Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 20. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

Dokraja go-

dine završiće se strategija

pametne specijalizacije–

dokument koji ćeodrediti

strateški pravac razvojana-

še zemljeuoblastima istra-

živanja i inovacija, najavlje-

no je izMinistarstvanauke.

UBiltenuoaktivnostimaovog

resora iz prošle godine navodi

se da je cilj ove strategije da se

identifikuje i izabere ograni-

čenbrojprioritetnihoblasti za

investiranje zasnovanih na

znanju. Strategija pametne

specijalizacije, evropski kon-

cept zanacionalni ili regional-

ni razvoj baziranna inovacija-

ma, će omogućiti razvoj novih

sektorskih oblasti ili industri-

ja.

Nedavno je u posjeti našoj dr-

žavibiotimpovodomiekspert

i istraživač na Univerzitetu

MastrihtHugoHolanders,ko-

ji je predstavio izvještaj „Ma-

piranje ekonomskog, inova-

tivnog i naučnog potencijala u

Crnoj Gori“.

Ovog mjeseca će početi i pro-

ces preduzetničkog otkriva-

nja. Toznači uključivanjepre-

duzeća i klastera u izradu

strategije pametne specijali-

zacije, odnosno definisanje

tematskih i podtematskih po-

dručja za koja se procjenjuje

damogu ostvariti najveću vri-

jednost i u najvećoj mjeri do-

prinijeti povećanju konku-

rentnosti ekonomije naše

zemlje.

INSTITUT

UBiltenuMinistarstva nauke

napravljen je i osvrtna inicija-

tivu osnivanja međunarod-

nog instituta za razvoj održi-

vihtehnologijauJugoistočnoj

Evropi, projekat koji jepokre-

nulanašaVladaakojijeprivu-

kao pažnju zemalja regiona.

Projektom rukovodi mini-

starka SanjaDamjanović.

Slovenija, Srbija, Bosna i Her-

cegovina, Makedonija, Koso-

vo,Albanija iBugarskasupot-

pisivanjem Deklaracije o

namjeri u CERN-u 25. okto-

bra prošle godine priznale

ekonomsku, društvenu i poli-

tičku korist od ovog projekta.

PoredtogasuiHrvatska iGrč-

ka, koje su privremeno uzele

status zemlje posmatrača,

uvidjele potencijal međuna-

rodnog instituta da transfor-

miše region, pospješi eko-

nomski razvoj, poveća životni

standard i utiče na smanjenje

nezaposlenosti, posebnomla-

dih ljudi.

Edukacija istraživača, nauč-

nika i tehničkog kadra će po-

četi već u ovoj godini, zahva-

ljujući donaciji koju je

obezbijedila Međunarodna

agencija za atomsku energiju.

Deklaracija o namjeri o osni-

vanjumeđunarodnog institu-

ta u maju treba da bude una-

prijeđena u memorandum o

razumijevanju zemalja uče-

snica, koji će biti potpisan u

Bugarskoj.

STRATEGIJA

U novoj Strategiji naučnoi-

straživačke djelatnosti, do

2021. godine, razrađen je „niz

instrumenata za afirmaciju

istraživačkeprofesije i generi-

sanje naučnoistraživačke kri-

tične mase“, koja je sposobna

da se integriše u internacio-

nalne, inovativne ikomercijal-

ne istraživačke tokove.

- U narednomperiodu pristu-

piće se unapređenju regula-

tornog okvira radi preciznog

definisanja iuvođenjaprofesi-

je istraživača na univerziteti-

ma.Bićeobezbijeđenaipodrš-

ka zapošljavanju doktora

nauka idoktoranada, apredvi-

đeni su i posebni instrumenti

za podsticanje izvrsnosti

umrežavanje putem podrške

centrima izvrsnosti i naučnoi-

straživačkimprojektima –na-

javili su izMinistarstvanauke.

U fokusu podrške sumladi ta-

lenti u nauci, da bi se obučili u

naučnom radu na svjetskom

nivou, ali i spriječionjihov od-

lazakizzemljeupotrazizabo-

ljimuslovima života i rada.

Još jedan cilj Strategije je i ja-

čanje sinergije izmeđunauke i

ekonomije, a „ideja vodilja“ je

da se „podsticaj i unapređenje

domaćih naučnoistraživačkih

kapacitetapostigneukrupnja-

vanjempodržanihprojekata“.

- Savremena nauka i privreda

zahtijevaju ozbiljna ulaganja

zbog dobijanja novihproizvo-

da i usluga konkurentnih na

nacionalnom, regionalnom i

svjetskomtržištu – napisali su

autori Biltena.

Naša država je u prethodnoj

godini postala punopravni

člansaCMSeksperimentomu

CERN-u, Evropske organiza-

cije za molekularnu biologiju

(EMBO) i Evropske mreže la-

boratorija za molekularnu bi-

ologiju, što je važno jer su to

prve nacionalne saradnje sa

međunarodnim naučnim i

istraživačkiminstitucijama.

J. B.

PODGORICA

SavjetRadio-

TelevizijeCrneGoredanas bi

trebaloda sekonačno izjasni

onacrtuugovoraopružanju

javnihusluga izmeđuVlade i

Javnog servisa, što jepredu-

slovda se taj dokument pot-

piše.

Savjet je više puta istakao da je

za poslovanje Javnog servisa

važno da se što prije potpiše

ovaj dokument. Prošlo je skoro

dva mjeseca od kako je na sa-

stanku 5. februara radni tim

Vlade prihvatio svih osam

amandmana koji su na tekst

prijedloga ugovora podnijeli

menadžment i Savjet te kuće.

Na tom sastanku usaglašen je

član7kojisetičefinansija,ako-

ji je upravi Javnog servisa rani-

je bio sporan jer su smatrali da

biVladamoglaugroziti nezavi-

snost te kuće.

Naelektronskoj sjednici počet-

kommarta Savjet je prihvatio

amandman na član 7 u kome se

navodi da će Vlada pratiti „rea-

lizaciju finansijskih obaveza

između Vlade i RTCG predvi-

đenihčlanom2 i članom6(stav

6 i 7) ovogUgovora“.

Izmijenjeni član prihvatili su

sviosimMilanaRadovića,anji-

hovo izjašnjenje je uslijedilo

teknakonšto jeministar kultu-

re Aleksandar Bogdanović

uputio otvoreno pismo Savjetu

tražećidadostaveVladiugovor

kako bi taj dokument ušao u

proceduru.

PobjedijeizDirektoratazame-

dije rečeno da je njihova radna

grupa prihvatila integralnu

verziju finalnog teksta koju im

jeUpravaJavnogservisaposla-

la13.martaidasusestekliuslo-

vi da se nakon što dokument

prihvati Savjet te medijske ku-

će, on nađe na dnevnom redu

sjedniceVlade.

Na dnevnom redu današnje

sjednicejeirazmatranjeiusva-

janje izmijenjenog i dopunje-

nog programsko- produkcio-

nog plana Televizije i Portala,

koji suranijebili sporni i koji su

izazvali brojne nesuglasice iz-

među Savjeta i menadžmenta

temedijskekuće. Ti planovi ni-

jesu „prošli“ na Savjetu jer su

pojedini članovi imali primjed-

be na te dokumente.

Naelektronskoj sjednici počet-

kom marta Savjet se ponovo

izjašnjavao o programsko-pro-

dukcionim planovima, a po

tom pitanju ostala je „tajan-

stvena“jedinopotpredsjednica

SavjetaDraganaTripković, ko-

ja će danas dobiti novu priliku

da se izjasni.

Kako smo tada saznali, za pro-

gramsko-produkcioneplanove

glasali suPerkoVukotić, Vladi-

mir Pavićević, Milan Radović i

IgorTomić.MimoDrašković je

odbijao da govori o planovima

koji su već pali, a protiv su bili

SloboPajović i IvanJovetić.

K.J.

PODGORICA

Udruženje

belgijsko-crnogorskogpri-

jateljstvaorganizovalo jeu

Liježumanifestacijunako-

joj jepromovisana turistič-

ka, kulturna i gastronomska

ponudaCrneGore.

Manifestacija je održana u

sklopu projekta ,,Različitost

je bogatstvo“.

Predsjednik Udruženja Go-

ranVratnica jekazaoda jemi-

sija te organizacije poveziva-

nje iseljenika kojima je Crna

Gora na srcu bez obzira na

vjersko ili nacionalno opre-

djeljenje.

Počasni predsjednik Saveza

asocijacija Njemačke Vojislav

Vuksanović naglasio je da je

veoma važno raditi na una-

PODGORICA

Crnogorski vojnik bio je primjer

kako treba da se nosi uniforma umeđunarod-

nomokruženju, rečeno je na svečanomdočeku

VII kontingenta Vojske Crne Gore (VCG) iz misi-

je u Avganistanu.

Zamjenik načelnika Generalštaba, pukovnik

Svetozar Brajković pohvalio je na vojnom aero-

dromu u Golubovcima angažovanje pripadnika

VCG u izuzetno kompleksnomokruženju.

– Pokazali ste da se svaki crnogorski kontingent

adekvatno priprema i oprema za angažovanje

umirovnimmisijama i postavili težak zadatak

svim vašim kolegama koji budu angažovani u

takvomokruženju, jer ste odgovorili najzahtjev-

nijim standardima ponašanja i profesionalizma

– kazao je Brajković.

Komandant kontingenta, kapetan Nemanja

Drobnjak je zahvalio na povjerenju i naveo da

nije bilo lako i jednostavno biti fokusiran tokom

svih šest mjeseci, ali da su uz zajedničke napore

svih pripadnika, uvijek bili kao jedan.

– Šest mjeseci odvojeni od svojih porodica,

shvatili smo da smo jedna porodica i tako smo

funkcionisali – rekao je Drobnjak.

On je kazao da je crnogorski vojnik bio primjer

kako treba da se nosi uniforma umeđunarod-

nomokruženju. Pripadnici VII crnogorskog

kontingenta umeđunarodnoj misiji „Odlučna

podrška“ u Avganistanu bili su, kako se navodi,

angažovani na obezbjeđenju savjetničkih timova

u zoni odgovornosti Regionalne komande „Sje-

ver“.

R. D.

Ministarstvo nauke predstavilo Bilten za 2017. i najavilo nove projekte u ovoj godini

Ulaganjeu talenteprioritet

Savjet RTCG danas razmatra ugovor sa Vladom

Poslije skorodvamjeseca

dokument ćebiti verifikovan

ZgradaRTCG

Crnogorski vojnici zaprimjer

Manifestacijabiladobroposjećena

Udruženje belgijsko-crnogorskog prijateljstva

PromocijaCrne

GoreuLiježu

pređenju odnosa među svim

iseljenicimakojiimajuporije-

klo izCrneGore.

Na manifestaciji je prikazana

i video prezentacija turistič-

kih potencijala Crne Gore, a

priređena je i degustacija na-

cionalnih jela.

N.K.

Do kraja 2021, kroz partner-

stvo sa UniverzitetomCrne

Gore, predviđeno je da se

u Podgorici pusti u rad prvi

naučno-tehnološki park, koji

bi predstavljao centar za

umrežavanje i kolaboraciju

oko 50malih i srednjih viso-

kotehnoloških preduzeća.

- Predviđeno je osnivanje jed-

nog ili više centara za transfer

tehnologije, da bi se omogu-

ćio aktivni kanal komunika-

cije između nauke i privrede.

Projektovano je i uvođenje

stimulativnihmjera iskalne i

carinske politike radi kreira-

nja povoljnog ambijenta za

rast i razvoj startap kompa-

nija. Planira se i unapređenje

zaštite prava intelektualne

svojine – navedeno je u Bilte-

nu. Na preporuku Evropske

komisije, Ministarstvo nauke

apliciralo je i za korišćenje

Mjera za razvoj politika.

Odobrena podrška će biti rea-

lizovana u ovoj godini kroz

projekat „Razvoj zakonodav-

nog okvira i modela ekosiste-

ma za podršku startapima u

Crnoj Gori“.

Dokraja2021.uPodgorici

naučno-tehnološkipark

Deklaracija

o namjeri o

osnivanju

međunarodnog

instituta umaju

treba da bude

unaprijeđena u

memorandum

o razumijevanju

zemalja

učesnica, koji će

biti potpisan u

Bugarskoj

AMBICIOZNIPLANOVI:

Ministarstvonauke

SanjaDamjanović