Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 21. mart 2018.

CrnomGorom

ŽABLJAK

–Opština je raspi-

salakonkurs zadavanjeuza-

kup reciklažnog centra i pre-

tovarne staniceuČarkovom

polju. Otvoren jedo28.marta.

Pravo učešća imaju isključivo

pravna lica, apostrojenje se iz-

dajenadvijegodineuzmoguć-

nost produženja. Prema uslo-

vimakonkursa, početna cijena

zakupa je 1.200 eura godišnje.

UPRAVLJANJE

Reciklažni centar ipretovarna

stanica oduzeti su Komunal-

nom preduzeću koje je njime

upravljalo, a vlasništvo je pre-

dano opštini. Saglasnost za to

odbornici su dali na posljed-

njoj sjednici u februaru. Pred-

lagači su tada objasnili da taj

objekat, otkako je otvoren

2016. godine, nije počeo da ra-

di i da je smeće odlagano na

stari način.

Reciklažnopostrojenjekoje je

koštalo 2.400.000 eura izgra-

đeno je u saradnji sa Centrom

za međunarodni razvoj i sa-

radnju Slovenije koji je uložio

polovinunovca.Izvođačrado-

vabio jekonzorcijumkoji čine

Institut za ekološki inžinje-

ring izMaribora i Intermost iz

Podgorice. Nalazi se u blizini

postojećegprivremenogodla-

gališta čvrstog otpada. Bilo je

planirano da se u njemu saku-

piiobradioko1.000tonaotpa-

dagodišnje.Centar seprostire

na površini od 6.000 kvadrat-

nihmetara, sa halomod 2.000

kvadrata u kojoj je trebalo da

se selektuje otpad, uz odvaja-

nje frakcija pogodnih za dalju

obradu, odnosno reciklažu.

RAZGLEDANJE

Zainteresovani ponuđači mo-

gu razgledati postrojenje sva-

kog radnog dana do 27. marta

od 10do 14 sati.

-Domaćiučesnicikonkursa su

dužni da uz prijavu dostave

potvrdu o registraciji iz Cen-

tralnog registra privrednih

subjekata zaopasni i neopasni

otpad, astranapreduzećakoja

konkurišu moraju da predaju

dokaz o registraciji odnadlež-

nog organa matične države –

navodi se ukonkursu.

I. T.

CETINJE

– Iakonijebilopadavina, vodostaj RijekeCrnoje-

vića juče jeporastao. Osimvodekoja jepoplavila šetalište,

ušlaukuće i restoranena šetalištu, dodatanproblempred-

stavlja i povremeni nestanakelektrične energije.

Mještniimajuurednosnabdijevanje,alisuupozorenidaće,uko-

liko se ukaže potreba zbog porasta nivoa vode sa napajanja biti

isključene kuće i ulična rasvjeta.

ČlanŠtabazavanredne situacijeBorisPrljakažeda jeuDodoši-

ma voda ušla unekoliko kuća.

- Na Žabljaku Crnojevića voda je ušla i u nekoliko stambenih

objekata, a danima su poplavljeni pojedini pomoćni objekti i

štale.Mještanima jedostavljeno500litarapijaćevode.Takođeu

mjestima pogođenim poplavom dostavlja se hrana za stoku –

kazao jePrlja.

J.Đ.

PLJEVLJA

–Osnovni sudu

Pljevljimapresudio jeuko-

rist radnika „VektreJakić“

po tužbi vlasnikakompanije

DraganaBrkovića.

Kompanija je podnijela tužbu

protiv 13 radnika peletare, ko-

jomjeodnjihtražilanadokna-

du štete i izmakle dobiti u

iznosu od 250.277 eura, jer su

„odbijali da izvršavaju radne

obaveze, pa čak i da dolaze na

posao“.

Sud jeocijenioda radnici nije-

su toj kompaniji nanijeli bilo

kakvu štetu.

Trinaestorici radnika pogona

peletare Brković je početkom

juna prošle godine uručio rje-

šanja o prestanku radnog od-

nosa, nakon što su, kako tvrde,

tražili da im isplati makar dvi-

je od pet zarada koliko im je

dugovao tada. Radnici su tuži-

li kompaniju zbog nezakoni-

tog otkaza, da bi im Brković

ponudio da ih vrati na posao

ako odustanu od tužbe, što su

oni odbili.

A. S.

BERANE

-Članovi udruže-

nja građana ,,Beranda“po-

stavili sudvijeplatforme za

gnijezdakoja će, nadaju se,

bijele rode napraviti uPo-

limskoj ulici.

Beranci s nestrpljenjem oče-

kujubijelerodekojesupostale

zaštitni znak grada.

Tepticeprvi put su2012. godi-

ne formirale gnijezdo u Po-

limskoj ulici.

Predsjednik udruženja ,,Beran-

da“ Ado Softić ističe da je plani-

rano postavljanje još jedne, tre-

ć e p l a t f o rme , č im bude

određenanajpovoljnijalokacija.

–Unamjeridazadržimobijele

rode koje prelijeću Berane i u

ovom gradu stvorimo uslove

za moguću koloniju tih ptica

po kojoj bi bio prepoznatljiv u

državi i okruženju, počeli smo

pripreme za njihov sedmi do-

lazak–objasnio je Softić.

V. J.

NIKŠIĆ

– Stručnjaci Centra

za ekotoksikološka ispitiva-

nja svakodnevno, odpojave

crvenogmuljauGračanici,

uzimajuuzorkevode. Usko-

roćebiti poznatokako je taj

otpaddospiourijeku–kaza-

la je ekološka inspektorka

SenkaZarubica.

Mulj u rijeci pojavio se tokom

vikenda. Za sada se ne zna ka-

ko je tamo dospio. Pretpostav-

ljaseizjameBiočkistanizkoje

se izlio u potokMačak, potom

u rijeku i Liverovićko jezero.

PredsjednikMZ Župa Drago-

ljubRadulović juče je saopštio

da se nekoliko žitelja žalilo da

je rijeka nanijela crveni mulj

na njihova imanja.

– Porodice Tomić i Laketić ja-

vili su da imje pričinjena šteta

usljed izlivanja mulja u gor-

njemdijeluselaKuta.Čekamo

dainspekcijezavršiispitivanja

i analizu uzoraka, da bi nakon

toga sjeli za sto sa predstavni-

cima firme ,,Uniprommetali“,

koja gazduje rudnikom, i Mi-

nistarstvom ekonomije, te

utvrdili koji su dalji koraci u

rješavanju problema – kazao

jeRadulović.

On u ime žitelja apeluje na

nadležne da što prije predsta-

ve rezultate analiza kako bi

građani znali da li je voda iz

potoka i rijeke bezbjedna za

korištenje.

Iz ,,Uniprommetali“ naveli su

kako smatraju da je razlog po-

jave crvenog mulja nevrijeme

koje je aktiviralo izvore, te da

će se, ukoliko se ispostavi da je

krivicarudnika,ponijetiodgo-

vorno.

S.D.

RODEIMAJUGDJEDASVIJUGNIJEZDO:

Pripremljeneplatforme

Akcija udruženja ,,Beranda“

Beranci čekaju

bijele rode

Pljevlja:

Sud odbio žalbu „Vektre Jakić“

Radnici

nijesu

oštetili

Brkovića

Dragan

Brković

POVREMENONESTAJESTRUJA:

Šetalištepodvodom

Porastao vodostaj

na Rijeci Crnojevića

Nije prošla

opasnost

od poplava

Opština Žabljak izdaje reciklažni centar

NERADIDVIJEGODINE:

Reciklažni centar

Objekat je otvoren 2016. godine, ali nije radio, a smeće je odlagano na

stari način. Koštao je 2,4miliona eura, a polovinu novca izdvojio je

Centar zameđunarodni razvoj i saradnju Slovenije

Centar se prostire na

površini od6.000

kvadratnihmetara,

sa halomod 2.000

kvadrata u kojoj je

trebaloda se selektuje

otpad, uz odvajanje

frakcija pogodnih za

dalju reciklažu

NIKŠIĆ:

Crveni mulj se povukao iz rijeke, stručnjaci svakodnevno uzimaju uzorke vode

Gračanicaponovobistra,

čeka senalaz inspekcije

MJEŠTANIPITAJUJELIVODABEZBJEDNAZAUPOTREBU:

Gračanica juče

Porodice Tomić i Laketić

prijavile su da im je pričinjena

šteta usljed izlivanjamulja u

gornjemdijelu sela Kuta

Početnacijena

1.200eura