Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Utorak, 20. mart 2018.

Nakon stavaMladena Bojanića omogućempovlačenju

kandidature, Predsjedništvo DF-a odustalo od radikalnih koraka

Kneževićdobrovoljno

odlazi uZIKS

Prema nezvaničnim informacijama

Pobjede, Knežević je na Predsjedništvu

DF-a kazao da ide dobrovoljno u zatvor

jer ne želi da on, niti DF preuzimaju

političku odgovornost za

eventualno povlačenje

kandidature Bojanića, odnosno

poraz opozicije bez borbe na

predsjedničkim izborima

PODGORICA

Jedanod li-

deraDemokratskog fronta

MilanKnežević, koji jeosu-

đenna četirimjeseca zatvo-

ra zbognapadanapolicajca,

danas će sedobrovoljno javi-

ti naprijavnicuZavoda za iz-

državanjekrivičnih sankcija

radi izdržavanjakazne.

To je juče uSkupštini saopštio

poslanik Fronta Strahinja Bu-

lajić, koji jeujednonajavio i da

će taj politički savez bojkoto-

vati rad parlamenta sve dok je

Knežević u zatvoru. Front je

time odgovorio na stav pred-

sjedničkog kandidata Mlade-

naBojanićadaćeuslučajubilo

kakvih građanskih sukoba po-

vući kandidaturuza šefadrža-

ve.

Odluku o dobrovoljnomodla-

skuna odsluženjekaznedoni-

jeli suKnežević i Predsjedniš-

tvo Demokratskog fronta jer

su procijenili da bi bilo kakve

mjere otpora, koje su ranije

najavljivali, štetile zajednič-

kom predsjedničkom kandi-

datuMladenuBojaniću.

–Usvjetlučinjenicekojujesa-

opštio predsjednički kandidat

Mladen Bojanić da u ovom

momentu, kad je opozicija na

korak odpreuzimanja prve od

glavnih poluga vlasti, treba

izbjeći sve situacije koje bi re-

žimmogao da iskoristi u prav-

cu izazivanja sukoba, kao i

unošenja nemirameđu građa-

ne, odustali smoodplaniranih

mjera otpora, poput zatvara-

nja poslanika u Skupštinu Cr-

neGoreiorganizacijeprotesta

– rekao jeBulajić uSkupštini.

Premanezvaničniminforma-

cijama Pobjede, Knežević je

na Predsjedništvu DF-a ka-

zao da ide dobrovoljno u za-

tvor jer ne želi da on, niti DF,

preuzima političku odgovor-

nost za eventualno povlače-

njekandidatureBojanića, od-

nosno poraz opozicije bez

borbe na predsjedničkim iz-

borima.

– DF i Milan Knežević bi bili

optuženi da su isključivi krivci

zapovlačenjekandidature,od-

nosno poraz na predsjednič-

kim izborima. To je političko

breme koje zahtijeva žrtvu –

citiraojeizvorPobjedeKneže-

vićeve riječi na sjednici Pred-

sjedništvaDF-a.

Bulajić je ocijenio i kako su u

Fronu svjesni da bi bilo kakav

vid radikalizovanja i pružanja

otpora hapšenju Kneževića

predstavljao situaciju koju bi

režimiskoristiou svojukorist.

– Uvjereni smo da smo ovom

odlukomdali snažnu podršku

našem kandidatu Mladenu

Bojaniću i podržali većinski

interes Crne Gore, koja želi

demokratske promjene – na-

veo jeBulajić.

Milana Kneževića je Osnovni

sud u Podgorici prvobitno

osudio na sedammjeseci za-

tvora zbog napada na policaj-

ca 17. oktobra 2015. godine to-

kom razbijanja protesta

Fronta, ali je Viši sud tu kaznu

preinačiona četirimjeseca.

On je u međuvremenu uložio

ustavnu žalbu na presude

Osnovnog iVišegsuda, ali otoj

žalbiUstavni sudjošnijeodlu-

čio.

Đ.Ć.-N.Z.

Odluku Kneževića da dobrovoljno

ode u zatvor juče je podržao i

predsjednički kandidat Mla-

den Bojanić ističući da je lider

DNP-a time dokazao veličinu

sopstvenog integriteta.

– OvimpotezomMilan Kne-

žević je dokazao veličinu

sopstvenog integriteta

i istinsku želju da ličnim

primjeromdoprinese da

na ovim izborima pobijedi

kandidat kojeg je podržao

najveći dio opozicije. Pokazao

je javnosti, a naročito onima

koji su ga osudili, da u Crnoj Gori

još stanuje čojstvo i junaštvo.

Hvala, Milane – navedeno je u

saopštenju Mladena Bojanića.

Bojanić:

Pokazaoje

čojstvoi junaštvo

Milo Đukanović jedan je od najdugovječnijih

evropskih državnika, iskusan političar pod

čijim vođstvom je Crna Gora obnovila neza-

visnost, postala ravnopravna članica NATO-a

i pri završetku je puta ka članstvu u EU.

Za proteklih 27 godina sedamputa bio je pre-

mijer Crne Gore i jednomnjen predsjednik.

Rođen je 15. februara 1962. godine, u Nikšiću.

Završio je Ekonomski fakultet u Podgorici na

Univerzitetu Crne Gore.

Potpredsjednik Demokratske partije socija-

lista postao je 1994. godine, a četiri godine

kasnije - nakon raskola u partiji i sukoba sa

njenim liderom, promiloševićevim sljedbe-

nikomMomiromBulatovićem, postaje njen

predsjednik. Kada je 15. februara 1991. godi-

ne, na svoj 29. rođendan prvi put izabran za

predsjednika Vlade Crne Gore, bio je najmla-

đi premijer u Evropi. Dužnost predsjednika

Vlade obavljao je uzastopno u tri mandata.

Petnaestog januara 1998. godine stupio je na

dužnost predsjednika Republike, nakon što

je 19. oktobra 1997. godine pobijedio Momira

Bulatovića na neposrednim izborima. To je

bio prvi poraz tada neprikosnovenog Slobo-

dana Miloševića i najava ideje obnove crno-

gorske nezavisnosti.

Nakon pobjede „Demokratske koalicije za

evropsku Crnu Goru“, čiji je bio lider, na okto-

barskimparlamentarnim izborima 2002.

godine, postaje premijer 8. januara 2003.

godine.

Pod njegovim vođstvom, Blok za nezavi-

snu Crnu Goru i građani na referendumu

održanom 21. maja 2006. godine donijeli su

istorijsku odluku o obnovi crnogorske neza-

visnosti.

Đukanović se tri puta povlačio sa državnih

funkcija.

Početkomoktobra 2006. godine donio je

odluku da se povuče sa najviših državnih

funkcija. Na mjestu premijera tada ga je

zamijenio Željko Šturanović. Nakon dvije

godine Šturanović se povukao iz zdravstve-

nih razloga, pa je Đukanović 2008. ponovo

preuzeo funkciju predsjednika Vlade.

Drugi put Đukanović se povukao u decem-

bru 2010. Na mjesto predsjednika Vlade

tada ga je naslijedio Igor Lukšić. Đukanović

se ponovo vraća na mjesto premijera nakon

vanrednih parlamentarnih izbora 2012. godi-

ne.

Treći put povukao se sa državnih funkcija

nakon pobjede na parlamentarnim izborima

16. oktobra 2016. godine. Mjesto šefa izvršne

vlasti prepustio je Dušku Markoviću. Među-

tim, nastavio je da se bavi politikom kao pred-

sjednik Demokratske partije socijalista.

Z. D.

KARIJERA:

Uvrhuvlasti27godina

orbituRusije

jek uticajan, i u sjenci svog

nasljednika, njemu bliskog

Duška Markovića, bivšeg

šefa obavještajne službe“.

Đukanović već „izgleda

kao favorit za predsjednika,

iako ankete trećinu glasova

daju njegovomprotivniku,

i to a priori najopasnijem,

biznismenu Mladenu

Bojaniću, 56, koji ima podrš-

ku glavne proruske forma-

cije, Demokratskog fronta“,

piše AFP.

do 2002, poručio je i da će na

funkciji predsjednika koristiti

ovlašćenja kojamu omoguću-

jeUstav.

– Znam da je uloga predsjed-

nika Crne Gore definisana

Ustavom.Nemamnikakvupo-

trebu da koristim druga ovla-

šćenja mimo toga. Standardni

problemjedeficit znanja i vje-

ština. Taj problem koji imaju

sva društva ima i Crna Gora.

To je jedan od teških okova

okonoguCrneGore. To je pri-

oritet - da radimo na homoge-

nizaciji svihdomaćihpotenci-

jala–istakaojeonidodaoda je

spreman da ponovo bude dio

odgovornog tima državne po-

litike.

–Koji će djelovati sinhronizo-

vano, skladno i odlučno u

pravcudalje afirmacije evrop-

skih vrijednosti i tima koji će

istrajno stajati sa ispruženom

rukompremasvimdrugimak-

terima političke scene, sa na-

mjeromda uspješnije nego do

sada prevazilazimo podjele i

nasljeđekojejeznačajnoogra-

ničavalo tempo ukupnog ra-

zvoja –poručio je bivši premi-

jerĐukanović.

On je kazao da je optimističan

i ubijeđen da je u stanju da za-

jednika Crne Gore

dovolji umaksimalnoj mjeri

očekivanja crnogorskih bi-

rača.

– Vjerujem da ću biti u sta-

njudanakonpobjedesaVla-

dom, parlamentom, sud-

skom vlašću doprinosim

daljemrazvoju crnogorskog

društva – zaključio je Đuka-

nović.

Osim Đukanovića, koji je

imaonajvećupodrškuupar-

tiji, jedan od predloga za

predsjedničkog kandidata

bila je bivša ministarka od-

braneMilica Pejanović-Đu-

rišić.

Za to mjesto pominjao se i

potpredsjednik VladeMilu-

tin Simović, a u internim

istraživanjimaDPS-a i poje-

dina imena sa važnih držav-

nih funkcija.

Prema nezvaničnim sazna-

njimaPobjede,naPredsjed-

ništvu DPS-a su prezento-

vana istraživanja javnog

mnjenjapokojimana sigur-

nu pobjedu u prvom krugu

vladajuća stranka može ra-

čunati isključivo sa kandi-

daturomĐukanovića.

– Od ostalih potencijalnih

kandidata najbolje je u jav-

nommnjenju stajala Milica

Pejanović-Đurišić, ali njena

pobjeda nije bila sigurna u

prvom krugu, što ne bi bio

dobar znak pred lokalne iz-

bore koji nas očekuju – re-

kao je izvor Pobjede izPred-

sjedništva.

UvrhuDemokratske partije

socijalista procjenjuju da će

kandidatura Đukanovića

podići nivo angažovanosti

partijskih aktivista i značaj-

nodestimulisatidiokoleblji-

vog korpusa opoziciono na-

strojenihbirača.

Istovremeno, isticanje kan-

didature lidera partije, sma-

traju u DPS-u, govori o oz-

b i l j nos t i par t i j e, a l i i

neodgovornosti dijela opo-

zicije čiji lideri nijesu bili

spremni da kandidatu DPS-

a ,,izađuna crtu“.

Predsjednički izbori će biti

15.aprilaitrećisuodsticanja

nezavisnosti CrneGore.

Prijedlog kandidata za na-

sljednika Filipa Vujanovića

treba da bude dostavljen Dr-

žavnoj izbornoj komisiji do

26. marta u ponoć. DIK do

28. marta u ponoć utvrđuje

listukandidata.

J.ĐURIŠIĆ

jemdaću

krugu

Samo dan nakon što je predao kandidaturu za predsjednika

Blažić sepovukao

i podržaoBojanića

PODGORICA

Profesor

ĐorđijeBlažićpovukao je

jučekandidaturuzaučešće

na izborima zapredsjednika

CrneGore i podržaokandi-

datavećegdijelaopozicije

MladenaBojanića.

Blažić je to učinio samo dan

nakon što je Državnoj izbor-

noj komisiji predao kandida-

turu sa, kako je kazao, 8.000

potpisa.

Motivacija njegove kandida-

ture, kako je rekao, bila je te-

žnja da doprinese opozicio-

nomjedinstvuiprevazilaženju

podjela, ali pošto je posljed-

njih desetak dana veći dio

opozicionih partija uspio da

dođe do kompromisa i dugo

očekivane saglasnosti o zajed-

ničkom kandidatu, odlučio je

da odustane.

– Kako bih podstakaomoguć-

nost promjena, želim da oba-

vijestim javnost da odustajem

odpredsjedničkekandidature

i svoju podršku dajem zajed-

ničkom kandidatu – rekao je

Blažić.

Nakon što je profesor Đorđije

Blažić povukao kandidaturu

zaučešćenaizborimazapred-

sjednika Crne Gore i podržao

kandidata većeg dijela opozi-

cijeMladenaBojanića, oglasio

se samBojanić.

– Iskazujem prof. dr Đorđiju

Blažiću ličnu zahvalnost na

ukazanompovjerenju. Znaju-

ći težinu odluke o prihvatanju

kandidature, mogu pretposta-

viti koliko je unutrašnje snage

potrebnoda seodustane i pru-

ži javna podrška drugomkan-

didatu. Potez profesora Blaži-

ća me još više uvjerava da

ćemo na kraju ovih izbora sla-

vitinovipočetakzaCrnuGoru

– naveo je u saopštenju Boja-

nić.

Z.D.

ĐorđijeBlažić

MladenBojanić

MilanKnežević