Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. mart 2018.

Aktuelno

PODGORICA

- Prosječna

likvidna sredstvabanakau

decembru su iznosila 1,06

milijardi eura, što je 2,9ods-

tovišenegounovembru,

pokazujupodaci Centralne

banke.

Prosječna likvidna sredstva

su u odnosu na decembar

2016. godine porasla 13,9 ods-

to.

Koeficijenti likvidnosti za

bankarski sistem u cjelini su,

na dnevnom i dekadnom

nivou, bili iznad propisanih

minimuma.

Bilansna suma banaka je na

kraju decembra iznosila 4,18

milijardieuraibilaje1,4odsto

većanegonakrajunovembra.

Bilansna suma je u odnosu na

decembar 2016. godine pala

10,3 odsto.

U strukturi aktive banaka, u

decembru su dominantno

učešće od 64,6 odsto ostvarili

ukupni krediti, nakon kojih

slijede novčana sredstva i

računi depozita kod central-

nih banaka sa 21,1 odsto, dok

se 14,3 odsto odnosilo na

preostale stavke aktive.

Ustrukturi pasive, dominant-

no učešće od 78,1 odsto ost-

varili sudepoziti, nakonkojih

slijedi kapital sa 12,3 odsto,

pozajmice sa 6,7 odsto, dok se

na ostale stavke odnosilo 2,9

odstoukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na

kraju decembra iznosio je

514,2milionaeuraibilježipad

od 1,8 odsto na mjesečnom

nivou, dok se na godišnjem

bilježi rast od 5,9.

R.P.

PODGORICA

–KolikoCr-

noj Gori treba zaposlenihu

javnoj upravi, odnosnogdje

imaviška, a gdjemanjka

znaće sedokraja juna, saop-

štili suPobjedi izMinistar-

stva javneuprave.

Tada bi trebalo da bude saop-

šten i precizan broj zaposle-

nihujavnojupravi, uključuju-

ći i opštine. Sve do sjednice

Vlade 7. decembra prošle go-

dine baratalo se različitim ci-

frama, ali je ministarka javne

upraveSuzanaPribilović tada

saopštila da je Ministarstvo

konačno uspjelo da dođe do

tačnog broja zaposlenihu jav-

noj upravi. Po njenim riječi-

ma, u javnom sektoru, odno-

sno na centralnom nivou,

ukupno je zaposleno 39.306

građana, a uopštinama 12.174.

Ministarka je tada objasnila

da je biloneslaganja podataka

iz Centralne kadrovske evi-

dencije iMinistarstva finansi-

ja.

PLAN

Iz Ministarstva su našoj re-

dakciji upetak kazali da roko-

vi ostajunepromijenjeni.

- Planirano je dameđusektor-

ski stručni timza proces opti-

mizacije broja zaposlenih u

javnoj upravi završi posao i

Vladi predstavi nalaze i plan

optimizacije do kraja juna te-

kuće godine. Tada će se raz-

matrati i sva ostala pitanja u

vezi sa procesom optimizaci-

je. Međusektorski stručni tim

radi na ovim aktivnostima,

svako u okviru svojih nadlež-

nosti i resora. Očekujemo da,

u skladu sa planiranom dina-

mikom, završimooveobaveze

- kazali su našoj redakciji iz

Ministarstvajavneuprave od-

govarajući na pitanje kada će

se tačno znati koliko je viška u

javnoj upravi.

Precizne podatke o potreb-

nom broju zaposlenih znaće-

mo,dodalisuizovogVladinog

resora, po završetku ovog

procesa.

-Nakontogaćebiti jasnouko-

jim djelovima sistema treba

povećati, odnosno smanjiti

broj zaposlenih. Cilj optimi-

zacije je preraspodjela zapo-

slenih i stvaranje efikasne i

servisno orjentisane javne

uprave, štoznači da imamo ja-

snu sliku u kojim djelovima

sistema treba pojačati, odno-

sno rasteretiti one u kojima

imamo višak zaposlenih - ka-

zali su izMinistarstva.

Podsjetimo da međuresorski

stručni tim, kojim koordinira

ministarka, čine sekretari re-

sornih ministarstava, pred-

stavnik Zajednice opština i

predstavnici pojedinih opšti-

na.

SINDIKAT

Za razliku odMinistarstva, u

Sindikatu javne uprave i pra-

vosuđasukategoričnidaviška

zaposlenihnema.

- Po našoj procjeni, nema viš-

ka zaposlenih. Naime, u poje-

dinim segmentima javne

uprave ima viška zaposlenih,

dok u drugim imamo veliki

deficit. Naš stav i preporuka

kojusmomnogoputa saopšti-

li i na zvaničnimmjestima je

da trebada se izvrši preraspo-

djela radnih mjesta, odnosno

da se na primjer preko inter-

nih oglasa sa suficitarnih rad-

nih mjesta premjeste u istom

rangunadeficitarna–kazaoje

Pobjedi Nenad Rakočević,

predsjednik Sindikata javne

uprave i pravosuđa.

On kaže da Sindikat nije bio

uključen u ovaj proces refor-

me.

- Nijesmo bili uključeni u pro-

ces racionalizacije i optimiza-

cije radnihmjestausektorima

kojepokrivanašgranski sindi-

kat, a to su državna uprava i

lokalna samouprava. Na naš

zahtjev obavili smo nekoliko

sastanaka sa ministarkom Su-

zanomPribilović ipredstavni-

cimaMinistarstva javne upra-

ve i bukvalno „na miške“

izdejstvovali obećanje da će-

mo biti uključeni kao posma-

trači u radnim timovima sa

pravomdiskusije,alibezprava

odlučivanja. Nažalost, veoma

smo razočarani odnosomsvih

resornihministarstava prema

nama vezano i za ovaj i za

mnoge druge procese, koji su

po navici iz prošlih, ali i iz sa-

dašnjih vremena, sindikate

možda i sa razlogomdoživlja-

vali kao neaktivne i nebitne

subjekte, koji se nijesumnogo

bavilisvojimposlom,atojeza-

štita radnika - kažeRakočević.

Međuresorski stručni tim još analizira stanje u javnoj

Dokraja

juna

znaće

sebroj

suvišnih

UMinistarstvu javne uprave kažu da

će plan optimizacije broja zaposlenih

biti predstavljenVladi do kraja juna.

U Sindikatu uprave i pravosuđa

smatraju da viška zaposlenih nema,

već samo treba uraditi preraspored

Podaci Centralne banke Crne Gore za decembar

Prosječna likvidna

sredstva 1,06milijardi

PODGORICA

-Uokviru

kampanje ,,Budi odgovoran“

ove sedmice je evidentirano

11 primjedbi, naosnovuko-

jihnije izrečenanijedna

novčanakazna.

Inspektori nijesu mogli da

obave kontrolu prodavnice

brze hrane u blizini Ekon-

omske škole u Podgorici i kaf-

ane u podgoričkom naselju

Vrela Ribnička, jer je objekat

zatečen zatvoren, odnosno ne

nalazi se na navedenoj adresi.

Inspektori nijesu kontrolisali

podgorički Luks taksi, prijavl-

jen za neizdavanje fiskalnih

računa, jer je fiskalizacija reg-

istar kasa kod taksi usluga

odložena dodaljnjeg.

Inspektori nijesumogli obavi-

ti kontrolu budvanskog Adi

konsaltinga, jer im je, kako

tvrde,adresanavedenauprija-

vi nepoznata.

Nepravilnosti nijesu utvrđene

prilikom kontrole prodavnice

zdrave hrane ,,Pahuljica“ iz

Pljevalja.

Od 11 prijava, koje su evidenti-

rane od ponedjeljka, šest nije

dobilo odgovor, a odnosile su

se na neizdavanje fiskalnih

računa, neosigurane radnike,

nedostavljanje obračuna za

zarade, neljubaznost zapos-

lenih, rupe i kanale na putu.

Kampanju ,,Budi odgovoran“

krajemdecembra2013.godine

pokrenuli su Ministarstvo fi-

nansija i Kancelarija pro-

grama Ujedinjenih nacija za

razvoj (UNDP) u Crnoj Gori s

ciljem da doprinese jačanju

svijesti javnosti i većem ukl-

jučivanju građana u borbu

protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građani-

ma da jednostavno i brzo

ukažu na nepravilnosti, poput

neizdavanja fiskalnih računa,

rada na crno ili kršenja po-

trošačkihprava ipomognuna-

dležnim institucijama da se

što uspješnije izbore sa sivom

ekonomijom.

Građanima su ostavljene na

raspolaganje tri opcije da pri-

jave uočene nepravilnosti,

putemmobilneaplikacijeBudi

odgovoran

,websajtawww.bu- diodgovoran.me

i kol centara

Poreske uprave (PU) na broj

19707 ili Uprave za inspekci-

jske poslove 080555 555.

R.P.

Evidentirano 11 prijavapotrošača

Nastavlja se kampanja „Budi odgovoran“

Vlada je početkommarta

usvojila izmjenu odluke o

otpremnini zaposlenih u

javnom sektoru.

Podsjetimo da je odlukom

utvrđeno da zaposlenom,

prilikomodlaska u penziju,

pripada otpremnina u visini

od 14 obračunskih vrijedno-

sti koe icijenta koju utvrđu-

je Vlada. Izmjene su, kako

je tada saopšteno iz Vlade,

usaglašene sa predstavnici-

ma reprezentativnih sindi-

kata - Unijom slobodnih sin-

dikata i Savezom sindikata

Crne Gore.

Na istoj sjednici, a nakon

pregovora sa predstav-

nicima reprezentativnih

sindikata, odlučeno je da

vrijednost koe icijenta za

obračun osnovne zarade

zaposlenih u javnom sekto-

ru za iskalnu 2018. u bruto

iznosu bude 90 eura.

Otpremnine

zaodlazak

upenziju

Ponašoj procjeni,

nema viška zapos-

lenih. Naime, upo-

jedinimsegmentima

javne uprave ima

viška zaposlenih,

dok udrugim imamo

veliki de cit - kazao

jeNenadRakočević