Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 21. mart 2018.

Hronika

ePavlović

ciji

ć

„vrhukriminalneorganizaci-

je koja je stvorena radi reali-

zacijeneodređenogbrojakri-

vičnih djela kao što su teška

ubistva“.

Osim što je njegov zadatak

biodavrbuječlanove, planira

krivičnadjela, dajeuputstva i

naredbe, Rafailović je uče-

stvovaou izvršenju zločina.

Sa druge strane, zadatak Bu-

latovića koji je takođe ozna-

čen kao oganizator bio je da

planira i izdaje naredbe čla-

novima organizacije. Njego-

vo zaduženje, prema nalazi-

ma iz istrage, bilo je i

obezbjeđivanje prostora u

kojem je bilo oružje, motor,

municija.

Šmanjin zadatak bio je

„pronalaženjeiiznajmljivanje

pogodnih prostorija za

skrivanje oružja i predmeta

namijenjenih izvršenju

krivičnih djela“. Zadatak

Vušovića je bio da nabavlja

vozila i motocikle kojima bi

upravljao prilikom izvršenja

krivičnihdjela,dokjeobaveza

Cicmila bila nabavka oružja.

U optužnici se navodi da su

okrivljeni Vušović i Cicmil,

mjesec prije ubistva Borete,

nabavili ručni raketni bacač

M-80.

Oružje, zamotano u farmer-

ke, sakrili su u ukradeni mo-

tocikl ,,kavasaki“ tivatskih

tabli i parkirali ga u naselju

Vidikovac. Sa tog mjesta tre-

bao je da ga preuzme za sada

neidentifikovani član krimi-

nalne organizacije.

A.G.

–ProtivV. J. (17) iM. V.

(17) izPodgoricepodnije-

te suprijave zbog sumnje

da suprošle sedmicena-

pali doktoraSlužbehitne

medicinskepomoći Tomi-

slavaMikovića ispredDo-

maučenikauBaru.

Krivičnom prijavom oni se

terete da su počinili krivič-

no djelo nasilničko ponaša-

nje.

–M. T. je 15. marta dežurnu

službu Centra bezbjednosti

Bar obavijestio da su ga na-

palenepoznateosobezako-

je je naveo da su najvjero-

vatnije maloljetne. On je

ispričao da su te osobe na-

kon napada pobjegle. Na

osnovu policijskih mjera i

radnji inspektori sudošli do

saznanja o identitetu osoba

koje su, kako se sumnja, na-

paledoktoraM.T.–saopštili

su iz policije.

Kako je Pobjeda ranije pisa-

la, Miković je napadnut ka-

da je nakon telefonskog po-

zivadanatravnjakuublizini

Doma učenika leži NN oso-

ba u nesvjesnom stanju, za-

jedno sa tehničarom i voza-

čemotišaona intervenciju.

Prilikom pokušaja Mikovi-

ća da pruži pomoć pacijen-

tu, prišaomu je jedan izgru-

pe od 15 mladića i rekao da

ugasi telefon kojim je poku-

šavao da osvijetli povredu

osobe koja je ležala na tlu.

Mladići su nastavili da pro-

vociraju ljekara da bi ga je-

dan od njih udario stisnu-

tom pesnicom u predjelu

lijevog uha. Miković je kre-

nuo da bježi, ali ga je onda

drugi mladić sustigao, pe-

snicom udario dva puta u

glavu.

Ministarstvo zdravlja tada

je najoštrije osudilo napad

na ljekara Mikovića, koji je

brutalnonapadnutprilikom

obavljanjaprofesionalne in-

tervencije kodDoma učeni-

ka uBaru.

M.L.

Krivične prijave zbog nasilničkog ponašanja

Maloljetnici

osumnjičeni za

napadna ljekara

PODGORICA

–Troji-

caBeranacaDarko

Milošević, PetarVu-

jović i GoranVešović

pravosnažno suosu-

đeni naukupno51 go-

dinuzatvora zbog

ubistva sugrađanina

ZoranaVasovića, 30.

decembra 2012. godi-

ne. Odluku jedonijelo

vijećeApelacionog

suda.

Potvrđena presuda trojici Beranaca

ZaubistvoVasovića

51 godinazatvora

Policija pretresla 15 lokacija u glavnomgradu i na Primorju

Sumnjivi ponovonaoku

istražitelja, zaplijenjena

municija, droga i telefoni

PODGORICA

–Policija je

pretreslaukupno 15 lokacija

uglavnomgradu i naPri-

morjukojekoristebezbjed-

nosno interesantneosobe i

zaplijeniladrogu,municiju i

telefone.

Kako su saopštili, podgorička

policija podnijela je prijavu

protiv N. K. zbog osnovane

sumnje da je počinio krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružjaieksplozivnihmaterija,

dokćeprotivŽ.B.bitipodnije-

ta prekršajna prijava iz Zako-

na o sprečavanju zloupotreba

droga.

– U Podgorici je pretreseno

osam lokacija koje koriste: M.

V. (31), I. L.(45),D. B. (30),Ž.D.

(39), J. D. (35),N. K. (35) i A.H.

(28). Kontrolomje pronađeno

sedam telefona, od kojih je je-

dankriptovani„blekberi“,lap-

top, tablet, eksterna hard me-

morija, droga i municija - piše

u saopštenju.

Kod Ž. P. koji se u momentu

pretresa zatekao u stanu koji

koriste D. B. i Ž. D. pronađeni

su narkotici i predmeti koji se

koriste za konzumiranje i

obradudroga.

Policija je juče u cilju borbe

protiv organizovanih krimi-

nalnih grupa pretresla sedam

lokacijauHercegNovom,Tiv-

tu i Kotoru.

U ovoj akciji oduzeta je po-

slovna dokumentacija koja će

biti predmet daljih provjera

kao i sredstva komunikacije.

Radi provjerazaplijenjena su i

dva vozila.

ProtivD.K.izHercegNovogje

podnijeta prijava zbog prekr-

šaja izZakona o oružju.

Službenici Uprave policije u

aktivnostima koje sprovode u

borbi protiv organizovanog

kriminala, a koje koordinira

Sektor kriminalističke polici-

je, dosadasuu27akcijaodpo-

četka oktobra prošle godine

pretresli 357 lokacija na jugu,

sjeveru i u centralnoj regiji. U

fokusu provjera bili su članovi

organizovanih kriminalnih

grupa.

Priveden je veliki broj osoba, a

oduzeti su vatreno oružje i

municija, hladno oružje, sku-

pocjeni automobili, droga,

sredstva komunikacije, ugo-

vori, novac...

Više osoba je uhapšeno zbog

krivičnih djela u vezi sa zele-

naštvom, ilegalnim posjedo-

vanjemoružja i zloupotrebom

opojnih droga. Sve što je odu-

zeto biće vještačeno u Foren-

zičkom centru radi utvrđiva-

n j a por i j ek l a , odnosno

eventualne povezanosti sa

počinjenimkrivičnimdjelima.

Aktivnosti policije na otkriva-

nju, sprečavanju i suzbijanju

organizovanog kriminala se

nastavljaju.

M.L.

Sa jedneod ranijihakcijapolicije

ROŽAJE

- ProtivM. Š. (19), A. N. (18), S.

M. (17) iN. D. (14) izRožajapodnijete su

prijave zbog sumnjeda su počinili kri-

vičnodjelo teškakrađa.

Kako je saopštila Uprava policije, oni su

se, kako se sumnja, 27. februara vozilom

„mercedes“dovezlidoselaBiševo.Prova-

lili su u objekat u vlasništvu A. S. i ukrali

četirimotorne testere „sthil“.

–Nakon dolaska uRožaje testere su osta-

vili ukućiM. Š. Dvije testereM. Š. je, kako

se sumnja, prodao po cijeni od 100 eura –

piše u saopštenju.

Sve četiri ukradene testere su pronađene

i vraćene vlasniku.

C.H.

Ukralimotorne testerepa ihprodali

Prijave protiv četiri Rožajca

Darko Milošević osuđen

je na 19 godina zatvora,

Petar Vujović na 18 godi-

na, aGoranVešović14go-

dina zatvora.

Njih je sudosudio i zapo-

kušaj ubistvaNikoleVuk-

sanovića i Anđele Obra-

dović.

Vasović je ubijen 30. de-

cembra 2012. godine

ispred diskoteke „Klub

29“ uBeranama.

B.R.