Previous Page  2 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

2

Politika

Utorak, 20. mart 2018.

Pobjeda

UPodgorici

159.105birača

PODGORICA

Biračkopra-

vonapredstojećimlokalnim

izborimauCrnoj Gori imaće

334.236građana–podaci su

Ministarstvaunutrašnjih

poslova.

Broj birača u biračkom spisku

u Podgorici, po kojem su odr-

žani parlamentarni izbori 16.

oktobra 2016. godine, je

156.138, dok je taj broj na dan

17. marta ove godine 159.105.

BiračkopravouGolubovcima,

opštini u okviru Glavnog gra-

da, na dan parlamentarnih iz-

boraimaloje11.797birača,dok

će na predstojećim lokalnim

izborima moći da glasa 12.010

građana.

Prema podacima MUP-a, u

Šavniku biračko pravo 16. ok-

tobra 2016. godine imalo je

1.751, anadan17.martaovego-

dine 1.739 građana. Na Žablja-

ku je pravo glasa 2016. godine

imalo 3.187, dok ćenapredsto-

jećim lokalnim izborima gla-

sačko pravo imati 3.121 birač.

UBaru jenadanprošlihparla-

mentarnih izbora bilo 37.862

birača, a na izborima 27. maja

ove godine biće ih38.366.

Broj birača u biračkom spisku

u Plavu, po kojem su održani

prethodni parlamentarni iz-

bori, bio je 9.149, a na lokalnim

taj broj biće9.192.UPljevljima

glasačko pravo 2016. godine

imalo je 26.485 birača, dok je

sada evidentirano njih 26.172.

U Rožajama je prije godinu i

po bilo 21.825 birača, a sada ih

je 22.116. U biračkom spisku u

Danilovgradu, po kojem su

održani prethodni izbori, bilo

je 12.832 glasača, a sada ih je

12.839. Broj birača u biračkom

spisku u Bijelom Polju prije

godinu i po bio je 40.549, a na

predstojećimlokalnimizbori-

ma biće ih 40.456. UKolašinu

glasačko pravo na dan parla-

mentarnih izbora imalo je

6.685, a sada to pravo ima

6.559.

Prema podacimaMUP-a, broj

birača u opštini Plužine na

prethodnimizborima je2.586,

dok je taj broj 17.martaovego-

dine 2.561.

Uvid u birački spisak birač

može ostvariti lično svakog

radnog dana od 8 do 14 sati, na

šalterima Područne jedinice

Podgorica, kao i filijala Golu-

bovci, Šavnik, Žabljak, Bar,

Plav, Pljevlja, Rožaje, Dani-

lovgrad, Bijelo Polje, Kolašin i

Plužine, uz važeću ličnu kartu

iliputnuispravu(pasoš).Prili-

komneposrednoguvida, birač

može zatražiti promjenu po-

dataka upisanih u birački spi-

sak.

- Biračmože obaviti uvid u bi-

rački spisak direktno i preko

internet portala www.birači.

me, na kojem građanin uno-

sombroja lične karte ili putne

ispravemože provjeriti da li je

u biračkom spisku i na kojem

biračkommjestuglasa. Sobzi-

romna to da je tačnost adrese

nakojoj građaninživi važnaza

tačnost biračkog spiska, na

portalu je ostavljena moguć-

nost podnošenjaelektronskog

zahtjevazapromjenuadreseu

okviruopštineukojoj imapri-

javljeno prebivalište – saop-

šteno je izMUP-a.

I.K.

PODGORICA

Predsjednik

Demokratskepartije socija-

listaMiloĐukanovićbiće

kandidat te strankena

predsjedničkimizborima,

potvrdio jeGlavni odbor

stranke, naprijedlogPred-

sjedništva, a saopštioĐuka-

nović sinoć, nakonferenciji

zamedijeodržanoj nakon

sjednice.

Đukanović je saopštio da lič-

no nije želio da uđe u pred-

sjedničku trku, da je imao

drugačiju ličnu orijentaciju,

ali je prevagnuo, kako je re-

kao,osjećajodgovornostipre-

mapartiji idržavniminteresi-

ma Crne Gore. Za to j e

prihvatio jednoglasan prijed-

log Predsjedništva i Glavnog

odbora. On je siguran da po-

bjeđuje u prvom krugu na iz-

borima 15. aprila.

– Koristim priliku da kažem

da sam počastvovan jedin-

stvenom odlukom da meni

ukažupovjerenje. Ovaodluka

je izraz moje odgovornosti

prema obnovljenoj nezavi-

snosti, stabilnosti i usvajanju

evropskih standarda života.

Moja lična orijentacija je bila

drugačija. Međutim, kad se

bavite poslom kojim se ja ba-

vim četvrt vijeka, onda se sa

osjećajem odgovornosti od-

nosite prema onome što su

partijske i društvene odgo-

vornosti. Vjerujem da ću po-

bijediti u prvom krugu kako

bismoprištedjeli energijuko-

ja ćenamtrebati zanekenove

izazove – rekao je Đukanović

na konferenciji zamedije.

PredsjednikDPS je kazao i da

ne potcjenjuje značaj drugih

političkih subjekata, ali da dr-

žava mora nastaviti sa politi-

komkoju će dominantno tvo-

riti DPS.

–Mislimo da je danas manje

jasna evropska perspektiva

za sva balkanska društva.

Treba nam dodatne odgo-

vornosti i strpljenja da ne bi-

smo izgubili nešto od evrop-

skih vrijednosti. Odlučni

smodabranimoiafirmišemo

tekovine savremene Crne

Gore. Prepuni smo optimiz-

ma. Imamo dovoljno vreme-

na za kampanju. Nijesmo

novi ljudi. Građani znaju sve

o nama, i dobre i loše strane.

Nemamonamjeruda senad-

mećemo na tradicionalan

balkanski način – rekao je

Đukanović.

Đukanović, koji je dužnost

predsjednika Crne Gore

obavljao i u periodu od 1998.

Od predstojećih izbora pred-

sjednika Crne Gore zavisi da

li ona ostaje na zapadnom

kursu, ili će na drugu stranu, u

orbitu Rusije - piše američka

novinska agencija Asošiejted

pres povodomodluke Demo-

kratske partije socijalista da

Milo Đukanović ponovo bude

kandidat za šefa države, dok

francuska agencija AFP piše

da je „neuništivi Đukanović...

četvrt vijeka moćnik“, koji je

„vješto sproveo pristupanje

(Crne Gore) NATO-u“.

Crnogorska vladajuća stran-

ka za izbore 15. aprila „nomi-

novala je svog lidera koji je

prkosio Rusiji, da bi ta mala

balkanska zemlja prošle godi-

ne ušla u NATO“, piše AP.

Ti izbori bi, piše u tekstu AP,

„mogli biti presudni da bi se

utvrdilo da li Crna Gora ostaje

na zapadnom kursu, ka član-

stvu u Evropskoj uniji, ili se

vraća u orbitu Rusije“.

„Crna Gora se juna prošle

godine pridružila NATO-u

uprkos snažnomprotivljenju

Kremlja, koji tu zemlju smatra

svojom tradicionalnom slo-

venskom saveznicom i pro-

tivi širenju zapadnog vojnog

saveza u Evropi“, zaključuje

AP.

„Neuništivi Đukanović“ pred-

sjednički kandidat - piše fran-

cuska agencija AFP i takođe

ističe njegovu prozapadnu

orijentaciju, dodajući da je bio

„moćnik četvrt vijeka“.

AFP navodi da je on „vješto

sproveo pristupanje (Crne

Gore) NATO-u, uprkos pone-

kad nasilnomprotivljenju

nekih od njegovih zemljaka,

da bi se, ako bude pobijedio

(na predstojećim izborima)

upustio u pregovaranje o

ulasku u EU te pretežno pra-

voslavne slovenske države,

kandidatkinje od 2010. godi-

ne“. „Ali, Milo Đukanović je u

očima mnogih od 620.000

Crnogoraca pravi ‘gazda’, uvi-

AP:

IzboriodlučujudaliCrnaGoraostajenaZapaduili ide

Lider Demokratske partije socijalista kandidat stranke za pred

Predsjednik DPS-a je kazao da ne potcjenjuje značaj drugih

političkih subjekata i drugih kandidata, ali je naglasio da država

mora nastaviti sa politikomkoju će dominantno tvoriti DPS.

Đukanović je, prema sopstvenompriznanju, imao ,,drugačiju

orijentaciju“ i nije želio uđe u predsjedničku trku, ali s obziromna,

kako kaže, osjećaj odgovornosti prema partiji i državnim interesima

prihvatio je jednoglasan prijedlog Predsjedništva i Glavnog odbora

Đukanović:

Vjer

pobijediti uprv

Prema nezvaničnim

saznanjima Pobjede,

na Predsjedništvu

suprezentovana

istraživanja javnog

mnjenja po kojima na

sigurnupobjeduupr-

vomkruguDPSmože

računati isključivo

sa kandidaturom

Đukanovića

Najava zamjenika premijera Kosova

Hodžaj:

Imamovećinu

zademarkaciju

PODGORICA

Zamjenik

premijeraKosovaEnverHod-

žajnajavio jedaćesvi poslani-

ci vladajuće koalicije glasati

za demarkaciju granice sa Cr-

nomGoromnasjednicikojabi

trebalo da bude održana u

utorak, navodeći da će pred-

stavnici Srpske liste i neki

opozicioni poslanici glasati

„za“, prenoseZeri iGazetaek-

spres.

Hodžaj je za Gazetu ekspres

rekao da je održan sastanak sa

svim stranama i da će spora-

zum o demarkaciji biti usvo-

jenna vrijeme.

– U protekle tri sedmice raz-

govarali smo sa Srpskom li-

stom, kao i drugim albanskim

strankama u opoziciji kako

bismo osigurali neophodne

glasove i konačno ratifikovali

sporazum o demarkaciji –

istakao je on.

DnevnikBotaSot prenosi da su

poslanici Srpske liste rekli da

neće glasati za sporazum, a

predstavniklisteDaliborJevtić

demantovao jepisanjamedi-

ja da je bilo sastanka sa

predsjednikom Skupšti-

neKosovaKadrijemVe-

seljijemo toj temi.

R. P.

Enver

Hodžaj

Predsjednički kandidat

DPS-aMiloĐukanović

MUP:

Biračko pravo na predstojećim lokalnim

izborima će imati 334.236 građana