Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 18. mart 2018.

Aktuelnosti

pamti Primorje

Barski inspektori identi kovali napadače na ljekara Hitne

pomoći u Baru, Ministarstvo zdravlja najoštrije osudilo napad

BAR

–Dvamaloljetnika iz

Podgorice suu srijedunapali

ljekaraTomislavaMikovića,

zaposlenoguHitnoj pomoći,

prilikomslužbene interven-

cijekodDomaučenikauBa-

ru, saznajePobjeda.

Iz policije navode da su barski

inspektori na osnovu policij-

skih mjera i radnji došli do sa-

znanja o identitetunapadača.

- O slučaju su obaviještene ko-

lege iz Podgorice, koje trebaju

da uruče poziv mladićima

osumnjičenimzanapadkakobi

na razgovor u policiju došli u

pratnji roditelja s obzirom da

sumaloljetni –kazao je izvor iz

policije.

Takođe, od Osnovnog suda u

Baruzatraženojeizdavanjena-

redbe za izuzimanje video za-

pi sa u c i l ju ut vrđi vanj a

činjeničnog stanja.

Iz policije ističu da će se nad-

ležni tužilac o kvalifikaciji na-

vedenog djela izjasniti nakon

utvrđivanjasvihčinjenicaiuvi-

da u spise predmeta.

Miković je napadnut nakon što

jeposlije telefonskogpozivada

na travnjaku u blizini Doma

učenika leži NN osoba u ne-

svjesnom stanju, zajedno sa

tehničaromivozačemotišaona

intervenciju.

Prilikom pokušaja Mikovoća

da pruži pomoć pacijentu, pri-

šao mu je jedan iz grupe od 15

mladićaitražiodaugasitelefon

kojim je pokušavao da osvijetli

povredu osobe koja je ležala na

tlu.

Iporedmolbeda ljekaramladi-

ćima da mu dozvole da rade,

oni sunastavilidagaprovocira-

ju, jedan od njih ga je i udario

stisnutompesnicomupredjelu

lijevoguha.Mikovićjepokušao

dapobjegne,aligajeondadrugi

mladić sustigao i pesnicom

udariodva puta u glavu.

Ministarstvo zdravlja najoštri-

je je osudilo napad na ljekara

Mikovića, koji je brutalno na-

padnut prilikom obavljanja

profesionalne intervencije kod

Doma učenika uBaru.

-Nedopustivojedazdravstveni

radnici, koji obavljaju izuzetno

težak i odgovoran posao, goto-

vo svakodnevno budu izloženi

napadima, uvredama i fizičkim

nasrtajima nesavjesnih pojedi-

naca. Budući da se ovakvi inci-

denti sve češće događaju i da

smosvjedocinepoštovanjaizu-

zetno teške i odgovorne ljekar-

ske profesije, pozivamo polici-

ju i tužilaštvo da u najkraćem

roku preduzmu sve zakonom

raspoloživemjerekakobi poči-

nioci ovihdjela bili procesuira-

ni - saopšteno je iz Ministar-

stva.

Ministarstvo zdravlja će, poru-

čuju, zaštititi lični i profesio-

nalni dignitet i obezbijediti si-

gurnost na radnommjestu svih

zaposlenih u zdravstvenom si-

stemuCrneGore.

- Kategorično i odlučno ćemo

se boriti da svi zdravstveni rad-

nici budu zaštićeni u svakom

smislu, ali utoj borbi namjene-

ophodna pomoć cjelokupnog

društva, ododgovornih institu-

cijadograđanakaokrajnjihko-

risnika zdravstvenihusluga.

Ciljnamjedaseovenemilesce-

ne višenikadaneponove i da se

zdravstvenim radnicima omo-

gući da dostojanstveno žive i

profesionalno i kvalitetno

obavljaju svoj posao, za dobro-

bit svih građana - zaključuje se

u saopštenjuMinistarstva.

B. R. – V. K.

Auto sletjelo s puta kod Pečurica

Dvijeosobe lakšepovrijeđene

BAR

-Dvoje albanskih

državljana zadobilo je la-

ke tjelesnepovredekada

je automobil ,,opel kor-

sa“ italijanskihoznaka

sletio s putanedalekood

mjestaPečurice, ubar-

skoj opštini, prenosi Bar-

ski portal.

Do saobraćajne nezgode

došlo je juče oko 17 sati, na

putuPečurice –Vladimir.

Prema riječima očevidaca,

razlog slijetanja automo-

bila u kojem su bili alban-

ski državljani jeneprilago-

đena brzina kretanja.

Prava je sreća, kažu očevi-

ci, da se sve završilo sa lak-

šim povredama dvoje put-

nikaodkojih je jedanvozač,

s obzirom na brzinu kreta-

nja automobila koji je ,,le-

tio“ desetakmetara.

C.H.

UNikšiću uhapšenM. D. (80) zbog sumnje da jemučio životinju

Priveli ga jer jeubijenogpsa

objesioonadstrešnicu

NIKŠIĆ

- Ponalogu tužioca, nikšićkapolici-

ja juče jeuhapsila80-godišnjeg sugrađani-

naM. D. zbog sumnjeda jemučio i ubiopsa.

Fotografija sa psomobješenimonadstrešnicu

porodičnekuće jučesepojavilanadruštvenim

mrežama, što je izazvalo lavinu reagovanja i

komentara pojedinaca i institucija.

Bilo je i komentarada jepsa, ovog sadavećop-

tuženog Nikšićanina, u stvari otrovao njegov

komšija, u naselju Gornje Polje, te da je starac

tada, u znak revolta što nije reagovala policija

nanjegovpoziv,mrtvuživotinjuokačioonad-

strešnicu svog doma kako bi svi vidjeli šta mu

se dešava.

Ra.P.

jelima Crne Gore

NIKŠIĆ - Vjetar, koji je juče u

Nikšiću, oko podne, duvao

i olujnom jačinompričinio

je štetu na brojnim krovovi-

ma stambenih zgrada, ali i

kuća u gradskom i seoskom

području.

Nije bilo jakih padavina, pa

su se Nikšićani, ipak, brzo

snašli i sanirali najveći broj

krovova kako bi zbog najav-

ljene kiše izbjegli veće štete.

U centru grada juče je vjetar

ljuljao semafore, porušio

ogradu oko tek otvorenog

gradilišta na Domu revolu-

cije, pa i iščupao nekoliko

velikih stabala. Nedaleko od

solitera kod autobuske stani-

ce pala je jela visoka dvade-

setak metara, izvaljene su i

topole u Brezoviku, stradalo

je i drveće u prigradskom

naselju Straševina, pa su i

pripadnici Službe zaštite i

spašavanja imali nekoliko

intervencija.

I mnoge dotrajale fasade

juče su popadale sa stambe-

nih zgrada u Nikšiću.

Zbog jakog vjetra, juče

poslije podne, bez električne

energije ostao je i dio centra

grada, kao i brojna okolna

naselja, ali kvarovi su ubrzo

otklonjeni.

Ra. P.

OlujačupalastablaucentruNikšića

tualnih poplava. Na zasijeda-

njuOpštinskogštabaodlučeno

je da se angažuju svi resursi –

ljudski imaterijalni, kakobi se

mogućeposljedicepotencijal-

nih poplava svele na mini-

mum. Apelujemo namještane

da u slučajuproblema kontak-

tirajuSlužbuzaštite i spašava-

nja prijestonice na broj telefo-

na 123 – saopšteno je sa

zasijedanja Opštinskog štaba

za krizne situacije.

Prethodnih dana na Žabljaku

Crnojevića pod vodom su bila

imanja i pomoćni objekti,

a ugrožene su i kuće. Umjestu

Dodoši je voda ušla u pomoć-

ne objekte. Dežurne ekipe

službiprijestonicepratesitua-

ciju na terenu. Pripadnici

Službe zaštite i spašavanja to-

kom obilaska terena apeluju

namještanedapreduzmupre-

ventivne mjere aktivnosti ka-

ko bi zaštitili materijalna do-

bra, ali i upućuju savjete o

postupanju u slučaju da dođe

do porasta nivoa vode preko

kritične granice.

Na gradskom području Ceti-

nja nema ugroženihpodručja.

Građani se upozoravaju na

oprez zbog odrona na pojedi-

nim lokalnim putevima, po-

sebno na putu Cetinje –

Lovćen, umjestuPrešjeka.

IzMinistarstva unutrašnjih

poslova saopšteno je da je

sinoć na sjednici Operativ-

nog štaba za zaštitu i spaša-

vanje analizirana meteo-

rološka situacija i stanje na

terenu u opštinama koje su

pod povećanim rizikom od

nastanka poplava.

SJEDNICAŠTABA

Rukovodilac štaba Mirsad

Mulić kazao je da je na sjed-

nici konstatovano da je pre-

thodnihdanasistemzaštite i

spašavanja adekvatno rea-

govao i naglašeno da su

građani u najvećem dijelu

ispoštovali preporuke na-

dležnihorgana i službi i tako

doprinijeli održavanju sta-

bilne situacije na terenu.

- Imajućiuvidudaseočeku-

je dodatno pogoršavanje

meteoroloških prilika, Op-

erativni štab za zaštitu i

spašavanje i ovom prilikom

apeluje na građane, naročito

na području opština sa pov-

ećanimrizikomodnastanka

poplava, da preduzmu do-

datnemjereiradnjeusmislu

zaštite svoje pokretne i

nepokretne imovine - kazao

jeMulić.

On je posebno apelovao na

vlasnike životinja da obrate

pažnju na njihovo zbrinja-

vanje.Mulić jeporučioda su

svi subjekti u sistemuzaštite

i spašavanja u pripravnosti i

spremnidapostupajuuskla-

dusanadležnostima,ashod-

no razvoju situacije na

terenu.

- Operativni štab za zaštitu i

spašavanje poziva građane

da poštuju preporuke na-

dležnih organa i službi i

odgovorno se odnose prema

njima i na taj način daju do-

prinos smanjenju eventual-

nih posljedica poplava -

rekao jeMulić.

Služba zaštite Glavnog gra-

da distribuirala je juče vodu

za piće najugroženijim

mjestima Gradske opštine

Golubovci.IzPGBiroasaop-

šteno jeda jeuprethodna24

sata Služba zaštite Glavnog

grada adekvatno pripremila

ljudske imaterijalne resurse

zbog najavljene mogućnosti

nepovoljnih vremenskih

prilika.

Navodi se da se teren stalno

obilazi, da se procjenjuje

stanje i razmjenjuju infor-

macije sa ostalim subjekti-

ma sistema zaštite i spaša-

vanja.

- U toku obilazaka sta-

novništvo se informiše o

načinima postupanja u

slučaju potrebe radi zaštite

imovine i razmjenjuju kon-

takti-navodiseusaopštenju.

S.P.-J.

Đ.

Ljekara tukli

maloljetnici

izPodgorice

PODGORIČKI VREMEPLOV

Revolt ili iživljavanje, utvrdiće istraga

Bar

Samjestadogađaja