Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 18. mart 2018.

Aktuelnosti

Nikšić

Budva

AdaBojana

RijekaCrnojevića

Plima i talasi kakven

PODGORICA

–Pripadnici

Gorske službe spašavanja

CrneGore juče suoko 18.30

časovakrenuli upotraguza

MomiromGoranovićem, ko-

ji jeupaou jamunaGoliji i

povrijeđen je.

Oni su potražnu akciju otpo-

čeli nakon poziva Operativno

komunikativnogcentraDirek-

torata za vanredne situacije,

navodisenanjihovomFejsbuk

profilu.

Pripadnici GSS juče na Goliji krenuli u

potragu za jednomosobom

MještaninGolije

upaou jamu

Dookončanjabrojanašeglista

potraga nije bila završena.

B. R.

Advokat Velibor Marković tvrdi da zna komu je

zapalio automobil, ali ne želi da otkrije identitet

Policijapreduzima

sveda rasvijetli

napadenaadvokate

PODGORICA

–Nekoliko

osoba saslušano jeu istrazi

paljenja automobila advo-

kataVeliboraMarkovića, a

predmet analiza su i tele-

fonski listinzi osoba zakoje

seosnovano sumnjada stoje

izaovognapada.

AdvokatVeliborMarkovićka-

zao je za Pobjedu da zna ko je

naručio paljenje njegovog au-

tomobilanaparkinguublizini

Osnovne škole ,,MaksimGor-

ki“kao i osobekoja je izvršilac

tog ,,junačkog čina“.

Ipak, onniježeliootkriti iden-

titet nalogodavca i izvršioca

zbog interesa istrage koju tu-

žilaštvo vodi uovomslučaju.

- Policijapreduzima intenziv-

ne radnje kada je u pitanju ra-

svjetljavanje slučaja paljenja

mog automobila. Do sada je

saslušavano nekoliko osoba,

predmeti koji su izuzeti sa

mjesta događaja su proslije-

đeni Forenzičkom centru u

Danilovgradu, apredmet ana-

lizasuilistinzitelefonskihpo-

zivaosobazakojeseosnovano

sumnja da su zapalile auto-

mobil –kazao jeMarković.

On navodi da je nakon palje-

njaautomobiladobiopodršku

velikog broja kolega, pred-

sjednice Vrhovnog suda Ve-

sne Medenice i Građanskog

savjeta za kontrolu policije.

Istakao je i reakcijuMinistar-

stva pravde, koje je prvi put

reagovalo kada su u pitanju

napadi na advokate.

Džip „tojota lend kruzer“ u

vlasništvuadvokataMarkovi-

ćazapaljen je26. februaraoko

19.30časova, avatra jeuništila

prednji dio automobila.

On je nakon incidenta kazao

dapretpostavljada izanapada

stoji protivna strana klijenta

kojeg onbrani.

Deset dana kasnije, na meti

napadača našao se advokat

Čedomir Dobrović, kojem su

za sada nepoznate osobe po-

kušale da zapale automobil u

garaži zgrade naTrguVektre.

Automobil ,,mercedes“ zapa-

ljen je iza ponoći, a vatra je

uništila zadnji dio vozila.

Dobrović kao i njegov kolega

advokat Marković ustvrdio je

da iza paljenja stoje osobe ko-

je su protivna strana stranke

koju zastupa u više imovin-

skih postupaka pred osnov-

nim sudovima u Podgorici i

Kotoru.

On je navo da je još u oktobru

prošle godine prijavio policiji

incident koji je imao saosoba-

ma za koje sumnja da su nalo-

godavci napada na njega.

Povodom oba incidenta ogla-

sio se advokat Zdravko Bego-

vić, koji je u ime Advokatske

komore Crne Gore ukazao da

ovi događaji ukazuju na nasi-

lje kojima su izloženi pripad-

nici advokatske profesije.

On jekazaoda suovi incidenti

potvrdapritiskakojima suad-

vokati svakodnevno izloženi i

zatražio od nadležnih organa

da u što kraćem roku rasvije-

tle ove, ali i ostale napade na

advokate.

B.R.

Obilne padavine i jak vjetar donijeli nevolje u južnim i centralnimpre

PODGORICA

-

Jak jugoza-

padni vjetar i obilnepada-

vine juče sudoveli doneza-

pamćenognivoamora, dok

je stanje zbognevremena

bilokritično i upriobalju

Skadarskog jezera gdje

mještani strahujuodvećih

poplava.

Usljed vrlo niskog vazdušnog

pritiska i jakog vjetra došlo je

do visoke plime i rasta mora u

Baru, Rafailovićima, Petrov

-

cu, Budvi, Ul cinju i Herceg

Novom. Kako kažu, ni najstar

-

iji ribari ne pamte ovoliku

plimu. More je juče ,,podivlja

-

lo“, pa su veliki talasi snažno

udarali oobalu, prelazeći preko

šetališta i ugostiteljskih ob-

jekata.

Operativni štab za zaštitu i

spašavanje apelovao je na

građane, naročito iz opština sa

povećanim rizikom od popla

-

va, dapreduzmudodatnemjere

i radnje i zaštite svoju pokretnu

i nepokretnu imovinu, imajući

u vidu da se očekuje pogoršan

-

je vremena. Iz Hidrometeo-

rološkog zavoda su kazali da

nas naredn

ih

dana očekuju

obilne padavine, naročito u

južnim i centralnim predjeli

-

ma.

OdBRanaBudve

Ugostitelji i stanovnici Sta-

rog grada u Budvi sinoć su

organizovali ,,odbranu“ Sta-

rog grada od plimskog talasa

dopremivši vreće sa pije-

skom.More jekrozkanaliza-

ciju prodiralo u kuće, a po-

p l av l j e n i s u l o k a l i u

prizemlju.

Mještani strahujuod jake ki-

še koju su meteorolozi naja-

vili, a mnogi pijesak dopre-

majukamionima.

Iz budvanskog Sekretarijata

za komunalno stambene po-

sloveapelovali sunagrađane

da zbog najavljenog nevre-

mena uklone vozila iz zone

Starog grada, kako bi, u slu-

čaju da bude bilo potrebe,

vozilavatrogasneslužbemo-

gla neometano proći. Kako

su naveli, ulazak za vozila u

Stari grad je zabranjen do

daljnjeg.

TalasiuBudvi suuovomgra-

du prekrili i šetalište pored

mora, a najkritičnije je bilo

kod restorana ,,Jadran“.

More je jučeprebacilovisinu

More je juče ,,podivljalo“, pa su veliki talasi snažno udarali o obalu,

prelazeći preko šetališta i ugostiteljskih objekata. Operativni štab

za zaštitu i spašavanje pozvao građane da poštuju preporuke

marinskih gatova uBaru i pre-

lilo senadioza šetnju i vožnju.

U Čanju snažan jugo podigao

je visoke talase koji dobacuju i

do šetališta. Smeće i voda su

čitavompriobalnomdužinom

naselja,audarimoraoštetilisu

i krov obližnjih ugostiteljskih

objekata.

UHercegNovomsinoćnije je-

njavao olujni istočni vjetar, le-

vanat, koji dostiže 70 kilome-

tara na čas. Uzburkano more

sa valovima od čak dva i po

metra zapljuskivalo je stjeno-

vituobalu i šetalište.

Slično je bilo i u Ulcinju, voda

je ušla u kućice i restorane na

rijeci Bojani, putevi koji vode

od mosta na Bojani prema

ušćusupodvodom.Uturistič-

kom kompleksu Ada Bojana

takođe je alarmantno, postoji

opasnost da vodapoplavi bun-

galove.

uGROŽenaSeLa

UUlcinju su ugrožena sela Li-

sna, Bore i Fraskanjel, ali i sa-

moušćerijekeBojane.Mješta-

ni pomenutih sela do kuća idu

čamcima, a usjevi i poljopri-

vredna gazdinstva su pod vo-

dom. Voda prodire i do štala sa

stokom.

U slučaju potrebe Služba za

zaštituispašavanjejespremila

dva čamca za evakuaciju gra-

đana sa ovog područja.

Došlo jedorastanivoaSkadar-

skog jezera, a zbog obilnih pa-

davina stanje jekritičnouVra-

njini, Virpazaru, Donjim

Murićima, Rijeci Crnojevića,

Karuču, Dodošima i na Ža-

bljakuCrnojevića.

KRitičnOOKOjezeRa

U Vranjini, Virpazaru i Rijeci

Crnojevića voda je ulazila u

objekte. Sve oči uprte su u ne-

bo,amještaniugroženihnase-

lja se nadaju da se neće pono-

viti 2010. godina.

Kritično je i uDonjimMurići-

ma. Voda prodire u turistički

kompleks i izletište u tom se-

lu.

Gradonačelnik prijestonice

Cetinje Aleksandar Kašćelan

obišaojejučeugroženamjesta

na priobalnompodručju Ska-

darskogjezera,zajednosanaj-

užim članovima Opštinskog

štaba za krizne situacije, kao i

predstavnicima Komisije za

elementarne nepogode.

U razgovoru sa mještanima

Rijeke Crnojevića, Karuča,

Dodoša i Žabljaka Crnojevića

rečeno je da gradske službe

stalnoprate stanje na terenu.

- Podignut je nivo spremnosti

u cilju preduzimanja preven-

tivnih mjera zaštite od even-

More tutnji budvanskimšetalištem

Markovićevautomobil bionameti