Previous Page  7 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 56 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Utorak, 20. mart 2018.

Vijesti izMinistarstva nauke

PodrškaAustrije

Sastanakpovodom

programaHorizont

PODGORICA

Prioritet Mini-

starstva nauke je stvaranje

inovativnog i atraktivnog

ambijenta za mlade ljude, kako

bi se spriječio odliv talenata i

kreiralo podsticajno okruženje

za rad.

To je kazala ministarka nauke

Sanja Damjanović ambasador-

ki Republike Austrije u našoj

zemlji Ani Janković, sa kojom

je juče imala sastanak. One su,

između ostalog, razgovarale o

statusu regionalnog projekta

– međunarodnog instituta na

prostoru Jugoistočne Evrope.

Damjanović je ocijenila da je

regionu potrebna ekonomska

pomoć, te da bi osnivanje insti-

tuta uticalo na rast ekonomije,

otvaranje novih radnihmjesta

i pravljenje jedinstvene spone

sa industrijom zemalja regiona.

Janković je istakla da Republi-

ka Austrija podržava projekat i

značaj koji ovaj poduhvat ima

za regionalnu saradnju, koja je

prioritet za zemlje Zapadnog

Balkana.

Damjanović i Janković su

razgovarale i o centrima kom-

petentnosti za izvrsnost u teh-

nologijama – inovacije u oblasti

životne sredine, ICT-a, razvoja

ljudskih resursa, prirodnih

nauka, materijala i proizvodnje

mobilnosti, bezbjednosti, ener-

gije i svemira (COMET).

U ovomprogramu je 45

zemalja, a nacionalni kontakt

je Austrija za Horizont 2020.

Ciljne grupe sa kojima rade

sumala i srednja preduzeća,

centri izvrsnosti i istraživački

centri.

J.B.

UMinistarstvu nauke održan je sastanak sa rukovodiocima

projekata odobrenih po konkursu za podsticanje učešća u

programima Horizont 2020 i COST.

Krajemdecembra prošle godine odobreno je 17 projekata

– 14 se odnosi na uključivanje u istraživanja koja pokrivaju

tekući projekti međunarodne naučne saradnje, a tri koji se

odnose na pripremu projekata u narednim konkursima pro-

grama Horizont 2020.

J. B.

Damjanović i Janković

PODGORICA

Odjeljenje za

hematologiju i onkologiju

Instituta zabolesti djecedo-

bilo je savremenimikroskop

sakamerom, softveromi

kompjuteromsapratećom

opremom.

Aparat koji je vrijedan 13.500

eura donirala je turistička

agencija ,,Congress travel“ iz

Podgoricepovodomsvogjubi-

leja, 10godina odosnivanja.

Mikroskop omogućava viso-

kokvalitetno gledanje prepa-

rata. Kompjuterska oprema

omogućavada sepreparat gle-

da i na ekranu, a softver da se

nalazi arhiviraju i elektron-

skimputempošaljuubilokoju

zdravstvenu ustanovu koja

ima isti softver. Direktorca

KliničkogcentraZoricaKova-

čević zahvalila je Agenciji na

vrijednoj donaciji. Time što je

mikroskop usmjerila za Odje-

ljenje za hematologiju i onko-

logiju, kako jekazala,Agencija

se pridružila prijateljima

IBD-a. Ona je u imeKCCGdi-

rektoru Agencije IvanuMijo-

vićuuručila zahvalnicu.

Sl.R.

Vrijednadonacija

Iz KCCG saopštili da je u prošloj sedmici nastavljen trend nedolaska na zakazani pregled

Konferencija o nasilnomekstremizmu organizovana u Podgorici

Kodspecijaliste senije

pojavilo2.656pacijenata

Uehara:Ekstremisti

„hrane“ jedni druge

PODGORICA

Veliki broj

pacijenata i dalje seneodazi-

vanapregledeuKliničkom

centru, pa je takoprotekle

sedmiceod9.902 zakazana

obavljeno7.246pregleda, od-

nosno 26,82odstopacijena-

tanije seodazvaloniti otka-

zalopregled.

– U prosjeku za nedjelju dana

oko 106 ambulanti iz raznih

grana medicine nije bilo reali-

zovano – saopštili su iz ove

zdravstvene ustanove.

Iz Kliničkog centra apelovali

sunapacijentedakodsvogiza-

branog ljekara blagovremeno

otkažu pregled ukoliko nijesu

u mogućnosti da se odazovu,

jer se u suprotnom ,,dovodi u

pitanje blagovremeno pruža-

nje zdravstvenih usluga onim

pacijentima kojima je to zaista

potrebno“.

Oni sunaveli da suseuInstitu-

tu za bolesti djece od 1.402 za-

kazana pregleda, odazvala

1.092 pacijenta, dok je u Inter-

noj klinici od 1.805 zakazanih,

obavljeno 1.330pregleda.

– UHirurškoj klinici od zaka-

zanih597, obavljeno je387pre-

gleda, a u Klinici za ortopediju

i traumatologiju od 502 obav-

ljena su363pregleda.UKlinici

za neurologiju od zakazanih

419 pregleda obavljeno je njih

234, uKlinici zaORLiMFHod

323 obavljena su 234 pregleda,

dok je kod oftalmologa od za-

kazanih 587, obavljen 461 pre-

gled–piše u saopštenju.

U Centru za radiološku dija-

gnostiku od zakazanih 858

obavljena su 564 pregleda, a

kod kardiohirurga od zakaza-

nih32obavljenoje17pregleda,

dok je kod kardiologa od 993,

obavljeno 766pregleda.

Sl.R.

Klinički centar

Institut zabolesti djece

dobionovimikroskop

PODGORICA

Nasilni ek-

stremizamnije zaobišaoni

CrnuGoru. Veoma je aktu-

elan i bezobzira što se za

mali broj pojedinacamože

reći dapripadajuovoj kate-

goriji, ovopitanje senemo-

žeposmatrati kvantitativ-

no, većkvalitativno,

imajući uvidu stepenopa-

snosti fenomena - kazao je

generalni direktorDirekto-

rata zameđunarodnupra-

vosudnu saradnju i projek-

teuMinistarstvupravde

NikolaŠaranović.

On je na konferenciji o nasil-

nom ekstremizmu, koja je

održana juče, ocijenio da ovaj

Urađena je i procjena rizika i analiza

opasnosti, a lokalna policija upoznata

je samjerama prepoznavanja pojavnih

oblika nasilne radikalizacije i terorizma –

precizirao je Nikola Šaranović

fenomen zahtijeva sistemski

pristup i saradnju nadležnih

institucija sa crkvenim i vjer-

skim zajednicama, civilnim

društvomimedijima.

Prema riječima Šaranovića,

rezultati analize koji se odno-

se na ekstremnu radikalizaci-

ju u našoj zemlji, koji su pred-

stavljeni juče na konferenciji,

aliizazatvorenihvrata,pomo-

ći ćeoperativnomtimuzabor-

bu protiv nasilnog ekstremiz-

ma.

–Formiranjeovogtima jeuto-

ku u okviru Biroa za operativ-

nu koordinaciju – istakao je

Šaranović.

Život građana u bezbjednom

okruženjubila jevizijaodkoje

se pošlo prilikom izrade Stra-

tegijezaborbuprotivnasilnog

ekstremizma 2016– 2018.

– Ciljevi misije su smanjenje

ranjivosti i povećanje otpor-

nosti našezajednicenanasilni

ekstremizam, radikalizam i

terorizam – naveo je Šarano-

vić.

On je istakao da aktivnosti na-

cionalnih organa na planu

borbe protiv nasilnog ekstre-

mizma ne proizilaze samo iz

navedenih strateških doku-

menata, već, prije svega, i iz

Strategije za prevenciju i suz-

bijanje terorizma, pranja nov-

ca i finansiranja terorizma.

Naveo je i realizovane aktiv-

nosti u prethodnom periodu,

kao što su identifikacija grupa

podložnih uticajima nasilnog

radikalizma i ekstremizma i

potencijalne veze sa stranim

borcima.

–Urađena je i procjena rizika i

analiza opasnosti, a lokalna

policija upoznata je sa mjera-

ma prepoznavanja pojavnih

oblika nasilne radikalizacije i

terorizma–preciziraojeŠara-

nović.

Premanjegovimriječima,važ-

ni su i prvi sudski procesi zbog

krivičnogdjelaučestvovanjeu

stranim oružanim formacija-

ma.

– Dva su crnogorska državlja-

nina krivično gonjena zbog

ovogkrivičnogdjela–naveo je

Šaranović.

Ambasadorka SADMargaret

Uehara naglasila je da se ek-

stremisti „hrane“ svojim akci-

jama, odnosno „hrane jedni

druge“,bezobziranaideologi-

je.

– Oni inspirišu jedni druge da

prate stazu nasilja. Nedavni

napad na Ambasadu SAD u

Podgorici podsjeća nas da ra-

dikalizacija nije limitirana na

određenu vjeru – poručila je

Uehara.

J. B.

nište

ja

NASILNIEKSTREMIZAMZAHTIJEVASISTEMSKIPRISTUP:

Sakonferencije

Prošle godine zabilježeno je

238prijavanasumnjuzazane-

marivanje i nasilje nad dje-

com, dok ih je u 2016. biloma-

nje - svega 165.

ZAKONI

Ministri unutrašnjih poslova i

rada i socijalnog staranja

Mevludin Nuhodžić i Kemal

Purišić ranije su, takođe, uka-

zali na podatak da su prošle

godine podnešene 203 krivič-

ne prijave zbog nasilja u poro-

dici, ameđuprijavljenimabilo

je čak45povratnika. Kazali su

da je kaznena politika blaga i

da treba preduzeti mjere kako

bi se pooštrila.

I u Ministarstvu pravde uvi-

djeli su taj problem. Ministar

ZoranPažin saopštio je da po-

stoji prostor u domaćem kri-

vičnom zakonodavstvu za

snažniju zaštitu djece kroz

strože kazne za počinioce i

sprečavanje zastare ovih kri-

vičnih djela. On je naložio de-

taljne analize domaćeg zako-

nodavstva iuporedneprakseu

oblasti krivično-pravne zašti-

te od nasilja nad djecom, a na-

kon toga planira da zajedno sa

predstavnicima civilnog sek-

tora, sudske vlasti i tužilaštva

pripremi odgovarajuća za-

konska rješenja koja će pred-

vidjeti dodatne mehanizme

zaštitedjeceodsvihoblikana-

silja.

Statistika Zavoda za školstvo

pokazuje da je 2014. godine

svakopetodijetedoživjelone-

ku vrstu nasilja, a 2012. utvr-

đeno je da je svaki četvrti uče-

nik bio žrtva nekog oblika

nasilja. Ranije, 2006. godine

čak svakodrugodijeteuCrnoj

Gori trpjelo jenekuvrstunasi-

lja.

N.ĐURĐEVAC

45

povratnika registrovano

je u 203 slučaja nasilja u

porodici prošle godine