Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 20. mart 2018.

U studijsku posjetu kolegama u Sloveniji i Austriji krenulo 40mladih poljoprivrednika

Krećeprvabudžetska

kancelarijau regionu

da isplati

odine

zbog kupovine dijela akcija

A2A i odnosi se na povećanje

imovine države, a ne na po-

trošnju.Za25milionasepove-

ćavaju nedostajuća sredstva,

koja u predlogu rebalansa sa-

da iznose 320 miliona. To je

ukupni iznos nedostajućih

sredstavazaovugodinu, asva-

ko drugo zaduženje do limita

od440, odnosnodo500milio-

namože, a i nemorada sedesi,

jer se ne odnosi na nedostaju-

ćasredstva–objasniojeRadu-

nović.

Predrag Sekulić (DPS) je ka-

zaodajeEPCGsadabogatija,a

gubici na mreži manji, što su

benefiti za građane. Mićo Or-

landić (SD) smatra da ,,Vladi

koja traži dodatnu slobodu, a

time i odgovornost da na još

bolji način upravlja javnim fi-

nansijama, to treba omogućiti

kroz rebalans“.

Siva

Aleksandar Damjanović (ne-

zavisniposlanik)jeocijenioda

u suzbijanju sive ekonomije

treba tražiti mogućnost za

oporavak javnih finansija.

–Na sivom tržištu su desetine

miliona koje država može da

crpi, a ne da zadužuje sadaš-

nju i buduće generacije. U re-

balansu nema pokušaja da se

unaprijede neka socijalna da-

vanja, ali ima prostora za nova

enormna zaduženja. Ne uliva

povjerenjedaVladakojagodi-

nu priprema budžet, nakon

svega dva i po mjeseca ide u

rebalans i da saopštava da će-

mo se možda zadužiti, a mož-

da i nećemo – ocijenio je Da-

mjanović.

Ervin Ibrahimović (BS) pod-

sjećada se rebalans ranijihgo-

dina radio krajem godine, a

sada ukratkomroku.

–Da li je budžet loše planiran,

pokazaće vrijeme. I pored to-

ga, BS je saglasna sa rebalan-

som – kazao je Ibrahimović i

dodao da je razlog i zaduživa-

nje podpovoljnijimuslovima.

Andrija Popović (LP) je pod-

sjetioda seVlada zadužuje za

refinansiranje duga po po-

voljnim uslovima, čime će se

trošak otplate značajno sma-

njiti.

M.P.M.

U februaru

Platni promet

939milionaeura

PODGORICA-

Platni promet u februaru iznosio je 939,24milio-

na eura, pokazuju podaci Centralne banke.

– U februaru je za 20 radnih dana realizovano 762,19 hiljada nalo-

ga u nacionalnomplatnomprometu, od čega 37,12 odsto u RTGS

sistemu, a ostatak u DNS sistemu – navodi se u izvještaju CBCG.

U februaru za 10,2 hiljade minuta produkcije nije bilo zastoja u

radu sistema, pa je njegova raspoloživost bila 100 odsto.

M. P.-M.

elju novca

iti upravljanjenovcem

ma su prisustvovali učenici

OŠ ,,Olga Golović“, Srednje

ekonomsko-ugostiteljske

škole i Gimnazije „Stojan Ce-

rović“.

Predstavnici CBCG posjetili

su i podgorički vrtić Zvončić,

OŠ „Štampar Makarije“, Gi-

mnaziju „25. maj“ u Tuzima,

OŠ „Dašo Pavičić“ i Srednju

mješovitu školu ,,Ivan Goran

Kovačić“ iz Herceg Novog,

kao i OŠ „RistoManojlović“ iz

Kolašinai,,AleksaBećoĐilas“

izMojkovca.

M. P.-M.

Predstavljeni rezultati jačanja finansijskog nadzora

PODGORICA–

Predsjed-

nikOdbora za ekonomiju

drPredragSekulićkazao je

jučeda će crnogorski parla-

ment prvi uregionudobiti

parlamentarnubudžetsku

kancelariju.

Onjenapredstavljanjurezul-

tata projekta za uspostavlja-

nje budžetske kancelarije

„Jačanje finansijskog nadzo-

ra Skupštine Crne Gore“, ka-

zao da je time obilježen kraj

projekta koji je realizovan uz

finansijskupodrškuiusarad-

nji sa Vestminsterskom fon-

dacijom za demokratiju i

AmbasadomVelike Britanije

u Podgorici. Od budžetske

kancelarije, koja bi uskoro

trebalodabude i sistematizo-

vana, poslanici su, dodao je,

dobili sve potrebne analitič-

ke dokumente. Poseban je

kvalitet što su je podjednako

koristili poslanici vlasti i opo-

zicije. Sekulić jeocijenioda je

ona doprinijela boljem radu

ne samoOdbora nego i Skup-

štine.

Britanska ambasadorka Ali-

son Kemp je ocijenila da je

nadzorodsuštinskogznačaja

za obezbjeđivanje odgovor-

nosti, što olakšava kontrolu

korištenja novca.

- Parlamentarna budžetska

kancelarija, čije smo osniva-

njepomogli, trebadabudeod

pomoćiposlanicimadapozo-

vu Vladu na odgovornost ka-

da je u pitanju trošenje novca

iz budžeta. Pomaže i da se

osigura djelotvornost nadzo-

ra, što će pomoći na putu in-

tegracije Crne Gore u EU -

kazala je ambasadorka i

ocijenila da je dobro što su

budžetsku kancelariju kori-

stili poslanici iz svihpartija.

- Nadamse da će ova kancela-

rija biti odkoristi i široj javno-

stiidaćejekoristitiNVOime-

diji - kazala je ambasadorka.

DirektorprogramazaZapad-

ni Balkan Vestminsterske

fondacije za demokrati-

ju Emil Atanasovski je pod-

sjetioda jeuEvropi većuspo-

stavljen ovaj tip kancelarija i

da se počelo i naBalkanu.

- U posljednjih 18 mjeseci

urađena su 33 analitička do-

kumenta - 20 na zahtjev po-

slanika, a 13 proaktivnih.

Istraživači su imali prilike da

vide i šira regionalna iskustva

- kazao je Atanasovski i pod-

sjetio i na prethodne pred-

sjednike Odbora Aleksandra

DamjanovićaiVujicuLazovi-

ća, koji su pružili podršku

ovomprojektu.

Generalni sekretar Skupšti-

neAleksandarJovićevićkaže

da je namjera da se osnaži

kontrolna uloga Skupštine i

kvalitetnija i stručnija podrš-

ka poslanicima.

- Čak i poslanici koji, kako se

u narodu kaže, traže dlaku u

jajetubili suzadovoljni izvje-

štajimakojesuuradilislužbe-

nici kancelarije - kazao je on.

M. P.-M.

Podrškazapovratakna selo

PODGORICA-

Cilj namje

daviditekako rade i žive

mladi farmeri uEvropi jer

pitanje jevremenakada će-

te i vi biti dioevropskepo-

rodicemladih farmera i ka-

da ćeteuživati uukupnim

benefitimakoji sekreiraju

sanivoaZajedničke evrop-

skepoljoprivrednepolitike,

izjavio je resorniministar

MilutinSimović, ispraćaju-

ći 40mladihpoljoprivred-

nikau studijskuposjetuko-

legamauSloveniji i Austriji.

Istakao je da evropska politi-

ka ide u pravcu veće podrške

mladim farmerima jer i EU i

CrnaGora imaju isti problem,

a to je depopulacija ruralnih

Mladi poljoprivrednici su juče saopštili da se odriču dijela

dnevnice, koju su od Ministarstva poljoprivrede dobili kroz

programorganizacije ovog studijskog putovanja, i daju je

kao pomoć podršku svom kolegi Milovanu Krsmanoviću iz

Šavnika. Njemu je prošle sedmice u požaru izgorjela poro-

dična kuća u selu Slatina, gdje se nakon podrške Ministar-

stva vratio da živi i bavi stočarstvom sa suprugom i osmo-

mjesečnombebom.

– Ova odluka je potvrda tradicionalne solidarnosti u Crnoj

Gori, a čini mi se da posebno krasi vrijedne domaćine. Ovim

gestompotvrđujete i nepisano zlatno pravilo da se dobro

samomože dobrim vratiti. Siguran samda će se vratiti na

dobro vama i vašimporodicama – rekao je Simović.

DnevnicazaKrsmanoviće

školu ili fakultet poljopri-

vredneiliveterinarskestruke,

a koji će takođe dobiti po de-

set hiljada eura za pokretanje

biznisa, s timšto jeovegodine

pomjerena starosna granica

na 35 godina.

Kreiran je i niz novih podsti-

caja – veća podrška po hekta-

ru,bespovratnapodrškainve-

sticijamapovećana je sa50na

60 odsto, a za investicije kroz

IPARD imaće 65 i 70 umjesto

60 odsto bespovratne podrš-

ke.

Jedan od ciljeva ove studijske

posjete je da se poljoprivred-

nici upoznaju i sa načinom

organizacije njihovih kolega

u zemljama EU, rekao je Si-

movićiizraziouvjerenjedaće

se vratiti sa novim idejama, a

da će jedna od njih uroditi i

formiranjem njihovog udru-

ženja.

– Naša je potreba da budete

organizovani i jači, sa jasnim

porukama prema Ministar-

stvu i državnim organima jer

će te poruke biti za dobro vas,

vaših porodica, lokalnih za-

jednica i ukupne ekonomije

CrneGore - kazao je Simović,

dodajući da očekuje da će

mladi poljoprivrednici infor-

macije i znanja sa studijske

posjete prenijeti onima koji

nijesu bili u prilici da odu i

ostalimmladim ljudima uCr-

noj Gori, kako bi ohrabrili što

više njih da krenu u poljopri-

vrednuproizvodnju.

R. E.

područja i ostarjelo selo. Pod-

sjetio je daMinistarstvo i ove

godine nastavlja sa progra-

mom bespovratne podrške

mladim nezaposlenim ljudi-

ma koji su završili srednju

Mladi poljoprivrednici krećunaput

Sa sjedniceOdbora

rici

EBRD predstavlja novi

izvještaj o tranziciji

Izazovi za

održavanje

rasta

PODGORICA-

EBRD će danas

predstaviti izvještaj o tranzi-

ciji pod nazivom „Održavanje

rasta“. Riječ je o godišnjoj anali-

zi EBRD-a ekonomskih kretanja

i napretka reformi u 37 zemalja

centralne Evrope, centralne

Azije, južnog i istočnog Medite-

rana, u kojima je ta finansijska

institucija prisutna. Izvještaj

obuhvata neke od ključnih

događaja u razvoju u prethod-

nih godinu i sagledava predsto-

jeće tranzicione izazove, koji su

pred CrnomGorom i regionom.

Fokusira se na izazov održava-

nja rasta sa posebnimosvrtom

na iskustva ekonomija sred-

njeg nivoa razvijenosti.

M. P.-M.