Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Hronika

Ponedjeljak, 19. mart 2018.

Ubijenbračni

par izUlcinja

Spasiocipretražili

najbliže jame

PODGORICA

Crnogorski

državljani FadilKačanić

(64) i njegova suprugaFati-

ma (63) ubijeni suuEkvado-

ru, prenosi portal AntenaM.

Portal Eltelegrafo piše da je

Kačanić ubijen hicima iz va-

trenog oružja, dok je njegova

supruga usmrćena udarcem

tupimpredmetomu glavu.

Premanezvaničnimsaznanji-

mamedija, Kačanić je likvidi-

ran sa tri hica iz pištolja.

Tamošnjimediji prenoseda je

Kačanić zbog trgovine dro-

gom robijao nekoliko godina,

a bio je optužen i za pljačku.

Nedavno je oslobođen zbog

toga, ali je biona uslovnoj.

Na mjestu zločina su prona-

đeni balistički tragovi i kamen

za koji se sumnja da je kori-

šćen kao oružje, zbog čega se

sumnja da su žrtve ubijene

gdje su i pronađene.

Kako piše ekvadorski portal

Extra, ubice su se predstavile

kao policajci, pokazavši lažni

nalog za pretres.

-Mislili su da će počiniti savr-

šenzločin, ali su ihsnimileka-

mere na imanju - istakao je

tužilacViktorGonzales.

PolicijskigeneralMarčeloTo-

bar je istakao da je Kačanić

imao kriminalni dosije zbog

trgovine narkoticima, a da je

ubijena žena radila na aero-

dromu Žoze Žakin de Olme-

do.

– Ovo nije obično ubistvo,

sumnjamonapovezanostsor-

ganizovanim kriminalom –

poručio je on, prenosi ekva-

dorski portal Extra.

Policijski poručnik i čelnik

Nacionalnog direktorata za

nasilne zločine Ekvadora

HenriHerera jenaglasiodasu

stvaripokućibileispreturane,

kaoda je neko tražionešto.

–Odnijelisunakitikompjuter

–objasnio je on.

C.H.

NIKŠIĆ

Članovi Gorske

službe spašavanja, policija i

mještani bezuspješno su tra-

gali i juče za 52-godišnjim

MomiromGoranovićem, čiji

jenestanakprijavljenprije

dvadana.

Sumnja se da je Goranović

upao u neku od brojnih jama

nikšićkogselaGolija i da jepo-

vrijeđen, a akcija potrage po-

čela je prekjuče poslije podne.

Gorski spasioci spuštili su se

posljednjih dana u nekoliko

jama, ali ni traga odGoranovi-

ća. Kako saznajemo, rodbina,

mještani i spasioci nastaviće i

danas akciju.

Inače,selaGolije,udaljene40-

akkilometaraodNikšića, ima-

ju na stotine jama, nepristu-

pačnih i davno zaboravljenih

staza koje, i to vrlo rijetko, ko-

riste jedino sve malobrojniji

mještani.

Ra. P.

Pretresi u Podgorici

Razbojništvo u Podgorici

Oduzeti pištolj i skank

Prijeteći nožem

opljačkao

prodavnicu

PODGORICA

LukaNikčević

iz Podgorice uhapšen je u su-

botuvečetokompojačanekon-

trole policije, piše portal CdM.

Kako prenosi ovaj portal, na-

kon što je policija zaustavila

Nikčevića, u njegovom vozilu

pronađenjepištolj,,glok“imu-

PODGORICA

U naselju Gornja Gorica u

Podgorici u subotu je opljačkana prodavnica,

a snimak se pojavio na društvenimmrežama.

Kako se na snimkumože vidjeti, nepoznata

osoba ulazi u prodavnicu, te prijeti nožem

prodavačici. Ona se udaljava nakon čega on

nastavlja da vadi novac iz kase. Nije poznato

da li je lopov identi ikovan ili uhvaćen.

C. H.

PODGORICA

Nasilni

mužkoji tuče suprugu, sin

koji zlostavljamajku, pa i

očuhkoji na smrt pretuče

petnaestomjesečnubebu

samo sudionovinskihčla-

nakaoporodičnomnasi-

lju. Pojavanasilja jeuče-

stala, štopotvrđuju

brojkeOsnovnog sudau

Podgorici i sudova zapre-

kršaje, dokpredstavnike

advokature zabrinjava

nejasna granicapokojoj

počinioci (ne)odgovaraju

zaprekršaj ili krivično

djelo.

ZATVOR I USLOVNA

Kako je za Pobjedu kazala

savjetnica za odnose s jav-

nošću Osnovnog suda Anja

Krkeljić, za prethodne tri

godine formirano je 147

predmeta zbog krivičnog

djela nasilja u porodici. U

čak 62 slučaja izrečene su

zatvorske kazne i 58 uslov-

nihosuda.

Najviše predmeta zabilježe-

no je lani - 60 od čega je de-

vet neriješenihpredmeta.

Izrečeno je 48 osuđujućih

presuda, od kojih 29 kazni

zatvora, u tri slučaja dosu-

đen je rad u javnom intere-

su, dok je izrečena jedna

novčana i 15 uslovnih pre-

suda. Udvapredmetadoni-

jeta je oslobađajuća presu-

Zbogdileme

zbrkau

kaznama

Zakonske odredbe precizno ne razgraničavaju nasilnike u

da,ujednomsudskaopomena,

a jedan predmet je delegiran

drugom sudu. Izrečena je po

jedna mjera obaveznog psihi-

jatrijskog i liječenja od alkoho-

lizma.

Krkeljić navodi da je u 2016.

godiniformirano46predmeta,

od čega je bilo 44 osuđujuće

presude.

-Kazna zatvora presuđena je u

22predmeta, radau javnomin-

teresu dva, novčana u takođe

dva, dok je izrečeno 18 uslov-

nihosuda.

Drugom sudu delegirana su

dva predmeta, dok je mjerom

liječenjaodalkoholizma ioba-

veznog psihijatrijskog liječe-

nja presuđeno u po tri pred-

meta - kazala jeKrkeljić.

Ona navodi da je u 2015. godi-

ni, prema statistici suda, for-

miran41 predmet, od kojih je-

dan čeka presudu.

U37slučajevaizrečenesuosu-

đujuće presude, od kojih ka-

zna zatvora u 11 predmeta,

novčana u jednom, dok je

uslovno osuđeno 25 nasilnika.

Te godine odbijene su dvije

presude, dok je za četiri osobe

presuđeno obavezno psihija-

trijsko liječenje.

ZAKONI

AdvokatDamirLekićnapomi-

nje da u našem pravu postoje

dva zakona

koji regulišu

ovu oblast,

ali nije jasno

razgraniče-

no kada na-

silnici čine

prekršaj, a

kada krivično

djelo.

Prema njegovim

riječima, Zako-

nom o zaštiti od na-

silja u porodici, sankci-

onišusepočiniociprekršaja,

dok je Krivičnim zakonikom

CrneGoreuodredbičlana220

propisano krivično djelo nasi-

lje u porodici ili u porodičnoj

zajednici,kojempodliježupo-

činioci krivičnihdjela.

- Jednimzakonompropisane

su kazne za prekršaje, što je

blaži oblik, adrugimkazneza

krivičnadjela,alipropisinije-

su dovoljno jasni i određeni

da bi seprecizno i sa sigurno-

šću moglo ocijeniti da li je

učinjeno krivično djelo ili

prekršaj. Zato nekada faktič-

ki počinioci krivičnih djela

pred sudom formalno odgo-

varajuzaprekršaj,kojijelakši

oblik tog nedozvoljenog po-

našanja iobratno-upozorava

Lekić.

On navodi da je odredbom čl.

220 st. 1 Krivičnog zakonika

Crne Gore propisano da će se

ko primjenom grubog nasilja

naruši tjelesni ili duševni inte-

gritet članova svoje porodice

iliporodičnezajednicekazniti

novčanom kaznom ili zatvo-

romdo jedne godine.

Pojašnjava da je radnja ovog

osnovnog oblika krivičnog

djela određena posljedicom,

odnosno narušavanjem spo-

kojstva, tjelesnog ili duševnog

stanja člana svoje porodice ili

porodičnog domaćinstva.

- Riječ je o posljedičnoj radnji

koja sadržajnomože biti razli-

čita. Narušavanje obuhvata

one djelatnosti kojima se stva-

ra mogućnost povrede odre-

đenih dobara ili vrijednosti.

Kodovogdjelanarušavase tje-

lesni integritet i duševno sta-

nje - pojašnjava naš sagovor-

nik.

Dodaje da se pojamnasilja tu-

mači kao primjena prinude, a

to je upotreba sile ili prijetnje

Advokat Damir Lekić pod-

sjeća i na odredbu člana 36,

stava prvog Zakona o zaštiti

od nasilja u porodici kojim

je propisano da će se novča-

nom kaznomod 150 eura ili

kaznom zatvora od najmanje

deset dana kazniti za prekršaj

član porodice ako: upotrijebi

izičku silu, bez obzira da li je

nastupila tjelesna povreda

drugog člana porodice; prijeti

napadom ili izaziva opasnost

koja može prouzrokovati

osjećaj lične nesigurnosti

ili psihički bol drugog člana

porodice. Ove kazne se

odnose i na one koji verbalno

napadaju, psuju, nazivaju

pogrdnim imenom i na

drugi način vrijeđaju drugog

člana porodice; ograničavaju

drugom članu porodice slo-

bodu komuniciranja sa

trećim licima. Takođe, odnosi

se i na onoga ko iscrpljuje

radom, uskraćuje san i drugi

odmor, prijeti izbacivanjem

iz stana i oduzimanjemdjece,

seksualno uznemirava dru-

gog člana porodice; uhodi

i na drugi način grubo

uznemirava drugog člana

porodice; oštećuje ili uništava

zajedničku imovinu ili imovi-

nu drugog člana porodice ili

pokušava da to učini; uskra-

ćuje osnovna sredstva za

egzistenciju drugom članu

porodice; drskimponašanjem

ugrožava porodični mir člana

porodice sa kojimne živi u

porodičnoj zajednici.

- Stavomdrugimovog člana

propisano je da će se novča-

nom kaznomod najmanje 250

eura ili kaznom zatvora od

najmanje dvadeset dana kazni-

ti za prekršaj punoljetni član

porodice ako sve navedeno

počini u prisustvu djeteta.

Stavom 3 propisano da će se

novčanom kaznomod naj-

manje 500 eura ili kaznom

zatvora od najmanje trideset

dana kazniti za prekršaj član

porodice koji učini nasilje iz

stava 1 ovog člana prema

djetetu – navodi

Lekić.

Psovke,vrijeđanja…

Uprotekle

tri godine samo

u podgoričkom

Osnovnomsudu formirano

je 147 predmeta iz nasilja

u porodici ili porodičnoj

zajednici. U čak 62 slučaja

izrečene su zatvorske

kazne i 58 uslovnih

osuda

Damir Lekić

AnjaKrkeljić

Mjestoubistva

EL TELEGRAF0

Pronađena tijela crnogorskih

državljana u Ekvadoru

UGoliji kod Nikšića nastavljena potraga za

52-godišnjimMomiromGoranovićem

Prikaz lokacijenakojoj trajepotraga