Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 18. mart 2018.

Društvo

PREDSTAVLJAMO:

„Pametna košnica“

BeeAnd.me

Elme Hot i Alije Dervića

Kao studenti magistarskih studija 2015. godine na Elektrotehničkom

fakultetuUniverziteta Crne Gore, kada je nastala ideja, znali su da imaju

dovoljno praktičnog i teorijskog znanja da tradicionalnu privredu pčelarstva

novim tehnologijama učine lakšom i uspješnijom, odnosno da svojom

idejomstaru košnicu pretvore u novu „pametnu košnicu“

PODGORICA

Akopčele

izumru, čovječanstvoćemoći

da ihnadživi za samočetiri

godine, govorio jeAlbertAjn-

štajn. Da se tonebi desilo, na-

učnici širomsvijetapokuša-

vajupronaći uzrokovom

fenomenu, ali i rješenjekako

bi senerijetkoneobjašnjivo

izumiranjepčela spriječilo. U

ovoj borbi učestvuje i dvoje

naših studenata–ElmaHot i

AlijaDervić, koji surazvili

„pametnukošnicu“BeeAnd.

me.

Ideja za ovaj startap, kako je za

Pobjedu objasnila jedna od

osnivačica ovog izuma Elma

Hot, potekla je od potrebe da

pomogne svom djedu koji ima

košnicenaŽabljaku, aživi uBi-

jelom Polju. Ona i njen kolega

osnivačAlijaDervićhtjeli suda

mu omoguće da prati stanje

svojihkošnicaizjednoggradau

drugom.

Kao studenti magistarskih stu-

dija 2015. godine na Elektro-

tehničkom fakultetu Univerzi-

teta Crne Gore, kada je nastala

ideja, znali su da imaju dovolj-

no praktičnog i teorijskog zna-

njadamogudamupomognu,te

da tradicionalnu privredu pče-

larstva novim tehnologijama

učinelakšomiuspješnijom,od-

nosno da svojom idejom staru

košnicu pretvare u novu „pa-

metnukošnicu“.

BAZAPODATAKA

Kroz njihov izum

BeeAnd.me

sada skupljaju i najveću bazu

podataka o pčelama u svijetu,

pomoću koje žele da odgovore

naneodgovorenapitanjaopče-

lama, ali i da prikupe podatke o

njima na svjetskomnivou.

U pilot projektu, odnosno ra-

zvoju hardvera za pametnu

košnicu pomaže im T-Mobile

Austria. Sada testiraju 50 „pa-

metnihkošnica“ širomEvrope,

pa i košnicudjedaElmeHot, ali

i u Americi – u San Francisku i

rade na tome da riješe problem

izumiranjapčela,kojesunužne

za opstanak čovječanstva.

- Naša priča može da bude do-

bar primjer kako korporacije

mogu da sarađuju sa startapo-

vima. Imali smo odličnu sarad-

nju s Dojče Telekomomna više

nivoa – rekla jeHot.

U toku pilota su uspjeli da una-

prijede i hardver i softver, a ka-

ko su jošupočetnoj fazi analize

podataka, rano je, kako je obja-

snila, govoriti o rezultatima jer

je za početak potrebno da sku-

pe podatke baremza godinu.

RAZVOJ IDEJE

Ideja je, kako jeopisalaHot, na-

stala na seminarima o startapu

koje je realizovala studentska

organizacija Elektrotehničkog

fakulteta Univerziteta Crne

Gore EESTEC sa „startaperi-

ma“ iz kompanije Digitalizuj.

me.

- Imala sam čast da upoznam

ljude iz naše startap zajednice

kada su pristali da volonterski

predaju o startapu studentima.

To je bio moj prvi korak. Prvo

postanete dio startap zajedni-

ce, a onda postanete „starta-

per“ –opisala jeHot.

Očekivanja, kada su krenuli u

razvoj ideje za aplikaciju i pa-

metnu košnicu ona i Dervić,

nijesu imali. Tokom studija bili

su angažovani i u BIO-ICT

Centru izvrsnosti.

- Krenuli smo sa startap viken-

dima jer smo zavoljeli te ljude

kojisunesebičnoradilismladi-

ma i prenosili svoje znanja.

Možda je u početku BeeAnd.

me bio sporedni rezultat našeg

lijepog druženja – rekla jeHot.

Presudno, pak, za razvoj ideje

svojimInternetofThingsrješe-

njima pomaže pčelarima da

prate košnice.

- Prilikom monitoringa naše

stanice skupljaju mnogo kori-

snih podataka, pa ovaj sistem

upravozaključciiztihpodataka

čine pametnim. Cilj je da na

kraju pilot projekta budemo u

mogućnosti da predvidimo ro-

jenje i pojavu različitih bolesti

pčela –naglasila jeHot.

Sada rade, kako jenavela, naus-

postavljanju saradnje s pozna-

timsoftverskimkompanijama i

prestižnim univerzitetima u

poljuobrade podataka.

-DragonamjedajeBeeAnd.me

pričainspirisalasvjetskipozna-

tekompanijedaseinteresujuza

problempčela.Aliidapočnuda

rade sa nama na našim podaci-

ma, kako bi mogli da pomogne-

mopčelama – istakla jeHot.

PRIZNANJA

BeeAnd.me

je nakon pobjede

na nacionalnom startap takmi-

čenjuuorganizacijiHub:rauma

Crnogorskog Telekoma i Digi-

talizuj.me

dobio prilikuda uče-

stvujenaglavnomtakmičenjuu

Krakovu.

-To jebilovrlozanimljivo isku-

stvo za nas, a nastavlja se kroz

različite događaje širom Evro-

pe, kao što je učešće na Dojče

Telekom Internet of Things

programu, ali i saradnje sa

mnogim drugim kompanijama

– rekla jeHot.

Prošle godine je na CEBIT-u,

odnosno navjećem svjetskom

sajmu informacionih tehnolo-

gija u Hanoveru, izvršni direk-

tor Dojče Telekoma Tim

Hotges predstavio njemačkoj

kancelarki Angeli Merkel i ja-

panskom premijeru Šinzu

Abeu startap

BeeAnd.me

. Mer-

kel je tada pokazala interesova-

nje za inovativni projekat naših

studenata.

- Nedavno smo dobili nagradu

za doprinos razvoju preduzet-

ništvauSrednjoj i Jugoistoč-

noj Evropi. Bila nam je po-

sebna čast, ali to je više

nagrada startap zajednici

Crne Gore, nego što je nagra-

dazanasdvoje–kazala jeHot.

Kako je navela, put na tržište za

pčelare očekujuuovoj godini.

- Za sada su naši korisnici kom-

panije i uskoro planiramo da se

pojavimo na tržištu i za pčelare

–najavila jeHot.

J.BEHAROVIĆ

Kako je za naš list objasnila

predstavnica Ministarstva

nauke i nacionalna kontakt

osoba za programHorizont

2020 Branka Žižić, važan pro-

jekat za podršku startapovima

(koji je podržala Evropska

komisija krajemprošle godine

putem instrumenta koji je dio

programa Horizont 2020) je

„Razvoj zakonodavnog okvira

i modela ekosistema za podrš-

ku startapovima u Crnoj Gori“.

- Ove godine su na programu

rada Vlade prijedlozi izmjena

koji će proisteći iz ovog pro-

jekta koji radimo sa Evrop-

skom komisijom. Promjene bi

trebalo da budu u više segme-

nata zakonodavstva – istakla

je Žižić.

Kako je objasnila, pomoć

im stiže i od eksperata iz

Evropske komisije i regiona

za razvoj startap i inovativnih

zajednica, a prvu posjetu

ekspertkinje iz Evropske

komisije, koja je zadužena

za taj projekat, imali su već u

januaru.

- Oni sad rade na selekciji

eksperata, zajednički smo

formulisali projektni zadatak,

a u aprilu bi trebalo da imamo

početni sastanak. Na taj sasta-

nak će doći i eksperti Evropske

komisije – najavila je Žižić.

Kreiraće grupu aktera u našoj

zemlji, kako je kazala, koja je

relevantna za ovu temu.

- To će biti predstavnici startap

zajednice, odnosno oni koji

imaju iskustva u ovoj oblasti,

ali će dio projekta biti i pred-

stavnici nekih resora, kao što

suministarstva ekonomije,

inansija, univerziteti, poslovna

udruženja – precizirala je Žižić.

To će, kako je objasnila naša

sagovornica, biti mješovita

ekspertska grupa iz oblasti

inovacija, politike, inansija,

prava.

- Vjerujemo da će nampro-

jekat pomoći da važnost ove

teme podignemo u našem

društvu i u Vladi, te da će nam

ponudit okvir za saradnju unu-

tar naše države – rekla je Žižić.

Prema njenim riječima, napori

Ministarstva nauke, kako kroz

Strategiju naučno-istraživačke

djelatnosti, tako i kroz razvoj

strategije pametne specijaliza-

cije, međunarodni institut za

razvoj održivih tehnologija u

Jugoistočnoj Evropi, je da

se mladi ljudi zadrže u

našoj državi.

- Akomladimproduktivnim

ljudima ne ponudimo dobar

model za samozapošljavanje,

oni će da odu, te je

razvoj infrastrukture

i ambijenta za

razvoj starta-

pova važan i

iz ovog ugla

– istakla je

Žižić.

Pomoćeksperata

Ove godine „pametna koš-

nica“

BeeAnd.me

ušla je u

uži izbor u okviru Nagrade

svjetskog samita u Beču.

Elma Hot i Alija Dervić

će krajemmjeseca, pred

međunarodnompublikom,

ekspertima i studentima,

predstaviti svoju inovaciju

i uticaj koji je ona imala na

naše društvo.

-

BeeAnd.me

je proglašen

pobjednikomu jednoj od

kategorija. Posebno nam je

drago što smo bili na ovom

takmičenju jedini predstav-

nici iz naše države, koja prvi

put ove godine učestvuje

na ovomdogađaju. Sljede-

će sedmice imaćemo prili-

ku da se predstavimo uživo

na World Summit Awardu

– najavila je Hot i kazala da

se zahvaljuje Slobodanu

Franeti, koji ih je nomino-

vao za ovu nagradu.

Dobili i

Nagradu

svjetskog

samita

Strategijomnaučno-istraživačke djelatnosti je,

između ostalog, predviđeno uvođenje stimu-

lativnihmjera iskalne i carinske politike, kako

bi bio kreiran povoljan ambijent za rast i razvoj

startap kompanija, odnosno „novih privrednih

subjekata koji posluju u sferi nove visoke teh-

nologije s mogućnošću brzog rasta“.

Statistika pokazuje, kako je navela Branka Žižić,

da 10 odsto startapova uspije, pa je važno da

se startaperima u našoj zemlji upravo kroz

stimulativne mjere iskalne i carinske politike

olakša početak.

- S druge strane, ako ideja uspije, dobici su

veliki. Zbog toga je ulaganje u startapove inte-

resantno i privatnim investitorima, koji ulažući

u rizične investicije, vjeruju da će im to nakon

nekog vremena donijeti povraćaj uloga – ista-

kla je Žižić.

Obično u takozvanim akceleratorima, mje-

stima gdje se akumulišu ideje za startapove,

osimmentora i raznih savjetnika za pokretanja

preduzeća, postoje i investitori koji inansiraju

početni rad.

- To je sve ono štomi treba da osmislimo u

Crnoj Gori, zbog toga što u našoj zemlji još

ne postoji ambijent kakav je u državama koje

su razvile i akceleratore i povoljne uslove za

razvoj startapova – naglasila je Žižić.

Inovastrategijapodržavarazvoj ideja

bila je podrška startap zajedni-

ceunašoj zemlji, bezkoje, kako

smatra Hot, ne može ni biti

startapova kodnas.

- Dobili smo podršku svojih

profesora.Imalisurazumijeva-

nja i za naša česta odsustva

zbog putovanja na startap do-

gađaje. Jedne prilike smo zvali

svoje profesore da nam u Kra-

kov pošalju jedan senzor koji je

u putu crkao, tako da namnije-

susvisenzoriuprototipuradili.

Sada mi je to smiješno i simpa-

tično, a tada je bilo malo stre-

sno,morampriznati–opisalaje

Hot.

„PAMETNAKOŠNICA“

Kako je objasnila,

BeeAnd.me

Prošle godine je na CEBIT-

u, odnosnonajvećem

svjetskomsajmu infor-

macionih tehnologija

uHanoveru izvršni

direktor Dojče Telekoma

TimHotges predstavio

njemačkoj kancelarki An-

geli Merkel i japanskom

premijeru ŠinzuAbeu

startapBeeAnd.me

BrankaŽižić

ElmaHot i AlijaDervić

Idejakoja jeosvojila

svjetsku inovativnu

startapzajednicu