Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Hronika/Društvo

Ponedjeljak, 19. mart 2018.

porodici

nekomlicu.

- Mora se, međutim, raditi o

„grubom nasilju“, koje ozna-

čava nasilje jačeg intenziteta

koji podrazumijeva nanoše-

nje težih bolova i patnji. Pa-

sivnisubjekat(licekojepoga-

đa pos l j ed i ca ) j e č l an

porodice ili porodične zajed-

nice, dok seposljedicaogleda

u narušavanju tjelesnog ili

duševnog integriteta člana

porodice ili porodične zajed-

nice, takoda je djelo izvršeno

preduzimanjem pomenutih

radnji izvršenja (narušavanje

spokojstva, tjelesnog ili du-

ševnog stanja) - pojašnjava

advokat.

Lekić napominje da nasilje u

porodici ne bi smjelo da se

dešava, ne samo zato što je

nasilje samo po sebi zabra-

njeno, već i zato što porodica

u društvu ima izuzetan zna-

čaj i vrijednost.

GDJE JERAZLIKA

On ističe da se može uočiti i

kod prekršaja kao i kod kri-

vičnog djela jako slični, skoro

identične radnje izvršenja,

način izvršenja, svojstvo pa-

sivnog subjekta kao i poslje-

dica.

- Analizomnavedena dva za-

konaizoblastizaštiteodnasi-

ljaodporodiciuočavasedase

prilikom ocjene da li je odre-

đeno lice ostvarilo elemente

bića prekršaja ili krivičnog

djela ne može povući baš ja-

sna linija, jer ne postoji neko

valjano i jasno razgraničenje

u smislu ispunjenosti još ne-

kog uslova za postojanje kri-

vičnog djela, kao što je to npr.

objektivni uslov inkriminaci-

je, a kojimbi se krivičnodjelo

na jasan način razdvojilo od

prekršaja - kazao jeLekić.

Ondodajedasuupravozbog

toga neizbježne situacije u

kojima izvršioci prekršaja

pred sudom odgovaraju za

krivično djelo, kao i obratne

situacije,tedasekodnadlež-

nih organa procesuiranja i

odlučivanja prilikom pri-

mjene navedena dva zakona

čestomora javiti dilema.

A.GAGOVIĆ

Još frapantnije podatke o nasilju u porodici od slučajeva

počinjenih krivičnih djela bilježe sudovi za prekršaje u Pod-

gorici, Nikšiću, Danilovgradu i Cetinju.

Portparolka Suda za prekršaje u Podgorici Maja Nenezić

saopštila je da su u 2017. godini donijeli 731 rješenje iz obla-

sti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

U okviru toga izrečeno je 210 novčanih kazni, 68 kazni

zatvora, 90 uslovnih, 29 opomena, 15 zaštitnihmjera-

samostalno, šest vaspitnihmjera. U 29 slučajeva postupak

je obustavljen, bilo je 16 zastarjelih, dok je pet zahtjeva za

pokretanje prekršajnog postupka i zahtjeva za sudsko odlu-

čivanje odbačeno. Izrečeno je 260 oslobađajućih odluka, a

tri predmeta ustupljena su drugim sudovima.

Godinu ranije Sud za prekršaje donio je čak 906 rješenja iz

oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

U 253 slučaja izrečena je novčana kazna, 56 je bilo kazni

zatvora, izrečeno je 130 uslovnih kazni i 32 opomene. Stati-

stika bilježi i devet izrečenih zaštitnih i tri vaspitne mjere. U

77 slučajeva postupak je obustavljen, 31 prijava bila je zastar-

jela, a osam zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka

i zahtjeva za sudsko odlučivanje je odbačeno. Zabilježeno je

i 307 oslobađajućih rješenja - ispričala je Nenezić.

Prema njenim riječima, u 2015. godini donijeto je 738 rješe-

nja iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Izrečeno je 186 novčanih kazni, 56 kazni zatvora, 91 uslov-

na osuda, 36 opomena, 11 zaštitnihmjera, osam vaspitnih

mjera, 68 obustava, dok su 72 prijave bile zastarjele. U

sedampredmeta odbačen je zahtjev za pokretanje prekršaj-

nog postupka, dok je u 199 predmeta donijeto oslobađajuće

rješenje. Četiri predmeta su ustupljena drugim sudovima.

Prekršajizabrigu

nicija. U pojačanoj kontroli

policije istu noć kod Mirka

Adžića pronađen je skank,

nakon čega je priveden.

- U narednom periodu biće

nastavljene pojačane aktiv-

nosti, a posebno u noćnimsa-

tima - kazali su iz policije za

CdM.

C.H.

ILUSTRACIJA

Iz nikšićke Župe reagovali zbog izlivanja otpadnih voda iz rudokopa Biočki stan

Crvene se rijeka i jezero

NIKŠIĆ

Nevladinaorga-

nizacija ,,Župau srcu“ za-

tražila jeobustavljanje ek-

sploatacijeurudničkoj

jami Biočki stankojomru-

kovodeUniprommetali

dok seneutvrde srazmje-

re štetenastale izlivanjem

otpadnihvoda i pojave cr-

venogmuljaupotocima i

rijekama.

- Pozivamo lokalne komu-

nalne inspekcije da u skladu

sa svojim nadležnostima

utvrde odgovornost i kazne

odgovorne za ovaj ekološki

incident – ističu u saopšte-

nju.

Kako navode iz te organiza-

cije, vode iz jameBiočki stan

izlile su se u potok Mačak,

daljeurijekuGračanicu iLi-

verovićko jezero, zbog čega

zahtijevaju od Vlade i Mini-

starstva ekonomije da se za-

ustavi eksploatacija rude

dok se ne utvrde razmjere

štete nanijeteŽupi.

IzUniprommetalasmatraju

da je razlog pojave crvenog

muljauvodamavišasila, od-

nosno nevrijeme koje je ak-

tiviralo izvore, te da ukoliko

seispostavidajekrivicarud-

nika, odgovorno će se odni-

jeti prema tome.

- Rad u Rudniku boksita se

odvijauskladusasvimprav-

nim i ekološkim propisima,

čemu kao odgovorna kom-

panija težimo u svim se-

gmentima poslovanja. Vje-

r u j emo d a j e u z r o k

pomenutom problemu viša

sila i ogromna količina vode

u brdima, kao i aktiviranje

izvora i nadamo se da će se

utvrditi pravi razlog.

Ponavljamo, ukoliko se

Iz NVO ,,Župa u srcu“ zatražili su od Vlade i Državnog tuži-

laštva da ispitaju dosadašnji rad glavnog rudarskog inspek-

tora Draška Markovića.

Kako su pojasnili, potrebno je da se utvrdi da li je bilo njego-

vih eventualnih propusta u ispunjavanju obaveza iz ugovo-

ra o eksploataciji rude boksita u Župi, ali i zakonskih obave-

za koje se odnose na odvajanje sredstava za rekultivaciju i

svih drugih obaveza koje nosi ovakva eksploatacija.

Tražedatužilacispitarad

rudarskoginspektora

Iz Uniprommetala smatraju da je razlog pojave crvenogmulja

u vodama viša sila, odnosno nevrijeme koje je aktiviralo

izvore, te da ukoliko se ispostavi da je krivica rudnika,

odgovorno će se odnijeti prema tome

MZ Župa bio i član ove ne-

vladine organizacije.

Takođe, zatražili su od eko-

loške inspekcije da naredi

hitan monitoring i ispitiva-

nje kvaliteta i sadržaja vode

potoka Mačak, Gračanice i

Liverovićkog jezera, a da se

kontrola nastavi tokom go-

dine da bi se znalo je li voda

bezbjedna za korišćenje i

upotrebu, pošto veliki broj

stanovnikaŽupeinaseljani-

zvodno od brane Liverovići

koristi tu vodu.

-TražimoodVladedaukoli-

ko se utvrdi ekološka šteta

aktivirapolisuosiguranjaod

odgovornosti za štetu nane-

senuživotnoj sredini -navo-

di se u pozivu NVO ,,Župa u

srcu“.

Ra. P.

utvrdi da je naša kompanija

na bilo koji način odgovorna

za ovaj problem, preuzećemo

odgovornost i sve neophodne

mjere, kao što smo radili i do

sada – saopšteno je iz Uni-

prommetala.

NVO ,,Župa u srcu“ zatražila

je odVlade i premijeraDuška

Markovićadanajhitnijepoša-

lje nadležne inspekcije i sa-

stavi komisiju radi utvrđiva-

nja obima ekološke štete, u

kojoj bi osim predstavnika

Svjetski dan voda obilježava se na Žabljaku

Jevrić:Moramokvalitetnijeda

upravljamovažnimresursom

PODGORICA

Svjetski

danvodaove godineobilje-

žava se 22.martanaŽablja-

ku i taj događaj biće centar

evropskihdešavanjavodo-

vodnog sektora jer seprvi

put održavameđunarodna

konferencijana temu ,,Vi-

zijaodrživogupravljanja

vodovodnimresursimau

21. vijeku“, rekao jedirek-

torRegionalnogvodovoda

GoranJevrić.

On je za Info biro ispričao da

su osimRegionalnog vodovo-

da,organizatoriskupaiMeđu-

narodno udruženje vodovod-

nih preduzeća sa sjedištem u

Beču, a partneri su i Svjetska

banka, Dunavski program za

vodu.

- Imamo veliko zadovoljstvo

daprviputuCrnuGorudolaze

visoki predstavnici Svjetske

asocijacije za vode i izvršni di-

rektorEvropskeasocijacijevo-

dovodnih preduzeća. To sma-

tramo velikim priznanjem za

naše preduzeće, koje je odma-

ja i punopravni član jednog

međunarodnog udruženja –

istakao je Jevrić.

Za temumeđunarodnekonfe-

rencije, kako je dodao, izabra-

no je nekoliko važnih poruka

za donosioce odluka u vodo-

vodnom sektoru, jer globalni

procesi i klimatske promjene

,,nas sve moraju natjerati da

mnogo kvalitetnije i održivije

upravljamo timvažnimresur-

somkoji nema zamjenuza čo-

vjeka“.

Kako je saopšteno, na Žablja-

ku će se održati početna radi-

onica benčmarking progra-

ma Dunavskog regiona od 21.

do 23. marta, a domaćin je

Regionalni vodovod Crno-

gorsko primorje, uz podršku

Ministarstva održivog razvo-

ja i turizma, opštine Žabljak i

opštineTivat. Do sada je uče-

šće na radionici potvrdilo 70

učesnika iz 15 zemalja.

Dunavska platforma za

benčmarking je, kakopodsje-

ćaju, pokrenuta u oktobru

2017. godine i JP se odmah

priključilo, adosada jeokupi-

la 18vodovodnih i kanalizaci-

onih preduzeća iz devet ze-

malja Jugoistočne Evrope,

dok je do kraja godine plani-

rano priključenje preduzeća

iz preostalihosamzemalja.

- Kroz prvu fazu Dunavskog

programa za vode u trajanju

od tri godine (2014–2017) po-

krenuta je benčmarking radi-

onica za preduzeća sa eks-YU

prostora. Zbog velikog uspje-

ha koji je ostvaren kroz rad

platformezaeks-YUpreduze-

ća, nosioci ovog projekta su

donijeli odluku o formiranju

nove benčmarking platforme

– Dunavske platforme za

benčmarking,kojajeuodnosu

na eks-YU proširena na čitav

region Jugoistočne Evrope s

planom da obuhvati 17 zema-

lja – pojašnjeno je u saopšte-

nju.

N.Đ.

Agende skupa

GoranJevrić

Crvenimulj seulivauLiverovićko jezero