Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Ukonkuren-

ciji od278univerziteta iz ci-

jelog svijeta,mladi ljudi iz

studentskeorganizacije

Adamas saPravnog fakulte-

taUniverzitetaCrneGore–

MarijaVesković, AnaVukče-

vić, SimonaJovanović i

StefanĐurovićosvojili su

prvomjestoukonkurenciji

evropskihzemaljanameđu-

narodnomtakmičenjuupo-

znavanjuprivrednogprava i

ljudskihpravauLondonu, a

petouplasmanuna svjet-

skomnivou.

Kakosuonizanašlistkazali,to

su uspjeli trudom, radom,

odricanjemi posvećenošću, as

obzirom da im je ovo prvo ta-

kmičenjeove vrste, ponosni su

na rezultat koji suostvarili.

Takmičenje u Londonu, kako

su rekli, bila je prilika da se po-

jedinačno usavrše u pravnoj

struci, auspjeh jenanivoustu-

dentske organizacijeAdamas i

Pravnog fakulteta učinio da

postanu prepoznati u među-

narodnoj zajednici.

HIPOTETIČKI SLUČAJ

Marija Vesković, Ana Vukče-

vić, Simona Jovanović i Stefan

Đurović dobili su u septembru

prošle godine hipotetički slu-

čaj na temu kršenja privred-

nogprava i ljudskihprava, za

koju su pisali podne-

ske, a usmeno su ih

izložili 8. februa-

ra u Londonu,

kada je održano takmičenje.

Kako je objasnio Đurović, u

ovomhipotetičkom slučaju se

radilo o firmi koja zapošljava

djecu, što je u suprotnosti sa

međunarodnimkonvencijama

i aktima.

Prema riječima Vesković, po-

entajebiladasezastupajuobje

straneuslučaju, aufinalususe

mijenjali po rundama.

- Tako da smo u jednoj rundi

zastupali firmu, a već u sljede-

ćoj, koja počinje pola sata ka-

snije, djecu i tako u nekoliko

krugova do kraja dana – obja-

snila je ona.

Cijelojproblematicisu,kakoje

kazala Vukčević, prilazili s

objestrane–odbranadjeceko-

ja su ugrožena, ali i firme, od-

nosno razloga koji bi naveli

zastupnike da zapošljavaju

djecu.

Jedanodprofesorakoji jebiou

komisiji, kako je istakaoĐuro-

vić, rekao im je da je odlična

stvar kod simulacija što uče-

snike natjera da razmotre obje

strane unekomsporu.

–Načinrada je takavdavasna-

tjeradaunekomslučajupogle-

date drugu stranu, da izvučete

sintezu iz svega toga – da ne

budete jednostrani – opisao je

on.

RAZLIČITIPRISTUPI

Kako je kazao Đurović, takmi-

čenje u Londonu fenomenalno

je iskustvo, a uspio je vidjeti

ovaj grad, kao i da se upozna sa

ljudima iz svihkrajeva svijeta–

Indije,Kine, pa iVelikeBritani-

je.

– Vidio sam način na koji oni

pristupaju radu. Nastupali smo

tri puta protiv različitih timova

iz Indije. Jedan tim bio je baš

vatren. Kad smo mi pričali, a

oni odgovarali na naša iznoše-

nja, jedan njihov takmičar je

rekao „baš me zabavlja što ste

rekli“, odnosno pokazao je

pravničkuagresivnostnasimu-

lacionomzadatku – ilustrovao

jeon.

Tim iz Indije je, kako je dodala

Vukčević, i pobijedio na takmi-

čenju na svjetskom nivou, a ta

strastvenost je, kako

PODGORICA

–Studentski

parlament primio jeveliki

broj zahtjevavisokoškolaca

da imseomogući prenos jed-

nog ispitaprilikomupisau

naredni ciklus studija. Njihov

ombudsmanStefanBoljević

očekujeda seuskoropristupi

rješavanju togproblema.

– Dešava se da student položi

sve osim jednog ispita i da zbog

tog jednog nepoloženog ispita

pauzira studijsku godinu jer ne

može upisati naredni ciklus.

Mislim da su to stvari koje se

mogu lako prevazići samo ako

bi nadležni organi imali sluha.

Unizusastanakakojesmoimali

potencirali smo tu temu, pa

očekujemo da će uskoro biti

preduzeti koraci ka rješavanju

tog studentskog problema - ka-

žeBoljević.

USLOVLJENOST

Drugi problem sa kojim se stu-

denti susrijeću jeste uslovlje-

nost izlaska na predispitne i is-

pitne provjere znanja, što je,

kaže sagovornik Pobjede, pra-

vilima iz 2015. godine ukinuto.

- Svaki student ima pravo da

pristupi bilokojoj provjeri zna-

nja bez obzira na to da li je pre-

daodomaći zadatakna vrijeme

ili ga uopšte nije predao, da li je

dolazio redovno na nastavu ili

nije dolazio uopšte. Sa druge

strane, svaki profesor ima pra-

vo da boduje te segmente na-

stave i da uskrati bodove stu-

dentu koji to ne bude poštovao.

Međutim, studentu zbog toga

ne smije biti uskraćeno pravo

da pristupi provjerama znanja,

tj. kolokvijumu ili završnom is-

pitu - objasnio jeBoljević.

Prema riječima Boljevića, viso-

koškolci nijesu dovoljno infor-

misani o svojim pravima niti o

tome da imaju zaštitnika. I po-

red toga što postoji vebsajt i

mejl adresa studentombud-

[email protected]

putem kojih se

moguobratitizaštitniku,biloda

se informišu o pravima ili da

ukažu na određeni problem,

studenti to urade tek kada na-

stane problem i kada su im sva

vrata zatvorena.

INTERESOVANJA

Boljević je student Elektroteh-

ničkog fakulteta, ali se, kaže,

društvenimtemamabavi jošod

gimnazijskihdana.

-Mislimda je jednakovažnoda

svakičovjek,aposebnonekoko

preferira tehničke ili prirodne

nauke,nikakonezapostavisvo-

ju društvenu stranu, jer, jedno-

stavno, socijalna smo bića i to

su teme koje nas svakodnevno

okružuju i moramo se njima

baviti, htjeli mi to ili ne - kaže

StefanBoljević.

Danica KOVAČEVIĆ

StefanBoljević

Studentski ombudsman

UCG Stefan Boljević o

primjedbama visokoškolaca

Najviše

zahtjeva

zaprenos

jednog

ispita

Dešava se da student zbog jednog nepoloženog ispita izgubi

godinu. Profesor ima pravo da boduje predispitne aktivnosti, ali

ne smije da zbog njih studentu uskrati pravo na provjeru znanja

Student ombudsman je tijelo Studentskog parlamenta

Univerziteta Crne Gore i postoji od 2014. godine. Imenuje

ga Skupština Studentskog parlamenta UCG na dvije godine,

a propisano je da na tu funkcijumože biti biran student

osnovnih, specijalističkih ili master studija. Kencelarija

ombudsmana nalazi se u zgradi Rektorata u Podgorici.

Ombudsmanabira

Studentskiparlament

Studentske funkcije često

su odskočna daska za

politiku, ali Stefan Boljević

kaže da u njegovom sluča-

ju, makar za sada, nije tako.

- Nikad ne reci nikad, ali

trenutno iz ove tačke gle-

dišta u budućnosti vidim

sebe kao elektro inžinjera,

naravno društveno aktiv-

nog i odgovornog - uz

osmijeh odgovorio je

ombudsman studenata.

Nema

političkih

ambicija

Iako ombudsman ima

kancelarijuu zgradi Re-

ktorata, te vebsajt imejl

adresuputemkojihmu

semoguobratiti, stu-

denti to čestourade tek

kada nastane problem

i kada su imsva vrata

zatvorena

PREDSTAVLJAMO:

Četiri studenta Pravnog fakulte

Ostvareni uspjeh je velika

stvar za sve nas jer smo prvi

put učestvovali u ovakvom

takmičenju. Tomože da bude

motivacija i za neka sljedeća,

a bilo bi još bolje ukoliko bi

naredno takmičenje bilo iz

neke druge oblasti prava jer

bi se na taj način proširio naš

dijapazon interesovanja

– kazala je takmičarka

Marija Vesković

Mladi pravnici

Studenti Pravnog fakultetameđupet najboljihusvijetu

MarijaVesković

PODGORICA

- Eparhijski

savjetMitropolije crnogor-

sko-primorske saopštio jeda

najoštrijeosuđuje javnepo-

zive ,,pojedinihpseudovjer-

skihorganizacijanaotima-

nje crkvene imovine,

hramova imanastira, koje je

vjerni narodvjekovima za-

vještavao jednoj, svetoj, sa-

bornoj i apostolskoj crkvi oli-

čenoj uMitropoliji

crnogorsko-primorskoj i

ostalimeparhijamaSPCu

Crnoj Gori“.

– Eparhijski savjet i Eparhijski

upravni odbor Mitropolije

crnogorsko-primorske poziva-

junadležnoMinistarstvo finan-

sija,VladuiSkupštinuCrneGo-

re da neodložno pristupe

pripremi i donošenju zakona o

restitucijiiobeštećenjuoduzete

imovine crkava i vjerskihzajed-

nica, i na taj način, kao i druge

savremene države, isprave

nepravdu koja je sistematski

učinjena prema crkvama i vjer-

skim zajednicama poslije Dru-

gogsvjetskograta–saopštili su.

Dodali su da sa žaljenjem kon-

statujuda ,,Vlada vodi i pomno-

gočemudiskriminatorskupoli-

t i ku p r ema Mi t ropo l i j i

crnogorsko-primorskoj i os-

talim eparhijama pravoslavne

crkveuCrnojGori“.

– Očigledan primjer toga je

činjenicada je istaVladasklopi-

laugovoreomeđusobnojsarad-

nji sa svima - osimsaPravoslav-

nomcrkvom,kojajerodilaCrnu

Goru. Najnovija potvrda naših

tvrdnji je nedavno javno objavl-

jenpodatakdaVlada sistemats-

ki finansira rad islamske me-

dreseMehmed Fatih (Osvajač)

u Tuzima, dok istovremeno ig-

noriše postojanje Bogoslovije

Svetog Petra Cetinjskog na Cet-

inju,najstarijecrnogorskesred-

nješkoleizkojejeizrastaoiUni-

verzitetCrneGore–navodi seu

saopštenju.

Nakon sjednice Eparhijskog

savjeta i Eparhijskog upravnog

odbora Mitropolije crnogor-

sko-primorske, takođe je saop-

štenodasuučesnicijučerašnjeg

sabranja, kao vjernici i po-

rodični ljudi, cijeneći običaje,

vjekovno ustrojstvo i tradiciju

Crne Gore veoma zabrinuti

zbog najavljenog zakona o reg-

istrovanom partnerstvu osoba

istogpola.

R.P.

Tražezakonorestituciji

Mitropolija crnogorsko-primorska se žali da su diskriminisani