Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 20. mart 2018.

Hronika

AFERA„DOKAZI“:

Poništena odluka kojom je inspektor kažnjen na p

Ponovoće se razm

jeLukačevićprekr

PODGORICA

–Komisija

za žalbeMinistarstvaunu-

trašnjihposlovaponištila

jeodlukukojomje inspek-

toruOdsjekuza suzbijanje

privrednogkriminalite-

taSimoLukačevićkažnjen

novčano sa 20odstonapla-

tudvamjeseca zato štonije

poštovaoproceduruprili-

komprimopredajedoku-

menata, koji su 17. decem-

bra 2016. godine

zaplijenjeni ukući podgo-

ričkogbiznismenaVeseli-

naMujovića.

Urješenjukomisijenavodise

da je punomoćnik Lukačevi-

ća, advokat Ranko Radonjić

podnio žalbu jer tokom po-

stupka nije bilo isto vijeće

disciplinske komisije, te i da

traži da se rješenje poništi u

cjelini.

NESTANAKPISAMA

Lukačević se teretioda jepo-

činio težu povredu službene

dužnosti Zakona o državnim

službenicima inamještenici-

ma. Ministarstvo unutraš-

njih poslova utvrdilo je da je

Ministarstvounutrašnjihposlova

„Lukačević odgovoran jer je

kao dežurni inspektor nemar-

no obavljao službene obaveze

17. februara 2016. prilikom

preuzimanjaprivremenoodu-

zetih predmeta od Radovana

Radinovića i Zorana Tomovi-

ća, koji su pronađeni u kući

Mujovića“.

Dokumenta su bila zapakova-

na,aliLukačević,premaocjeni

Unutrašnje kontrole, nije pre-

duzeo bilo koju radnju kojom

bi se utvrdilo tačno stanje

predmeta koje je preuzeo. U

rješenju MUP-a se navodi da

Lukačević nije uporedio sadr-

žinu prebrojanih predmeta sa

potvrdom o onim koji su pri-

vremenooduzeti, pa jekasnije

utvrđenoda nedostaje 13 pisa-

ma sa potpisomVeselina Mu-

jovića i dva zahtjeva Višeg dr-

žavnog tužilaštva. Tako da se

nije moglo utvrditi da li je za-

plijenjenimaterijal i predat. Iz

MUP-a je Pobjedi ranije saop-

štenoda jeUnutrašnjakontro-

la provjeravala slučaj volšeb-

nog ne s t anka p i s ama i

dokumenata iz Uprave polici-

je, te i da su svi policajci koji su

došli u „dodir“ sa dokazima

bili podvrgnuti poligrafskom

ispitivanju.

ISTRAGA

Dokazi nestali u istoimenoj

aferi pronađeni su 28. marta

2016. ugepekuautomobila ko-

ji koristi krim tehnika Centra

bezbjednosti Podgorica na

parkingu ispred policijske

zgrade. Upravo zbog nestanka

tih spisa dio Uprave policije

bio je pod lupomjavnosti.

Iza brave su završili šef Odjela

zaborbuprotivorganizovanog

kriminala DaliborMedojević i

jedan od inspektora Nikola

Terzić, ali Viši sud nije usvojio

zahtjevTužilaštvada seosum-

njičenima odredi pritvor, već

NIKŠIĆ

–Tijelo52-godišnjegMomiraGoranovićapronađe-

no jenakon tri danapotrageuGoliji kodNikšića. Istraga za

sadaukazujeda je zaGoranovićabiokobanpad sa stijenevi-

sokenekolikometara. Zanjimsuod subote tragali komšije,

prijatelji, policija i Gorska služba spašavanja.

Goranović je posljednji put razgovarao sa bratomu subotukada

mujekazaoda jepovrijeđenidasuiznadnjegažiceelektrovoda.

ZaGoranovićem je tragalo na stotine ljudi, članovi Gorske služ-

be spašavanja spuštili su se u nekoliko jama, pa i juče su bili kre-

nuli u pomoć, ali ih je vratila tužna vijest. Goranović je živio u

golijskomseluJavljen, upetak veče je biouČarađu.

Ra.P.

Nakon trodnevne potrage u Goliji pronađeno

tijelo Nikšićanina

ZaGoranovićabio

kobanpadsa stijene

Savjet za građansku kontrolu rada policije

PODGORICA

–Postupak

načelnika cetinjskepolicije

MilošaVučinića jeneprofe-

sionalan i suprotan standar-

dima–ocijenili su izSavjeta

za građanskukontrolurada

policije.

Cetinjanin Milo Ivanišević

(31) se nedavno obratio Vije-

stima sa tvrdnjomda ga je Vu-

činić 20. februara tukao.

U saopštenju se navodi da de-

mokratski građanski nadzor

policije dodatno zabrinjava

činjenica da je riječ o policij-

skom starješini, rukovodiocu

OB Cetinje, koji bi morao po-

štovati i primjenjivati najviše

etičke vrijednosti i biti svje-

stan svih imperativa policij-

skog rada.

– Imajući u vidu konkretni

slučaj, Savjet je podsjetio i

ukazao da se policijski poslovi

obavljajusciljemdaseosigura

jednaka zaštita bezbjednosti,

prava i sloboda, primijeni za-

koniobezbijedivladavinapra-

va – saopšteno je.

Oni napominju da zakonit i

profesionalan pristup u bit-

nomdefiniše ukupan kredibi-

litet policije i povjerenje jav-

nosti unjen rad.

– Savjet je konstatovao i po-

zdravio činjenicu da su, u kon-

kretnojsituaciji,CBPodgorica,

Uprava policije i Ministarstvo

unutrašnjih poslova blagovre-

menom reakcijom demonstri-

rali snažnu posvećenost vlada-

vini prava i zaštiti integriteta

policije – navodi se u saopšte-

nju. Savjet je ocijenio, imajući

u vidu rad na ovom i drugim

aktuelnimslučajevima,dasuu

Ministarstvu unutrašnjih po-

slova pokrenute ozbiljne re-

forme pa postupanje drugači-

je u odnosu na raniju praksu

treba javno prepoznati, ohra-

briti i podržati.

Ocijenjeno jeda radnjekojesu

preduzete u Upravi policije i

Ministarstvu unutrašnjih po-

slova doprinose kvalitetnijoj

policijskoj praksi zasnovanoj

na poštovanju ljudskih prava i

sloboda i vladavini prava.

C.H.

Tvrdeda

jeVučinić

postupio

neprofesionalno

Osumnjičenima za nedozvoljeno

držanje oružja produžen pritvor

Vidmar i Radović

ostaju izabrave

PODGORICA

MilošuVid-

maru

(26) i

MilošuRadovi-

ću

(28), osumnjičenima za

nedozvoljenodržanjeoruž-

ja i eksplozivnihnaprava,

produžen jepritvor.

Vidmar i Radović uhapšeni su

15. decembra u podgoričkom

naseljuZagorič kada je polici-

ja u vozilu „golf 4“ u Ulici IX

crnogorske brigade pronašla

eksplozivnu napravu veće ra-

zornemoći.

Oni su pred policijom i tuži-

teljkom Tanjom Begović tvr-

dili dane znajuodakle eksplo-

z i v s a s vom p r a t e ć om

opremom za aktiviranje u au-

tomobilu kojim je upravljao

Vidmar. Vidmar je tužiteljki

kazao da mu je spremana li-

kvidacija radi osvete.

Kako je kazao, bomba je bila

zalijepljena ispod njegovog

sjedišta. Navodno, u jednom

trenutku ju je napipao i poku-

šao da je odlijepi sa sica. Po

njegovoj verziji, baš u tomtre-

nutku su naišli policajci, koji

su ih izveli iz automobila i po-

zvali stručnjakedadeaktivira-

jubombu.

Kako je ranije saopštila polici-

ja, ispod vozačevog sjedišta

uočena je improvizovana ek-

splozivna naprava velike ra-

zorne moći, izrađena tako da

se aktivira na daljinsko uprav-

ljanje.

M.L.

Odgođeno razmatranje optužnice za ubistvo Durije Pojatić

Sarvannije „spremio“ odbranu

PODGORICA

–Razmatrat-

njeoptužniceprotivEmira

Sarvana (39) izPljevalja, op-

tuženogda je 30. oktobra

prošle godineubio tetkuDu-

rijuPojatićunjenomstanuu

Podgorici, juče jeodgođeno

za 29.mart.

Ročište jeodgođenonazahtjev

optuženog jer, kako je kazao,

još nije spremio odbranu.

Optuženi Sarvan se tokom

istrage branio ćutanjem.

Tijelo penzionisane profeso-

rice je 30. oktobra prošle godi-

ne oko 15 sati u njenom stanu

na trećemspratu, na Bulevaru

Svetog Petra Cetinjskog, Pre-

Saprivođenjaokrivljenog

ko Morače, pronašao rođak,

kojem je bilo sumnjivo što se

Pojatić ne javlja na telefonske

pozive.

Kada je ušao u stan, zatekao je

staricu bez znakova života i

njenog bratanića kako sjedi

pored nje. Pretpostavlja se da

je zločin počinjen iz koristo-

ljublja.

Na tijelu je bilo više povreda, a

pronađena je i krvava kutlača

kojom je, kako se sumnja, Sar-

vanudarao. Policija je saopšti-

la da je tokomuviđaja konsta-

tovano da nije bilo tragova

nasilnog otvaranja, odnosno

provaljivanja vrata stana.

KomšijepokojnePojatić ispri-

čalesuda jeprofesoricaupen-

ziji i ranije imala problema sa

bratanićem, koji se čudno po-

našao.

Tvrdeidagajenovčanopoma-

gala.

M.L.

HERCEGNOVI:

Kontrolisano pet osoba

Pronađena

marihuana

HERCEGNOVI

–Protivpet

osobapodnijete suprijave

jer jeprilikompretresakod

njihpronađenamanjakoli-

činamarihuane.

Inspektori su u cilju suzbijanja

ulične prodaje droga sproveli

niz akcija koje su rezultirale

zapljenom manje količine

droge. Kontrolisani su M. M.

(29), P. R. (27), K.M. (27), Ž.M.

(21) i S. L. (29) i kod njih je

pronađena marihuana. Protiv

njih je podnijeta prekršajna

prijavapremaZakonuospreča-

vanju zloupotrebe droga.

Marihuana je poslata na vje-

štačenje uForenzički centar.

C. H.

ROŽAJE:

Prijave protiv dvije osobe

Lažirali udesdabi dobili novac

ROŽAJE

Policija je, uokviruakcije ,,Udar“,

podnijelakrivičneprijaveprotivE.H. (42) i

M.M. (25), oba izRožaja, zbog sumnjeda su

počinili krvičnodjelonavođenjenaovjera-

vanjeneistinitog sadržaja.

–Oni su, kako se sumnja, krivičnodjelopočini-

li16.septembra2016.godinekadasutelefonom

prijavili Dežurnoj službi da je u selu Paučina

došlodosaobraćajnenezgode.Oni sutomprili-

kom policijskim službenicima, koji su sačinili

zapisnik o uviđaju, prikazali lažne činjenice –

navodi se u saopštenjupolicije.

Osumnjičeni su izmislili podatke da bi dobili

novac odosiguravajućeg društva.

Policijske aktivnosti u okviru akcije „Udar“ i

dalje se nastavljaju.

M.L.

Rasvijetljena tučakod „Kamelije“

KOTOR

-

SlužbeniciOdje-

ljenjabezbjednostiKotor su

identifikovali licakoja su se

uneposrednoj blizini Trž-

nog centra „Kamelija“ fizič-

ki sukobila.

Prekršajne prijave podnijete

suprotivmaloljetnihS.R. (16),

L. N. (17), A. V. (17) i punoljet-

nogZ. V. (18) zbog fizičkogna-

pada na maloljetne P. V. (17) i

Ć. P. (17).

Dežurnoj službi OB Kotor je

13.martaoko17.40časovaano-

nimno prijavljeno da se više

nepoznatihlica fizički sukobi-

lo u neposrednoj blizini TC

„Kamelija“, čime je narušen

javni red imir.

Službenici OB Kotor su izašli

na licemjesta gdje su pronašli

„metalni bokser“.

Uzetesu izjaveodsvihučesni-

ka i o događaju je obaviješten

državni tužilac za maloljetni-

ke u Osnovnomdržavnom tu-

žilaštvu u Kotoru, koji se izja-

sniodauovomdogađajunema

elemenata bića krivičnog dje-

la.

C.H.

Prikaz lokacijenakojoj jepotraživan Goranović