Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 21. mart 2018.

Hronika

BIJELOPOLJE

–VijećeVi-

šeg sudauBijelomPolju sju-

tra će razmatrati optužnicu

protivEnisaMemića (34) iz

Brodareva zbog sumnji da je

2015. vozilomusmrtiobjelo-

poljskogpolicajca IrfanaKu-

jovića i nakon togapobjegao.

Memić je potraživan po me-

đunarodnoj potjernici, koju je

raspisaoNCBInterpolPodgo-

rica po naredbi Višeg suda u

BijelomPolju, a izručen je na-

kon što jeuBosni iHercegovi-

ni odslužio kaznu zatvora

zbog šverca droge.

Optuženi je autom „golf“ 22.

jula2015. godineusmrtiopoli-

cajca Kujovića koji je bio na

radnom zadatku, nakon čega

je pobjegao.

Nesreća se dogodila na regio-

nalnom putu Slijepač most –

Pavino Polje – Pljevlja, u tre-

nu t ku kada j e Ku j ov i ć

namjeravaodazaustavi „golf“,

jer jeprimijetiodasekrećeve-

likom brzinom. Memić je po-

bjegao, nakončega jecrnogor-

s k a p o l i c i j a r a s p i s a l a

potjernicu.

Kujović je tomprilikomzado-

bio povrede od kojih je premi-

nuo.

Memić je odranije bio poznat

policiji,a2012.godinejeuhap-

šen u međunarodnoj akciji

„Trio“, kada su uhapšeni me-

đunarodni šverceri narkotika.

U januaru 2014. godine u pod-

goričkomVišem sudu osuđen

je na godinu zatvora zbog

šverca droge.

V.Šb

.

Zakazano razmatranje optužnice protiv

okrivljenog za smrt policajca Kujovića

SaprivođenjaMemića

Memić se sjutra

izjašnjavaooptužbama

Suđenje optuženima za pokušaj terorističkog

napada na dan parlamentarnih izbora 2016.

Danas

svjedoči

Tamara

Magdelinić

PODGORICA

–Tamara

Magdelinić, djevojkaoptu-

ženog lideraDF-aMilana

Kneževića, premaplanu sut-

kinjeSuzaneMugoše treba-

lobi danas da svjedoči u

predmetuzapokušaj terori-

stičkognapadaplaniranog

nadanparlamentarnih izbo-

ra 16. oktobra 2016. godine.

Osim Kneževića, na optuže-

ničkoj klupi za pokušaj terori-

stičkog napada su se našli nje-

gov partijski kolega Andrija

Mandić, bivši šef srpske žan-

darmerijeBratislavDikić,Kri-

stina Hristić, Branka Milić,

DraganMaksić, SrboljubĐor-

đević, Milan Dušić i Mihailo

Čađenović, dok se ruskim dr-

žavljanimaEduarduŠišmako-

vu i Vladimiru Popovu, koji su

označeni kaoorganizatori kri-

minalne organizacije, sudi u

odsustvu.

U odsustvu se sudi i srpskim

državljanimaNemanji Ristiću

i PredraguBogićeviću.

Magdelinić je pažnju Tužilaš-

tva zaokupila nakon što su li-

stinzi telefonskih komunika-

cija otkrili da je dan prije

parlamentarnihizborasasvog

telefona komunicirala sa bro-

jem44783910****. IzSpecijal-

nog tužilaštva zaključuju da su

Mirko Velimirović, Saša

Sinđelić, Eduard Širokov kori-

stili brojeve sa prefiksom +44

koji je kontaktiralaMagdelinić,

kao i osoba sa kojom je ona ko-

municirala.

B.R.

TamaraMagdelinić

Odgođeno suđenje predsjedniku opštine Plav

Šahmanovićpred

sudom12. aprila

PODGORICA

–Suđenje

predsjednikuopštinePlav

OrhanuŠahmanoviću i nje-

govimkolegamaTahiru

Đonbaljaju i JovanuLonča-

revićuzbogoptužbi da su

gradskukasuoštetili za 2.745

eura juče jeupodgoričkom

Višemsuduodgođenoza 12.

april.

Nedolazak branioca optuže-

nog Šahmanovića i kašnjenje

optuženogĐonbaljaja na juče-

rašnje suđenje razlozi su zbog

kojih je sutkinjaMugošaodgo-

dila ročište.

Šahmanović je prvom presu-

domosuđenna godinuzatvora

po optužnici Specijalnog dr-

žavnog tužilaštva koje ga je te-

retilo da je opštinuPlav oštetio

za 12.000 eura. Apelacioni sud

naložio je novo suđenje, na ko-

jem je zamjenica specijalnog

državnogtužiocaTatjanaŽižić

pred krivičnim većem Višeg

suda u Podgorici novom

optužnicom Šahmanoviću na

teret stavila da je opštinu

oštetio za 2.745 eura.

Šahmanović je, komentarišući

izmjenu optužnice, rekao da je

potvrđena njegova odbrana u

kojoj jenaveodanijeoslobodio

investitora od plaćanja 11.000

eura već 2.745 eura ako plaća u

ratama, ili 2.100 eura ako plati

cjelokupan iznos.

B.R.

Okončana istraga za ubistvo Đorđa Borete i Dragana Zečevića

Optužnicaprotivbra

zbogučešćauegzek

PODGORICA

-

Protivbra-

će Ilije i BoškaPavlovića,

koji se terete zaučešćeu

ubistvuĐorđaBorete i slu-

čajne žrtveDraganaZeče-

vića 7. decembra, u lokalu

„Trofej“uBudvi, okonča-

na je istraga i podignuta

optužnica.

Kako Pobjeda saznaje, op-

tužnica je juče predata Vi-

šemsuduna ocjenu.

Prema stavu Specijalnog tu-

žilaštva,braćaPavlovićpoči-

nila su krivična djela stvara-

nje kriminalne organizacije,

teškoubistvo i nedozvoljeno

držanje oružja.

Braća Ilija i Boško Pavlović

uhapšeni su u septembru

prošle godine po nalogu

Specijalnog državnog tuži-

laštva.

Za učešće Pavlovića u ubi-

stvu Borete i Zečevića istra-

žitelji suoperativnoznali još

na početku istrage, ali njiho-

vohapšenjenije realizovano

ranije jer su se čekali rezul-

tati vještačenja i materijalni

dokazi koji ih nesporno do-

vode u vezu sa ovim zloči-

nom.

ULOGE

Njihova uloga bila je da pru-

že logističku podršku ubica-

ma.HapšenjembraćePavlo-

vić otkrivena je sedmočlana

grupa zakoju se vjerujeda je

angažovana i plaćenazaovaj

zločinodkotorske kriminal-

ne grupe označene u policiji

kao „kavački klan“.

Stavljanjem lisica na ruke

braći Pavlović istražitelji ni-

SaprivođenjabraćePavlov

jesu zaokružili slučaj jer je di-

rektni počinilac dvostrukog

ubistva, prema sumnjama

istražitelja, Budvanin Vasilije

Rafailović (38) na slobodi. Za

njim, njegovimsugrađaninom

Ratkom Vušovićem i Bjelo-

poljcem Ivanom Cicmilom

raspisane supotjernice.

Prvi rezultati istražitelja usli-

jedili su samo nakon 40 sati,

kada je policija uhapsila bo-

sanskogdržavljaninaVladimi-

ra Šmanju (34) iMiljana Bula-

tovića (36) iz Niša, koji se

sumnjičezapomaganjeizvrši-

ocima ubistva.

Istražitelji su utvrdili da su

Bulatović i Šmanjamjesecima

pratiliBoretu, ponalogunaru-

čioca ubistva, čije ime istraži-

telji za sada ne pominju ni

nezvanično.

Prema navodima tužilaštva,

Bulatović i Šmanja su omogu-

ćiliubicamadapočine likvida-

ciju i pomogli imda pobjegnu.

UbijeniBoreta jebrat odstrica

osuđenikaSašeBorete, koji iz-

država tridesetogodišnju ka-

znu za ubistvo policijskog in-

spektora Slavoljuba Šćekića.

Pokojni Boreta bio je oženjen

sestričnom Gorana Đuričko-

vića, koji je ubijen u oktobru

prošle godine ispred svog lo-

kala u Budvi ,,Old fišerman“

nakon krađe 200 kilograma

kokaina u španskoj luci Valen-

sija.

ORGANIZACIJA

Odbjegli Vasilije Rafailović i

Miljan Bulatović označeni su

kao organizatori kriminalne

grupe koja je likvidirala Bore-

tu i Zečevića, dok je vlasnik

lokala Ivo Stanišić ranjen.

Prema navodima optužnice,

članovi kriminalne organiza-

cije koji su pomogli u izvrše-

njuzločinabili suRatkoVušo-

vić i Ivan Cicmil, koji su u

bjekstvu, dok se Vladimir

Šmanja nalazi u spuškom

Istražnomzatvoru.

Rafailović i Vušović su, prema

nalazima iz istrage, bili direk-

tni izvršioci ubistva Borete i

Zečevića.

Rafailović je ispalio više hita-

ca izautomatskepuške samo-

tora kojim je upravljao Vušo-

vić.

Okrivljeni Rafailović je, pre-

ma stavu istražitelja, bio na

Suđenje po tužbi odbornika PZP-a protiv države

Bajčetić tvrdi da su

gapolicajci pretukli

PODGORICA

-Odbornik

PZP-aNikolaBajčetić tvrdio

je jučeuOsnovnomsududa

sugapolicajci 27. septembra

2015. godine ispredSkupšti-

ne, kada suuklanjani šatori

DF-a, pretukli pendrecima

zbog čega jepretrpiodušev-

nebolove.

Onjetosaopštionaročištuko-

je je održano povodom tužbe

koju je podnio zbog naknade

nematerijalne štete i neprofe-

sionalnogpostupanjapolicije.

Bajčetić je kazao da je tog ju-

tradošaosvojimvozilomkako

bi pomogao kolegama jer su

neki od njih bili u nesvjesnom

stanju.

–Nakon što samzaustavio vo-

zilo, podigao sam ruke i nije-

sampružaootpor. Tada supri-

p a d n i c i I n t e r v e n t n e i

Specijalne jedinice počeli da

me udaraju nogama i pendre-

cima. Jedan od njih je povikao

,,dobro je“. Nakon toga stavili

su mi lisice i odveli me ,,mari-

com“ u Centar bezbjednosti –

ispričao jeBajčetić.

On jekazao i da je sve toostavi-

lo posljedice na njega, te i da

zbog toga često ima strahove.

–Smatramda jetosvepolitički

jerjepostupakprotivmenevo-

đen ekspresno, a Osnovno dr-

žavno tužilaštvo ni do danas

nije otkrilo ko su policajci koji

su mene pretukli – kazao je

Bajčetić. Bajčetić je u aprilu

2016.godinepravosnažnoosu-

đen na tri mjeseca zatvora za

krivično djelo pokušaj spreča-

vanja službenog lica u vršenju

službene radnje. On je ovu za-

tvorskukaznuodležao.

M.L.

AdvokatMedojević saBajčetićem

BAR

–Uporodičnoj kući

kojukoristi J. Đ. (49) poli-

cija jepronašla lovačku

pušku i 15komadamuni-

cijeu ilegalnomposjedu.

O događaju je obaviješten

tužilacuBarukojijenaložio

Bar: Pronađenapuška imunicija

da se protiv J. Đ. podnese

krivičnaprijavazbogsumnje

da je počinio krivično djelo

nedozvoljenodržanjeoružja

i eksplozivnihmaterija.

Porodična kuća je pretrese-

na nakon što je barskoj poli-

ciji SOS Nacionalne linije za

žrtve nasilja u porodici iz

Nikšića prijavljeno da je

ugrožena bezbjednost M. J.

izBara.

– Nakon toga pretresena je

porodična kuća J. Đ.– saop-

šteno je iz policije.

C.H.