Previous Page  11 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 56 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 20. mart 2018.

Hronika

Na suđenju za ubistvo Borete i Zečevića u Bečićima saslušani svjedoci

PODGORICA

–SvjedokVe-

skoĐuričkovićkazao je juče

uVišemsududa jevidio stari

motor bez tablicaugaraži u

Potkošljunu, zakoji istražite-

lji vjerujuda jekorišćenu li-

kvidacijiĐorđaBorete i slu-

čajne žrtvedoktoraDragana

Zečevića 7. decembra 2016.

Na optuženičkoj klupi su bo-

sanski državljanin Vladimir

Šmanja (34) i Miljan Bulatović

(36) iz Niša, dok su potjernice

raspisane zaBudvanimaVasili-

jemRafailovićem (38), Ratkom

Vušovićem i Bjelopoljcem Iva-

nomCicmilom.

– Znam da je garaža bila iznaj-

mljena i u njoj sam vidio neki

stari motor bez tablica, ali ne

znamkoja jemarka,možda ,,ja-

maha“, ali nijesam siguran –

dodao je Đuričković. On je

ispričao i da je više puta razgo-

varao sa nekom osobom u vezi

rampe, koja je polomljena na

ulazu garaže gdje je biomotor.

– Nijesam vidio osobe ili osobu

koja jedolazilaugaražu. Primi-

jetio sam da je bila zatvorena i

dasuna tugaražustavljenavra-

ta. Osoba sa kojom sam razgo-

varao o šteti na rampi nije baš

imala crnogorski akcenat – ka-

zao jeĐuričković.

SUSRET

On je juče govorio u množini

iakogajesutkinjaBiljanaUsko-

ković opominjala da se opredi-

jeli jasno - da li se radi o jednoj

ili više osoba.

– Radi se o jednoj osobi, ali go-

vorim u množini jer iz medija

znamda je optuženo pet osoba

–dodao je svjedok.

Njegova supruga Milena Đu-

ričković juče nije mogla preci-

zno da se izjasni za šta je dobila

50 eura – da li samo za štetu ili i

za ključ od rampe. I ona kao i

njen suprug kazala je da ne po-

znaje optužene.

Svjedok Vido Kuljača, koji je

sjedio u lokalu ,,Trofej“, kazao

je da je spornog dana 2016. go-

dine „čuo prasak i da se bacio

ispod stola“.

– U lokal sam došao oko deset

sati. Došao je i Goran Kapičić,

sjedjeli smo vani i nakon 10-15

minuta došao jeĐorđe Boreta i

sjeo sa nama. Kasnije su došli

Ivo Stanišić, Joko Popović, Slo-

bo Radoman – ispričao je svje-

dok.

Nakon toga, kako je dodao, čuo

je prasak i bacio se pod sto.

– Pričali smo, a neko je povikao

,,ne, pazi“. Kasnije sam vidio

doktora i Đoleta u krvi i nijesu

davali znake života - naveo je

Kuljača.Onjekazaodapoznaje

optuženog Vasilija Rafailovića

od,,malihnogu“,alidaneznaje

li imao sukoba sapokojnimBo-

retom. I svjedok Slobo Rado-

man ponovio je, kao i Kuljača,

da se sveodigralo ispred lokala,

ali da nije vidio ko je pucao sa

motora dodajući da ne poznaje

optužene. Advokati odbrane

imali su prigovore na ispitiva-

nje tužioca Saše Čađenovića

koji je, kako tvrde, svjedokinji

Mileni Đuričković saopštio dio

iskaza druge svjedokinje, što je

suprotno zakonu. Navodeda se

sve to vidi i na video-zapisu sa-

slušanja tih svjedoka. Oni suod

suda tražili da iskazi tihsvjedo-

kabuduizdvojeniizspisapred-

meta ovog postupka.

Čađenović je na ove primjedbe

kazao da je svjedoke uputio na

pravila koja su važna za proces.

Naveo je da nije iznosio iskaz

drugog svjedoka, već da je pre-

dočio činjenice koje su bitne za

saslušanje i istražnipostupak, a

što je po zakonupravilno.

OPTUŽBE

Prema navodima optužnice,

Rafailović i Bulatović označeni

su kao organizatori kriminalne

grupekojajelikvidiralaBoretu,

dok je kao slučajna žrtva stra-

dao Zečević. Tom prilikom ra-

njen je i vlasnik lokala Ivo Sta-

nišić.

Kao članovi ove kriminalne or-

ganizacije koji su, prema stavu

istražitelja, pomogli izvršenje

ovogzločinaoznačeni suRatko

Vušović, IvanCicmil i Šmanja.

VušovićuiCicmilusudiseuod-

sustvu i za njima je raspisana

potjernica. Rafailović i Vušović

seteretedasudirektniizvršioci

ubistvaBorete i Zečevića.

Kakosenavodi uoptužnici,Ra-

failović je prema Boreti, Stani-

šiću, ali i ostalimgostima lokala

„Trofej“ ispalio više hitaca iz

automatske puške sa motora

kojimje upravljaoVušović.

Likvidacija je, kako se navodi u

aktima Tužilaštva, planirana

pola godine.

Kako je prema planu sve bilo

obezbijeđenozalikvidacijuBo-

rete, Vušović i Rafailović su 7.

decembraizgaražeuzelimotor

ioružje,nakončegasuseuputi-

li prema lokalu „Trofej“ uBeči-

ćimagdjejeBoretaispijaokafu.

–Vušović jeuzeomotocikl, dok

jeRafailovićautomatskupušku

zavio umaterijal kako bi je pri-

krio – navodi se u optužnici.

Suđenje se nastavlja 11. aprila.

M. L.

Đuričković: Ugaraži je

biomotor bez tablica

Samjestaubistva

atu zbog nepoštovanja procedura

trati da li

iozakon

Radonjić:Očekivalismo

ovakvuodluku

Advokat Ranko Radonjić

kazao je za Pobjedu da su

očekivali ovakvu odluku

jer je uvažena žalba kojom

je poništeno prvostepeno

rješenje.

– Nadamo se da će prvoste-

peni organ u ponovljenom

postupku uvažiti navode

odbrane i donijeti odluku

kojom će Sima Lukačevića

osloboditi odgovornosti

da je izvršio težu povredu

službene dužnosti koja mu

se stavlja na teret – istakao je

Radonjić.

Advokat Radonjić

su nakon saslušanja pušteni

da se brane sa slobode.

Specijalno tužilaštvo je pro-

tiv njih pokrenulo istragu, ali

još jenijeokončalo.Materijal

kojijeoduzetizkućeMujovi-

ća prenoćio je u kancelariji

Odsjeka za privredni krimi-

nal, asjutradanjeproslijeđen

Nikoli Terziću i potomna ru-

keDaliboruMedojeviću. Ke-

sa sa potencijalnim dokazi-

ma, koja je proslijeđena

Medojeviću, nijebilazapeča-

ćena, kako to nalaže proce-

dura, i nakon uvida u spise i

evidencijuoduzetihpredme-

ta upravo je on otkrio da ne-

dostaju pisma i dva doku-

menta.

M.L.

UVišemsudu zakazano razmatranje optužnice protiv

okrivljenih za stvaranje kriminalne organizacije

PODGORICA

–Viši sud

razmatraćedanas optužni-

cuprotiv šest osobakoje se

terete za stvaranjekrimi-

nalneorganizacijekoja je

krijumčarila ljude.

Umeđunarodnoj akciji „Dar-

daneli“ krivične prijave su

podnijete protiv Mevluda

Ozireka (55), državljanina

Turske sa privremenim bo-

ravkom u Ulcinju, Nevine

Fevzi (49), državljanke Bu-

garskesaprivremenimborav-

kom u Ulcinju, Ibrahima Ad-

siza (26), državljaninaTurske

sa privremenim boravkom u

Ulcinju, Igora Kastratovića

(33), državljanina Crne Gore

nastanjenog u Baru, Milisava

Ostojića (46), državljanina

Srbije sa privremenimborav-

kom u Baru i Kilića Alibakia

(48) državljanina Turske, na-

stanjenog uUlcinju.

Sumnjaseda jeovagrupa, ko-

ja je djelovala u Crnoj Gori,

omogućila krijumčarenje 28

osoba udevet navrata.

Akciju„Dardaneli“realizova-

li su inspektori kriminalistič-

kepolicijeu saradnji sa speci-

jalnim državnim tužiocem i

kolegama izHrvatske i Bosne

iHercegovine.

Grupa je, kako istražitelji

sumnjaju, naorganizovanna-

čin i na međunarodnom ni-

vou preduzimala kriminalne

aktivnosti s ciljem organiza-

cije i omogućavanja krijum-

čarenja većeg broja turskih

državljana u zemlje Zapadne

Evrope.

Prema navodima iz prijave,

Mevlud Ozirek, turski držav-

ljanin sa privremenimborav-

komu Crnoj Gori, identifiko-

van je kao organizator ove

kriminalne grupe koja je dje-

lovala na teritoriji Crne Gore.

On je, radi sticanja imovinske

koristi za sebe i drugepripad-

nikesvojegrupe,kakosesum-

nja, naplaćivao svoje usluge

krijumčarenja turskih držav-

ljana iz Crne Gore u Bosnu i

Hercegovinu iHrvatsku.

Ostalih pet osumnjičenih su,

kako se sumnja, postupali po

njegovimnalozimaiugovarali

vrijeme i mjesto preuzimanja

prokrijumčarenih ljudi, pre-

vozili ih na teritoriji Bosne i

Hercegovine iHrvatske.

M.L.

Osumnjičeni za

krijumčarenje

ljudi danaspred

vijećemsuda

Viši sud