Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 20. mart 2018.

CrnomGorom

BAR/PODGORICA

Bivša

direktoricaTurističkeorga-

nizacijaBarNeda Ivanović

saopštila je jučekakonijesu

tačne tvrdnjeda jeonaosum-

njičena zabilokojekrivično

djelo. Takođe, dodaje, daTO

Barnijeokrivljena strana,

većmožebiti oštećenaukoli-

ko sedokažeda jenekoodza-

poslenihzloupotrijebio služ-

beni položaj.

Ivanović u saopštenju navodi

dasudvijesezonskeradnice(N.

T. i A. V.) u toku prošle turistič-

ke sezone, nezvanično dostavi-

le foto-dokumentaciju, koja

navodno ukazuje na nepravil-

nosti u radu V. D. koja je zapo-

slena na određeno vrijeme.

STORNIRANEPRIJAVE

-PremanavodimaN. T. iA. V , u

vezi storniranih prijava borav-

ka od 20. jula do 8. avgusta, pri-

likomeksporta prijava boravka

MUP-uušlesuubazupodataka

koja se odnosi na stornirane

prijave boravka, kakobi utvrdi-

le koliko su ih napravile, jer do

tog podatka nijesu mogle doći

sa kompjutera koje koriste. Na-

vele suda suprovjeravale samo

TIBŠušanj, ali ne i ostale biroe.

Važno je pomenuti da su na

svomkompjuterumoglevidjeti

sve radnjekoje suone radile, pa

isvojestornirane,alineipodat-

ke o drugimzaposlenim– kaže

Ivanović.

On objašnjava da je na osnovu

analize dijela nezvanično do-

stavljenog fotografisanog ma-

terijala, koji nema naslovnu

stranu–što jeotežaloutvrđiva-

nje što zapravo predstavlja do-

stavljeni materijal, te 60 odsto

analiziranogmaterijalautvrđe-

nodasenanjemunalazinajma-

nje 110 gostiju koji su duplo

upisani, što ukazuje na neja-

snoće u sadržini foto-doku-

mentacije.

– Takođe, pronašli smo imena

gostiju tj. stanodavaca koji su

uplatili boravišnu taksu. Dakle,

ako je to stvarno spisak storni-

ranihuplatnica – kako su nave-

lezaposlene,ovodovodiusum-

nju validnost dokumentacije

– odnosno postavlja se pitanje

što predstavlja ta dokumenta-

cija –kazala je Ivanović.

Kako bi se ispitao slučaj, ime-

novana je komisija na čijem je

čelu predsjednica IOAndrijela

Vitić-Ćetković, dva člana IO i

dva zaposlena uTOBar.

– Upoznala sam Izvršni odbor

TOodešavanjimaisvimpredu-

zetim radnjama. Izvršni odbor

je rasformirao komisiju, mimo

svojihnadležnosti i time povri-

jedio odredbe Zakona i Statuta

TO Bar. Po zaključku Izvršnog

odbora,kompletnunezvanično

dostavljenu foto-dokumenta-

ciju sam predala Osnovnom

državnom tužilaštvu. Zaklju-

čakIObio jedasepredmetpre-

da i Specijalnomdržavnom tu-

žilaštvu i CB Bar. To nijesam

uradila jer je pravno suvišno, tj.

shodnočlanu229stav3Zakona

o krivičnom postupku, propi-

sanojeda,akojeprijavapodne-

sena sudu, policiji ili nenadlež-

nomm državnom tužiocu, oni

će prijavu primiti i odmah do-

staviti nadležnom državnom

tužiocu–objasnila je Ivanović.

KOMPROMITACIJA

Bivša direktorica TO smatra

da zaključak IO predstavlja

dodatno kompromitovanje

TO Bar, uz napomenu da za-

kon daje pravo predsjednici

IO i članovima IO da to samo-

stalnoprijave.

– Indikativno je da se prljava

kampanja protiv TOBar i me-

nevodiuvrijeme izboradirek-

tora stručne službe organiza-

c i j e , k a o i u v r i j eme

predizborne kampanje, te da

je slučaj plasiran u javnost na-

konskorosedammjeseci.Radi

pravilnog razumijevanja situ-

acije podsjećam da je pilot

projekat elektronske prijave

boravka i naplate boravišne

takseu12turističkihbiroa, ko-

ju je prva uvelaTOBar, dovela

do toga da se prihod od bora-

višne takse kod fizičkih lica u

Baru, od 2005. do 2017. godine

uveća skoro devet puta (sa

60.700 eura na 554.500 eura)

– navodi Ivanović u saoštenju

dostavljenommedijima.

C.G.

Indikativno je da se

prljava kampanja

protiv TOBar i mene

vodi u vrijeme

izbora direktora

stručne službe

organizacije kao i u

vrijeme predizborne

kampanje, te da je

slučaj plasiran u

javnost nakon skoro

sedammjeseci

– navela je Neda

Ivanović

BAR:

Bivša direktorica Turističke organizacije povodom tvrdnji da je protiv nje pokrenuta istraga

Neda Ivanović

Ivanović:

Nijesamosumnjičenazabilokojekrivičnodjelo

NIKŠIĆ

Gračanica je juče

bila znatnomanjemutnane-

gounedjelju, kada jenjena

voda zbog izlivenogmulja

bila crvena. IzMZŽupaoče-

kujuda će seunarednihne-

kolikodanautvrditi uzrok te

pojave, a zadanas sunajavili

sastanakSavjetaMZnakoji

su, kažeDragoljubRadulo-

vić, pozvali i predstavnike

firme ,,Uniprommetali“.

Pretpostavlja seda jeGračani-

ca ,,pocrvenila“ od voda iz ja-

me Biočki stan koje su se izlile

upotokMačak,potomurijeku

i Liverovićko jezero.

Iz ,,Uniprommetali“ naveli su

kako smatraju da je razlog po-

jave crvenog mulja nevrijeme

koje je aktiviralo izvore, te da

će se, ukoliko se ispostavi da je

krivica rudnika, odgovorno

odnijeti prema tome.

IzMjesne zajednice Župa na-

javili su da će danas održati

sastanakSavjetaMZna kojem

će pozvati i nadležne iz firme

„Uniprom–metali“ povodom

ekološkog incidenta od prek-

juče.

Dragoljub Radulović pred-

sjednik podsjeća da su upući-

vali apelenadležniminstituci-

j ama i rani j e da i zvr še

inspekcijskinadzor,idajusvo-

je mišljenje, ali da se niko nije

oglasio kaonadležan.

S.D.

NIKŠIĆ:

Dan nakon izlivanjamulja u rijeku

Gračanica se

manjecrveni

TIVAT

Radnici Komunalnog

preduzeća prokrčili su i očistili

oko 45 odsto svih planiranih

staza i puteva u zaleđu Tivta.

Direktor tog preduzeća Vlado

Đukić najavljuje čišćenje još

četiri-pet staza u Lepetanima i u

Krtolima.

- Očišćene su dvije veće staze

u Gošićima, pri kraju je čišćenje

staze u Mrčevcu, odnosno

Matijevićima, te staza Sv. Agata

- Peani, Brstin, Sv. Šimun i Maži-

na. Prije nekoliko dana otpočelo

je čišćenje puta Gornja Lastva

- Plavda. Iskoristili smo svaki

lijepi dan, a u svemu smo imali

podršku opstine i Službe zaštiti-

te i spašavanja - kazao je Đukić.

Iz opštine je saopšteno da

će se nakon čišćenja obaviti

nasipanje tih puteva, kako bi se

ovim trasama, u slučaju nužde,

mogla kretati vozila i vatroga-

sna oprema.

S. K.

Aktivnosti tivatskog Komunalnog preduzeća

Krčeplaninarske staze

HERCEGNOVI

Opštabol-

nica ,,Meljine“ suočava se sa

ozbiljnimfinansijskimi ka-

drovskimproblemimaupr-

kos zalaganjuVlade,Mini-

starstva zdravlja i Fonda za

zdravstvenoosiguranje. Za-

to jeneophodnoda seosim

vlasnikaAtlas grupeuključe

svi ostali relevantni subjek-

ti, kojimogudoprinijeti ko-

načnomrješavanjunjenog

statusa– saopštio jemini-

starKenanHrapovićnakon

razgovora sa rukovodstvom

tebolnice.

Direktorica te zdravstvene

ustanove dr Olivera Elez ista-

kla je da bolnica funkcio-

niše isključivo zahva-

ljujući naporima i

posvećenosti

zaposlenih.

Nekadašnju

Vojnubolnicu

2008. kupio

je konzor-

cijum koji

čine članice

Atlas grupe.

USLUGE

Prema ri-

j e č i m a

m i n i -

straHrapovića, iakoFond re-

dovno izmiruje obaveze za

pružanje zdravstvenih uslu-

ga za oko 30.000 stanovnika

Herceg Novog, smatra da je

potrebno da se u najkraćem

roku riješi status ustanove,

kako bi se izbjegao potenci-

jalninegativniuticajnakvali-

tet pružanja usluga.

Hrapović je naglasio da je

bolnica „Meljine“ značajna u

crnogorskom zdravstvenom

sistemu.

Odlukom o mreži zdravstve-

nih ustanova, Opšta bolnica

„Meljine“uključenajeumre-

žu zdravstvenih ustanova u

CrnojGoriishodnozaključe-

nom ugovoru sa Fondom za

zdravstveno osiguranje, pru-

ža usluge osiguranicima sa

područjaopštineHercegNo-

vi u oblastima: opšte hirurgi-

je sa traumatologijom, inter-

nemedicine,ORL,

ginekologije i

akušerstva,

kao i usluge mamografije i

kolonoskopije, sauzimanjem

biopsije i anestezijomuokvi-

ru skrininga kolorektalnog

karcinoma, po uputu izabra-

nog doktora. Takođe, ugovo-

romjedefinisanodaOB„Me-

ljine“, svim osiguranim

licima Fonda, pruža usluge

liječenja u hiperbaričnoj ko-

mori, kao i usluge fizikalne

medicine za kardiološku re-

habilitaciju, nakon infarkta

miokarda i nakon kardiohi-

rurških operacija, po kom

osnovusunaprijedlogljekar-

ske komisije Fonda upućiva-

ni osiguranici na liječenje.

UGOVOR

Kompleks u Meljinama sa

50.000 kvadrata i 19 objekata

kupiojeAtlaskonzorcijumza

25.000.000 eura i dio platio

obveznicama stare devizne

štednje.

Prema ugovorenim obaveza-

ma, kupac je trebalo u 2008.

da uloži 11.200.000 eura, go-

dinu kasnije 22.700.000 eura,

2010. godine18.500.000eura,

naredne godine 17.000.000

eura, a 2012. - 30.000.000 eu-

ra.U2013. i 2014. investicije je

t r e b a l o d a i z n o s e p o

10.000.000 eura.

Vlada je u aprilu 2016.godine

dala saglasnost da se pokrene

procedura raskida ugovora,

nakon inicijative Skupštine

opštine Herceg Novi, jer je

uloženo samo trimiliona.

I.T.

HERCEGNOVI:

Razgovarali KenanHrapović i dr Olivera Elez

Hitno riješiti status

bolnice ,,Meljine“

Iako Fond redovno izmiruje obaveze za pružanje

zdravstvenih usluga za oko 30.000Novljana, potrebno

je da se u najkraćem roku riješi njen status, kako bi

se izbjegao potencijalni negativni uticaj na kvalitet

pružanja usluga – kazao je KenanHrapović

TEŠKAFINANSIJSKAIKADROVSKA

SITUACIJA:

BolnicaMeljine

PREDSTOJINASIPANJE:

Komunalci čisteput