Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Utorak, 20. mart 2018.

U Biltenu UCG objavljene odluke o izboru u zvanje

Pet vanrednih i dva

redovnaprofesora

Tri službenikabila

naobuci uAmerici

PODGORICA-

UBiltenu

UniverzitetaCrneGore

objavljene su jučeodluke

Upravnogodborao izboruu

zvanje.

Predsjednik Suda časti Boris

Vukićevićizabranjezavanred-

nog profesora za oblast Među-

narodniodnosiidiplomatijana

Fakultetu političkih nauka, na

periododpet godina.

Upravni odbor je na prošloj

sjednici,takođe,izabraodrOli-

veru Komar u akademsko zva-

nje vanredni profesor Univer-

ziteta Crne Gore na FPN-u za

oblast Komparativna politika i

političkokomuniciranjenape-

riod od pet godina, dok je dr

Srđan Darmanović postao re-

dovni profesor za oblast Poli-

tički sistemi, na neodređeno

vrijeme.

Redovni profesor postao je, ta-

kođe, i dr Milan Lakićević za

oblasti Finansije i Računovod-

stvo i revizija na Ekonomskom

fakultetu,naneodređenovrije-

me. Za vanrednog profesora

UCG, kako je istaknuto u odlu-

ci, izabrana je drOliveraKuso-

vac za oblast Engleski jezik

prevođenje na Filološkom fa-

kultetuinematičnimfakulteti-

ma, na periododpet godina.

I dr Vladimiru Pajkoviću dodi-

jeljeno je akademsko zvanje

vanredni profesor UCG za

oblast Drumska vozila i sao-

braćaj na Mašinskom fakulte-

tu, na period od pet godina. U

objavljenoj odluci u Biltenu,

takođe, istaknuto je da je dr

MarjanaĐukić izabranauaka-

demskozvanjevanredniprofe-

sor za oblast Francuska knji-

ž evno s t na F i l o l o š kom

fakultetu, na period od pet go-

dina.

N.Đ.

Univerzitetski kompleksUCG

Usvojili nova znanjauSAD-u

PODGORICA–

Tri službeni-

kaGrupe za antiterorističke

pregledeUprave – sektora

zaobezbjeđenje ličnosti i

objekataboravili suod5. do

9.martauSjedinjenimAme-

ričkimDržavamauMejnu.

Kako je saopšteno iz MUP-a,

oni su polaznici studijskog

programa „Low Enforcement

Explosive Ordnance Disposal

(EOD) Familiarization“.

– Cilj ovog studijskog progra-

ma bio je da se službenici ove

grupe upoznaju sa opremom,

procedurama, taktikom i teh-

nikomkojekoristeNacionalna

policija države Mejn, u sarad-

nji sa timovima FBI i ATF, u

reagovanju prilikom pronala-

ska improvizovane eksploziv-

ne naprave – precizirali su u

saopštenju.

Pored toga, studijska posjeta

omogućila je i nadogradnjupo-

stojećih kapaciteta Uprave po-

licije i upoznavanje sa opre-

mom i sredstvima koja se

koriste prilikom nailaska na

improvizovanu eksplozivnu

napravu.

– Studijski programorganizo-

vala je Ambasada SAD-a u

Podgorici, koja u kontinuitetu

pruža pomoć i podršku služ-

benicimaUpravepolicije–do-

niranjemmaterijalno-tehnič-

kihsredstava, organizovanjem

obuka, usvajanjemnovih zna-

nja i nadogradnjompostojećih

kapaciteta u ovom segmentu

rada – istakli su izMUP-a.

J. B.

Posjeta je omogućila

upoznavanje sa opr-

emomkoja se koristi

prilikomnailaska na

improvizovanu ek-

splozivnunapravu

I dalje povećan vodostaj Skadarskog jezera i rijeke Bojane

Rizikodpoplava još

postoji, vrijemeće se

stabilizovati usubotu

PODGORICA-

Rast vodo-

stajaSkadarskog jezera i ri-

jekeBojanepribližava seni-

voukadamožedoći do

direktnogugrožavanja sta-

novništa, domaćinstava i

drugihobjekata, upozoreno

je izOperativnog štaba za

zaštitu i spašavanje.

Poplave još nijesu zahvatile

područja sa potencijalnim ri-

zikom, ali hidrološki i meteo-

rološki parametri govore da se

situacija u narednim danima

može značajno usložnjavati i

komplikovati - piše u saopšte-

nju.

Navodi se da Operativni štab

konstantno prati situaciju i da

je u stalnom kontaktu sa nad-

ležnim službama i organima,

nalokalnomidržavnomnivou.

-SituacijajeiususjednojAlba-

niji vrlo složena po ovompita-

njujerjekoličinavodauhidro-

akumulacijama na Drimu

premašila kritični nivo - saop-

šteno je izOperativnog štaba.

Dodajesedajeispuštanjevode

iztihhidroakumulacija, uzko-

CETINJE–

Nivo vode na

Rijeci Crnojevića juče je

prešao 200 centimetara,

odnosno iznosi 202, što je

76 centimetara više u odno-

su na nedjelju. Već nekoliko

dana poplavljene su kuće

i restorani na šetalištu.

Poplavljen je i prostor pija-

ce. Na Žabljaku Crnojevića

i još nekolikomjesta voda

je ušla u štale i pomoćne

objekte, a vatrogasci su

pomagali mještanima da

stoku sklone na suvo.

Zbogmogućih padavina

sve nadležne službe u pri-

jestonici su u pripravnosti,

a pripadnici vatrogasne

jedinice stalno obilaze prio-

balno područje. Iako nema

padavina, nivo vode i dalje

raste.

J. Đ.

Kritično

naRijeci

Crnojevića

Nakon orkanskog juga i visokog plimskog

talasa u nedjelju, prema pisanju portala Ul-

info, situacija se znatno popravila na širem

prostoru ulcinjske opštine i ušću rijeke

Bojane.

– Stanje je sada pod kontrolom. Rijeka može

lakše da otiče i vodostaj je u laganompadu

– kazali su nam vlasnici vikendica i restorana

na Bojani.

Teža je situacija u gornjem toku Bojane, odno-

sno u selima Lisna, Bori i Fraskanjel, gdje će se

posljedice poplava još sedmicama osjećati.

NaBojanisituacijaznatnobolja

ličinu padavina i druge fakto-

re, jedan od ključnih razloga

podizanja vodostaja jezera i

direktno će uslovljavati situa-

cijuna terenu.

–Apelujemonagrađanedapo-

kretnu imovinu i životinje iz-

mjeste na sigurne lokacije, da

putem sredstava informisanja

prate razvoj situacije i budu

odgovorni saradnici u ovom

zajedničkom problemu – na-

vodi se u saopštenju.

Sistem zaštite i spašavanja je,

kako su kazali, i dalje u punoj

pripravnosti sa svim raspolo-

živimmaterijalnim i ljudskim

resursima i reagovaćeuskladu

sa razvojemsituacije.

Što se tiče meteoroloških pro-

gnoza, narednih dana će biti

nestabilno i biće kiše. Kako je

Pobjedi kazaometeorologDu-

šan Pavićević, danas i sjutra će

biti južni vjetar, nakon toga u

skretanjuna sjeverni.

– Postepeno će padati tempe-

rature na sjeveru i kiša će pre-

laziti u susnježicu i snijeg. Pad

temperature će biti od pet do

10stepeni, kakogdje.Usrijedu

i četvrtakćenasjeverubiti sni-

jeg, a prestanak padavina je

diskutabilan, negdjećepresta-

tiučetvrtak, negdjeupetak, ali

tek u subotu će biti suvo u ve-

ćem dijelu Crne Gore – kazao

je Pavićević, dodajući da se od

vikenda očekuje i postepeni

rast temperature.

N.K.

NivoSkadarskog jezera raste

Ministarstvo rada realizuje projekat u Dječjemdomu „Mladost“ u Bijeloj

Otvaraseprvoskl

zadjecužrtvenasi

PODGORICA–

Ministar-

stvo rada i socijalnog stara-

njau sklopuDječjegdoma

,,Mladost“uBijeloj dokraja

godineotvorićeprvo skloni-

šte zadjecužrtvenasiljau

Crnoj Gori, saznajePobjeda.

Iz ovog resora pojasnili su za

našenovinedasuodredilipro-

stor u kojem će da borave dje-

ca, te da će sklonište biti kapa-

citeta za šestoromališana.

StaNdard

- To je standardda bude toliko

djece. Dužina boravka zavisi-

će od individualnih potreba

djeteta. Biće zaposleni struč-

njaci – istakli sukratko izovog

resora.

Ovaj projekat, kako su naveli,

realizovaćeMinistarstvo rada

i socijalnog staranja.

- Sklonište će funkcionisati u

skladu sa najboljimmeđuna-

rodnim standardima. Ovo će

biti prvo sklonište za djecu žr-

tvenasiljauCrnojGori–kaza-

li suoni.

Nakonštojenedavnobrutalno

ubijenpetnaestomjesečnidje-

čak nadležni su počeli inten-

Sklonište će

funkcionisati

u skladu sa

najboljim

međunarodnim

standardima

i moći će da

primi šestoro

djece – rečeno

je Pobjedi u

Ministarstvu

rada i

socijalnog

staranja

DomuBijeloj

zivnije da se bave pitanjem

nasiljauCrnojGori.Uvišena-

vrata su na skupštinskim od-

borimakonsultativnosasluša-

vani ministri koji si nadležni

za ovu oblast kada je, između

ostalog, konstatovanodažrtve

nasilja nijesu zaštićene u do-

voljnoj mjeri kako bi trebalo.

Istaknuto je, takođe, da je u

ovoj priči problematična svi-

jestdruštvakojeidaljeposma-

tra nasilje kao privatnu stvar.

Nedopustivo je, kako su poru-

čili, da građani žmure na slu-

čajeve nasilja koji se događaju

u njihovomkomšiluku, a da se

to dešava potvrđuju i podaci

Ministarstva rada i socijalnog

staranja o prijavama koje do-

bijaju centri za socijalni rad.

DušanPavićević

Grupa za antiterorističke preglede boravila uMejnu