Previous Page  16 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 56 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Utorak, 20. mart 2018.

Kultura

Jovana Vujanović o izložbi ,,Re-play“ u galeriji ,,Centar“

Simbolikakrugausebi nosi

porukuvječnosti i beskraja

PODGORICA

-Izložbaradova

Jovane Vujanović, naslovljena

,,Re-play“, može da se pogleda

do30.martaugaleriji,,Centar“.

Umjetnica se predstavlja pro-

stornim instalacijama digital-

nihprintova,asamblaža,videai

video-animacija. Izložbamože

da se shvati kao ambijentalna

postavka sastavljena iz više se-

gmenata koje objedinjuje ele-

ment ponavljanja.

POBJEDA:

Da li, kada pro-

mišljate o fenomenu ponav-

ljanja, akcenat stavljate na

propitivanje gubljenja zna-

čenjausljedponavljanja?

VUJANOVIĆ:

Gubljenjezna-

čenja je neminovno kada pro-

MioMir Laban

JovanaVujanović

Jovana Vujanović rođena je u Podgorici 1986. godine. Diplo-

mirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, studijski

programgrafika. Dobitnica je godišnje nagrade Fakulteta za

slobodan crtež, kao i nagrade za video 39. Crnogorskog likov-

nog salona „13. novembar”. Studijski je boravila u P:142 rezi-

denciji za umjetnike u berlinu. Do sada je izlagala samostalno u

zemlji i regionu, a učestvovala je i na brojnimmeđunarodnim

i regionalnim kolektivnim izložbama i projektima. Živi i radi u

Podgorici.

Stvaralačkiput

JovaneVujanović

mišljamo, tačnije, kada pro-

življavamo ponavljanje.

Elementom ponavljanja i re-

petitivno izvedenim akcijama

može se veoma jasno naglasiti

nesklad i apsurd iz kojeg proi-

zilaze osjećaji otuđenosti i be-

smisla. Danas, sve više i više

živimousvijetubesmisla, bes-

pomoćnosti i iznemoglosti.

Zavisni, uvijek smo u nekom

iščekivanju,kaolikoviBeketo-

ve drame. Određeni smo uti-

cajima vremena, ambijenta,

društva i svimostalimokolno-

stima u kojima smo rođeni, a

opet niko nije imao priliku da

birabiloštoodtoga.Prinuđeni

smo da pronađemo svojemje-

sto u svijetu nebrojenih pisa-

nih i nepisanih normi i da se

prilagodimo nametnutim ša-

blonima, i ovo susituacijekoje

se ponavljaju iznova i iznova.

POBJEDA:

Zbog čega serije

radova u kojima koristite

svoje tijelo kao motiv posje-

dujuautoironičan ton?

VUJANOVIĆ:

Te radove ka-

rekteriše samosvijest o načinu

života i zato su autoironični.

Način života u svijetu u kojem

nemamjestazaindividualizam,

slobodnije izražavanje i nema

višeg značenja osim preživlja-

vanja od danas do sjutra. To je

samo jedan od načina da ilu-

strujete određenu, bilo ličnu,

bilo kolektivnu problematiku i

objedinite humor i tragediju.

POBJEDA:

Gotovo u svim

Vašim radovima pojavljuje

se formakruga…

VUJANOVIĆ:

Osimšto se vi-

zuelno doživljava kao savrše-

na forma, krug simboliše ci-

klus, simboliše kruženje,

povratak na početnu tačku.

Simbolika kruga u sebi nosi

poruku vječnosti i beskraja.

Pozicioniranjem pojedinih

prizoraukružnekompozicije,

zapravo naglašavam njihovu

suštinu. Takav je slučaj sa ra-

dom „Wildlife“ čiji su motiv

crno-bijele fotografije dvade-

setog vijeka koje dokumentu-

ju bizarne prizore ukroćenih

divljih životinja, ljudsku pri-

rodu, njenu apsurdnost, sepa-

ratisanost od same prirode

usled kompleksnog odnosa

između zarobljenosti i slobo-

de, dominacije i podčinjeno-

sti.

POBJEDA:

Izložba ,,Re-

play“ osmišljena je specijal-

no za prostor galerije ,,Cen-

tar“. U kojoj mjeri sam

izložbeni prostor može da

utičenadoživljaj djela?

VUJANOVIĆ:

Da, izložba je

galerijski koncipirana i svako

sljedeće izlaganje radova za-

htijevaće da se nanovo rekon-

struišu u odnosu na izlagački

prostor. Instalacija je takva

forma u kojoj, ne samo likovni

elementi odkojih je sačinjena,

već i prostor igra odlučujuću

ulogu, on postaje dio umjet-

ničkog djela. Instalaciju ka-

rakteriše interakcija sa publi-

kom koja se odvija i na

fizičkominamisaonomnivou.

Sve više me interesuje izražaj

kroz ovu umjetničku formu,

međutim, iz tehničkih i pro-

dukcijskihrazloga,jošuvjekne

postoje uslovi da se ovdje rea-

lizuju i izlažu takvi radovi. Iz

tih istih razloga ova izložba je

realizovana uz velike napore.

POBJEDA:

U digitalnim

printovima ,,The Lost Le-

vels“ donosite suočavanje sa

iskustvombesmisla…

VUJANOVIĆ:

U radu ,,The

LostLevels“, postupkomfoto-

montaže inkorporiram foto-

grafije sebeu šemugrada koja

je, zapravo šablon za heklanje.

Ovi šablonski prikazi grada,

koji funkcionišu kao uputstvo

za upotrebu, podsjetili su me

na rane video-igre čiji se pro-

tagonisti kreću kroz razne ni-

voe i platforme. Upoistovjeći-

v a n j u s e b e s a t a k v i m

protagonistima, na tragikomi-

čan način, očitava se još jedno

suočavanje sa iskustvom be-

smisla ili apsurda. Međutim,

suočavanje sa ovimiskustvom

jedini jenačindaseonopreva-

ziđe.

AdrijanaĐorojević

Uvijek smo u

nekom iščekivanju,

kao likovi

Beketove drame.

Određeni smo

uticajima vremena,

ambijenta, društva

i svimostalim

okolnostima u

kojima smo rođeni,

a niko nije imao

priliku da bira bilo

što od toga

PODGORICA

- Izložba

umjetničkihdjelaKatarine

Švabićotvorena jeuProsto-

ruzaumjetnost uupravnoj

zgradi Sosijete ženeral banke

Montenegro, gdje je izloženo

dvanaest njenihradova.

Novim slikarskim ciklusom

Katarine Švabić nastavljaju se

istraživanja započeta u crtežu

tokom2016.i2017.godine.Ap

-

straktni pejzaži, malog, sred-

njeg i većeg formata u tehnici

akril na platnu - prostor su

istraživanja kretanja unutar

samog likovnog jezika i njego-

vih elemenata - linije, crte,

smjera, boje i teksture, ali i na-

ma nevidljivim kretanjima,

poput vjetra, energije, kreta-

njamikro imakro svijeta uko-

jemgranice forme i figurepre-

staju da budu važne. Ono što

preostaje je pulsacija, titraj,

vječito kretanje...

Katarina Švabić rođena je

1975. godine uBeogradu i pre-

davač je za oblast interdisci-

plinarne vizuelne umjetnosti

na Univerzitetu Mediteran u

Podgorici.

A.Đ.

Radovi KatarineŠvabić

uSosijeteženeral banci

Cetinje: Nacionalnabiblioteka

obilježavaSvjetski danpoezije

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“izložbom

knjiga danas će obilježiti Svjetski dan poezije. Besjedu o poeziji

održaće pjesnik Dušan Govedarica, a svojim stihovima publici će

sepredstaviti i pjesnikMiroslavR. Zečević. Izložba ćebiti otvore-

na uholuNacionalne biblioteke „ĐurđeCrnojevć“ u 12 sati.

r.K.

Obilježavanje Svjetskog dana pozorišta za djecu i mlade

Cijelaproslavapodmotom-

„Poveditedijeteupozorištedanas“

Gradskopozorište izPod-

gorice i ove godinebićedio

globalneproslave 20.marta

- Svjetskogdanapozorišta

zadjecu imlade. Učast

ovog značajnogdatuma za

teatarsko stvaralaštvo, da-

nas u 12 sati, uVelikoj sali

KIC-a „BudoTomović“bi-

će igranapredstava „Ljepo-

tica i zvijer“ (4+), urežiji

Teatramladih.

- Ovim igranjem obilježiće-

mo i jubilej - decenijuuspješ-

nog teatarskog života ove

predstave. U predstavi, rađe-

noj prema tekstu Igora Bojo-

vića, igrajuKristinaStevović/

Marija Labudović, Pavle Ilić/

Vule Marković i Branko Ilić.

Pred početak predstave, glu-

mica Katariina Krek pročita-

će poruke koju su ove godine

za 20. mart napisali američki

dječji pisac i ilustratorMoVi-

lems i sedamnaestogodišnjak

iz Sirije Mohamad Al Džun-

de, dobitnik Međunarodne

nagrade za prava djece koju

dodjeljuje Fondacija Kids

Rights za2017. godinu - nave-

li su izGradskog pozorišta.

Takođe, biće ovo prilika i da

se svečano imenuju počasni

članovi Gradskog pozorišta

za 2018. godinu. To su: Alek-

Svjetski dan pozorišta za djecu i mlade biće obilježen i u

Crnogorskomnarodnompozorištu. na Velikoj sceni CnP-a,

u 12 sati, u okviru Dječje scene biće izvedena predstava Petra

Pejakovića ,,njegoš za djecu - kako rastu veliki ljudi”. Prije

izvođenja predstave, glumica CnP-a andrea Mugoša pročita-

će poruku koju je napisao Mo Vilems. U predstavi ,,njegoš za

djecu - kako rastu veliki ljudi” igraju Mišo obradović i Slaviša

Grubiša.

,,Njegošzadjecu-kako

rastuveliki ljudi”uCNP-u

sandraVujisić, SofijaVujasin,

Đina Rovčanin, Iris Popović,

JanaFilipović, LanaVuković,

Mila Mugoša, Sara Lopičić i

IrinaBabić.Novi počasni čla-

novi ovim povodom dobiće

majice sa logom Gradskog

pozorišta i akreditacije koje

će im omogućiti besplatne

ulaznice za sve predstave sa

repertoara Gradskog pozori-

šta.

Iz Gradskog pozorišta pod-

sjećajudajeoddanasnasnazi

i akcija „7 dana mart teatra“

(Posvetite u martu sedmicu

teatru!), koja će trajati do 27.

marta i obuhvatiće osam

predstava sa našeg repertoa-

ra, sa popustom na ulaznice

koji će iznositi 50odsto.

Svjetski dan pozorišta za dje-

cu i mlade proslavlja se 20.

marta širomplanete podmo-

tom „Povedite dijete u pozo-

rište danas“ (Take a child to

the theatre today) koji je

osmislila Međunarodna aso-

cijacija pozorišta za djecu i

mlade (ASSITEJ).

r.K.

DjelaKatarineŠvabić