Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. mart 2018.

Politika

PODGORICA

–Demos će

zvaničnopodržatiDraginju

Vuksanović zapredsjednič-

kogkandidatanakonrazgo-

vora s njomi objavljivanja

njenogprograma, saopšteno

je iz tepartije.

Odluka Demosa će se, kako su

pojasnili, bazirati i na kriteri-

jumima iz započete koordina-

cije uokvirugrađanske opozi-

cije koju je stranka prihvatila

kao javno ozbiljnu demokrat-

sku tvorevinu, van već ,,viđe-

nih na javnoj sceni neiskrenih

i prevrtljivih političkih pona-

šanja“.

–Zatoćenašikriterijumiprili-

kom konačnog odlučivanja

ostati nepromijenjeni, dakle,

prevashodno građanski,

emancipatorski, kojim bismo

podržali ozbiljnog i kompe-

tentnog kandidata, koji ne bi

bioprodužetakjednogpolitič-

kog kruga već kandidat šire,

demokratsko - građanske Cr-

neGore - istakli su.

Kandidat bi svojim progra-

mom, vizijom i ličnim profi-

lom, kako dodaju, morao da

bude izraz i garant jedinstva

zemlje,nikakopodjela,identi-

tetskih ekstremizama i mani-

pulacija u Crnoj Gori, već

,,njenog osmišljenog i suštin-

skog jedinstva kao bitnog

uslova za izgradnju istinski

demokratske Crne Gore, koji

bi označio kraj vladavine

DPS-a“.

–Toseodnosijednakonaunu-

trašnjem, ali imeđunarodnom

planu gdje Crna Gora, otvore-

na za demokratske međuna-

rodne integracije, treba da bu-

de nezavisna i dostojanstvena

zemljabezprovincijalno-pol-

tronskih vezivanja za bilo koji

centar moći u svijetu. Očeku-

jući daće seuviziji i programu

DraginjeVuksanovićpotvrditi

ovakvi principi i kriterijumi,

Demos će nakon razgovora sa

kandidatkinjom o ovim pita-

njima i njenog objavljenog

programa, i zvaničnopodržati

univerzitetsku profesoricu

Vuksanović za predsjednič-

kog kandidata– istakli su i do-

dali da će u slučaju drugog

krugaizborapodržatiopozici-

onogkandidatakojiosvojinaj-

više glasova uprvomkrugu.

R. P.

Demos će razgovarati sa kandidatkinjomSDP-a za predsjednika

za prošlu godinu

Za službena

putovanja 190.000

Za operaciju „Atalanta“ izdvojeno je 169.268 eura.

U dijelu koji se odnosi na realizaciju godišnjeg

plana rashoda i prihoda navodi se da je u 2017.

potrošeno 32.363.348 eura.

Personalni izdaci vojske koštali su državu

24.100.864 eura, od čega je na službena puto-

vanja potrošeno 190.000 eura, dok su usluge

prevoza koštale 785.000 eura.

PodržaćeDraginju

Vuksanović

PODGORICA

- PoslanikMilanKnežević

(DF) napremijerskomsatuu srijedu, izme-

đuostalog, pitaćepredsjednikaVladeDuš-

kaMarkovićada li smatra ,,potvrdomvlada-

vinepravapolitički pravosnažnupresuduu

procesuprotivnjega“.

KneževićjeMarkovićuupostavljenompitanju

napisao da ,,ni njega niti bilo kog iz DF-a neće

slomitibilokakvimsudskimprocesimainajav-

ljenimrobijama“.

Naovunajavu juče je reagovaoposlanikDPS-a

Nikola Rakočević. Kazao je da Knežević ,,kao

osvjedočeniprotivnikdržave,demonstracijom

primitivizmauforminečegaštonaziva ,,posla-

ničkim pitanjem“, a zapravo je degutantni

pamflet, napadanjene institucije i pokušavada

nametne zaključak da je CrnaGora sociološki,

kao i u smislu vladavine prava - nedostojna dr-

žavnog statusa“.

- Svi ti njegovimnogobrojni pokušaji, pa i ovaj

najnoviji, diosustrategije ipoznatematriceda

sepostojanjedržaveobesmisli!Aakojebesmi-

slenodadržavapostoji, ondabi je, kakobezna-

dežno priželjkuje Knežević, trebalo pripojiti

nekoj drugoj državi na vazalno služenje. I sva

Kneževićevačinjenja,zakonitaiprotivzakoni-

ta, javna i tajna, lična i grupna, imaju samo taj

jedanstrateški cilj -dokazatidaCrnaGoranije

zaslužila da bude država –saopštio je on.

Dabi, kakododaje, promovisaotezuotomeda

Crnogorcima država ne pripada, ,,ideološki

zaslijepljeni Knežević, patološki pokušava

predstaviti svaku institucijudržave: predsjed-

nika, Vladu, Skupštinu – nedostojnu svoje

funkcije“.

Pravda je, kako je istakao, nekada sporija nego

što bismo željeli, ali je uvijek dostižna, pa i za

one kojima je ,,majkaRusija”.

R. P.

Poslanik DPS-a Nikola Rakočević poručio da Knežević

demonstrira primitivizamu formi poslaničkog pitanja

DFnapada institucije

opremljena je savremenom

opremom u vrijednosti od

80.000 eura.

Za rekonstrukcije vojnih

objekata u 2017. godini iz

budžeta je potrošeno ukupno

1.166.916 eura.

U dokumentu se navodi da je

rekonstukcijaaviohangarana

vojnom aerodromu ,,Golu-

bovci“ koštala 247.902, a am-

bulante 30.000 eura.

Uređenje kancelarija, učioni-

ca i magacinski prostor u Ka-

sarni „Breza“ u Kolašinu ko-

štalo je 240.000 eura, a

renoviranje magacina u voj-

nom objektu ,,Kapino Polje“

39.447 eura.

Za adaptaciju objekata Mini-

starstva odbrane u Podgorici

potrošeno je 299.146 eura, a

izgradnja ograde VOC na voj-

nom aerodromu ,,Golubovci“

koštala je 167.949 eura, dok je

popravka krova na magacinu

u vojnom objektu ,,Brezovik“

stajala državu27.000.

-Odvojneopreme,kojajepro-

datau2017. godini, ostvaren je

prihod od ukupno 729.425 eu-

ra - piše uovomizvještaju.

U prošloj godini prodato je,

između ostalog, i 295 motor-

nih i priključnih vozila i rad-

nih mašina, čime je prihodo-

vano 564.882,47 eura. Od

prodaje dotrajalih sredstava i

proizvoda ostvaren je prihod

od 48.079 eura. Prodajom

plovnihobekatainjihovimre-

zervnim djelovima vojska je

zaradila 58.956 eura.

Od1.108.331 eurokoliko jepo-

trošeno na učešće u međuna-

rodnimmisijama i operacija-

ma, najviše novca potrošeno

je za misije „Odlučna podrš-

ka“uAvganistanu.Nadnevni-

ce za učešće u ovimmisijama

potrošeno je 744.730 eura. Za

obuku u inostranstvu potro-

šenoje36.893eura,azaobuku

u zemlji 5.143 eura. Za misiju

„EUTM“ i „MINURSO“ po-

trošeno je 53.274 eura, odno-

sno44.159 eura.

J.Đ.

emisije

štale

ra

PODGORICA

-Ura jepo-

nudilaDemokratskom

frontuzapravokandidata

zapredsjednikaDemo-

kratskog fronta, imajući

uviduda jenaprethod-

nimparlamentarnimiz-

borimaMladenBojanić

biodio izborne listeDF-a

“Mi ili on- kazao jeposla-

nikDemokratskepartije

socijalistaAndrijaNiko-

lić, istakavši da suDemo-

krate antizapadna i an-

ticrnogorskaopozicija.

-Nije tako davno bilo, kada je

Sergej Železnjak - potpred-

sjednik ruskeDume i funkci-

oner Jedinstvene Rusije, iz

dalekeMoskve, prekojednog

beogradskog tabloida, po-

zvao štićenike iz Mandiće-

vog Fronta i Bečićevih De-

mokrata da se pomire,

preporučio im jedinstvenog

kandidata na predsjednič-

kim izborima, uz napomenu

da u zajednički planuključe i

AbazovićevuUru.Nedogađa

se prvi put da se želje Sergeja

Železnjaka poklope sa odlu-

kama crnogorske opozicije-

kazao jeNikolić.

On je poručio da su Demo-

krate formalno priznale

“ono što znamo od dana nji-

hovog osnivanja, da su anti-

zapadna i anticrnogorska

opozicija, kojoj su mentori

zavezali crvene kravate i iz-

diktirali društveno poželjne

poruke, ne bi li dio crnogor-

skih glasova prevarno pri-

družili anticrnogorskojplat-

formi”.

R.P.

PODGORICA

- Kandidat većeg

dijela opozicije za predsjednika

države Mladen Bojanić kazao je

da sebe ne smatra iznuđenim

rješenjem, već kandidatom sa

najvećim izgledima da pobijedi

na predsjedničkim izborima.

Bojanić je u intervjuu agenciji

Mina kazao da uvažava sve do

sada prijavljene opoziciono

nastrojene kandidate i da ih ne

smatra političkimprotivnicima,

kao i da je potpuno ravnodušan

na to ko će biti kandidat Demo-

kratske partije socijalista.

Komentarišući tvrdnje da on

nije nestranački kandidat, Boja-

nić je rekao da će, ukoliko neko

smatra da je formulacija, a ne

suština njegove kandidature

sa svimporukama, stavovima

i namjerama, nešto štomože

presudno uticati na opredje-

ljenje birača, iznijeti nekoliko

činjenica.

-Pa neka javnost sama prosudi

koja bi od opcija - nestranački,

nezavisni ili višestranački, naj-

više odgovarala, uz opasku da

nemamproblemni sa jednom

od njih- dodao je Bojanić.

On je istakao da godinama

unazad nije član nijedne politič-

ke stranke, i da je

njegova kandida-

tura podržana od

velike većine parla-

mentarnih opozici-

onih subjekata.

R.P.

DPS poručio Uri da su ponudili kandidata DF-a

Nikolić:

Ispunili ste

želje Železnjaka

Demokrate:

Požar bukti

uDPS-u

Na izjavu Nikolića je reago-

vao član Glavnog odbora

Demokrata Albin Ćeman

ocijenivši je da poslanik

Demokratske partije socija-

lista Andrija Nikolić mora da

preusmjerava pažnju javno-

sti sa, kako navodi, požara

koji bukti unutar DPS-a.

Ćeman tvrdi da je sada već

jasno da DPS ne zna šta da

radi zbog sukoba u svojim

redovima.

-Nikolić mora da vadi keste-

njeizvatreidapreusmjerava

pažnjujavnostisapožarakoji

bukti unutar DPS-a- rekao je

Ćeman.

Ćeman tvrdi da imnervoza i

panika koju ima DPS zbog

zajedničkog kandidatamuti

pamet, pa zaboravljaju na

neke proruske aktivnosti ko-

je su, kako kaže, ne tako dav-

no imali.

Predsjednički kandidat

većeg dijela opozicije tvrdi

Bojanić:

Nijesam

iznuđeno nego

najbolje rješenje

AndrijaNikolić

MladenBojanić

Sa sjednicePredsjedništva