Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 18. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

-Ovihdanaupojedinim

štampanimmedijima čitamo tekstovekoji

ekskluzivno saopštavajuootkriću jama na

područjuGornjegPoljauNikšiću, ukoje su

navodnobacani pripadnici četničkogpo-

kreta nakon svirepogubijanjaod strane

partizana. Njih su, kako senavodi, macom

ubijali komunisti, apotom ih bacali u jamu

zvanuKotor. Ujednomodnovinskih teksto-

va, koji sebavi ovimotkrićem, navedeno je

da suMinjaVišnjić i njegov sin Momčilo

Višnjić, kaopripadnici četničkogpokreta,

ubijeni i bačeni u jamuKotor.

„VišnjićĐokovMilisavMinja, ubijen je odparti-

zana 24. februara 1942. godine uGornjemPolju i

bačenuKotor jamu“.

„VišnjićMilisavovMomčilo, ubijenodpartizana

24. februara 1942. godine uGornjemPolju skupa

sa ocemMilisavomMinjom i bačen u Kotor ja-

mu“.

Ovakve tvrdnje upućuju na dva zaključka: da

suistraživačiovihdogađanjaraspolagalinovim

izvorima, koji do sada nijesu poznati naučnoj i

široj javnosti, ilipostojeće izvorecitirajunetač-

no.

Uciljusaopštavanjaistorijskeistine,objavljuje-

mo dokumenta koja svjedoče o načinu likvida-

cije dvojice Višnjića. Dokumenta se nalaze u

Državnomarhivu,AOza istorijuradničkogpo-

kreta u Podgorici, arhivska zbirka NOP,

IV3a-24/ 42; IV3b-16/42.

ŠtabNikšićkog narodno-oslobodilačkog parti-

zanskog odreda, 25. februara 1942. godine, iz-

vještava Savu Kovačevića, tada komandanta

OperativnogštabazaHercegovinu,oprilikama

na teritoriji Nikšićkog sreza. Između ostalog, u

izvještajusenavodi da su24. februara 1942. go-

dine javno strijeljani pripadnici četničkog po-

kretaMinjaVišnjić i njegov sinMomčilo.

„Juče smo

javno strijeljali

majora i poznatog

četnika,slugusvihreakcionarnihjugoslovenskih

režima i razbijačanarodne borbeMinjuVišnjića

i njegova sina Momčila, poznatog ljotićevca, a

sada razbijača narodno-oslobodilačke borbe.

Minju i njegova sina uhvatili su partizani našeg

Odreda koji operišuuGatačkomsrezu“.

O strijeljanju Minje Višnjića i njegovog sina

ISTORIJSKA ISTINA:

Arhivski izvori demantuju priču o navodnoj surovoj likvidaciji

Minje i Momčila Višnjićau blizini Nikšića 1942.

Dokumenta iz Državnog

arhiva rasvjetljavaju

sudbinu dvojice pripadnika

četničkog pokreta.

Komunisti ih nijesu ubili

macom i potombacili u

jamu zvanu Kotor

»

Piše:

Jadranka SELHANOVIĆ

Momčilagovori se i uSaopštenjuod26. 2. 1942.

godine, koje je izdao Štab Nikšićkog narodno-

oslobodilačkog partizanskog odreda. Nakon

saznanja da su Minja i Momčilo Višnjić zaro-

bljeni odstranepartizana, uŠtabNikšićkogna-

rodno-oslobodilačkog partizanskog odreda

Delegacija iz Crne Gore, u kojoj je i sveštenik CPC Lav Lajović, danas u Italiji

Misaučast kraljici Jeleni i

kraljuVitorijuEmanuelu III

PODGORICA

–Ukapeli

SanBernardoubazilici Vi-

koforte, koju jepodigaoDu-

kaKarloEmanuele I kao

Mauzolej dinastiji Savoja,

danas ćedelegacija izCrne

Goreodati počast kraljici

Jeleni i kraljuVitorijuEma-

nuelu III.

U crnogorskoj delegaciji su

sveštenikCrnogorskepravo-

slavne crkve, prezviter Lav

Lajović,počasnikonzulCrne

Gore uToskani drAlesandro

Đananti i predsjednica

Udruženja Italija - Crna Go-

ra „Kraljica Jelena“ Danijela

Đurđević.

Nakon mise, koju će služiti

monsinjorMeoBesone i Lajo-

vić, delegacija će posjetiti ba-

ziliku.

- Posjeta grobnici kraljice Je-

lene Savojske, kćerke kralja

Crne Gore Nikole I Petrovića

Njegoša, za mene, kao svešte-

nika Crnogorske pravoslavne

crkve, ima neizmjeran značaj.

Prepoznajem crnogorsku

princezu, a italijanskukraljicu

Jelenu kao istinsku sluškinju

Božiju, čijim dobročinstvima

se inspirišem, a za koja znaju

ne samo Italija i Crna Gora,

već cijela moderna Evropa.

Ovu posjetu doživljavam kao

svojevrsno hodočašće – kazao

jeLajović zaPobjedu.

Posmrtni ostaci kraljice Jele-

neSavojskevraćeni suuItaliju

krajemprošle godine.

Tijelo nekadašnje kraljice Ita-

lije i kćerke crnogorskog kra-

lja Nikole preneseno je iz

Monpeljea, gdje jeumrla1952.

godineu79. godini, usvetilište

Vikoforte, u italijanskoj regiji

Piemonte.Ovacrkva jeuproš-

losti bila mauzolej kraljevske

porodice Savoja.

Unuka kraljice Jelene i kralja

VitorijaEmanuela III, prince-

za Maria Gabriela di Savoja

tada je u izjavi za agenciju

Franspres izraziladubokuza-

hvalnost predsjedniku Italije

SerđuMatareli, koji je dozvo-

lio prenošenje posmrtnih

ostatakakraljiceJeleneuItali-

ju.

Nakon pada dinastije Savoja,

Jelena je pošla u egzil u Alek-

sandriju, sasuprugom, aposli-

je njegove smrti vratila se u

Francusku i živjela uMonpe-

ljeu, gdje je i umrla 1952. Bi-

skupRišar je 2002. godine na-

javio zahtjev za beatifikaciju

- proglašenje svetosti - Jelene

Savojske, zbog njenog huma-

nitarnog rada.

K.K.

SvetilišteVikoforte

GrobJeleneSavojske

ZarobljeniuGatačkom

srezu i javnostrijeljani

stiglo jeprijetećepismokojepotpisujeKoman-

da nacionalnog pokreta.

„Saznali smo da se u vašim rukama nalazeMi-

nja i njegovsinMomoVišnjić, teda istenamjera-

vate kao nacionaliste ubiti. Ovimvamporučuje-

mo da gore navedenu dvojicu u roku od 48 sati

pošaljete zdrave i žive u Nikšić, jer će u protiv-

nom biti, nakon postavljenog roka, ubijeno 20

(dvadeset) vaših drugova komunista i vaših po-

rodica,međukojimasenalazi iRadosavKovače-

vić, rođeni brat Save Kovačevića (Mizare), sa

familijom, a koji se već nalazi u našim rukama.

GORNJIROKJENEPREKORAČIV.

Nikšić, 24. februara 1942. god.- 8 sati prijepodne.

KOMANDANACIONALNOGPOKRETA

Na ovaj ultimatum, iz Štaba Nikšićkog narod-

no-oslobodilačkog partizanskog odreda, Ko-

mandi nacionalnogpokretaupućen je odgovor

sljedeće sadržine:

NACIONALNIMINARODNIMIZDAJICAMA

NIKŠIĆ

(Odmah do italijanske komande)

Vama, narodnim izrodima, špijunima, gadnim

slugerinama i ližisahanima krvavog fašističkog

okupatora, kaoodgovornavašepismoporučuje-

mo, da će te svi, koliko kod vas ima doživjeti sud-

binunarodnog izdajnika i slugeokupatoraMinje

Višnjića i njegovog sina i mnogih drugih do sada

uništenihnarodnih izdajnika odherojske narod-

no-oslobodilačke partizanske vojske.

Nije daleko dan kada će vas, prodane kurve, za-

jedno sa vašimfašističkimposlodavcima nestati

sa lica zemlje.

Od vas narod ne očekuje ništa drugo sem podlo

izdajstvo koje svakodnevno vršite prema našem

viteškomnaroduaukorist fašističkihpljačkaša i

razbojnikaitosvezasitnemrvicekojevambaca-

ju kao psima sa njihove krvave trpeze.

Našviteški narod i njegovaherojskapartizanska

vojskaneplašesevas, sluge, jošgorihpasaKočija

i PircijaBirolija.

Narod zna da je oružje sa kojimubijate nevino

stanovništvo,oružjeokupatorauvašimgadnim

špijunskimrukama.

CRVENAARMIJAJESNAMA-POBJEDAĆE

BITINAŠA

SMRTFAŠIZMU-SLOBODANARODU

26- II-42.g.

Iz Štaba Nikšićkog narodno-oslobodilačkog

partizanskog odreda

Saopštenje iz ŠtabaNikšićkognarodno-oslobodilačkogpartizanskogodreda