaj.

Šef poslaničkog kluba Demo-

kratske partije KosovaMemlji

Krasnići kazao je da poslanici

trebaju da, prije svega, djeluju

u interesugrađana, aneu inte-

resu svoje politike.

Šef opozicionog poslaničkog

kluba Demokratskog saveza

Kosova Avdulah Hoti izrazio

je zadovoljstvo što Skupština

odlučuje o istom onom spora-

zumu iz 2015. godine, kada je

na čelu kosovske vlade bio li-

der ove partije IsaMustafa.

Hoti je takođe kazao da nakon

ratifikacije ovog sporazuma

premijer Haradinaj treba da

podneseostavku,aKosovotre-

ba da ide unove izbore.

Međutim, Samoopredjeljenje

ostaje protiv demarkacije. Ova

partijajesasobomuSkupštinu

donijela peticiju s potpisima

više od 200.000 građana koji

suseizraziliprotivdemarkaci-

je, te je podsjetila Haradinaja

kako je u prošlom mandatu,

dok je bio u opoziciji, sam u

Skupštinudonio fascikle sa sa-

kupljenimpotpisima. Poslani-

ci Samooopredjeljenja su te

fascikle predali Haradinaju na

početku sjednice.

–Akodigneterukuzaovajspo-

razum, nema više korekcija,

moguće je da se promijeni koji

metar van i unutar granice, ali,

zaboravite Kulu, zaboravite

Čakor – kazao je šef poslanič-

kog kluba pokreta Samoopre-

djeljenjeGljaukKonjufca.

Protiv sporazuma su Srpska

lista, kao i pokret Samoopre-

djeljenje,kojivjerujedajespo-

razum nanio štetu teritorijal-

noj cjelovitosti Kosova. Protiv

je i grupa nezavisnih poslani-

ka, odnosno 12 poslanika koji

su prošle nedjelje napustili

pokret Samoopredjeljenje.

J. Đ.

U kosovskomparlamentu počela rasprava

o demarkaciji Kosova i Crne Gore

Haradinaj: Da

nemamovećinu,

nebismodošli

na sjednicu

PODGORICA

ČlanPred-

sjedništvaDemokratskog

frontaMilanKneževićdo-

brovoljno je jučeotišaouZa-

vodza izvršenjekrivičnih

sankcijauSpužuradi izdrža-

vanja četvoromjesečne za-

tvorskekaznenakoju jeosu-

đenzbognapadana

policajca 17. oktobra 2015.

godine, tokomprotesta

Fronta.

Neposredno prije odlaska u

ZIKS, Knežević je u video po-

ruci na Fejsbuku naveo da je

odluku o dobrovoljnom odla-

sku u zatvor donio u interesu

predsjedničkog kandidata

Mladena Bojanića, koga podr-

žava većina opozicionih parti-

ja. Objasnio je i da je takva od-

luka rezultat zajedničkih

konsultacija sa Predsjedniš-

tvom Fronta, ali i Demokrat-

skom narodnom partijom, čiji

jepredsjednikičijisud,kakoje

rekao, jedinopriznaje.

–Uvjerenda bi svaki vidnovih

tenzijau izbornoj kampanji na

relaciji DF – režimbila prilika

da još jednombudemoptužen

za treći državni udar, a da kan-

didat DPS-a odustajanjem

Mladena Bojanića istog tre-

nutka proglasi pobjedu, ovim

činom doprinosim dodatnom

homogenizovanju opozicije i

pobjedi našeg kandidata – na-

veojeKneževićuvideoporuci.

Dodaojeidaje20godinaživo-

ta posvetio beskompromisnoj

borbi protiv režima, te kako

dosadašnjimangažmanomni-

je ugrozio zajedničko opozici-

ono djelovanje, niti opozicioni

interes.

Knežević je naveo i kako broj

procesa, kazni i prijava protiv

njega prevazilazi čak i „kafki-

janski doživljaj institucional-

nog terora imaltretiranja“, ali i

kako je to sve posljedica poli-

tičkih uvjerenja koja se ne

uklapaju u „kalup NATO be-

sudne zemlje i kolonije, koja je

Crna Gora postala učlanje-

njemu taj savez, kroz glasanje

ukrnjoj Skupštini, bezkonsul-

tacije građana na referendu-

mu“.

–Ali, ako neko uGeneralštabu

NATO-amislidaćesviovipro-

cesi djelovati vaspitno na me-

ne i da ću se odreći svojih ljud-

skih i političkih uvjerenja,

onda im je isplativije da prili-

kom šetnje u zatvorskom kru-

guinscenirajusukobsamnom,

a javnosti predstave da sam

nekom od robijaša ukrao sa-

puni konzervutunjevine–po-

ručio jeKnežević.

Građane ,,koji žele promjene“

pozvao je da na predsjednič-

kimizborima 15. aprila glasaju

za zajedničkog opozicionog

kandidataMladenaBojanića.

Prije ulaska uZavod za izvrše-

nje krivičnih sankcija Kneže-

vić je okupljenim novinarima

rekao da će ,,četvoromjesečni

boravakuzatvoruiskoristitiza

traženjeodgovarajućegkreve-

ta za lidera DPS-aMila Đuka-

novića“.

UZavodza izvršenjekrivičnih

sankcijaKneževića su ispratili

lideri i poslaniciDF-a i članovi

DNP-a.

Đ.Ć.

Milan Knežević je prije nego što je ušao u zatvor, ispred zgra-

de Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, uputio neprimjere-

nu poruku glavnoj urednici Pink M televizije Ivani Šebek.

- Ima li koga iz Pinka? Imam jednu želju za vas, da mi poljubite

Ivanu Šebek, akomožete, u desni obraz. Staviću je na spisak

za posjete. Imamobavezu prema Pinku - kazao je Knežević.

Demokratska partija socijalista osudila je, kako su naveli, pri-

mitivne prijetnje koje je uputio poslanik Demokratskog fronta

Milan Knežević izvršnoj direktorici i glavnoj urednici Televizi-

je Pink M Ivani Šebek.

– Vjerujemo da će i ostale političke partije, kao i medijska

zajednica i civilni sektor, jednako kao i u svim ranijim sličnim

slučajevima, osuditi ovakvo Kneževićevo skandalozno pona-

šanje i pružiti podršku gospođi Šebek – saopštili su iz DPS-a.

Prostačkeporukeurednici

PinkMtelevizije

Vujanović

čestitaoPutinu

PODGORICA

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović

uputio je povodomponovnog izbora čestitku predsjedniku

RusijeVladimiruPutinu.

–ČestitamVamponovni izborzapredsjednikaRuskeFede-

racije uvjeren da će Vaš mandat biti posvećen prosperitetu

svihgrađanaRusije.Poštujućitradicijudobrihodnosanaših

država i naroda i ovomprilikomiskazujemželju za unapre-

đenjem naših političkih odnosa uz spremnost da tome za-

jednički doprinosimo–kazao jeVujanović.

R.P.

Uvjeren da bi svaki vid novih tenzija u izbornoj kampanji na relaciji DF –

režimbila prilika da još jednombudemoptužen za treći državni udar, a

da kandidat DPS-a odustajanjemMladena Bojanića istog trenutka proglasi

pobjedu, ovimčinomdoprinosimdodatnomhomogenizovanju opozicije i

pobjedi našeg kandidata – naveo je Knežević u video poruci

Fejsbuk poruka predsjednika DNP-a prije odlaska u ZIKS

Knežević:

Odluku

samdoniou interesu

Bojanića i opozicije

PODGORICA

Svi potpisi

građanadati zapodršku

ĐorđijuBlažićukaokandi-

datuzapredsjednika izbri-

sani su izbazepodataka

Državne izbornekomisije

onoga trenutkakada jeBla-

žićpovukaokandidaturu–

rekao je zaPobjeduVeljo

Čađenović, generalni se-

kretarDržavne izborneko-

misije.

– Mi u DIK-u donijeli smo

jednoglasnu odluku da svi

potpisi koji su bili dati kandi-

datu koji je povukao kandi-

daturu za predsjednika, bu-

du izbrisani iz naše baze

podataka i potpuno su slo-

bodni. Ti birači mogu sada

potpisedadajunekomdrugo

akohoće.Višenijevažnoda li

je i koliko bilo zloupotrije-

bljenih potpisa za Blažićevu

kandidaturu–rekao jeČađe-

nović.

Prema informacijama Ante-

neM,Blažić jepredaoDržav-

noj izbornoj komisiji oko

8.000 potpisa, od čega oko

1.500nijesubili validni, aviše

od 600 je bilo duplih. Prema

podacima togmedija, više od

350 potpisa poklapalo se sa

potpisima kandidata Marka

Milačića, oko 150 sa listom

Potpisi dati predsjedničkomkandidatu koji je povukao kandidaturu izbrisani iz baze podataka DIK-a

Ko jepotpisaozaBlažića,može

podržati drugogkandidata

Vasilija Miličkovića, a malo

manje podudaralo se sa pot-

pisimapodrškeHazbijiKala-

ču.

Blažić jepovukaokandidatu-

ru za predsjednika Crne Go-

re i podržao kandidata većeg

dijela opozicijeMladena Bo-

janića.

Građani su prethodne sed-

mice prijavljivali da se njiho-

vi potpisi nalaze na listama

kandidataMilačića,Miličko-

vića i Kalača, a Centar za de-

mokratsku tranziciju podnio

je njihove prijaveTužilaštvu,

koje je u petak pokrenulo

istragu timpovodom.

I.K.

Kosovski parlament