Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. mart 2018.

Aktuelno

On dodaje da se oni od takvih

ograđuju.

- Tražimo da budemo aktivni

učesnici u donošenju svih bit-

nih akata ili realizacije svih

važnihprocesa, koji setičuza-

poslenih, odnosno naših čla-

nova. Na to imamo pravo kao

jedna od strana u socijalnom

dijalogu - kategoričan je Ra-

kočević.

On kaže da u Sindikatu ne

znajuni kolikećebiti ponuđe-

neotpremnine radnicimakoji

bi eventualno bili višak.

- Nijesmo u posjedu nikakve

informacije vezano za otpre-

mnine - kazao je Rakočević

našoj redakciji.

CILJ

Podsjetimo da je nedavno u

intervjuu za naš list ministar-

ka javne uprave Suzana Pribi-

lović, odgovarajući na pitanje

da li ima istineu tvrdnjamada

je najmanje deset odsto zapo-

slenih višak, kazala da su to

spekulacije.

-Tosuspekulacijekojenebih

komentarisala, jersetačneci-

fre ne mogu znati dok ne za-

vršimo planirane aktivnosti.

Upravo ćemo sva ova pitanja

koja se otvaraju u javnosti ri-

ješiti kroz aktivnosti koje je

pokrenulo Ministarstvo

javne uprave, a koje ćemo,

prema planu, realizovati u

narednoj godini. Tek nakon

izrade metodologije za

određivanje optimalnog bro-

ja zaposlenih, te plana opti-

mizacije znaćemo kakvo je

stanje na nivou svake insti-

tucije pojedinačno i odrediti

da li postoji višak/manjak

zaposlenih. Od najvećeg je

značaja da svi resori naprave

realne procjene stanja,

posebnolokalnesamouprave,

gdje sada već znamo da su to

djelovi sistema u kojima pos-

tojivišakzaposlenih.Cilj svih

ovihaktivnostijedakreiramo

optimalan upravni sistem,

koji će efikasno funkcionisati

uinteresugrađanaCrneGore

–kazala je tadaministarka.

Ona je tada objasnila da je cilj

servisno orjentisana uprava u

kojoj građanin treba da bude

na prvommjestu, ali i uprave

koja će odgovoriti posebno

zahtjevnim zadacima u skla-

du sa procesom pristupanja

Crne Gore EU. Sve radi, kako

je precizirala, zbog stvaranja

efikasne, ekonomične, trans-

parentne i servisno orijenti-

sane javne uprave.

I dok se čeka i zv j ešt a j

Međuresorske radne grupe, u

javnosti su nepodijeljena

mišljenja da su promjene po-

trebne.IzInstitutaalternativa

još ranije su kazali da su

rezovi neophodni. Prije svihu

opštinama, koje su, kako oni

ocjenjuju, koristeći pravne

praznine godinama pribjega-

vale neracionalnom zapošlja-

vanju. Dovele su sebe u lošu

finansijsku situaciju, koja je

dugoročnoneodrživa.

Mira POPOVIĆ MILOVIĆ

pravi

NenadRakočević

ZgradaVlade

SuzanaPribilović

PODGORICA

- Premapo-

sljednjemNATOizvještaju

za 2017. godinu, CrnaGora

se sa izdvajanjimaod 1,58

odstoBDP-a zaodbranuna-

lazi na 11.mjestumeđučla-

nicamaAlijanse.

Komentarišući ove podatke,

vojni analitičar Aleksandar

Radić kaže za Pobjedu da je

povećanje izdvajanja za od-

branu povećano jer naša ze-

mlja, kao članica NATO-a,

svoje troškove usmjerava na

modernizaciju.

- Za razliku od dosadašnjeg

budžetakojijebiousmjerensa-

monapersonalne troškove, Cr-

naGorasadaulaziuprocesmo-

dernizacije. Prošle godine su

uglavnom kupovana sredstva

za uspostavljanje sistema veze.

Dugoročni plan razvoja siste-

maodbraneCrneGoreod2016.

do 2025. godine predviđa neke

nabavke koje će zaista učiniti

ozbiljnim izdatak za odbranu

CrneGore - rekao jeRadić.

On napominje i da je već pot-

pisan ugovor za kupovinu tri

helikoptera za 30 miliona do-

lara, koji se finansira kroz du-

goročnikreditkojijeobezbije-

dila kanadska vlada.

- Slijedi i kupovina oklopnih

vozila, radara, rješavanje pro-

blema kontrole akvatorijuma,

patrolnih brodova i čamaca i

to će sve biti izdaci koji sami

po sebi mogu dovesti do viso-

kog udjela odbrambenih troš-

kovauukupnomnacionalnom

bruto domaćem proizvodu -

objasnio jeRadić.

Pojašnjavajući podatke koji se

koriste kada se izražava

budžetzaodbranu,Radićkaže

da postoji osnovni budžet, ali i

suma koja je odobrena da se

koristiodprodajeviškovanao-

ružanja, vojne opreme i pro-

daje i iznajmljivanja infra-

strukture.

- Ta suma je prošle godine bila

do7,5, aovegodine4,5miliona

eura. Ta suma je zapravomar-

ginalno realizovana. Zbog to-

ga nijesamsiguran da li su po-

daci koje je NATO saopštio

potpuno tačni, ali kako bilo

stavjeiCrneGorejasandaseu

narednim godinama ide na

dva odsto izdvajanja jer je to

preporučena kvota - istakao je

Radić. Dodaje da će dva odsto

izdvajanja za odbranuna koji-

ma Alijansa insistira, biti refe-

renca i za zemlje koje nijesu

članiceNATO-a.

- Prosto i Srbija kroz svoju po-

ziciju neutralne zemlje mora

da se trudi i da prati taj neki

nivo izdvajanja u svom siste-

mu odbrane - zaključio je Ra-

dić.

Ministar odbrane Predrag

Boškovićkazaojenedavno,to-

kom posjete NATO-u, da će

Crna Gora i u 2019. godini do-

kazati da je kredibilanpartner

Alijanse, time što će postoje-

ćih 1,58 izdvajanja za budžet

povećati na 1,7 odsto.

-Ove godine ćemo izdvojiti 1,7

odsto svog BDP-a za odbranu,

što je više od 53 miliona eura.

Nastavićemo tako da bismo

2024. dostigli nivo od dva od-

sto što jedogovorenonaSami-

tu u Velsu. Time pokazujemo

dasmokredibilanpartnet-ka-

zao je Bošković tokom po-

sljednjeg sastanka ministara

odbrane uBriselu.

Đ. ĆORIĆ – J. ĐURIŠIĆ

Analitičar Aleksandar Radić o vojnombudžetu Crne Gore

Troškovi će rasti

zbogmodernizacije

Planirano je da

međusektorski

stručni timzaproces

optimizacije broja

zaposlenihu javnoj

upravi završi posao

i Vladi predstavi

nalaze i plan

optimizacije do

kraja juna tekuće

godine - saopšteno

je Pobjedi iz

Ministarstva

javne uprave

AleksandarRadić

Crnogorski vojnici