Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 20. mart 2018.

Privrednici tvrde da ih guši novi propis o turizmu

Zakonvidekao

biznis barijeru

Na sjednici Odbora

turizma PKCG

navode da prema

novomzakonu

turistički vodiči, koji

rade sezonski, treba

da se registruju

kao preduzetnici,

a da se od stranaca

u turoperaterima

naplaćuje porez na

zarade

PODGORICA

Kvalitetnom

ponudom, uređenimsaobra-

ćajnicama i komunalnomin-

frastrukturom, dostupnim

izletničkimodredištima, kao

i uređenimradomturopera-

tora i turističkihvodičapo-

trebno jedočekati prvuveću

grupugostijukoja seove go-

dine očekuje 25.marta, oci-

jenjeno jena jučerašnjoj

sjedniciOdboraudruženja

turizma i ugostiteljstvaPri-

vrednekomore.

- Prihodi od turizma su od

2012. do2016. porasli 26odsto,

a procjenjuje se da će u 2017.

godini iznositi više od milijar-

du eura – kazala je sekretarka

Odbora Sanja Marković i do-

daladaturizamopravdavaulo-

gu strateške privredne grane.

Predsjednik Odbora Dragan

Purko Ivančević je istakao da

je za bolje veze sa emitivnim

tržištima neophodno ojačati

nacionalnu avio-kompaniju i

aerodromske servise.

- Problemi koji opterećuju de-

stinacijuseprenose izgodineu

godinu,kaoštosuneadekvatna

komunalna opremljenost, put-

na infrastruktura, nedostupna

stvu stvorio biznis barijere jer

propisuje da se turistički vodi-

či moraju registrovati kao pre-

duzetnici i plaćati mjesečne

dažbine, iako je to za većinu

njih sezonski posao. Državni

sekretar Ministarstva održi-

vog razvoja i turizma Damir

Davidović je kazao da će se za-

kon mijenjati zbog usklađiva-

nja sa EU direktivama i tom

prilikomćesemoćiriješitiovaj

problem.

VladimirĐurićizagencijeAlfa

tours je kazao da je protiv nje-

ga kao zastupnika „Tomasa

Kuka“ zaCrnuGorupodnijeta

krivična prijava zbog neplaća-

nja poreza na zarade za zapo-

slene ovog turoperatora, koji

su prethodne tri sezone imali

prekogranične radnedozvole i

bili zaposleni u matičnim ze-

mljama.

- Ukoliko se ubrzo ne riješi taj

problem, Crna Gora može da

izgubi 25.000 gostiju, koliko

ove godine taj operator treba

da dovede – rekao jeĐurić.

Branko i Katarina Kažanegra

iz turističke agencije Adria

DMC, odnosno HTP Budvan-

ska rivijera, ukazali su da se i

drugi turoperateri suočavaju

sa istimproblemom, koji treba

hitno riješiti. Profesor dr Rade

Ratković pozvao je da se spor-

nizakonunaprijedirješenjima

koje predlažu struka i nauka.

GoranČolović iz agencijeGor-

bis je naveo da Luka Kotor nije

dozvolila da vodiči preuzmu

goste sakruzera jernijesu ima-

li potvrdu o plaćenom porezu,

dok je prof. dr Ivo Županović

kazao da strategija razvoja tu-

rizma ne korenspondira sa

praksom. PredstavnikDirekci-

je za saobraćaj Nikola Arnaut

je kazao da će na Brajićima ra-

dovi biti okončani za mjesec, a

na Košljunu do 1. juna. Zaklju-

čeno je da će u PKCG do kraja

aprilabiti organizovana temat-

skasjednicaoprimjeniZakona

o turizmu i ugostiteljstvu sa ci-

ljem da se njegova rješenja

unaprijede.

R. E.

izletišta, siva ekonomija. Uvi-

jek će biti potrebe za radovima

na putnoj mreži, unapređenju

komunalne uređenosti i boljoj

valorizacijikulturno-istorijske

baštine. Moramo i dalje da ra-

dimo na tome da sivu ekono-

miju svedemo na podnošljiv

nivo– smatra Ivančević.

Tomo Knežević iz ,,Lipske pe-

ćine“sezaložiodaseNTOradi

promocije turizma opredijeli

više sredstava. Predsjednik

Asocijacije turističkih vodiča

DraganBoričić tvrdi da je novi

Zakon o turizmu i ugostitelj-

Parlament usvojio rebalans budžeta

Nakon izlaska A2A objavićemo

javni poziv i razgovarati

samogućimstrateškim

investitorima, najavilaministarka

ekonomije Dragica Sekulić

PODGORICA

Ministarka

ekonomijeDragicaSekulić

kazala je jučeuparlamentu

daVlada sa 70miliona eura

kroz rebalans ovogodišnjeg

budžetanamjeravada ispla-

ti dvije rate zaotkupakcija

A2A izElektroprivrede. Tim

novcemnamjeravajudapla-

teprvu i najvjerovatnije sed-

muratu, kakobi uvećali vla-

sništvodržaveuEPCGna69

odsto.

Parlament je juče usvojio re-

balans budžeta, kojim se pri-

hodi uvećavaju za 57 miliona,

a rashodi za 82miliona eura.

DVIJEGODINE

Ministarka je kazala da je oci-

jenjenoda jeboljeda sezadvi-

je godine završi s partner-

stvom sa A2A nego da se čeka

sedamgodina.

– Kroz rebalans Vlada stvara

preduslov da sa A2A može

razgovaratioubrzanjuputop-

cije.Namjeranamjeda, nakon

izlaska A2A, objavimo javni

poziv i razgovaramo samogu-

ćim strateškim investitorima

–kazalajeSekulić,kojasmatra

da je A2A, samim tim što je ri-

ješila da aktivira put opciju,

poručila da ne želi dalje da sa

Crnom Gorom razvija Elek-

troprivredu.

– Način prodaje akcija zavisiće

od toga šta je namjera potenci-

jalnog investitora. Namjera

nam je da se u EPCG u nared-

nom periodu realizuje veliki

Vladaplanir

A2Azadvije

broj investicija. Bolje je to ura-

ditisanekiminvestitorom,iako

je EPCG sposobna da to i sama

finansira –kazala je Sekulić.

Sa A2A je ranije ugovorena

isplata250milionaeurazanji-

hovih 41,7 odsto akcija u se-

damgodišnjih rata.

DUG

Ministar finansija Darko Ra-

dunović je kazao da je reba-

lans potreban i zbog prilike da

povoljnije refinansiramo dio

javnogdugaemisijomeuroob-

veznica,kojebiomogućilepri-

kupljanjedo500milionaeura.

– Deficit budžeta u odnosu na

postojeći plan se povećava 25

miliona i nominalno iznosi

139,14 miliona. Rast deficita

predviđen je dominantno

Skupština akcionara Sava osiguranja

Tržište na nih derivata

Profit 1,2miliona

Gorivopostarom

PODGORICA

Sava osigura-

nje je prošlu godinu završilo

sa pro itom 34 odsto većim

od planiranog i iznosio je 1,23

miliona eura. Lani su fakturisali

12,35 miliona eura premije, što

je šest odsto više nego 2016,

saopšteno je nakon skupštine

akcionara ove osiguravajuće

kuće.

– Isplaćena su 3.762 odštetna

zahtjeva u ukupnom iznosu od

4,5 miliona eura, što je više za

3,5 odsto od prethodne godine.

Ukupna aktiva društva na kraju

prošle godine iznosila je preko

23 miliona eura – saopšteno je

iz Sava osiguranja.

Izvršni direktor Nebojša Šćekić

kaže da je zadovoljan ostvare-

nim rezultatima, koji pokazuju

da su kvalitetno radili.

Po osnovu kasko osiguranja

fakturisano je 1,43 miliona eura

premije ili 10,4 odsto više nego

u 2016, kao i osamodsto više

premije osiguranja pomoći

na putovanju. Ostvaren je

rast bruto fakturisne premije

po osnovu ostalih osiguranja

imovine, od čega se 65,6 odsto

odnosi na osiguranje od svih

rizika, a 10,5 odsto na osigu-

ranje objekata u izgradnji. Za

devet odsto je porasla premija

po osnovu osiguranja od

posljedica nezgode.

M. P.-M.

PODGORICA

Cijene gori-

va ostaće nepromijenjene

i u naredne dvije sedmice,

saopšteno iz Ministarstva

ekonomije. To znači da će

eurosuper 95 i 98 koštati

1,27, odnosno 1,31 euro. Cije-

na eurodizela ostaje 1,2 eura,

a lož ulja za veleprodaju 1,13

eura. Posljednja promjena

cijene goriva bila je 20.

februara, kada su sve vrste

goriva, osim eurodizela,

pojeftinile četiri do pet centi.

Maksimalne maloprodajne

cijene goriva usklađuju se

svakog drugog ponedjeljka

u zavisnosti od promjene

cijena naftnih derivata na

međunarodnom tržištu i

valutnog odnosa eura i ame-

ričkog dolara.

R. E.

CBCG je protekle sedmice obilježila Svjetsku ned

Oddjetinjstvau

PODGORICA

Centralna

banka jeprotekle sedmice

nizomaktivnosti obilježila

Svjetskunedjeljunovca,

manifestacijučiji je cilj fi-

nansijskoopismenjavanje i

širenje finansijskihznanja i

vještinakoddjece imladih -

saopšteno je izCBCG.

Svjetska nedjelja novca se or-

ganizuje na inicijativuMeđu-

narodnog pokreta za finansij-

sku edukaciju djece i mladih i

obilježava se u 130 zemalja.

Tokommanifestacije organi-

zovana je posjeta Muzeju

novca studenata Ekonom-

skog fakulteta, OŠ „Njegoš“

sa Cetinja i Srednje ekonom-

ske škole ,,Mirko Vešović“ iz

Podgorice.

UsaradnjisaTehnopolisomiz

Nikšićaorganizovanjecjelod-

nevni događaj koji je uključio

nizpredavanjanatemunovca,

štednje, uloge i značaja finan-

sijskih institucija. Predavanji-

PODGORICA

Na Monte-

negroberzi je juče prodato

2,71 milion akcija Željeznič-

ke infrastrukture Crne Gore

za 382.537 eura. Cijena

akcija ostala je nepromi-

jenjena - 0,1410 centi po

akciji.

M. P.-M.

USD

1.23090

Kursna lista

Sa sjedniceparlamenta

Sa sastankauPrivrednoj komori

SvjetskanedjeljanovcauNikšiću, Cetinju i Podg

Kapital invest:

Nijesmood

državeprihodovali ni cent

PODGORICA

Privredno društvo Kapital invest

d.o.o. Podgorica nije prihodovalo ni jedan jedini

cent od izrade planske dokumentacije ili bilo

kakvih drugih poslova zaključenih po osnovu

odluka bilo kojeg državnog organa, stoji u pismu

koje je Agenciji za sprečavanje korupcije uputio

Radisav Jovović, izvršni direktor Kapital investa,

a koje je juče objavljeno na sajtu ASK-a. Jovović

je pismo ASK-u uputio nakon što su ta Agencija

i Specijalno državno tužilaštvo odbacili kao

nesnovane prijave koje je ranije podnijela organi-

zacija KOD, zbog navodnog kon likta interesa u

poslu izrade prostornog plana posebne namjene

Nacionalni park Prokletije.

U pismu on objašnjava da nikada nije bilo nika-

kvih pravnih poslova i novčanih transakcija

između države Crne Gore i Kapital investa, niti je

preduzeće neposredno ili posredno ostvarilo ni

jedan cent od poslova sa državom, ni kao ugo-

varač ni kao podugovarač.

Jovović je ponudio da dostavi svu inansijsku

dokumentaciju preduzeća, revizorski izvještaj

i svaki drugi dokaz koji potkrepljuje njegove

tvrdnje.

-Jasno je da Kapital invest nije svojim referen-

cama na bilo koji način učestvovao u postupku

ocjene ili vrednovanja ponuda, te da nije zaklju-

čio ugovor o podugovaranju kojimbi bio anga-

žovan na poslovima iz ugovora nakon donoše-

nja odluke o izboru najpovoljnije ponude, niti je

po tomosnovu prihodovao i jedan cent - zaklju-

čio je Jovović.

R. E.

JPY130.65000

GBP 0.87593

CHF

1.17170

AUD 1.59940

Prodate

akcijeŽICG

za382hiljade

NaMontenegroberzi