Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. mart 2018.

Politika

PODGORICA

-VojskaCrne

Gorepotrošila je zaoprema-

njeu2017. godini 5.322.168

eura, dok su troškovi zauče-

šćeumeđunarodnimmisija-

ma i operacijamakoštali

1.108.331 euro, pokazuje Iz-

vještaj o stanjuuVCGza

prethodnugodinu.

U dokumentima se navodi da

je najviše novca potrošeno na

optičke osmatračke uređaje i

to 350.230 eura, dok je HBRN

oprema za kompletiranje izvi-

đačkog HBRN vozila koštala

162.380 eura.

HBRN oprema služi za suzbi-

janješvercahemijskog,biološ-

kog, radiološkog i nuklearnog

materijala, koji se koristi i za

oružja zamasovnouništenje.

Informacionokomunikaciona

mrežna oprema, računari i

VPN uređaji koštali su vojsku

280.000 eura. VPN je skraće-

nica za „Virtual Private

Network“ što bi u bukvalnom

prevodu značilo „Virtuelna

privatnamreža“.

Za rezervne djelove i potrošni

materijal za održavanje vaz-

duhoplova, motornih vozila,

plovnih sredstava i radioničke

opreme potrošeno je 217.594

eura. Putnička i kombi vozila

koštala su 145.000 eura, a te-

renska vozila čija se isporuka

očekuje ove godine 36.000 eu-

ra. Za autocistijernu za vodu

opredijeljeno je gotovo

100.000 eura. Prema ugovoru

iz2016.godine,rezervnidjelo-

vi za održavanje naoružanja

koštali su24.846 eura.

Kad je u pitanju nabavka bor-

bene opreme, u izvještaju se

navodi da je nabavljenomuni-

cije i nastavnih sredstava za

obuku u iznosu od 226.739 eu-

ra, dok je za potrebeMornari-

ce Vojske i Obavještajno-izvi-

đ a č ke č e t e n a b av l j e n a

individualna balistička zaštit-

naopremauvrijednosti odgo-

tovo70.000eura.Radionicaza

održavanje vazduhoplova

PODGORICA

–Generalni

sekretar SkupštineAlek-

sandar Jovićevićobavije-

stio jeAdministrativni od-

bor da jeMilanuKneževiću

izDF-a tokomzasijedanja

21. decembraprošle godine,

izrečenaopomena, kao i da

sumu 13. i 14. februaraove

godine izrečenepodvije

opomene, te je zatražioda

Odbor doneseodlukeonov-

čanimkaznama zaovogpo-

slanikaFronta. Odbor ćeo

tomeodlučivati 20.marta, a

Kneževićbi, poPoslovniku,

zbogpet opomena, izreče-

nih tokomtri skupštinske

sjednice,mogao „ostati“

bezpolaplate.

Član 110b Poslovnika predvi-

đa da se poslanik kome je

izrečena jedna opomena

kažnjava oduzimanjem

desetodstoplate.Posla-

nik kome su u toku iste

sjedniceizrečenedvije

opomene kazniće se

oduzimanjem20 od-

sto zarade. Kazna

Kneževiću, kako

nam je objašnjeno

iz Skupštine, rea-

lizovala bi se za

mjesec u kojem je

donijeto rješenje.

To bi bilo prvi put

da se primijene no-

ve poslovničke

odredbe i da posla-

nik bude kažnjen

zbog neprimjere-

nih riječi uSkupštini.

Šef poslaničkog kluba DF-a

Milutin Đukanović uputio je

Administrativnomodboru21.

februara zahtjev da donese

rješenje kojim se utvrđuje da

onod24. januara, odkada ima

pravo na neplaćeno odsustvo

u EPCG, poslaničku funkciju

obavlja profesionalno.

- Obraćam vam se sa zahtje-

vom da poslaničku funkciju

ne obavljam profesionalno,

već da ostvarujem pravo na

razliku zarade od 1. do 23. ja-

nuara ove godine, imajući u

vidu da sam u tom periodu

ostvarivao zaradu u Elektro-

privredi Crne Gore i da sam

bio u obavezi da se javim na

rad uEPCG 1. januara ove go-

dine. EPCGmi je, pomomza-

htjevu, rješenjem utvrdila

pravo na neplaćeno odsustvo,

počevod24.januaraovegodi-

ne, pa stoga zahtijevam da se

odnavedenogdatumadonese

odgovarajuće rješenje kojim

se utvrđuje da poslaničkju

funkciju obavljam profesio-

nalno – naveo je Đukanović u

zahtjevu, u koji je Pobjeda

imala uvid.

On je tražio odOdbo-

ra da donese rješe-

nje o umanjenju

njegove februarske

plate, u skladu sa

obračunom zarade

koju je ostvario u

EPCG, očemujedo-

stavio obračun za ja-

nuar.

Poslanik DF-a Strahi-

nja Bulajić tražio je od

Administrativnog od-

bora damu prekine rad-

ni odnos u Skupštini i

zaključi radnu knjižicu

sa datumom 1. mart

2018. godine, radi po-

vratka na prethodno

radnomjesto.

I.K.

PODGORICA

- Profesor

ĐorđijeBlažićpredao je ju-

čeDržavnoj izbornoj komi-

siji potpisepodrške zapred-

sjedničke izbore.

–Osamdanaprije rokapreda-

jem preko 8.000 potpisa po-

drške građana Crne Gore, koji

su prikupljani od 26. januara,

kada je kandidatura najavlje-

na – saopštio jeBlažić.

Istakao je da se za predsjed-

ničke izbore kandidovao dije-

lomna zahtjev građana, te di-

jelom razočaran ponašanjem

opozicije. Tvrdi da je nestra-

nački kandidat i da iza sebe

,,nema partiju i čitav mehani-

zam, koje je mogao da koristi

tokomprikupljanja potpisa“.

– Iskreno govoreći, to mi nije

ni trebalo. Građani su vrlo ja-

sno pokazali sud o mojoj kan-

didaturi – istakao je on.

Potpisipodrške, kako jekazao,

prikupljani su kroz predsjed-

nički karavanumnogimcrno-

gorskim gradovima, kampa-

njom od vrata do vrata, kao i

kapilarnomkampanjom.

– Zahvalan sam svim onim

građanima koji su mi dali po-

dršku pismeno, kao i stotina-

ma onih koji su to po svojim

riječima željeli da učine, ali

nijesu smjeli. Nažalost, ovaj

izborni proces odvija se u do

sada nezapamćenim haotič-

nimuslovima i atmosferi stra-

ha. Zbog novih okolnosti, je-

danznačajanbrojsimpatizera,

čak i bliskih prijatelja, nas je

zamolio da njihova imena bu-

du precrtana. I svaki takav za-

htjev je ispoštovan. Mislimda

to dovoljno govori zašto su

nam promjene neophodne –

saopštio je on.

R. P.

MilutinĐukanović (DF) uputio jeAdministrativnom

odboru 21. februara zahtjev da donese rješenje

kojimse utvrđuje da on od 24. januara, od kada ima

pravo na neplaćeno odsustvo u EPCG, poslaničku

funkciju obavlja profesionalno

Generalni sekretar Skupštine zatražio od Administrativnog

odbora da donese odluke o novčanimkaznama za poslanika DF-a

Kneževićbi zbogpet

opomenamogao

ostati bezpolaplate

Blažićpredaopotpise

AKTUELNO:

Izvještaj o stanju Vojske Crne Gore

MilanKnežević

ĐorđijeBlažić

Međunarod

i operacijek

1.108.000e

Detalj sa skupštinskog zasijedanja