Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. mart 2018.

Društvo

smatra, jedanodrazlogaza to.

Čak i kada griješe ili kad uvide

dasubilikontradiktorni,opisa-

la je Vesković, nijesu odustajali

odonoga štosurekli.

Za Vukčević takmičenje je vri-

jednoiskustvokadajeupitanju

cijelo njeno pravno i profesio-

nalnoosposobljavanje.

-TakmičenjeuLondonubilo je

konkretno i samo smo kroz

praktičnevještinemoglipostići

rezultatipokazatikolikomogu.

Ako se ukaže nova prilika, po-

kušala bih ponovo, a svima sa-

vjetujemda probaju – poručila

jeona.

Vesković jereklada takmičenje

predstavljaiskorakuodnosuna

sveprethodnočime sebavila.

- Ostvareni uspjeh je velika

stvarzasvenas jer smoprvi put

učestvovali u ovakvom takmi-

čenju. To može da bude moti-

vacijaizanekasljedeća,abilobi

još bolje ukoliko bi naredno ta-

kmičenje bilo iz neke druge

oblasti prava jer bi se na taj na-

činproširionaš dijapazon inte-

resovanja–kazala jeVesković.

Na nivou studentske organiza-

cije Adamas, prema njenim

riječima, ovo takmičenje

dovelo je do toga da postanu

prepoznatljivi van naših grani-

ca.

- Sveonošto jeAdamasdosada

radio, aulazimoučetvrtugodi-

nupostojanja,bilesuaktivnosti

koje su se zadržavali na nivou

Pravnogfakultetaibilisuuklju-

čenisamonašistudenti.Sadaje

svetodobilonekivišinivo–na-

glasila jeVesković.

PODRŠKA

Sapripremamasupočeliusep-

tembru prošle godine, a zbog

kolokvijuma i ispita bilo je i ne-

prospavanih noći i veoma na-

pornih perioda. Međutim, po-

mo ć im j e p r už a o t im

stručnjaka – mentorka Nina

Radović, advokatica Marija

Stojanović, kao i advokatske

pripravnice Katarina Bošković

i Jasna Velimirović. Veliki do-

prinos pobjedi dala je i takmi-

čarka Simona Jovanović izKo-

tora, a podršku u pripremama

dekan Pravnog fakulteta Veli-

mirRakočević.

- Pomoć od starih takmičarki

bila je veoma važna. Od njih

smo dobijali savjete kada je u

pitanjupisanje podnesaka – da

naši argumenti moraju biti do-

voljno jasno obrazloženi i izra-

ženi, da pravilno potkrijepimo

te argumente koristeći među-

narodne akte i praktične sluča-

jeve–rekla jeVukčević.

Prema njenimriječima, pomo-

gli su imda odrede fokus u hi-

potetičkomslučaju,atojedaga

moraju graditi na praktičnim

slučajevima i sudskoj praksi.

- Nakon pisanja podnesaka,

kroz same pripreme za javni

nastup, dobijali smosavjeteka-

kodase izražavamo, nakojina-

čin da prezentujemo slučaj i

kakav odnos da imamo prema

arbitrima. Njihovi inputi su

nammnogopomogli i dali nam

i sigurnost prilikom nastupa i

razgovora saarbitrima–nagla-

sila jeVukčević.

STRUČNOST

KadazavršePravnifakultet,ovi

vrijedni studenti vide sebe u

advokatskoj ulozi, a praksa i

konstantno usavršavanje i na-

dograđivanje stečenih znanja

veoma imjevažno.

Prema njihovommišljenju, na

tržištu rada, koje je preplavlje-

nomladimljudima sa ovomvi-

sokoškolskom kvalifikacijom,

kvalitetnog i dobrog pravnika

izdvaja proaktivnost, nepreki-

dan rad, upornost, vjera,

strpljenje, motivacija, ali

i ljubav prema ovom

poslu.

J. BEHAROVIĆ

PODGORICA

-Crnogorska

delegacijaposjetila jemjesto

gdjepočivacrnogorskaprin-

ceza, kćerkakraljaNikole,

NjenoVeličanstvokraljicaJe-

lenaodSavoje.

Odali su počast crnogorskoj

princezi i kraljuVitorijuEman-

ueluIII.

-Dobiosamprilikudaprvipos-

jetimgrobprincezecrnogorske

i kraljice Italije Jelene Savo-

jske, rođene Petrović Njegoš.

Danas sam bio na njenom gro-

bu,umanastiruVikoforte,dase

sa prijateljima poklonim i po-

molim.Nosio sami crnogorsku

zastavu da je ponovo položim

preko groba. U svetilište Viko-

forte su 15. decembra 2017. taj-

no iz Francuske prenijeti njeni

posmrtni ostaci – kazao je za

portal Antena M sveštenik

Crnogorske pravoslavne crkve

LavLajović.

Osim Lajovića, u crnogorskoj

delegaciji su počasni konzul

CrneGore uToskani Alesandro

Đanan t i i p reds j edn i c a

Udruženja Italija – Crna Gora

„Kraljica Jelena“ Danijela

Đurđević.

Lajović dodaje da će ,,današnji

danpamtiti cijelogživota“.

–Ovojerijetkaprilikaistvarko-

ja se pamti cijelog života. Za

menejeovopravohodočašćejer

Jelena je istinska sluškinjaGos-

podnja. Njena dobročinstva i

djela humanosti i požrtvovanja

postaju inspiracija zamnoge ne

samo u Italiji nego u cijeloj Ev-

ropi –kažeLajović.

– Žele da je proglase sveticom,

štoonaijeste.Onajeikonaprave

savremene žene, dobra majka,

poslušnaćerka,vjernasuprugai

požrtvovanaihumanakraljicao

kojoj se nepravednomalo zna i

vrednujeuCrnojGori,nažalost.

Posvetio sam joj moju novu kn-

jigu čiji su djelovi bili objavljeni

ufeljtonu,kojimijeposlijeotvo-

rio kontakt a zatim i ova vrata,

koja se rijetkima pružaju, na

čemusamiskrenozahvalansvi-

ma iz udruženja Elena Regina

kaoidomaćinimauItalijikojisu

nas primili na tako visokom

nivou i sa počastima – kazao

namjeLajović.

Tijelo Jelene Savojske, supruge

Vitorija Emanuela III, 15. de-

cembra je u velikoj tajnosti pre-

bačeno u Italiju i sahranjeno u

svetilištu Vikoforte kod Mon-

dove, napodručjuKunea.

Kraljica Jelena umrla je uMon-

peljeu1952.

JelenaPetrovićNjegoš(it.Elena

del Montenegro ili Elena di

Savoia) bila je ćerka crnogorsk-

og kralja Nikole i kraljice

Milene.

LegendaokraljiciJelenistvore-

na je još za vrijeme njenog

životaisačuvalasedodanašnjih

dana u svijesti crnogorskog i

italijanskog naroda. Njen život

obilježili su tragični preokreti –

njen otac i njen muž za njenog

života ostali subez svojihkruna

–ali i brojnadobročinstva.

ZaslugeJeleneSavojskezaitali-

janski narod bile su tolike da je

katolički biskup Rišar iz Mon-

peljea inicirao da se proglasi za

sveticu.

R.P.

a briljirala u poznavanju privrednog i ljudskih prava

prvaci Evrope

Kako je za Pobjedu

najavila Marija Vesković,

u organizaciji Adamas

planiraju da osnuju školu

evropskog prava i to u

ovom ljetnjem semestru,

u kojoj bi studenti mogli

da se upoznaju sa radom

Suda u Strazburu.

- Sljedeće godine je

međunarodno takmičenje

u Strazburu pred Evrop-

skim sudom za ljudska

prava. U septembru ćemo

dobiti slučaj, ali moramo

već sada početi sa pripre-

mama. Zbog toga smo

mislili da osnujemo ovu

školu – rekla je Vesković.

Takmičenje u Strazburu

primamljivo je zbog

nagrade – prakse u Evrop-

skom sudu za ljudska

prava.

– Vjerujemo da će to

najviše i privući studente

da se prijave – kazala je

Vesković.

Osnovaće

školu

evropskog

prava

Ovo je već druga godina da studenti sa Pravnog fakulteta

Univerziteta Crne pokazuju svoja znanja u Londonu, a prva

se takmičila predsjednica Adamasa Katarina Bošković.

Kako je objasnila Marija Vesković, ona je tada osvojila prvo

mjesto.

- Bila je član istraživačke grupe na Kraljevskom koledžu

u Londonu i dobila je poziv da bude učesnica jer je ovaj

koledž bio organizator te godine. Tada je dobila priznanje

za najbolji pisani podnesak i usmeni nastup – istakla je

Vesković.

Nakon toga, kako je objasnila, htjeli su i drugi studenti da

učestvuju jer im je izgledalo kao odlična prilika.

- U nekimperiodima za sve nas ovo takmičenje bilo je pri-

lično stresno. Preispitivali smo i sebe i zbog čega smo se

uopšte prijavili, posebno kada su nam se kolokvijumi i ispiti

poklapali sa terminima za slanje podnesaka. Motivacija

nam je bila Katarina Bošković, koja je individualno nastupa-

la. Ako je ona mogla sama, onda smo i nas četvoromorali

– naglasila je Vesković.

KatarinaBoškovićje

osvojilaprvomjesto

nasvjetskomnivou

Odali počast

Jeleni odSavoje

Crnogorska delegacija posjetila grob naše

princeze i italijanske kraljice

AnaVukčević

Simona Jovanović

StefanĐurović

Članovi crnogorskedelegacije

SvetilišteVikoforte